Sdělení ze dne 25.11.1994 o vydání úplného znění Opatření, kterým se stanoví obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele

25.11.1994 | Sbírka:  281/65 549/94 | Částka:  12/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 281/50 550/1993
Pasivní derogace: 28/78 511/2007-281
FZ116/94
Sdělení
o vydání úplného znění Opatření č.j.281/50.550/93 ze dne 8. září 1993, kterým se stanoví obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele
Referent:
Ing. Ryneš Petr,
tel. 24542528
Č. j. 281/65.549/94
ze dne 25. 11. 1994
Příl.1
Základní pravidla a požadavky na obsah a předkládání přílohy
Čl. I
(1) Podnikatelé sestavují přílohu v plném nebo zkráceném rozsahu.
(2) Přílohu v plném rozsahu sestavují a předkládají podnikatelé, kteří mají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem a zveřejňovat údaje z účetní závěrky.
(3) Zkrácenou přílohu mohou sestavovat a předkládat podnikatelé, kteří nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem a zveřejňovat údaje z účetní závěrky, pokud se podnikatel nerozhodne sestavovat a předkládat přílohu k účetní závěrce v plném rozsahu.
(4) Obsah přílohy je vymezen přílohou 2 a 3 tohoto opatření.
(5) Podnikatelé sestavují přílohu v souladu s ustanovením § 19 zákona.
(6) Příloha může obsahovat i další údaje na základě výběru podnikatele.
(7) Příloha se sestavuje ve formě tabulek nebo popisným způsobem zajišťujícím přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací.
(8) Podnikatelé doručují přílohu současně s rozvahou a výkazem zisků a ztrát jedenkrát příslušnému finančnímu úřadu v termínu uvedeném v záhlaví vzorů (formulářů) rozvahy a výkazu zisků a ztrát.
(9) Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a hodnotové údaje se uvádějí v tisících Kč.
Příl.2
Obsah přílohy v plném rozsahu
Čl. I
Obecné údaje obsažené v příloze
(1) Popis účetní jednotky, zejména název, sídlo, právní forma, rozhodující předmět činnosti, datum vzniku obchodní společnosti nebo družstva. Dále účetní jednotka uvede osoby (fyzické a právnické), které se podílejí 20 a více procenty na základním jmění účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech, popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku, popis organizační struktury podniku a její zásadní změny během uplynulého účetního období.
Dále účetní jednotka uvede jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy.
(2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva (dále jen "podnik"), v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním jmění, s uvedením výše podílu na základním jmění těchto podniků. Uvádějí se také případné smluvní dohody mezi společníky (akcionáři), které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním jmění u těchto podniků. Účetní jednotka uvede také výši vlastního jmění a výši účetního hospodářského výsledku za poslední účetní období u těchto podniků (podniky ve skupině).
(3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících pracovníků (ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek), s uvedením výše osobních nákladů v členění podle výsledkových položek C.1 až C.4, které byly vynaloženy na zaměstnance a z toho na řídící pracovníky. Dále se uvedou odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů. Uvádějí se úhrnné údaje, nikoliv údaje o jednotlivých pracovnících.
(4) Výše půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů (ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniků) včetně bývalých členů těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za statutární orgány, dozorčí orgány a řídící orgány. Za ostatní plnění se považují zejména bezplatná předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých věcí, resp. zápůjčka za cenu nižší než je cena obvyklá, využití služeb poskytovaných účetní jednotkou, platby důchodového připojištění atd.
Čl. II
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách obsažené v příloze
(1) Způsob ocenění
a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii,
b) hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností,
c) cenných papírů a majetkových účastí,
d) příchovků a přírůstků zvířat.
(2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období.
(3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů.
(4) Změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku.
(5) Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek.
(6) Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů.
(7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění běžných kurzů a stálých kurzů s uvedením termínů jejich změn).
Čl. III
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát obsažené v příloze
(1) Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek
a) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách,např. předměty dlouhodobé spotřeby do 10.000 Kč, neuvedené na účtu 028-Drobný hmotný investiční majetek nebo na účtu 018 - Drobný nehmotný investiční majetek.
b) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění.
c) Majetek v operativním pronájmu zachycený na podrozvahovém účtu nebo v operativní evidenci. V případě finančního pronájmu účetní jednotka uvede podle jednotlivých smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, či obdobné smlouvy (finanční leasing):
ca) zahájení finančního leasingu, doba jeho trvání a čas ukončení,
cb) celkový součet splátek nájemného bez daně z přidané hodnoty u plátců daně z přidané hodnoty za celou dobu předpokládaného pronájmu,
cc) vyúčtovaná část splátek nájemného z celkové částky podle cb) ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy, a skutečně uhrazené splátky,
cd) vyúčtovaná část splátek nájemného za účetní období a skutečně uhrazené částky,
ce) předčasné ukončení nebo převedení předmětu finančního leasingu na jiný subjekt, s uvedením právnické nebo fyzické osoby, na kterou byla smlouva převedena.
d) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví. Obchodovatelné cenné papíry se ocení podle posledního kursu, za který se tyto cenné papíry obchodovaly na burze či v RMS.
Povinně se na základě odborného odhadu uvede tržní cena majetku odkoupeného po skončení finančního leasingu.
e) Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí.
f) Rozdíly mezi vstupní cenou ve smyslu § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a pořizovací cenou uvedenou v účetnictví u nepeněžních vkladů do obchodních společností a družstev.
(2) Pohledávky
a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti.
b) Souhrnná výše pohledávek v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v cizích měnách).
c) Úhrnná výše pohledávek vyúčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany Md příslušných účtů pohledávek) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním pohledávek z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky, a s rozpisem na jednotlivé podniky ve skupině. Dále se uvedou zůstatky pohledávek k jednotlivým podnikům ve skupině ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy v členění na krátkodobé a dlouhodobé pohledávky podle faktické doby splatnosti.
d) Odděleně se uvede každá pohledávka, která je krytá podle zástavního práva nebo je jištěna jiným způsobem, např. ručením jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jejího nesplacení.
(3) Vlastní jmění
a) Popis změn vlastního jmění v průběhu účetního období, tj. rozpis jednotlivých případů, které měly vliv na zvýšení či snížení jednotlivých položek vlastního jmění, zejména z titulu zvýšení nebo snížení základního jmění, případně emisního ažia, dary a dotace do kapitálu, výplata dividend, nerealizované zisky a ztráty účtované na účtech 414 a 415, pohyby mezi fondy, nerozděleným ziskem minulých let, resp. neuhrazenou ztrátou minulých let a hospodářským výsledkem minulého účetního období.
b) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty, předcházejícího účetního období.
c) Základní jmění
ca) akciové společnosti uvedou počet a druh akcií s uvedením jejich nominální výše, nesplacenou část vkladu a lhůty jeho splatnosti,
cb) společnosti s ručením omezeným uvedou podíly, jejich výši podle jednotlivých společníků a nesplacenou část vkladů a lhůty jejich splatnosti,
cc) družstvo uvede odděleně výši členských vkladů zapsaných do obchodního rejstříku, případně nominální výši a členské vklady nezapsané do obchodního rejstříku; dále se uvede počet členů družstva.
(4) Závazky
a) Souhrnná výše závazků po době splatnosti.
b) Souhrnná výše závazků v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v cizích měnách).
c) Úhrnná výše závazků vyúčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany Dal příslušného účtu závazků) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním závazků z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky, a s rozpisem na jednotlivé podniky ve skupině. Dále se uvedou zůstatky závazků k jednotlivým podnikům ve skupině ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy v členění na krátkodobé a dlouhodobé závazky podle faktické doby splatnosti.
d) Odděleně se uvede každý závazek, který je krytý podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení.
e) Odděleně se uvedou další závazky (nepeněžní i peněžní), které nejsou účtovány v účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv.
(5) Jednotlivě zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období.
(6) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí.
Čl. IV
Přehled o peněžních tocích (cash flow)
(1) Účetní jednotka sestaví a předloží podle níže uvedených vysvětlivek přehled o peněžních tocích v této struktuře:
P. Stav peněžních prostředků na
  začátku účetního období

A. Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti

Z. Účetní hospodářský výsledek za
  účetní jednotku jako celek          (+/-)

   A.1. Úpravy o nepeněžní operace

   A.1.1. Odpisy stálých aktiv         (+)
   A.1.2. Odpis opravné položky
      k úplatně nabytému majetku     (+/-)
   A.1.3. Změna zůstatků rezerv        (+/-)
   A.1.4. Změna zůstatků časového rozlišení
      nákladů a výnosů a dohadných účtů  (+/-)
   A.1.5. Změna zůstatků opravných položek
      ke stálým aktivům          (+/-)
   A.1.6. Zisk (ztráta) z prodeje stálých
      aktiv                (-/+)
   A.1.7. Zúčtování oceňovacích rozdílů
      z kapitálových účastí        (-/+)

   A.2.  Úpravy oběžných aktiv

   A.2.1. Změna stavu pohledávek       (+/-)
   A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků  (+/-)
   A.2.3. Změna stavu zásob          (+/-)
   A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního
      majetku               (+/-)

B. Investiční činnost

B.1.  Nabytí stálých aktiv
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku    (-)
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku   (-)
B.1.3. Nabytí finančních investic         (-)
B.2.  Výnosy z prodeje stálých aktiv
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného
    investičního majetku            (+)
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic    (+)
B.3.  Komplexní pronájem
B.3.1. Úhrada pohledávek z komplexního pronájmu  (+)
B.3.2. Úhrada závazků z komplexního pronájmu   (-)

C. Finanční činnost

C.1.  Změna stavu dlouhodobých závazků
C.1.1. Zvýšení dlouhodobých úvěrů         (+)
C.1.2. Snížení dlouhodobých úvěrů         (-)
C.1.3. Zvýšení závazků z dluhopisů        (+)
C.1.4. Snížení závazků z dluhopisů        (-)
C.1.5. Zvýšení ostatních dlouhodobých závazků   (+)
C.1.6. Snížení ostatních dlouhodobých závazků   (-)
C.2.  Zvýšení a snížení vlastního jmění
    z vybraných operací
C.2.1. Upsání cenných papírů a účastí       (+)
C.2.2. Přeměna dluhopisů na akcie         (+)
C.2.3. Peněžní dary a dotace, popř. dary v
    podobě pohledávek a krátkodobého fin. maj. (+)
C.2.4. Kapitalizace závazků            (+)
C.2.5. Úhrada ztráty společníky          (+)
C.2.6. Nárok na dividendy a podíly na zisku    (-)
C.2.7. Vyplacení vlastního jmění společníkům   (-)
C.2.8. Odpis vlastních akcií           (-)
C.2.9. Ostatní změny               (+/-)

