Opatření ze dne 10.12.1993, kterým se stanoví postup pro oceňování investičního majetku do zásob v působnosti ministerstva obrany, ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby České republiky

23.12.1993 | Sbírka:  34/68 447/1993 | Částka:  78/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb., OP21/94
FZ83/93
Opatření,
kterým se stanoví postup pro oceňování investičního majetku a zásob v působnosti Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra ČR a Bezpečnostní informační služby ČR
Změna: OP21/94
Referent: ing. Brťka, tel.: 2454 2663
Čj.: 34/68 447/1993
(Tř. zn. 10)
Ministerstvo financí České republiky podle § 36 odst. 1 a § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (Rozpočtová pravidla republiky) stanoví:
Čl.I
1. Tímto opatřením se stanoví postup pro oceňování investičního majetku a zásob v souvislosti se zaváděním podvojného účetnictví ke dni 1. ledna 1995 u Ministerstva obrany České republiky, Ministerstva vnitra České republiky a Bezpečnostní informační služby České republiky.
2. Konkrétní postup pro oceňování investičního majetku a zásob tvoří přílohu tohoto opatření.
3. Toto opatření včetně přílohy bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji a vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Dnem 31. prosince 1994 se zrušují všechny výjimky povolené Federálním ministerstvem financí a Ministerstvem financí České republiky v oblasti účetnictví, vydané do 31. prosince 1994 pro Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky a Bezpečnostní informační službu České republiky.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v. r.
Příl.1
Postup pro oceňování investičního majetku a zásob v působnosti MO ČR, MV ČR a BIS ČR
Čl. I
Úvodní ustanovení
Způsoby oceňování stanoví ustanovení § 24 až § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Podle § 25 odst. 4 tohoto zákona se rozumí
1. pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související;
2. reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje;
3. cenou pořízení cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících;
4. vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo jiné činnosti;
5. vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti.
Čl. II
Investiční majetek
(1) Investičním majetkem se rozumí
1.1 nehmotný investiční majetek, jehož ocenění je vyšší než 20 000,- Kč v jednotlivých případech (o zavedení kategorie "Drobný nehmotný investiční majetek" se neuvažuje);
1.2 hmotný investiční majetek, jehož ocenění je vyšší než 10 000.- Kč a doba použití delší než jeden rok (o zavedení kategorie "Drobný hmotný investiční majetek" se neuvažuje), s výjimkou hmotného majetku podle článku III bodu 1.2;
1.3 finanční investice;
(2) Nehmotným investičním majetkem (dále jen NIM) se rozumí
2.1 nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv a nebyly nakoupeny jako součást investičního majetku a jeho ocenění. Jedná se např. o tyto výstupy:
a) studie (výzkumná, vývojová, modernizační);
b) projekty (výzkumný, vývojový, modernizační);
c) dokumentace (konstrukční, technologická, výrobní, přejímací);
d) závěrečná zpráva (výzkumná, vývojová, modernizační);
2.2 software bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem autorských práv, a to v případě, že není součástí dodávky hardwaru a jeho ocenění, jsou to např.:
a) distribuční komplety programového vybavení nebo jeho částí;
b) soubory dat a jejich části;
c) báze dat a jejich části;
2.3 ocenitelná práva jako výsledek duševně tvořivé činnosti, která je předmětem ocenitelných práv, např.:
a) výrobně technické poznatky (know-how);
b) patenty;
c) licence;
d) zlepšovací návrhy;
e) ochranné známky.
Nakoupený NIM se ocení pořizovací cenou. V případě, že byl pořízen do 31. 12. 1993 a není možno zjistit jeho pořizovací cenu, ocení se reprodukční pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cena se použije též v případě, je-li nižší než vlastní náklady NIM vytvořeného vlastní činností.
(3) Hmotným investičním majetkem*) (dále jen HIM) se rozumí
3.1 pozemky, budovy a haly, stavby, předměty z drahých kovů bez ohledu na jejich pořizovací cenu, pokud nejsou finančními investicemi;
3.2 samostatný HIM, jehož ocenění je vyšší než 10 000,-Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. Tento HIM se dělí na:
a) stroje, přístroje a zařízení;
b) dopravní prostředky;
c) inventář;
3.3 pěstitelské celky trvalých porostů ve smyslu katastrálního zákona č. 334/1992 Sb.;
3.4 technické rekultivace za předpokladu, že nejsou součástí stavby, resp. pořizovací ceny HIM a technické zhodnocení HIM, pokud nejsou zahrnuty do pořizovací ceny HIM. Technickým zhodnocením se rozumějí výdaje definované podle zákona o daních z příjmů, tj. výdaje na nástavby a modernizace HIM (opravy a údržba nejsou technickým zhodnocením).
