Redakční sdělení ze dne 12.5.1993 o opravě chyb

12.5.1993 | Sbírka:  RS04/93 | Částka:  38/1993ASPI
RS04/93
REDAKČNÍ SDĚLENÍ
o opravě chyb
1. v zákonu České národní rady č. 542/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnost, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
V čl. III bodu 3 má místo "a zákona ČNR č. 24/1982 Sb." správně být "a zákona ČNR č. 24/1972 Sb.";
2. v zákonu České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 440/1992 Sb.
V § 48a bodu 3 má místo "a zákona České národní rady č. 24/1982 Sb." správně být "a zákona České národní rady č. 24/1972 Sb.";
3. v zákonu o myslivosti (úplném znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 512/1992 Sb.
V § 6a odst. 2 v první větě má místo "Vyrovnání" správně být "Vyrovnávání",
v § 30 odst. 1 písm. b) má místo "kratších než 400 mm" správně být "kratších než 40 mm",
v § 38a odst. 1 písm. f) má místo "pronajme honitbu" správně být "podnajme honitbu",
v § 44b odst. 3 má místo "s účinností do 1. dubna 1993" správně být "s účinností od 1. dubna 1993";
4. v zákonu České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
V části čtvrté v § 8 mají body následující za bodem 9 místo "7." a "8." správně být označeny "10." a "11.",
v části čtrnácté v § 18 v doplněném § 3 odst. 4 má začátek věty správně znít: "Do vlastnictví obcí, na jejichž území se nacházejí, dnem účinnosti tohoto zákona přecházejí . . .";
5. v zákonu České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon
V § 2 písm. e) bodu 1 má místo "v § 72" správně být "v § 61",
v § 2 písm. l) bodu 2 má místo "(§ 228)" správně být "(§ 219)",
v § 6 odst. 2 má místo "Generální ředitelství cel" správně být "Ministerstvo",
§ 6 odst. 3 má správně znít:
"(3) Ministerstvo zajišťuje věcné a osobní potřeby oblastních celních úřadů a celních úřadů.",
v § 18 odst. 2 písm. b) má místo "v § 16" správně být "v § 17",
nadpis § 33 má správně znít: "Oprávnění k omezení pohybu agresívních osob",
v § 44 má místo "v § 29 odst. 3" správně být "v § 30 odst. 3",
v § 56 odst. 2 má místo "a celní sazebník vydává vláda." správně být "a celní sazebník vydává vláda nařízením.",
v § 65 odst. 2 písm. a) má místo "v odstavci 1 písm. c) a d)" správně být "v odstavci 1 písm. b) a c)",
v § 196 odst. 2 má místo "podle § 191" správně být "podle § 190 odst. 3",
v § 197 odst. 1 v druhé větě má místo "§ 200" správně být "§ 206",
v § 242 odst. 1 v druhé větě má místo "ztráta není" správně být "ztráta je",
v § 244 má místo "v souladu s § 242 odst. 1" správně být "v souladu s § 243 odst. 1",
v § 255 odst. 1 má místo "uvedené v § 244 odst. 1" správně být "uvedené v § 254 odst. 1",
v § 272 má místo "stanovených v § 285 až 287" správně být "stanovených v § 273 až 275",
v § 328 bodu 7 má místo "a vyhlášky č. 286/1992 Sb.," správně být "a vyhlášky č. 287/1992 Sb.,",
v § 328 bodu 10 má místo "vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 286/1992 Sb.," správně být "vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 287/1992 Sb.,";
6. v zákonu České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční
V § 6 odst. 1 má místo "podle § 5 odst. 1 písm. a) činí:" správně být "podle § 5 písm. a) činí:",
v § 6 odst. 2 má místo "podle § 5 odst. 1 písm. b) a c) činí:" správně být "podle § 5 písm. b) a c) činí:";
7. v zákonu České národní rady č. 35/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
V článku III mají místo bodů 1 až 9 správně být body 1 až 8.
Body 5 až 8 mají správně znít:
"5. V § 35 odst. 1 písm. a) se částka "5000 Kčs" nahrazuje částkou "7500 Kčs".
6. V § 35 odst. 1 písm. b) se částka "15 000 Kčs" nahrazuje částkou "22 500 Kčs".
7. V příloze k zákonu se u položky č. 14 vypouští druhá věta.
8. Příloha k zákonu se doplňuje o položku č. 16, která zní:
"(16) Formy, modely a šablony (obor 411-8, 416, 535-4) se odepisují rovnoměrně. Roční odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků.";
8. v zákonu České národní rady č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání
V článku III bodu 1 má místo "Rozpočet na rok 1992" správně být "Rozpočet na rok 1993";
9. v zákonu České národní rady č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
V článku XI bodu 7 má místo "a § 50a vyhlášky" správně být ", § 50 a 50a vyhlášky";
10. v zákonu č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky
V § 3 odst. 1 má druhá věta správně znít: "Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčeny zvláštní zákony o úpravě vlastnických vztahů:",
v § 7 bodu 1 má místo "zákon č. 134/1991 Sb.," správně být "zákon č. 135/191 Sb.,";
11. ve vyhlášce ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
V § 12 odst. 5 písm. b) má místo "na účet číslo 4002-50404-011/0100" správně být "na účet číslo 40002-50404-011/0100".
Redakce