Nařízení ze dne 26.5.1993 o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

1.7.1993 | Sbírka:  185/1993 Sb. | Částka:  47/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 16/1983 Sb.
Pasivní derogace: 63/1998 Sb.
185/1993 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. května 1993
o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
Vláda nařizuje podle § 278 a § 279 odst. 3 občanského soudního řádu:
§ 1
Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, činí 1500 Kč na osobu povinného a po 600 Kč na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Na manžela povinného se započítává 600 Kč, i když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává 600 Kč každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Částka 600 Kč se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.
§ 2
Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí 3000 Kč.
§ 3
Zrušuje se nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 16/1983 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1993.
Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v.r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Novák v.r.