Opatření ze dne 14.4.1992, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v zemědělských družstvech

22.5.1992 | Sbírka:  V/1-11 320/92 | Částka:  43/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: V/1-20 101/1992
FZ35/92
Opatření FMF, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v zemědělských družstvech
Referent: ing. Jeřábek
Čj.: V/1-11 320/92
(Tř. zn. 911)
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Zemědělská družstva v rámci postupu podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, postupují v účetnictví takto:
Jedním z podkladů pro vypracování transformačního projektu je účetní závěrka za poslední čtvrtletí ověřená auditorem a soupis majetku zpracovaný na podkladě inventur.
V rámci provedené inventarizace družstvo
1. Vyčíslí nepotřebné, zničené zásoby a základní prostředky a naloží s nimi podle rozhodnutí kompetentního družstevního orgánu, přičemž
a) zůstatkovou cenu vyřazených základních prostředků vyúčtuje na vrub základního jmění a případný výsledek likvidace, tj. rozdíl mezi výnosy likvidace a náklady na ni vyúčtuje zápisem ve prospěch účtu 921 a na vrub účtu 798, popř. obráceně podle povahy výsledku z likvidace,
b) vyřazené nedokončené investice odepíše na vrub základního jmění a zároveň se vyúčtuje výše uvedeným způsobem i výsledek likvidace,
c) fyzická likvidace nevyužitelných zásob se vyúčtuje na vrub základního jmění,
d) výsledek z prodeje nepotřebných a v podnikání družstva nevyužitelných zásob se vyúčtuje souvztažně se základním jměním proti účtu 798,
e) nedobytné pohledávky se odepíší proti základnímu jmění, jedině však na základě prokázaného vyčerpání všech právních prostředků při jejich vymáhání.
2. Zahrne v souladu s transformačním projektem do majetku ty jeho složky, které z různých důvodů nebyly v účetnictví zahrnuty, nebo byly zahrnuty v nulové zůstatkové ceně, a to
a) zvýší pořizovací cenu základních prostředků o náklady na jejich modernizaci a rekonstrukci, které v souladu s dříve platnými předpisy byly vyúčtovány do nákladů,
b) upraví zůstatkovou cenu plně odepsaných PPS podle odborného odhadu,
c) zahrne do účetnictví pohledávky za manka a škody a pohledávky za poskytnuté půjčky z FKSP,
d) zahrne do účetnictví statní hmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví, pokud je tak stanoveno v transformačním projektu,
e) zahrne do účetnictví zvýšení vloženého podílu společného podniku na základě úpravy základního jmění ve společném podniku,
f) upraví zůstatkovou cenu hmotného majetku charakteru základních prostředků zařízení podnikové společenské spotřeby, jejichž provozní činnost je financována z FKSP (příp. ze zisku). Při úpravě vychází ze zůstatkové ceny k 31. 12. 1990 a výpočtu odpisů za období od 1. 1. 1991 do doby transformace.
Případy 2a) a c) až e) vyúčtuje ve prospěch základního jmění a na vrub příslušného majetkového účtu s výjimkou zvýšení pořizovacích nákladů základních prostředků o náklady na jejich modernizace a rekonstrukci (bod 2a), které jsou časově rozlišeny na účtu 270. Tyto případy se vyúčtují na vrub účtu základních prostředků a ve prospěch účtu časového rozlišení. Změna stavu časového rozlišení nákladů z tohoto titulu se z ukazatele změny stavu ve výsledovce vylučuje.
Případy 2b) a f) vyúčtuje na vrub účtů účtové skupiny 12, resp. 030 a ve prospěch základního jmění.
Úpravy uvedené pod body 2a), b), c), d) a f) provede družstvo v případech, kdy v transformačním projektu se předpokládá jeho rozdělení na dvě a více právnických osob.
3. Nově vzniklé právnické osoby po transformaci účtují odpisy PPS způsobem v organizaci stanoveným a základní prostředky zařízení podnikové společenské spotřeby podle bodu 2f) odepisují podle platných předpisů.
4. Družstva po transformaci:
a) zřídí analytickou evidenci k účtu 921-Základní jmění pro základní podíly vyjadřující majetkové výnosy a zakoupené podíly a zvlášť pro majetkové podíly členů družstva vyplývající z transformace upraveného čistého jmění (doplňkové podíly),
b) nedělitelný fond účtují na zvláštním účtu v rámci účtové skupiny 94 (číselný znak fondu 89),
c) fond restituce (tj. uplatněné a předpokládané další restituční nároky) účtují na zvláštním účtu v rámci účtové skupiny 94 (číselný znak fondu 90),
d) vyčíslené nároky oprávněných osob (dosud nevypořádané) a majetkové podíly oprávněných osob, které se nestaly členy družstva, účtují na účtu 255.
5. Společnosti vzniklé po transformaci zemědělského družstva postupují obdobně podle bodu 4 s přihlédnutím k ustanovením obchodního zákoníku.
6. V případech, kdy transformační projekt předpokládá rozdělení družstva na dvě nebo více právnických osob, pop. v případě vystoupení většího počtu členů z družstva a nedojde k dohodě všech nově vznikajících subjektů na rozdělení majetku na základě jeho účetního ohodnocení, lze uzavřít dohodu mezi budoucími členy nástupnických družstev a obchodních společností o cenách jednotlivých součástí majetku rozdělovaného družstva, které jsou v rámci transformačního projektu schváleny. Změny cen jednotlivých složek majetku se proúčtují se základním jměním.
Nově vzniklé subjekty do svého účetnictví převezmou majetek v nově stanovených cenách, popř. v původních cenách z účetnictví s tím že souhrnný rozdíl mezi původní cenou a nově stanovenou cenou vztahující se k souboru předmětů (ZP a PPS) vyúčtují na účet 090 a dále s ním nakládají ve smyslu směrnice k tomuto účtu.
Stanovení nových cen dohodou je nutné zejména u těch součástí majetku rozdělovaného družstva, které jsou využitelné pouze k velkovýrobě specifického druhu a jejichž další využití pro rozdělení družstva by bylo možné jen částečně či zcela nemožné.
7. V případě rozdělení transformovaného družstva na více právnických osob je nutné provedení účetní uzávěrky v rozsahu roční účetní uzávěrky a výpočet majetkových podílů z upraveného čistého jmění musí být o výsledek této účetní uzávěrky upraven.
8. Součástí transformačního projektu má být i způsob ocenění majetku při jeho vypořádání podle zvláštních předpisů v naturální formě. Výše náhrady za tento majetek se stanoví v cenách podle ustanovení příslušného zákona. Pokud se náhrada poskytuje ve věcech téhož nebo srovnatelného druhu, pak je nutno tyto věci, které se poskytují jako náhrada, přecenit. Cena věcí, které se poskytují náhradou, se bude od účetní ceny těchto věcí zpravidla odlišovat.
V účetnictví se věcné náhrady účtují v účetních cenách a cenový rozdíl se před transformací zaúčtuje se základním jměním. Po transformaci se tento rozdíl zúčtuje výsledkově.
9. Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
10. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Náměstek ministra financí ČSFR:
Ing. Jan Klak, v.r.