Pokyn ze dne 30.8.1994 k jednotnému postupu při ocenění bezúplatně nabytých akcií obcemi pro účely daně z příjmů právnických osob

30.8.1994 | Sbírka:  D-83 | Částka:  7/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb., 357/1992 Sb.
D-83
Pokyn
k jednotnému postupu při ocenění bezúplatně nabytých akcií obcemi, pro účely daně z příjmů právnických osob
Referent:
ing. Kunc,
tel.: 2454 2549
Čj.: 152/30 366/1994
Ministerstvo financí na základě četných dotazů poplatníků k ocenění bezúplatně nabytých akcií obcemi na základě schválených privatizačních projektů, pro účely daně z příjmů právnických osob vydává tento pokyn:
Akcie bezúplatně nabyté obcí na základě schváleného privatizačního projektu jsou ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, předmětem daně darovací. Podle § 20 odst. 1 tohoto zákona však bezúplatné nabytí majetku do vlastnictví obcí je od daně darovací osvobozeno, přičemž ale je povinností poplatníka (obce) podat přiznání k dani darovací, ve kterém kromě jiného uvede i základ daně. Ve smyslu § 7 citovaného zákona je základem daně darovací cena majetku, který je předmětem této daně. U movitého majetku a jiného majetkového prospěchu je nutné při stanovení základu daně darovací vycházet z ceny obvyklé v místě a v době nabytí majetku, přičemž v případě cenných papírů se při jejím zjištění vychází z postupu, který je uveden v příloze pokynu a tvoří jeho nedílnou součást.
Předmětem daně z příjmů právnických osob nejsou, ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, příjmy získané darováním movité věci příp. majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů, tzn. že hodnota akcií bezúplatně nabytých obcí uvedená jako základ daně darovací není předmětem daně z příjmů a je považována za cenu jejich pořízení. V případě prodeje těchto cenných papírů pak tuto hodnotu lze uplatnit, podle § 24 odst. 2 písm. r) zákona o daních z příjmů, jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmu.
Ředitel odboru přímých daní:
Mgr. Petr Pelech, v.r.
Příloha
Postup při stanovení ceny obvyklé pro účely daně darovací v případě cenných papírů
Základem daně darovací v případě darování cenných papírů je cena obvyklá těchto cenných papírů v místě a v době nabytí majetku nebo poskytnutí daru do ciziny (rozhodný den).
To znamená u:
- listinných cenných papírů v den předání cenných papírů,
- zaknihovaných cenných papírů v den připsání na účet vedený u SCP.
Touto cenou obvyklou je u: akcií z kuponové privatizace po 24. 5. 1993
a) pokud se s akciemi obchoduje na burze
- kurs zaznamenaný v rozhodný den
- pokud by v tento den kurs nebyl zaznamenán, naposledy zaznamenaný kurs před dnem rozhodným
b) pokud se s akciemi obchoduje pouze na RM-S
- kurs zaznamenaný v rozhodný den
- pokud by v tento den kurs nebyl zaznamenán, naposledy zaznamenaný kurs před dnem rozhodným
c) pokud se s akciemi obchoduje současně na obou veřejných trzích
- nejnižší zaznamenaný kurs v rozhodný den
- nebyl-li v tento den kurs zaznamenán, nejnižší naposledy zaznamenaný kurs na těchto trzích před dnem rozhodným (obdobně se bude postupovat i v případě obchodování na dalších veřejných trzích).
Vzhledem k tomu, že zatím jediným zdrojem, z něhož správci daně získávají informace o kursech CP jsou HN (burzovní příloha), není možné provádět vyhledávání nejnižšího kursu za delší předchozí období.
d) pokud se s akciemi neobchodovalo na veřejném trhu - spodní hranice pásma nebo středu rozpětí; nebude-li možno z burzovní přílohy HN tento údaj zjistit, vznést dotaz u RM-S.
Obdobný postup se použije i u ostatních druhů cenných papírů. Pokud se s nimi na veřejném trhu obchoduje, považuje se za cenu obvyklou kurs zaznamenaný na veřejném trhu v rozhodný den. Pokud se však v tento den neobchodovalo, vzít nejnižší naposledy zaznamenaný kurs před dnem rozhodným.
Pokud se s určitým CP dosud neobchodovalo, potom cenou obvyklou je u:
depozitních certifikátů - částka, která bude vyplacena při jejich předložení peněžnímu ústavu,
obligací - jmenovitá hodnota s připočtením úroků podle výpočtu emitenta,
vkladových listů - částka uvedená na CP,
zatímních listů - částka splacená za upsané akcie,
podílových listů
= otevřených - částka, za jakou emitent podílový list v rozhodný den odkoupí,
= uzavřených - částka, kterou emitent určí k rozhodnému dni.
U směnek je cenou obvyklou nominální hodnota, na kterou je směnka vystavena.