Pokyn ze dne 1.3.1994 k jednotnému postupu při uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném v roce 1993

1.3.1994 | Sbírka:  D-74 | Částka:  3/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
Pasivní derogace: MF-12
D-74
Pokyn
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění platném v roce 1993 (dále jen "zákon")
Referent:
Ing. Pomyje,
tel. 2454 2241
Ing. Kelblová,
tel. 2454 2809
Čj: 152/10 691/1994
1.
K bodu 12 čl. IV zákona č. 157/1993 Sb
(k § 18 odst. 3)
Příjmy z reklam a pronájmů u poplatníků, kteří nebyli založení za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona) dosažené ve zdaňovacím období roku 1993 podléhají tomuto daňovému režimu:
- příjmy přijaté v období od 1. 1. do 31. 5. 1993 a časově a věcně související s tímto obdobím se nezdaňují,
- příjmy přijaté od 1. 1. do 31. 5. 1993, ale časově a věcně související i s obdobím po 1. 6. 1993, včetně, budou zahrnuty do základu daně v poměrné výši s propočtem na celé měsíce (např. příjmy ve výši 400 tis. Kč přijaté 2. února 1993 za reklamu prováděnou od 1. 1. do 3. 8. 1993 budou zahrnuty do základu daně ve výši 150 tis. Kč),
- příjmy přijaté po 1. 6. 1993, ale časově a věcně související s celým zdaňovacím obdobím, resp. s jeho částí před 31. 5. 1993, se zahrnují do základu daně rovněž v poměrné výši s propočtem na celé měsíce,
- příjmy přijaté po 1. 6. 1993 a včetně a časově související pouze s tímto obdobím se zahrnují do základu daně v plné výši.
2.
K § 20 odst. 5
Pro snížení základu daně z titulu poskytnutí daru na veřejně prospěšné účely u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví je rozhodující zaúčtování tohoto účetního případu do příslušného účetního období s tím, že poukázání finančních prostředků (daru) musí být provedeno nejpozději v termínu pro podání daňového přiznání.
3.
K § 23 odst. 4
Za dlužné cenné papíry se pro účely zákona považují: vkladní listy, vkladové certifikáty, směnky, kupony a dluhopisy s výjimkou dluhopisů s předkupním právem na akcie a dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na vydání akcií.
4.
K § 24
Při využívání motorového vozidla, které je zahrnuto v obchodním majetku poplatníka nebo v pronájmu,jak pro služební tak i pro soukromé účely zaměstnanců se neuplatňuje režim poměrné výše nákladů (výdajů), např. podle § 28 odst. 5 zákona, neboť tento režim není uplatňován ani pro poměrnou výši pořizovací ceny motorového vozidla zahrnované podle § 6 odst. 6 zákona do základu daně zaměstnance (společníka), která rovněž není závislá na skutečném fyzickém opotřebení, resp. na počtu ujetých kilometrů. Přitom výdaje (náklady) za pohonné hmoty se uznávají pouze při použití vozidla pro služební účely.
Výdaje související s poskytnutím dalšího týdne dovolené, je-li tak stanoveno v kolektivní smlouvě podle § 102 odst. 3 zákoníku práce lze zahrnovat do výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Výdaje související s odstupným zvýšeným až o trojnásobek průměrného výdělku (§ 3 odst. 2 zákona č. 195/1991 Sb., o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru), jsou rovněž výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmu.
Za živelní pohromu se pro účely zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skladní zřícení (pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem), sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.
Za majetkové cenné papíry se pro účely zákona považují ostatní druhy cenných papírů (§ 1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech), které nejsou vymezeny jako dlužné cenné papíry.
Za výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmu se v případě prodeje cenného papíru považuje cena jeho pořízení (§ 25 odst. 4 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví).
5.
K § 25
Odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a náhrady jejich cestovních výdajů.
Za členy statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob se pro účely uplatnění § 25 písm. d) zákona považují pouze členové uvedených orgánů majících kolektivní charakter a tato skutečnost vyplývá přímo z názvu těchto orgánů, t.j.
