Opatření ze dne 1.1.1993, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby

1.1.1993 | Sbírka:  281/2 020/93 | Částka:  22/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 281,283/105 876/2001, 281/10 488/1996, 281/69 800/1993
281/2 020/1993
OPATŘENÍ,
kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
Změna: 281/10 488/96
Referent: ing. Fišerová, tel.: 2110, l. 282
(Tř. zn. 90)
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při provádění zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb.
(2) Podle tohoto opatření postupují státní podniky a akciové společnosti se 100% majetkovou účastí státu (dále jen "podnik") a rozpočtové a příspěvkové organizace při provádění zákona citovaného v odst. 1 (dále jen "velká privatizace").
(3) Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků podle odst. 1 je v přílohách k tomuto opatření. V příloze 1 je stanoven postup pro podnik a v příloze 2 je stanoven postup pro rozpočtovou a příspěvkovou organizaci.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Dnem účinnosti tohoto opatření pozbývá platnosti Postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při převodech majetku státu na jiné osoby čj. FMF/V/1-30 452/91, publikovaný ve Finančním zpravodaji č. 4-5/1992 a Opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví na základě schváleného privatizačního projektu v první vlně privatizace čj. FMF/V/1-12 060/92, publikované ve Finančním zpravodaji č. 6/1992.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v. r.
Příl.1
Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při velké privatizaci podniku
Čl. 1
(1) K datu předcházejícímu den přechodu majetku na Fond národního majetku ČR (dále jen "Fond") ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů podnik uzavře účetní knihy a sestaví účetní závěrku podle Čl. VIII a Čl. IX přílohy 2 k Opatření, kterým se stanoví uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele čj. V/1-31 388/1992, publikovanému ve Finančním zpravodaji č. 12/3/1992.
(2) Účetní závěrka podle odst. 1 musí být podložena inventarizacemi majetku a závazků podle § 29 odst. 1 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
(3) Inventarizace podle odst. 2 se provedou za účasti zástupce podniku, nabyvatele privatizovaného majetku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a pracovníka Fondu, resp. pracovníka pověřeného vystupovat za Fond. Uvedení zástupci potvrzují správnost inventurních soupisů skutečného stavu majetku a závazků.
(4) Inventarizační rozdíly vyúčtuje podnik ve svém účetnictví takto:
- přebytky se vyúčtují ve prospěch účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy,
- manka se vyúčtují na vrub účtu 335-Pohledávky za zaměstnanci nebo 378-Jiné pohledávky, pokud jde o pohledávky za manka vůči viníkům, nebo na vrub účtu 582-Manka a škody.
(5) Podnik předloží do jednoho měsíce od data přechodu majetku na Fond zakladateli:
- ve dvou vyhotoveních Rozvaha Úč POD 1-01,
- v jednom vyhotovení Výsledovka Úč POD 2-01,
přičemž akciové společnosti se 100% majetkovou účastí státu a státní podniky, které přecházejí na akciovou společnost, k Rozvaze doloží rozpis zůstatků k účtům 423-Statutární fondy a 427-Ostatní fondy podle jednotlivých fondů.
(6) Zakladatel předá v jednom vyhotovení Rozvahu Úč POD 1-01 doloženou rozpisem zůstatků účtů 423 a 427 bez prodlení Fondu, jako podklad pro přechod majetku privatizovaného subjektu. Fond si může vyžádat i předložení Výsledovky Úč POD 2-01 a inventurních soupisů podle odst. 3.
(7) Přezkušování, resp. ověřování účetní závěrky podle odst. 1, se provádí podle platných předpisů (zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.). Podnik bez prodlení oznámí zakladateli změny v účetní závěrce v důsledku jejího přezkoušení, resp. ověření. Zakladatel tyto změny bez prodlení oznámí Fondu.
(8) Pracovník pověřený Fondem, který odpovídá za realizaci privatizačního projektu, předá nabyvateli privatizovaného majetku účetní závěrku a inventurní soupisy privatizovaného majetku.
(9) Účetní písemnosti podniku, který se ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů ruší bez likvidace, se na základě protokolu, jehož správnost je potvrzena podpisem zástupce podniku, pracovníka pověřeného Fondem a nabyvatele privatizovaného majetku, předají nabyvateli privatizovaného majetku.