(4) Věci, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek (tzn. příslušenství ve smyslu § 121 Občanského zákoníku a § 42 Živnostenského zákona), jsou součástí ocenění a evidence hlavní věci jako HIM. Příslušenství pořízené k hlavní věci dodatečně, nikoliv jako součást dodávky hlavní věci, může být oceněno samostatně.
(5) Výdaje související s pořízením HIM se rozumí
5.1 příprava a zabezpečení výstavby do doby uvedení investice do používání;
5.2 průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, náhrady k odstranění ekonomické újmy zemědělských organizací, odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělské výroby, odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy ze zemědělské výroby pro zřízení staveniště, otvírky lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace, technické zhodnocení, doprava a clo;
5.3 zabezpečovací a konzervační práce, popřípadě udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení pořizované investice.
(6) Součástí pořizovací ceny HIM nejsou
1) penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod souvisejících s investiční výstavbou;
2) výdaje na přípravu pracovníků pro vybudované provozy a zařízení;
3) výdaje na vybavení pořízené investice zásobami;
4) výdaje na biologickou rekultivaci;
5) výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení investice do používání.
(7) Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena (vycházející z existujících ekonomických a tržních podmínek), za kterou by byl konkrétní HIM pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Reprodukční pořizovací cenu HIM lze stanovit např.:
a) na jednici, na základě běžných tržních cen;
b) odborným odhadem nebo jiným vhodným způsobem (komisionálně, směrnicí, znaleckým posudkem apod.).
(8) Jednorázové ocenění HIM je třeba z časového hlediska pořízení (vytvoření vlastní činností) rozdělit na
1) HIM pořízený nebo vytvořený vlastní činností počínaje dnem 1. 1. 1994,
2) HIM pořízený nebo vytvořený vlastní činností do 31. 12. 1993.
8.1 HIM uvedený pod bodem 1) se ocení pořizovací cenou nebo vlastními náklady, pouze výjimečně reprodukční pořizovací cenou (např. dar).
8.2 HIM uvedený pod bodem 2) se ocení následovně:
8.2.1 stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky a inventář
a) pořizovací cenou, za kterou se považuje i cena průkazně doložená (vedená) na dokladech materiálové evidence; pokud související náklady již nelze bez nepřiměřeného úsilí a nákladů zjistit, lze použít i cenu pořízení;
b) reprodukční pořizovací cenou;
c) vlastními náklady, pokud je možné je zjistit v účetnictví nebo z jiné dostupné evidence.
8.2.2 budovy a haly
a) pořizovací cenou, pokud je známa, nebo
b) reprodukční pořizovací cenou.
8.2.3 pozemky, stavby a trvalé porosty
a) u kterých není známa cena, se ocení podle § 16 1b odst. 2 a 3 vyhlášky č. 393/1991 Sb., ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb. a vyhlášky č. 611/1992 Sb.;
b) ojedinělé stavby výjimečné svým účelem, koncepcí a technickým řešením, se ocení podle § 14 vyhlášky č. 393/1991 Sb., odbornými znalci resortů MO, MV a BIS nebo v krajním případě soudními znalci;
8.2.4 základní stádo a tažná zvířata se ocení pořizovací cenou.
(9) Finančními investicemi se rozumí
9.1 investiční cenné papíry a vklady, které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok, tj. podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem, v podnicích s podstatným vlivem a v případech, kdy má účetní jednotka v jiné účetní jednotce menšinový vliv;
9.2 půjčky poskytnuté účetní jednotkou podniků ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok;
9.3 ostatní investiční cenné papíry a vklady jako nakoupené obligace a jiné dluhopisy, pokladniční poukázky, vkladové listy a termínované vklady se splatností delší než jeden rok.
Finanční investice se ocení cenou pořízení.
Čl. III
Zásoby
(1) Zásobami se rozumí
1.1 skladovaný materiál
a) suroviny (základní materiál);
b) pomocné a provozní látky;
c) náhradní díly;
d) obaly;
1.2 ostatní specifikovaný materiál (dle interních předpisů);
1.3 nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby a výrobky určené k realizaci mimo účetní jednotku;
1.4 zboží nakoupené za účelem prodeje;
1.5 zvířata;
1.6 zásoby programu 222 (vedené na podrozvahovém účtu).
