Opatření ze dne 1.11.1993 k zavedení Standardní klasifikace produkce

18.11.1993 | Sbírka:  OP16/93 | Částka:  69/1993ASPI
OP16/93
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 1. listopadu 1993
k zavedení Standardní klasifikace produkce
Český statistický úřad podle § 24 odst. 4 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, zavádí s účinností od 1. 1. 1994 Sb., Standardní klasifikaci produkce (dále jen "klasifikace SKP"). Klasifikace SKP je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 278/1992 Sb., o státní statistice, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní zákon. Používá se také pro účely mezinárodního srovnávání.
Předmětem klasifikace SKP je základní třídění všech výrobků (zboží), prací výrobní povahy, služeb (aktivit) včetně oprav, údržby a instalace. Součástí klasifikace SKP je i klasifikace stavebních děl (KSD).
Klasifikace SKP obsahuje i návaznost na produkční klasifikaci OSN (CPC), na Harmonizovaný systém, resp. Kombinovanou nomenklaturu (HS/CN) a na jednotné klasifikace, které klasifikace SKP nahrazuje.
Klasifikace SKP nahrazuje tyto jednotlivé klasifikace:
a) jednotnou klasifikaci průmyslových oborů a výrobků (JKPOV),1)
b) jednotnou klasifikaci výrobků v zemědělství, v lesnictví a ve vodním hospodářství (JKVZLVH),1)
c) jednotnou klasifikaci výkonů (JKV),2)
d) jednotnou klasifikaci průmyslových prací výrobní povahy (JKPPVP),3)
e) jednotnou klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO).4)
Do 31. prosince 1994 lze souběžně s klasifikací SKP používat i výše uvedené jednotné klasifikace.
Klasifikaci SKP vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci u firmy ORGES Consulting, Malá Štěpánská 15, Praha 2.
V Českém statistickém úřadě, Sokolovská 142, Praha 8 - v odboru informačních služeb je klasifikace SKP k dostání na disketě.
Předseda:
Ing. Outrata v.r.
1) Vyhláška ÚKLKS č. 71/1965 Sb., o zavedení jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.
2) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 114/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů.
3) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 117/1981 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy.
4) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb., o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.