Opatření ze dne 29.12.1992, kterým se stanoví postup přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví podnikatelů

29.12.1992 | Sbírka:  V/31 390/92 | Částka:  12/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 281/71 702/1995
V/31 390/92
Opatření,
kterým se stanoví postup přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví podnikatelů
(tř. zn. 90)
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Postup přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví se omezuje pouze na stavy majetku (aktiv) a zdrojů jejich krytí (pasív).
(2) Před přechodem z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví podnikatelů je nutno:
a) provést inventarizaci majetku a závazků,
b) uzavřít podvojné účetnictví s tím, že se zruší účty časového rozlišení, účty rezerv s výjimkou zákonných rezerv, účty opravných položek, s výjimkou opravné položky k nabytému majetku, a účty kursových rozdílů aktivních a pasívních.
Čl.II
Na základě inventarizace se zůstatky majetkových účtů a cizích zdrojů vedených na jednotlivých syntetických účtech převedou do peněžního deníku, popř. do knih pomocné evidence takto:
a) U hmotného i nehmotného investičního majetku se analytická evidence považuje za inventární knihu hmotného a nehmotného investičního majetku.
b) Analytická evidence finančních investic se rovněž považuje za inventární knihu finančního majetku.
c) Analytická evidence pořízení investic se převede do inventární knihy hmotného a nehmotného investičního majetku.
d) Poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investiční majetek se převedou do knihy pohledávek a závazků.
e) Zůstatky analytických účtů zásob se převedou do knihy zásob.
f) Zůstatek účtu peněz se převede do peněžního deníku.
g) Zůstatek bankovních účtů (účet 221, popř. z účtu 069) se převede do peněžního deníku.
h) Zůstatek účtu peněz na cestě se převede do peněžního deníku do průběžné položky.
i) Účty pohledávek a závazků včetně účtů úvěrů a účtů dohadných položek se převedou do knihy pohledávek a závazků, popř. do knihy evidence nepřímých daní.
j) Zůstatek zákonných rezerv se převede na inventární kartu rezerv.
k) Zůstatek opravné položky k nabytému majetku se převede na inventární kartu opravných položek k úplatně nabytému majetku.
Čl.III
Tímto opatřením se ruší Postup přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví, FMF čj. V/2-30 460/91.
Čl.IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ministr financí ČSFR:
Ing. Jan Klak, v. r.