(2) Ocenění zásob se provede:
2.1 u skladovaného materiálu
a) pořizovací cenou (v případě více cen u stejného materiálu je možno použít i váženého aritmetického průměru); není-li známa, ocení se
b) reprodukční pořizovací cenou;
c) není-li na trhu srovnatelný výrobek, provede se odborný odhad užitné hodnoty;
2.2 u nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a výrobků určených k prodeji mimo účetní jednotku
a) vlastními náklady podle kalkulací; v případě, že není možné zjistit výši vlastních nákladů, použije se
b) reprodukční pořizovací cena;
c) není-li na trhu srovnatelný výrobek, provede se odborný odhad podle užitné hodnoty (u nedokončené výroby jen cena materiálu);
2.3 u zboží nakoupeného za účelem prodeje
a) pořizovací cenou (v případě více cen u stejného zboží je možno použít i váženého aritmetického průměru); není-li známa, použije se
b) reprodukční pořizovací cena; není-li na trhu srovnatelný výrobek, provede se odborný odhad podle užitné hodnoty;
2.4 u zvířat
a) pořizovací cenou;
b) příchovky zvířat se ocení vlastními náklady;
c) nelze-li je zjistit, reprodukční pořizovací cenou.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
(1) K realizaci tohoto opatření MF ČR může MO ČR, MV ČR a BIS ČR po projednání s ministerstvem financí vydat podrobnější pokyny pro své účetní jednotky.
(2) Odlišné zařazování hmotného majetku uvedeného v článku II bodu 1.2 a článku III bodu 1.2 platí i po 1. 1. 1995.
Příl.2
Dodatek, kterým se stanoví způsob zařazení majetku do zásob MO ČR, MV ČR a BIS ČR podle čl. III odst. 1 bodu 1.2 (ostatní specifikovaný materiál) opatření MF ČR čj.: 34/68 447/1993
Čl. I
1. Ostatním specifikovaným materiálem v zásobách u MO ČR, MV ČR a BIS ČR se rozumí majetek zvláštního charakteru bez ohledu na jeho cenu a dobu použitelnosti, který byl pořízen z neinvestičních finančních prostředků a stává se zásobou z důvodů:
a) mající charakter jednorázového použití nebo spotřeby,
b) zvláštního režimu užití,
c) stanoveného režimu utajení.
Výše uvedené podmínky nemusí být splněny současně.
2. Seznam majetku podle čl. I odst. 1 stanoví příslušné účetní jednotky vnitřní normou, kterou schválí MF ČR.
3. Zásoby podle předchozího odstavce lze doplňovat nebo rušit jen na základě vnitřní normy příslušné účetní jednotky předem projednané a schválené MF ČR.
Čl. II
1. Položka "Ostatní specifikovaný materiál" se vede v analytickém členění podle potřeb uživatele tak, aby bylo možno průkazně a průběžně vykazovat jeho hodnotu a množství.
2. Analytické členění zásob podle této přílohy do skupin a další členění vč. jejich ocenění stanoví účetní jednotka. Analytickou evidenci lze poskytnout pouze subjektům oprávněným do ní nahlížet.
3. Položka "Ostatní specifikovaný materiál" se vykazuje v syntetické evidenci jednou částkou.
Čl. III
1. Postup podle přílohy č. 2 je závazný pro účetní jednotky rezortů MO ČR, MV ČR a BIS ČR. Postup stanovený touto přílohou mohou použít i účetní jednotky pro program 222. Se souhlasem MF ČR lze postup použít u právnických i fyzických osob na činnosti konané ve prospěch obrany a bezpečnosti státu.
2. Seznam majetku podle skupin zařazených k 1. 1. 1995 do položky "Ostatní specifikovaný materiál", jeho ocenění a zatřídění podle vnitřní normy schválené MF ČR provedou MO ČR, MV ČR a BIS ČR do 30. 12. 1994.
Čl. IV
Nedodržení ustanovení podle "Opatření MF ČR čj. 34/68 447/1993" včetně příloh se považuje za porušení platných právních předpisů.*)
*) Vyhláška FSÚ č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků, ve znění pozdějších předpisů, Jednotná klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví, FSÚ 1976, ve znění změn a doplňků.
*) § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí ČR (rozpočtová pravidla ČR) nebo § 37 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.