Opatření ze dne 29.1.1993, kterým převzalo opatření vydaná federálním ministerstvem financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

19.2.1993 | Sbírka:  282/2 019/1993 | Částka:  21/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 4/1993 Sb., 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
282/2019/1993
Opatření
o převzetí opatření vydaných federálním ministerstvem financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
(Tř. zn. 90)
Ministerstvo financí České republiky v souladu s Čl. 1 a Čl. 3 odst. 3 ústavního zákona České národní rady č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, převzalo opatření vydaná federálním ministerstvem financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, takto:
Čl.1
(1) Opatření FMF čj. V/2-30 927/1992 ze dne 19. prosince 1992, kterým se stanoví postup převodu účetnictví pojišťoven z účetního období roku 1992 do roku 1993.
(2) Opatření FMF čj. V/2-31 380/1992 ze dne 23. prosince 1992, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven.
(3) Opatření FMF čj. V/1-31 370/1992 ze dne 23. prosince 1992, kterým se stanoví postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví.
(4) Opatření FMF čj. V/1-31 388/1992 ze dne 29. prosince 1992, kterým se stanoví uspořádání rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele.
(5) Opatření FMF čj. V/31 385/92 ze dne 29. prosince 1992, kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví podnikatelů.
(6) Opatření FMF čj. V/31 390/92 ze dne 29. prosince 1992, kterým se stanoví postup přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví podnikatelů.
(7) Opatření FMF čj. V/20 101/1992 ze dne 29. prosince 1992, kterým se ruší a upravuje metodika účetnictví.
(8) Opatření FMF čj. V/2-30 864/1992 ze dne 29. prosince 1992, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví pro rok 1993 některými účetními jednotkami.
(9) Opatření FMF čj. V/2-31 307/1992 ze dne 22. prosince 1992, kterým se stanoví převod podvojného účetnictví z roku 1992 do roku 1993 pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
(10) Opatření FMF čj. V/2-31 368/1992 ze dne 22. prosince 1992, kterým se stanoví převod podvojného účetnictví z roku 1992 do roku 1993 pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.
(11) Opatření FMF čj. V/2-31 393/1992 ze dne 30. prosince 1992 k vydání vzorů účetních výkazů pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a malé obce.
(12) Opatření FMF čj. V/2-30 185/1992 ze dne 19. prosince 1992 pro sestavení roční účetní závěrky ústředně řízených rozpočtových organizací za rok 1992.
(13) Opatření FMF čj. V/2-31 972/92 ze dne 30. prosince 1992 k vydání vzorů účetních výkazů pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.
(14) Opatření FMF čj. V/2-31 372/92 ze dne 23. prosince 1992, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací, malých církevních organizací, jiných drobných organizací a zálohovaných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví.
Čl.II
(1) Opatření FMF čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele (registrováno v částce 1906/1992 Sb.).
(2) Opatření FMF čj. V/2-28 110/92 ze dne 9. listopadu 1992, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví a účetní závěrky a její změny a doplňky pro účetní období roku 1993 v bankách (registrováno v částce 112/1992 Sb.).
(3) Opatření FMF čj. V/20 530/1992 ze dne 30. července 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace (registrováno v částce 119/1992 Sb.).
(4) Opatření FMF čj. V/20 531/1992 ze dne 13. října 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace (registrováno v částce 123/1992 Sb.).
(5) Opatření FMF čj. V/2-25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny (registrováno v částce 13/1992 Sb.).
(6) Opatření FMF čj. V/31 300/1992 ze dne 14. prosince 1992, kterým se stanoví postup převodu podvojného účetnictví z roku 1992 do roku 1993 (registrováno v částce 133/1992 Sb.).
(7) Opatření FMF čj. V/1-31 303/1992, kterým se stanoví změny a doplňky Pokynů pro roční účetní závěrku v hospodářských organizacích od roku 1991 (registrováno v částce 133/1992 Sb.).
Čl.III
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů a uveřejněno ve Finančním zpravodaji.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v. r.