Opatření ze dne 8.2.1994 k účtování cenových rozdílů při vypořádávání nároků oprávněných osob na majetku zemědělských družstev

1.3.1994 | Sbírka:  281/5 781/1994 | Částka:  12/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
FZ51/94
Opatření
k účtování cenových rozdílů při vypořádávání nároků oprávněných osob na majetku zemědělských družstev
Referent:
ing. Neplechová,
tel.: 2454 2405
Č.j. 281/5 781/94
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Cenové rozdíly, které vzniknou při vypořádávání nároků oprávněných osob v důsledku odlišných cen při výpočtu nároků dle ustanovení příslušných právních předpisů a cen v době následného vydání oprávněným osobám, které se nestaly členy transformovaného zemědělského družstva, popř. jiné nástupnické právnické osoby na podkladě platných předpisů se zúčtují podle jejich charakteru (+ -) na vrub nebo ve prospěch účtu 427 2-Oceňovací rozdíly z vypořádání restitučních nároků.
(2) Tímto opatřením se upravuje ustanovení bodu 8 Opatření FMF, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v zemědělských družstvech (čj. V/1-11 320/92 - viz Finanční zpravodaj č. 6/92).
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho poprvé v rámci sestavení účetní závěrky za rok 1993.
Náměstek ministra financí:
Ing. Miroslav Téra, v.r.