Opatření ze dne 11.8.1993, kterým se stanoví způsob rozpočtování a účtování daně z přidané hodnoty v případě plátců, kterými jsou rozpočtové organizace nebo obce

11.8.1993 | Sbírka:  283/41 418/93 | Částka:  56/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
FZ59/93
OPATŘENÍ,
kterým se stanoví způsob účtování DPH v případě plátců, kterými jsou rozpočtové organizace nebo obce
Referent:
ing. Lehkoživ,
tel.: 2454 2397
(Tř. zn. 90)
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
Tímto opatřením se upravují postupy účtování při uplatnění zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, pokud plátcem této daně je rozpočtová organizace nebo obec.
Čl.II
Postupy účtování uvedené v čl. I tvoří přílohu tohoto opatření.
Čl.III
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.IV
Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje účetním obdobím roku 1993.
Ministr financí ČR:
v zast. ing. M. Téra, v.r.,
náměstek ministra
Příl.I
Čl. I
Daň z přidané hodnoty účtují organizace, uvedené v čl. I tohoto opatření, ve svém účetnictví na účtu 343 - Daň z přidané hodnoty v souladu s účtovou osnovou a postupy účtování platnými pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
Čl. II
(1) Při provozování hospodářské činnosti rozpočtovou organizací nebo obcí se:
a) nárok na odpočet daně z přidané hodnoty vyúčtuje na vrub účtu 343 - Daň z přidané hodnoty se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 321 - Dodavatelé. Při snížení nároku na odpočet v souvislosti s uznanou reklamací odběratelem se částka vyúčtovaného nároku na odpočet vyúčtuje červeným stornem na vrub účtu 343 - Daň z přidané hodnoty a na vrub účtu 316 - Ostatní pohledávky;
b) předpis úhrady daně z přidané hodnoty vyúčtuje ve prospěch účtu 343 - Daň z přidané hodnoty a na vrub účtu 311 - Odběratelé. Při snížení předpisu úhrady daně v souvislosti s uznanou reklamací uplatněnou odběratelem se částka vyúčtovaného nároku vyúčtuje červeným stornem ve prospěch účtu 343 - Daň z přidané hodnoty a ve prospěch účtu 325 - Ostatní závazky.
(2) Přijaté finanční prostředky v rámci uplatněného odpočtu a provedené peněžní úhrady v souvislosti s vyúčtovanou daňovou povinností se vypořádají s běžným bankovním účtem hospodářské činnosti, který se v účetnictví vede na účtu 241 - Běžný účet.
Čl. III
(1) Pokud rozpočtová organizace nebo obec provozuje hospodářskou činnost v rámci své hlavní činnosti, což by měl být zcela výjimečný případ, a přitom je plátcem daně z přidané hodnoty, postupuje ve svém účetnictví takto:
a) nárok na odpočet daně z přidané hodnoty vyúčtuje na vrub účtu 343 - Daň z přidané hodnoty a ve prospěch účtu 321 - Dodavatelé. Při snížení nároku na odpočet v souvislosti s uznanou reklamací odběratelem se částka vyúčtovaného nároku na odpočet vyúčtuje červeným stornem na vrub účtu 343 - Daň z přidané hodnoty a na vrub účtu 316 - Ostatní pohledávky;
b) předpis odvodu daně vyúčtuje ve prospěch účtu 343 - Daň z přidané hodnoty a na vrub účtu 205 nebo účtu 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů. Při snížení předpisu úhrady daně v souvislosti s uznanou reklamací uplatněnou odběratelem se částka vyúčtovaného nároku vyúčtuje červeným stornem ve prospěch účtu 343 - Daň z přidané hodnoty a ve prospěch účtu 205 nebo 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů;
c) vypořádání zůstatku účtu 343 - Daň z přidané hodnoty se měsíčně provede:
- u rozpočtových organizací ústředně řízené sféry s čerpacím neinvestičním účtem rozpočtových organizací (účet 234). Přijatá vratka se vyúčtuje na vrub tohoto účtu, provedený doplatek ve prospěch tohoto účtu,
- u organizací v působnosti okresních úřadů a obcí (včetně jich samotných) s vkladovým výdajovým účtem rozpočtových organizací (účet 232). Přijatá vratka se vyúčtuje na vrub tohoto účtu, provedený doplatek ve prospěch tohoto účtu;
d) částka inkasované daně z přidané hodnoty uhrazené odběratelem se převede z příjmového účtu rozpočtové organizace (účet 235):
- u ústředně řízených rozpočtových organizací na vrub čerpacího neinvestičního účtu rozpočtových organizací (účet 234),
- u organizací v působnosti obcí a okresních úřadů na vrub vkladového výdajového účtu rozpočtových organizací (účet 232).
(2) Uhrazená daň z přidané hodnoty se ve výše uvedených případech zaúčtuje na položce 5406 - Různé finanční výdaje. Částky inkasované daně z přidané hodnoty se účtují na seskupení položek 15 - Příjmy z činnosti rozpočtových organizací. Převáděné částky uvedené v odst. 1 b) se účtují jako snížení částek vyúčtovaných v seskupení položek 15 a současné snížení položky 5406. Uhrazené finanční výdaje a inkasované příjmy účtují obce v oddílu a paragrafu příslušné kapitoly.
Čl. IV
V případě, kdy je hospodářská činnost zabezpečována pro rozpočtovou organizaci nebo obec, jinou pověřenou organizací na základě zvláštní smlouvy, pověřená organizace postupuje podle čl. II této přílohy.
Čl. V
(1) Pokud pro část zdanitelného plnění rozpočtová organizace nebo obec (plátce) nárok na odpočet daně nemá (viz. § 20 odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění zákona č. 196/1993 Sb.) zúčtuje neuplatnitelnou část na vrub provozních nákladů.
(2) Pokud zdanitelné plnění vzniká z činnosti provozované v rámci hospodářské činnosti (viz. čl. II), vyúčtuje se neuplatnitelná část daně na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady.
(3) V případech, kdy zdanitelná plnění vznikají z hospodářské činnosti provozované v rámci hlavní činnosti (viz. čl. III), se vyúčtuje neuplatnitelná část daně:
a) za dodávky materiálových zásob na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací (analytický účet "Materiální náklady") nebo na vrub účtu 410 - Materiální náklady;
b) za dodávky služeb na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací (analytický účet "Ostatní náklady") nebo na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy.
Čl. VI
(1) Postup uvedený v článcích I - V se nevztahuje na malé obce.*)
(2) Malé obce vedou uspořádaným způsobem podklady pro řádné vyčíslení údajů rozhodných pro stanovení základu daně z přidané hodnoty v samostatné knize.**)
*) Opatření ministerstva financí ČR čj. 283/16 241/1993 ze dne 15. 3. 1993, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/1993.
**) V souladu s ustanovením čl. V, odst. 3 přílohy 3 účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.