Redakční sdělení ze dne 29.12.1992 o opravě chyb

29.12.1992 | Sbírka:  RS25/92 | Částka:  123/1992ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 513/1992 Sb., 462/1992 Sb., 458/1992 Sb., 451/1992 Sb.
RS25/92
REDAKČNÍ SDĚLENÍ
o opravě chyb
1. v zákoníku práce (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 451/1992 Sb., v českém vydání,
2. v zákoně České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 458/1992 Sb., v českém i slovenském vydání,
3. v nařízení vlády České republiky č. 513/1992 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v českém i slovenském vydání,
4. ve vyhlášce federálního ministerstva dopravy č. 462/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v českém i slovenském vydání
1. § 96 odst. 2 má správně znít:
"(2) Prací přesčas není, napracovává-li pracovník prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu organizace poskytla na jeho žádost, nebo pracovní dobu, která odpadla pro nepříznivé povětrnostní vlivy."
2. V § 6 odst. 2 má první věta správně znít: "Je-li vodohospodářské dílo, k jehož povolení je příslušný okresní úřad, nad území více okresů, je příslušný ten okresní úřad, v jehož územním obvodu leží rozhodující část vodohospodářského díla."
3. V příloze č. 1 v bodu 4.2. má místo "10 +/- 1 g" správně být "100 +/- 1 g".
4. V Čl. I bodu 5 má druhá věta § 30 odst. 1 správně znít: "Ustanovení § 18 odst. 2 věty druhé zde platí obdobně."
Redakce