Čl. II
(1) Před uzavřením účetních knih podle Čl. I odst. 1 podnik zachytí v účetnictví v souladu se schváleným privatizačním projektem a v závislosti na způsobu privatizace účetní případy uvedené v odst. 2 až 5 způsobem stanoveným v Čl. IV.
(2) Zvýšení majetku podniku o:
a) plně odepsané samostatné předměty v ceně do 10 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než 1 rok (předměty klasifikované do konce roku 1992 jako předměty postupné spotřeby v používání, resp. od roku 1993 jako drobný hmotný investiční majetek) v ocenění podle schváleného privatizačního projektu;
b) náklady na modernizace a rekonstrukce základních prostředků hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ceny základních prostředků, v ocenění podle schváleného privatizačního projektu;
c) ostatní hmotná a nehmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví na rozvahových účtech, avšak jsou zahrnuta do hodnoty privatizovaného majetku ve schváleném privatizačním projektu, v ocenění podle tohoto projektu;
d) pohledávky za manka a škody a pohledávky za poskytnuté půjčky z fondu kulturních a sociálních potřeb, resp. ze sociálního fondu, pokud se sledují na podrozvahových účtech;
e) hmotný majetek charakteru investic původních zařízení podnikové společenské spotřeby, k němuž byly podle platných předpisů vytvořeny k 1. 1. 1991 oprávky ve výši 100 % pořizovací ceny, a to formou úpravy výše oprávek k pořizovací ceně tak, aby odpovídaly výši odpisů podle vyhlášky č. 586/1990 Sb. do data uzavírání účetních knih podle Čl. I odst. 1.
(3) Snížení majetku podniku podle schváleného privatizačního projektu za předpokladu, že se fyzická likvidace, přecenění, prodej nebo bezplatné předání majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely uskutečnily do data uzavírání účetních knih podle Čl. I odst. 1. Snížení majetku nelze v účetnictví podniku promítat v případech, kdy se privatizace uskutečňuje přímým prodejem, veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou, pokud takové snížení není výslovně povoleno rozhodnutím o schválení privatizačního projektu.
(4) Při privatizaci uskutečněné přímým prodejem, veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou se
a) zruší rezervy (zákonné i ostatní), které se vztahují k privatizovanému majetku, s výjimkou finančních rezerv na vypořádání důlních škod a na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou vytvářených podle § 37a) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Správnost zůstatků těchto finančních rezerv v účetní závěrce podle článku I potvrdí místně příslušný obvodní báňský úřad;
b) převede zůstatek výdajů příštích období na účet závazků vůči věřitelům podle uzavřených smluv podnikem, jestliže se tyto smlouvy převádějí na nabyvatele privatizovaného majetku; v případech, kdy nelze převést zůstatek výdajů příštích období na účet závazků vůči věřitelům, zúčtuje se ve prospěch výnosů;
c) zůstatek výnosů příštích období zúčtuje ve prospěch výnosů;
d) převede zůstatek příjmů příštích období na účet pohledávek vůči dlužníkům podle uzavřených smluv podnikem, jestliže se tyto smlouvy převádějí na nabyvatele privatizovaného majetku, v případech, kdy nelze převést zůstatek příjmů příštích období na účet pohledávek vůči dlužníkům, zúčtuje se na vrub výnosů;
e) převede zůstatek dohadných účtů aktivních na účet pohledávek vůči dlužníkům podle uzavřených smluv podnikem, jestliže se tyto smlouvy převádějí na nabyvatele privatizovaného majetku; v případech, kdy nelze převést zůstatek dohadných účtů aktivních na účet pohledávek vůči dlužníkům, zúčtuje se na vrub výnosů;
f) převede zůstatek dohadných účtů§ pasívních na účet závazků vůči věřitelům podle uzavřených smluv podnikem, jestliže se tyto smlouvy převádějí na nabyvatele privatizovaného majetku; v případech, kdy nelze převést zůstatek dohadných účtů pasívních na účet závazků vůči věřitelům, zúčtuje se ve prospěch výnosů.
