Sdělení ze dne 30.8.1993 Uplatnění daně z přidané hodnoty u dovezeného zboží na tzv. dovozní záznam před 1.1.1993 s ukončením záznamní lhůty po 1.1.1993

30.8.1993 | Sbírka:  181/34 261/1993 | Částka:  9/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
181/34 261/1993
Uplatnění daně z přidané hodnoty u dovezeného zboží na tzv. dovozní záznam před 1. 1. 1993 s ukončením záznamní lhůty po 1. 1. 1993
(Tř. zn. 32)
Pro uplatnění daně z přidané hodnoty se vychází z ustanovení § 44 odst. 3 zák. č. 588/1992 Sb. ve znění zák. č. 196/1993 Sb., kde jsou řešeny případy dovezeného zboží do režimu dočasného použití. Do tohoto režimu přešlo všechno dovezené zboží na tzv. "dovozní záznam" před 1. 1. 1993. Tento pokyn stanoví postup při daňové povinnosti s cílem usnadnit a ujednotit výpočet daně, kdy zboží nebude vyvezeno zpět, ale bude propuštěno do režimu volného oběhu.
U zboží dovezeného na dovozní záznam před 1. 1. 1993, kdy lhůta zpětného vývozu pokračuje i po 1. 1. 1993, se daňová povinnost vztahuje pouze na měsíce od 1. 1. 1993. Počet měsíců záznamní lhůty před 1. 1. 1993 se odečtou od celkové lhůty 34 měsíců (100 % daně). Zbytek měsíců do 34 měsíční lhůty po 1. 1. 1993 tvoří daňovou povinnost, bez ohledu, zda je zboží propuštěno do volného oběhu po 1. 1. 1993 během 34 měsíců lhůty nebo v posledním, třicátémčtvrtém měsíci. Pokud bylo zboží dovezeno více než 34 měsíců před 1. 1. 1993, je každý měsíc v roce 1993, kdy režim dočasného použití trvá, posledním ze lhůty 34 měsíců, tzn., že lhůta 34 měsíců se posunuje až do propuštění zboží do volného oběhu, protože režim nebyl ukončen a daňová povinnost trvá.
Za měsíc po 1. 1. 1993, kdy daňová povinnost vznikla, bude vybrána daň 3 % za každý, byť i započatý měsíc dočasného použití od 1. 1. 1993 z daně vyměřené (ne vybrané) v době dovozu zboží na dovozní záznam.
Tento postup se bude uplatňovat proto, že není možné uplatňovat daň 23 % ze základu daně stanoveného při dovozu, protože by došlo k uplatňování zák. č. 588/1992 Sb. před nabytím jeho účinnosti. Rovněž nelze uplatnit daň ve výši 3 % z daně vyměřené při dovozu za celou dobu záznamní lhůty, protože by se jednalo opět o uplatnění zák. č. 588/1992 Sb. před nabytím jeho účinnosti.
Stanovit sníženou hodnotu dovezeného zboží k 1. 1. 1993 by bylo pro celní úřady obtížné, uplatní se postup shodný s postupem uplatňovaným při zpět vyváženém zboží.
Před ukončením režimu dočasného použití u dovozních záznamů zahájených před 1. 1. 1993 musí deklarant prokázat celnímu úřadu, že v roce 1992 byl plátcem daně z obratu, pokud tomu tak nebylo, musí celnímu úřadu prokázat zaplacení dovozní daně dle § 4 odst. 3 zák. č. 530/1991 Sb. Bez zaplacení dovozní daně, pokud byl deklarant plátcem této daně, celní úřad režim dočasného použití neukončí.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v. r.