- představenstva a dozorčí rady akciové společnosti, popřípadě dalšího kolektivního orgánu zřízeného podle jejich stanov,
- dozorčí rady společnosti s ručením omezeným, pokud byla zřízena,
- představenstva a kontrolní komise družstva, popřípadě dalšího kolektivního orgánu zřízeného podle jeho stanov a
- dozorčí rady státního podniku.
a) Za odměny členů uvedených orgánů se považují veškeré odměny poskytnuté jim v souvislosti s výkonem funkce v těchto orgánech. Tyto odměny jsou v roce 1993 zdaňovány zvláštní sazbou daně ve výši 20 % podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů. O těchto odměnách se účtuje na účtu 523 - Odměny členům orgánů společnosti a družstva. Výjimku tvoří tantiémy poskytované jako složka celkové odměny za výkon funkce členům představenstva a dozorčí rady akciové společnosti, popřípadě dalšího orgánu zřízeného podle jejích stanov, hrazené podle obchodního zákoníku ze zisku k rozdělení, o nichž se účtuje na vrub účtu 423 - Statutární fondy resp. 431 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení, pokud nebyly tyto fondy zřízeny. Jak odměny poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce v uvedených orgánech, tak tantiémy nejsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Je však nutno rozlišovat odměny za výkon funkce členů statutárních a dalších orgánů právnických osob a další příjmy poskytované jim právnickou osobou, v jejíchž orgánech tuto funkci vykonávají. Tyto další příjmy mohou vázat výhradně na činnosti, které prokazatelně nesouvisejí s výkonem funkce v těchto orgánech, při respektování zákazu konkurence (např. mzda za výkon práce sjednané v pracovní smlouvě pokud je členem těchto orgánů zaměstnanec příslušné právnické osoby účtovaná na účtu 521 - Mzdové náklady, popř. úplata podle mandátní smlouvy, jejíž uzavření je však podmíněno oprávněním k podnikání v příslušném předmětu činnosti, s možným účtováním na účtech 518 - Ostatní služby nebo 548 - Ostatní provozní náklady; u příjemce je úplata příjmem podle § 7 zákona).
b) S přihlédnutím k § 6 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 7 zákona o daních z příjmů, se náhrady cestovních výdajů členům statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob poskytující v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, t.j. jako při pracovních cestách ostatních zaměstnanců. Doložené náhrady cestovních výdajů se v rozsahu daném v § 24 odst. 2 písm. k) zákona uznávají za výdaj k dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Manka a škody přesahující přijaté náhrady
Za částky přijatých náhrad za manka a škody podle § 25 písm. n) zákona se považují i částky zaúčtované jako pohledávky za viníky a na dohadných účtech aktivních (účtová skupina 38).
6.
K § 26 odst. 2
Provozními důlními díly jsou dočasné stavby
a) jejichž doba trvání není delší než jeden rok,
b) jejichž doba trvání je delší než jeden rok, kterými jsou
1. u hlubinných dolů spojovací překopy mezi jednotlivými slojemi, dílčí překopy a chodby ve sloji, průzkumné vrty a odvodňovací ložiska z povrchu, popřípadě z podzemí.
2. u povrchových lomů pohyblivé koleje s výjimkou jejich prvotního položení, odvodňovací příkopy včetně záchytných, jímky pro přesuvné čerpací stanice, přístupové cesty pro kolová vozidla v těžebních řezech a na výsypce, montážní místa pro opravy velkostrojů, monitorovací vrty, stabilizační kamenná žebra včetně odvodňovacích drénů, cesty pro přesun velkostrojů v rámci provozní činnosti, cesty podle přemísťovaných přesuvných pásových dopravníků mimo prvotní vybudování cest podél přesuvných pásových dopravníků.
Provozními důlními díly nejsou pro účely zákona důlní díla oboru 826, dočasné stavby, jejichž doba trvání je delší než jeden rok s výjimkou výše uvedených provozních důlních děl pod písm. b), otvírky nových lomů a technické zhodnocení (§ 33 zákona).
7.
K § 34 odst. 3
Odečet 10 % vstupní ceny hmotného majetku pořízeného úplatně nebo ve vlastní režii, zatříděného podle přílohy v zákonu v položkách 3 až 6 a v položce 9 za stanovených podmínek, lze uplatnit u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví v tom zdaňovacím období, ve kterém byl zaúčtován do účtové skupiny 02 - Hmotný investiční majetek. Hmotným investičním majetkem se stávají věci uvedené do užívání, tj. věci u nichž jsou zabezpečeny všechny technické funkce potřebné k užívání. Uvedením do užívání se rozumí rovněž splnění všech povinné stanovených právními předpisy, tj. stavebními, ekologickými, požárními, právními předpisy, tj. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými. Stejně tak se postupuje u poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví nebo u poplatníků, kteří nejsou účetními jednotkami.
8.
K § 36 odst. 3
U investičních a podílových fondů se do základu daně pro zvláštní sazbu daně, uvedenou v § 36 odst. 3 zákona, zahrnují příjmy z prodeje akcií, zatímních listů, podílových listů, dluhopisů s předkupním právem na akcie a dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na vydání akcií. Tyto příjmy se uvedou na ř. 101 II. a) oddílu tiskopisu pro přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Ředitel odboru 15
Mgr. Petr Pelech, v.r.