(5) Při všech způsobech privatizace se závazky podniku vůči zaměstnancům, podle uzavřené kolektivní smlouvy, jež mají být hrazeny z fondu odměn, resp. ze zisku, vyčíslené k datu uzavírání účetních knih podle Čl. I odst. 1, vyúčtují ve prospěch ostatních závazků vůči zaměstnancům.
Čl. III
Při všech způsobech privatizace se při uzavírání účetních knih podle Čl. I odst. 1:
a) nevytvářejí opravné položky k majetku, resp. vytvořené opravné položky k majetku se zruší;
b) neúčtuje o kursových rozdílech na účtech pohledávek, závazků, úvěrů, finančních výpomocí a finančních investic na účtech 386-Kursové rozdíly aktivní a 387-Kursové rozdíly pasívní.
Čl. IV
(1) Účetní případy uvedené v Čl. II se v účetnictví podniku promítnou podle ustanovení odst. 2 a 3.
(2) Zvýšení majetku podle Čl. II odst. 2:
- písm. a) se vyúčtuje v celkové výši na vrub zvláštního analytického účtu 028-Drobný hmotný investiční majetek se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 411-Základní jmění,
- písm. b), c) a d) se vyúčtuje na vrub příslušných účtů podle druhu majetku se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 411-Základní jmění,
- písm. e) se vyúčtuje na vrub příslušného účtu v účtové skupině 08-Oprávky k hmotnému investičnímu majetku se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 411-Základní jmění.
(3) Snížení majetku podle Čl. II odst. 3 se vyúčtuje:
- při snížení cen majetku na vrub účtu 411-Základní jmění a ve prospěch příslušných účtů majetku v účtových třídách 0-Investiční majetek a 1-Zásoby,
- při bezplatném předání neodpisovaného investičního majetku na vrub účtu 411-Základní jmění, a ve prospěch příslušných účtů majetku v účtové skupině 03-Hmotný investiční majetek - neodpisovaný a 06-Finanční investice,
- při bezplatném předání odpisovaného investičního majetku zůstatková cena na vrub účtu 411-Základní jmění se souvztažnými zápisy na příslušných účtech, v účtových skupinách 01-Nehmotný investiční majetek, 02-Hmotný investiční majetek - odpisovaný a na účtech v účtových skupinách 07-Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku a 08-Oprávky k hmotnému investičnímu majetku,
- při bezplatném předání majetku na účtech v účtové skupině 04-Pořízení nehmotných a hmotných investic na vrub účtu 411-Základní jmění a ve prospěch účtů v účtové skupině 04,
- při bezplatném předání zásob na vrub účtu 411-Základní jmění a ve prospěch příslušných účtů v účtové třídě 1-Zásoby,
- při prodeji majetku nebo jeho fyzické likvidaci podle postupů účtování pro podnikatele s tím, že ztráta z těchto operací se vyúčtuje na vrub účtu 411-Základní jmění a ve prospěch účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy.
(4) Pro postupy uvedené v odst. 2 a 3 platí, že v případech akciových společností se místo zápisů na účtu 411-Základní jmění provedou zápisy na účtu 413-Ostatní kapitálové fondy.
Čl. V
Pro účetní závěrku podle Čl. I ve smyslu ustanovení Čl. II odst. 4 a Čl. III platí, že v Rozvaze Úč POD 1-01 nebudou vykázány stavy na řádcích
- 58, 60, 80, 81, 82, 83, 106, 107, 108 a 110 v případech, kdy se privatizace uskutečňuje přímým prodejem, veřejnou soutěží a veřejnou dražbou. Výjimka z tohoto ustanovení platí pro podniky, které vykáží zůstatek finančních rezerv vytvořených podle § 37a) horního zákona na řádku 81 ve smyslu ustanovení článku II odst. 4 písm. a),
- 59 a 109 u všech způsobů privatizace.
Příl.2
Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při velké privatizaci rozpočtových a příspěvkových organizací
Čl. I
(1) Rozpočtové a příspěvkové organizace v zásadě postupují obdobně jako státní podniky a akciové společnosti se 100% majetkovou účastí státu.
(2) Odchylné přístupy oproti příloze 1 jsou dále uvedeny v těchto postupech.
