Opatření ze dne 2.11.1993, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné bankami

18.11.1993 | Sbírka:  282/1993 Sb. | Částka:  69/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Pasivní derogace: 219/1995 Sb.
282/1993 Sb.
OPATŘENÍ
České národní banky
ze dne 2. listopadu 1993,
kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné bankami
Česká národní banka určuje podle § 36 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, tímto opatřením podmínky pro obchod se zahraničními cennými papíry prováděný bankami za podmínek stanovených devizovým zákonem:
§ 1
Obchodování se zahraničními cennými papíry
Obchodovat se zahraničními cennými papíry1) mohou pouze devizové banky;2) pokud v povolení působit jako banka nebyl výkon takové činnosti vyloučen,3) (dále jen "oprávněná banka").
Obchodování na vlastní účet
§ 2
(1) Na vlastní účet mohou oprávněné banky obchodovat se zahraničními cennými papíry pouze s devizovými cizozemci a oprávněnými bankami podle ustanovení § 1.
(2) Na vlastní účet mohou oprávněné banky nakoupit od devizových tuzemců pouze zahraniční cenné papíry nabyté v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména děděním, darem, odkazem, na základě uděleného devizového povolení).
§ 3
Nákup zahraničních cenných papírů, s nimiž je spojeno právo týkající se účasti na majetku v zahraničí (zejména akcií, zatímních listů nebo podílových listů), a jejich prodej devizovému cizozemci je možný jen s devizovým povolením.4)
§ 4
Obchodování na cizí účet
Na cizí účet mohou oprávněné banky obchodovat se zahraničními cennými papíry pouze:
a) s devizovými cizozemci,
b) s oprávněnými bankami,
c) s devizovými tuzemci, kterým bylo uděleno devizové povolení k nákupu nebo k prodeji zahraničních cenných papírů.5)
§ 5
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.
1) § 2 písm. d) devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.).
2) § 3 odst. 1 devizového zákona.
3) § 6 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. § 7 odst. 1 devizového zákona. § 1 odst. 3 písm. h) zákona č. 21/1992 Sb.
4) § 34 devizového zákona.
5) § 4, § 7 odst. 3, § 14, § 23 odst. 3, § 34 devizového zákona.