D.   Rozdíl (R-P-A-B-C)            (+/-)

R. Stav peněžních prostředků
  na konci účetního období
(2) Účetní jednotka zjistí údaje jednotlivých položek přehledu o peněžních tocích podle níže uvedených vysvětlivek.
(2.1.) Za peněžní prostředky se považuje stav účtů v účtových skupinách 21,22 [s výjimkou účtu 221, pokud má pasívní zůstatek] a 26 (rozvaha, část aktiv C.IV.1. a 2).
(2.2.) k Z. Účetní hospodářský výsledek za účetní jednotku se převezme z účetního výkazu zisků a ztrát, ve kterém je označen "***". Zisk se vykáže se znaménkem "+", ztráta se znaménkem "-".
(2.3.) k A.1.1. Tato položka obsahuje pravidelné odpisy investičního majetku podle odpisového plánu účetní jednotky. Dále se do tohoto údaje zahrnou také zůstatkové ceny, popř. pořizovací ceny vyřazených stálých aktiv, kromě případů prodeje stálých aktiv (viz A.1.6. a B.2.). Za vyřazení se pro účely těchto vysvětlivek považuje zejména fyzická likvidace, poškození, zničení, ztráta nebo darování. Údaje se čerpají z účtu 551 a z analytických účtů 543 a 582, popř. 581 při změně způsobu evidence drobného majetku. Údaj se vykáže se znaménkem "+".
(2.4.) k A.1.2. Odpis aktivní opravné položky k úplatně nabytému majetku se čerpá z účtu 557 a vykáže se se znaménkem "+". Odpis pasívní opravné položky k úplatně nabytému majetku se čerpá z účtu 657 a vykáže se se znaménkem "-".
(2.5.) k A.1.3. Změny zůstatků rezerv se vypočítají jako souhrnný rozdíl mezi konečným stavem a stavem na počátku vykazovaného účetního období u účtů účtové skupiny 45 (rozvaha, část pasív B.I.) Kladný rozdíl se vykáže se znaménkem "+", záporný rozdíl se znaménkem "-".
(2.6.) k A.1.4. Změna zůstatků účtů časového rozlišení a dohadných účtů (účty účtové skupiny 38) se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi konečným stavem a stavem na počátku vykazovaného účetního období a zjistí se takto:
   - výdaje příštích období - přírůstek "+"
               - úbytek "-"
   - náklady příštích období - přírůstek "-"
                - úbytek "+"
   - výnosy příštích období - přírůstek "+"
               - úbytek "-"
   - příjmy příštích období - přírůstek "-"
               - úbytek "+"
   - kursový rozdíl aktivní - přírůstek "-"
               - úbytek "+"
   - kursový rozdíl pasívní - přírůstek "+"
               - úbytek "-"
   - dohadný účet aktivní - přírůstek "-"
              - úbytek "+"
   - dohadný účet pasívní - přírůstek "+"
              - úbytek "-"
Údaje pro naplnění této položky se čerpají z rozvahy.
(2.7.) k A.1.5. Změna zůstatků opravných položek ke stálým aktivům se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi konečným stavem a stavem na počátku vykazovaného účetního období u účtů 091 až 096. Přírůstek se označí znaménkem "+", úbytek znaménkem "-". Údaje se čerpají z hlavní knihy, popř. z knihy analytické evidence.
(2.8.) k A.1.6. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv se zjistí jako rozdíl mezi účty 641 a 541 a rozdíl mezi analytickými účty 661 a 561, které se vztahují k dlouhodobému finančnímu majetku (účty účtové skupiny 06). Údaje se čerpají z výkazu zisku a ztrát a z analytické evidence k účtům 561 a 661.
(2.9.) k A.1.7. V této položce se odečtou zúčtované oceňovací rozdíly z kapitálových účastí do výnosů, resp. přičtou oceňovací rozdíly zúčtované do nákladů při prodeji příslušných cenných papírů a účastí.
(2.10.) k A.2.1. Změna stavu pohledávek se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi stavem netto na konci účetního období (rozvaha, část aktiv A, C.II a C.III) a stavem netto na začátku účetního období téhož výkazu. Do změny stavu se nezahrnuje změna stavu pohledávek za komplexní pronájem (viz bod 2.16), které se sledují na účtu 378. Přírůstek se označí "-", úbytek "+".
(2.11.) k A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi stavem krátkodobých závazků na konci účetního období a stavem krátkodobých závazků na začátku účetního období (rozvaha, část pasív B.III a B.IV.2 a 3). Přírůstek se označí "+", úbytek "-".
(2.12.) k A.2.3. Změna stavu zásob se vypočte jako souhrnný rozdíl mezi konečným stavem zásob netto (rozvaha, část aktiv C.I) a stavem těchto zásob na počátku účetního období. Přírůstek zásob se označí znaménkem "-", úbytek znaménkem "+".
(2.13.) k A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi netto stavem účtů účtové skupiny 25 na konci účetního období a netto stavem na začátku účetního období. Přírůstek se označí znaménkem "-", úbytek znaménkem "+".
(2.14.) k B.1. Pro účely tohoto přehledu se za nabytí stálých aktiv považuje zejména:
a) nákup,
b) vložení společníky a akcionáři,
c) vytvoření vlastní činností,
d) poskytnutí půjček charakteru finančních investic.
Do nabytí stálých aktiv se nezahrnuje zvýšení, resp. snížení jejich ocenění, které se účtuje souvztažným účetním zápisem na účtech 414 a 415.
Údaje se čerpají z obratů strany Má dáti účtů 041, 042 a účtů účtové skupiny 06 (příslušná částka se vykáže se znaménkem "-"). Pokud se pořizuje finanční investice prostřednictvím účtů 042, nezahrnuje se toto pořízení do údaje nabytí finančních investic.Při ukončení termínovaného vkladu účtovaného na příslušný účet v účtové skupině 06 a převodu jistiny na bankovní účet (účet 221), se převedená částka vykáže se znaménkem "+".
Částka se zvýší, popř. sníží o změnu stavu účtů 051 a 052 (přírůstek "-", úbytek "+").
