Opatření ze dne 10.5.1993 ke zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací a určení zdroje úroků

10.5.1993 | Sbírka:  D-21 | Částka:  5/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
Pokyn
D-21
Opatření ke zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací a určení zdroje úroků
Č.j.: 251/23906/93
Ministerstvo financí ČR podle § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stanoví:
Čl. I
Úroky vyplácané českými bankovními a peněžními ústavy zahraničním bankovním a peněžním ústavům, které mají sídlo ve státech, s nimiž ČR nemá uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění, na základě
- mezibankovních úvěrových transakcí typu konzorciálních (popř. subparticipačních) smluv;
- úvěrových transakcí s depozitními certifikáty a obligacemi realizovanými na mezinárodních finančních trzích;
- krátkodobých (jednodenních až šestiměsíčních) úvěrů a půjček;
- depozit a zůstatků na účtech ve volně směnitelných měnách;
nebudou podléhat dani prováděné srážkou podle § 79 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy tyto státy obdobné platby do ČR rovněž nezdaňují.
Čl. II
Úroky vyplácené jinými než bankovními a peněžními ústavy budou zdaňovány podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, resp. podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
Čl. III
Zdroj úroků se nepovažuje za umístěný na území ČR podle § 22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v případech jde-li zejména o:
- úroky v placené z kupní ceny za zboží dodané z ciziny na úvěr;
- půjčky poskytnuté v cizině na dodávky zboží do ČR;
- úroky z remboursních úvěrů;
- úroky z úvěrů poskytnutých v cizině na zahraniční výdaje.
Čl. IV
Opatření se použije poprvé pro zdaňovací období za rok 1993.