Čl. II
(1) K datu předcházejícímu den přechodu majetku na Fond národního majetku ČR (dále jen "Fond") ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozpočtová nebo příspěvková organizace uzavře účetní knihy a sestaví účetní závěrku podle přílohy 2 k Opatření, které stanoví uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro rozpočtové a příspěvkové organizace čj. V/2-31 393/1992, publikovanému ve Finančním zpravodaji č. 12/2/1992.
(2) V článku I odst. 3 se nahrazuje slovo "podniku" slovy "rozpočtové nebo příspěvkové organizace". V odst. 4 se slovo "podnik" nahrazuje slovy "rozpočtová nebo příspěvková organizace".
(3) Čl. I odst. 4 se nahrazuje tímto zněním:
"Inventarizační rozdíly vyúčtuje rozpočtová nebo příspěvková organizace ve svém účetnictví takto:
- přebytek vyúčtuje:
a) rozpočtová organizace za hlavní činnost ve prospěch účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací,
b) rozpočtová organizace za hospodářskou činnost a příspěvková organizace ve prospěch účtu 649-Jiné ostatní výnosy;
- manka vyúčtuje rozpočtová i příspěvková organizace na vrub účtu 335-Pohledávky za zaměstnanci nebo 378-Jiné pohledávky, pokud jde o pohledávky za manka vůči viníkům, nebo na vrub účtů 460-Manka a škody nebo 548-Manka a škody.
(4) V Čl. I odst. 5 se mění označení výkazů
- "Rozvaha Úč POD 1-01" na "Rozvaha Úč ROPO 3-02"
a
- "Výsledovka Úč POD 2-01" na "Výsledovka Úč ROPO 4-02".
Obdobně se mění označení výkazů v odst. 6.
(5) Vypouští se ustanovení Čl. I odst. 7.
(6) V Čl. I odst. 9 se nahrazuje slovo "podnik" slovem "rozpočtové nebo příspěvkové organizace".
Čl. III
(1) V Čl. II odst. 1 se slovo "podnik" nahrazuje slovy "rozpočtové nebo příspěvkové organizace".
(2) Čl. II odst. 2 se doplňuje:
"f) rozpočtové organizace dopočítají oprávky k hmotnému investičnímu majetku a o tuto částku zároveň sníží zůstatek účtu fond investičního majetku. Oprávky se vypočítají podle ustanovení vyhlášky č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků."
(3) V Čl. II odst. 3 se slovo "podniku" nahrazuje slovy "rozpočtové nebo příspěvkové organizace" a v odst. 4 písm. b), d), e) a f) slovo "podnikem" slovem "organizací".
(4) V Čl. II odst. 5 se slovo "podniku" nahrazuje slovy "rozpočtové nebo příspěvkové organizace".
Čl. IV
(1) V Čl. IV odst. 1 se slovo "podniku" nahrazuje slovy "rozpočtové nebo příspěvkové organizace".
(2) V Čl. IV odst. 2 se účet 411-Z8kladní jmění nahrazuje účtem 901-Fond investičního majetku nebo účtem 902-Fond oběžných aktiv, popř. 903-Fond hospodářské činnosti podle charakteru majetku [u písm. a) až e)]; účetní případ uvedený pod bodem f) (viz Čl. III odst. 2 přílohy 2) se vyúčtuje na vrub účtu 901-Fond investičního majetku a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 08-Oprávky ke hmotnému investičnímu majetku.
(3) V Čl. IV odst. 3 se účet 411-Základní jmění nahrazuje účtem 901-Fond investičního majetku nebo účtem 902-Fond oběžného majetku, popř. 903-Fond hospodářské činnosti a účtová skupina 03-Hmotný investiční majetek - neodpisovaný účtovou skupinou 03-Pozemky.
(4) V Čl. IV se vypouští bez náhrady odst. 4.
Čl. V
Ustanovení Čl. V se nahrazuje tímto zněním:
"Pro účetní závěrku podle Čl. I ve smyslu ustanovení Čl. II odst. 4 a Čl. III platí, že v Rozvaze Úč ROPO 3-02 nebudou vykázány stavy na řádcích:
- 68 a 70, 103, 122, 123 a 125 v případech, kdy se privatizace uskutečňuje přímým prodejem, veřejnou soutěží a veřejnou službou,
- 69 a 124 u všech způsobů privatizace."