(2.15.) k B.2. V této položce účetní jednotka vykáže výnosy z prodeje stálých aktiv z účtu 641 a z analytické evidence k účtu 661. Údaje se čerpají z výkazu zisků a ztrát (účet 641) nebo z hlavní knihy, popř. z knihy analytické evidence (účet 661).
(2.16.) k B.3. Pro účely tohoto přehledu se pohledávkami (závazky) za komplexní pronájem rozumí pohledávka (závazek) vůči nájemci (pronajímateli), účtovaná na účet 378 - Jiné pohledávky (účet 474-Závazky z pronájmu), při pronájmu hmotného a nehmotného majetku, který vytváří soubor zahrnující zároveň věci movité a nemovité, a který je využíván nájemcem na základě písemné smlouvy pro zajištění příjmů po celé zdaňovací období jako celek (viz § 28 odst. 2, zákona o daních z příjmů).
Údaj pro náplň ukazatele B.3.1. se čerpá ze strany Dal analytické evidence k účtu 378 a vykáže se se znaménkem "+". Údaj pro náplň ukazatele B.3.2. se čerpá ze strany Md účtu 474 a vykáže se znaménkem "-".
(2.17.) k C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi stavem dlouhodobých závazků na konci účetního období a stavem dlouhodobých závazků na začátku účetního období podle jednotlivých skupin uvedených v přehledu C.1.1. až C.1.6. (rozvaha, část pasív B.II a B.IV.1.). Do změny stavu se nezahrnuje změna stavu závazků za komplexní pronájem (viz bod 2.16), které se sledují na účtu 474. Zvýšení se označí "+", snížení "-".
(2.18.) k C.2. Údaj se zjistí jako souhrnný rozdíl mezi vyjmenovanými operacemi zvyšujícími stav vlastního jmění C.2.1. až C.2.5. a operacemi snižujícími stav vlastního jmění C.2.6. až C.2.8. Údaje se čerpají zejména z účtů účtových skupin 41, 42 a účtu 431. Zvýšení se vykáže se znaménkem "+", snížení se znaménkem "-". Položkou C.2.8 se rozumí pro účely tohoto opatření snížení základního jmění u akciových společností vyřazením vlastních akcií. V položce C.2.9. se uvedou veškeré další operace, které zvyšují nebo snižují vlastní jmění, např. přímé čerpání fondů.
(2.19.) V této položce účetní jednotka vykáže vyrovnávací rozdíl a připojí k tomuto údaji stručný komentář o příčinách tohoto rozdílu, pokud se jedná o podstatnou částku. Položka "D" se vypočítá takto: D = R - P - A - B - C.
(2.20.) Výpočet ukazatelů přehledu peněžních toků
   A = Z + A.1 + A.2
  A.1 = součet A.1.1 až A.1.7
  A.2 = součet A.2.1 až A.2.4
   B = B.1 + B.2 + B.3
  B.1 = B.1.1. + B.1.2. + B.1.3.
  B.2 = B.2.1. + B.2.2
   C = C.1 + C.2
  C.1.= součet C.1.1. až C.1.6.
  C.2 = součet C.2.1. až C.2.9.
   R = P + A + B + C + D
(2.21.) V příloze k přehledu o peněžních tocích (cash flow) účetní jednotka uvede výši částky:
- skutečně vyplacené dividendy a podíly na zisku, resp. skutečná úhrada ztráty společníky,
- skutečně vyplacený nárok z vypořádání vlastního jmění společnosti,
- skutečně inkasované úhrady z prodejů stálých aktiv realizovaných v průběhu účetního období.
Příl.3
Obsah přílohy ve zkráceném rozsahu
Čl. I
Obecné údaje obsažené v příloze
(1) Popis účetní jednotky, zejména název, sídlo, právní forma, rozhodující předmět činnosti, datum vzniku obchodní společnosti nebo družstva. Dále účetní jednotka uvede osoby (fyzické a právnické), které se podílejí 20% a více na základním jmění účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech, popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku, popis organizační struktury podniku a její zásadní změny během uplynulého účetního období.
Dále účetní jednotka uvede jména a přijmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy
.
(2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva (dále jen "podnik"), v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním jmění, s uvedením výše podílu na základním jmění těchto podniků. Uvádějí se také případné smluvní dohody mezi společníky (akcionáři), které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním jmění u těchto podniků. Účetní jednotka uvede také výši vlastního jmění a výši účetního hospodářského výsledku za poslední účetní období u těchto podniků (podniky ve skupině).
(3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících pracovníků (ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek), s uvedením výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance a z toho na řídící pracovníky. Dále se uvedou odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů. Uvádějí se úhrnné údaje, nikoliv údaje o jednotlivých pracovnících.
(4) Výše půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů (ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniků) včetně bývalých členů těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za statutární orgány, dozorčí orgány a řídící orgány. Za ostatní plnění se považují zejména bezplatná předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých věcí, resp. zápůjčka za cenu nižší než je cena obvyklá, využití služeb poskytovaných účetní jednotkou, platby důchodového připojištění atd."
Čl. II
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách obsažené v příloze
(1) Způsob ocenění
a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii,
b) hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností,
c) cenných papírů a majetkových účastí,
d) příchovků a přírůstků zvířat.
(2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období.
(3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů.
(4) Změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku.
