Vyhláška ze dne 4.9.1992, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů

15.10.1992 | Sbírka:  462/1992 Sb. | Částka:  93/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 68/1979 Sb., 51/1964 Sb., 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 127/1964 Sb.
Pasivní derogace: 175/2000 Sb., RS25/92
462/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva dopravy
ze dne 4. září 1992,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Federální ministerstvo dopravy stanoví podle § 4 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 57 odst. 1 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, a podle § 772 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.:
Čl.I
Vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 151/1971 Sb., vyhlášky č. 118/1973 Sb., vyhlášky č. 123/1979 Sb. a vyhlášky č. 44/1985 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 18 odst. 2 první věta zní:
"Cestující, který se nemůže na vyzvání podle odstavce 1 prokázat platnou jízdenkou, zaplatí jízdné; dopravce je oprávněn od tohoto cestujícího dále vyžadovat zaplacení částky 200,- Kčs.".
2. V § 18 odst. 2 se mezi první a druhou větu vkládá věta:
"Prohlásí-li však cestující, že má platnou časovou jízdenku s měsíčním nebo delším obdobím platnosti, a prokáže-li tuto skutečnost ve lhůtě a na místě určeném dopravcem, je dopravce oprávněn vyžadovat pouze zaplacení částky 30,- Kčs.".
3. V § 18 odst. 3 první větě se vypouští slovo "časovou" a druhá věta zní:
"Cestující zaplatí jízdné a dopravce je oprávněn od tohoto cestujícího vyžadovat zaplacení částky 200,-Kčs.".
4. V § 23 odst. 1 za středníkem se text "§ 8 odst. 3 písm. f) a g)" nahrazuje textem "§ 8".
5. § 30 odst. 1 zní:
"(1) Cestující, který vstoupil průchodem nebo turniketem určeným pro držitele časových jízdenek, nebo který vstoupil bez zaplacení do přepravního prostoru jinak, než je uvedeno v § 29, a který se nevykázal platnou časovou jízdenkou, zaplatí jízdné; dopravce je oprávněn od tohoto cestujícího dále vyžadovat zaplacení částky 200,- Kčs. Ustanovení § 18 odst. 2 věty druhé zde platí obdobně. Zaplacení jízdného a částky 200,- Kčs je dopravce oprávněn vyžadovat i od cestujícího, který vložil do otvoru turniketu minci nižší než odpovídající hodnoty, nebo jiný předmět.".
6. V § 30 se ustanovení odstavce 2 vypouští a dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
7. V § 38 se vypouštějí slova "a hospodářského zákoníku".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1992.
Místopředseda vlády České a Slovenské Federativní Republiky pověřený řízením federálního ministerstva dopravy a federálního ministerstva spojů:
Doc. Ing. Baudyš CSc. v. r.