(5) Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek.
(6) Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů.
(7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění běžných kurzů a stálých kurzů s uvedením termínů jejich změn).
Čl. III
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát obsažené v příloze
(1) Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek
a) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách,např. předměty dlouhodobé spotřeby do 10.000 Kč, neuvedené na účtu 028-Drobný hmotný investiční majetek nebo na účtu 018 - Drobný nehmotný investiční majetek.
b) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění.
c) Majetek v operativním pronájmu zachycený na podrozvahovém účtu nebo v operativní evidenci. V případě finančního pronájmu účetní jednotka uvede podle jednotlivých smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, či obdobné smlouvy (finanční leasing):
ca) zahájení finančního leasingu, doba jeho trvání a čas ukončení,
cb) celkový součet splátek nájemného bez daně z přidané hodnoty u plátců daně z přidané hodnoty za celou dobu předpokládaného pronájmu,
cc) vyúčtovanou část splátek nájemného z celkové částky podle cb) ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy, a skutečně uhrazené splátky,
cd) vyúčtovanou část splátek nájemného za účetní období a skutečně uhrazené částky,
ce) předčasné ukončení nebo převedení předmětu finančního leasingu na jiný subjekt, s uvedením právnické nebo fyzické osoby, na kterou byla smlouva převedena.
d) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví. Obchodovatelné cenné papíry se ocení podle posledního kursu, za který se tyto cenné papíry obchodovaly na burze či v RMS.
Povinně se na základě odborného odhadu uvede tržní cena majetku odkoupeného po skončení finančního leasingu.
e) Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí.
f) Rozdíly mezi vstupní cenou ve smyslu § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a pořizovací cenou uvedenou v účetnictví u nepeněžních vkladů do obchodních společností a družstev.
(2) Pohledávky
a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti.
b) Souhrnná výše pohledávek v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v cizích měnách).
c) Úhrnná výše pohledávek vyúčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany Md příslušných účtů pohledávek) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním pohledávek z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky, a s rozpisem na jednotlivé podniky ve skupině. Dále se uvedou zůstatky pohledávek k jednotlivým podnikům ve skupině ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy v členění na krátkodobé a dlouhodobé pohledávky podle faktické doby splatnosti.
d) Odděleně se uvede každá pohledávka, která je krytá podle zástavního práva nebo je jištěna jiným způsobem, např. ručením jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jejího nesplacení.
(3) Vlastní jmění
a) Popis změn vlastního jmění v průběhu účetního období, tj. rozpis jednotlivých případů, které měly vliv na zvýšení či snížení jednotlivých položek vlastního jmění, zejména z titulu zvýšení nebo snížení základního jmění, případně emisního ažia, dary a dotace do kapitálu, výplata dividend, nerealizované zisky a ztráty účtované na účtech 415, popř. 414, pohyby mezi fondy, nerozděleným ziskem minulých let, resp. neuhrazenou ztrátou minulých let a hospodářským výsledkem minulého účetního období.
b) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty, předcházejícího účetního období.
c) Základní jmění
ca) společnosti s ručením omezeným uvedou podíly, jejich výši podle jednotlivých společníků, nesplacenou část vkladů a lhůty jejich splatnosti,
cb) družstvo uvede odděleně výši členských vkladů zapsaných do obchodního rejstříku, případně nominální výši a členské vklady nezapsané do obchodního rejstříku; dále se uvede počet členů družstva,
cc) komanditní společnosti uvedou podíly, jejich výši podle jednotlivých komanditistů, nesplacenou část vkladů a lhůty jejich splatnosti.
(4) Závazky
a) Souhrnná výše závazků po době splatnosti.
b) Souhrnná výše závazků v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v cizích měnách).
c) Úhrnná výše závazků vyúčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany Dal příslušného účtu závazků) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním závazků z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky, a s rozpisem na jednotlivé podniky ve skupině. Dále se uvedou zůstatky závazků k jednotlivým podnikům ve skupině ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy v členění na krátkodobé a dlouhodobé závazky podle faktické doby splatnosti.
c) Odděleně se uvede každý závazek, který je krytý podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení.
d) Odděleně se uvedou další závazky (nepeněžní i peněžní), které nejsou účtovány v účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv.
(5) Jednotlivě zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období.
(6) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí.
Čl. IV
Individuální podnikatel (fyzická osoba účtující ve smyslu příslušných předpisů v soustavě podvojného účetnictví) sestaví přílohu jen s obsahovým vymezením podle Čl. II a Čl. III odst. 2, písm. a),b) a d) a 4 písm. a),b),d) a e) této přílohy.