Opatření ze dne 1.3.1994, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven

21.3.1994 | Sbírka:  282/11 200/1994 | Částka:  15/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 282/113 417/2001, 309/1999 Sb.
282/11 200/1994
Opatření
ze dne 1. března 1994,
kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven
Změna: 282/113 417/2001
Referent:
JUDr. J. Huleš,
tel. 2454 3377
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven jako účetních jednotek1), které jsou povinny k jejímu sestavení2).
(2) Toto opatření se vztahuje i na účetní jednotky, které jsou povinny poskytnout svoji účetní závěrku pojišťovně, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku.3)
(3) Postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 tohoto opatření.
Čl.II
(1) Konsolidace účetní závěrky podle tohoto opatření se provede poprvé po sestavení řádných účetních závěrek za rok 1993.
(2) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(3) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.1
Postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky
A.
Vymezení některých pojmů pro účely konsolidace
Čl.I
Konsolidovaná účetní závěrka
(1) Konsolidace účetní závěrky se provádí podle zákona o účetnictví,4) označovaného dále jako "zákon", a tohoto opatření.
(2) Konsolidovanou účetní závěrku definuje § 22 odst. 1 zákona.
(3) Konsolidovaná účetní závěrka slouží k informování akcionářů pojišťovny, která je mateřskou společností o finanční situaci skupiny, která tvoří konsolidační celek.
(4) Konsolidovaná účetní závěrka neslouží pro účely daňové ani pro účely rozdělování hospodářského výsledku. Využití této závěrky pro jiné účely tím není dotčeno.
(5) Při provedení konsolidace účetní závěrky se postupuje podle přílohy č. 1. Sestavení konsolidované účetní závěrky se provede podle přílohy č. 2.
Čl.II
Stupně vlivu
(1) Pro účely tohoto opatření se rozlišují tyto stupně vlivu:
a) rozhodující vliv,
b) podstatný vliv, které vymezuje zákon5) a postupy účtování pro pojišťovny.6)
(2) Při zjišťování stupně závislosti podle odstavce 1 pojišťovna jako mateřská společnost bere v úvahu pouze ty majetkové účasti, které pořídila za účelem faktického výkonu rozhodujícího nebo podstatného vlivu (účty 111, 112 a 123).
(3) Majetkové účasti vymezují postupy účtování pro pojišťovny.7)
Čl.III
Konsolidační celek
Konsolidační celek definuje § 22 odst. 2 a 3 zákona a dále vymezuje Čl. X této přílohy.
Čl.IV
Subjekty konsolidačního celku
(1) Konsolidující účetní jednotku vymezuje § 22 odst. 2 zákona. V případě provádění konsolidace po jednotlivých úrovních dílčích konsolidačních celků může být v postavení mateřské společnosti i jiný subjekt než pojišťovna.
(2) Konsolidovanou účetní jednotku vymezuje § 22 odst. 2 zákona.
(3) Subjekt je považován za dceřiný subjekt (konsolidovanou účetní jednotku) i v případě, ve kterém mateřská pojišťovna má větší než 50 % majetkovou účast na jeho základním kapitálu, a to nepřímo prostřednictvím jiných dceřiných subjektů, u kterých konsolidující účetní jednotka vykonává rozhodující vliv. Výše vlivu konsolidující účetní jednotky v tomto subjektu se zjistí součtem přímých majetkových účastí jiných dceřiných subjektů na základním kapitálu tohoto subjektu a přímých majetkových účastí konsolidující účetní jednotky na základním kapitálu tohoto subjektu.
(5) Přidruženým subjektem jako konsolidovanou účetní jednotkou se rozumí subjekt (podnik, banka, pojišťovna aj.), ve kterém konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv, a to buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných subjektů.
Čl.V
Majetkové účasti se zpětnou vazbou
Majetkovými účastmi se zpětnou vazbou se rozumí podílové cenné papíry a vklady vyjadřující podíl na základním kapitálu konsolidující účetní jednotky, které jsou v držení dceřiných nebo přidružených subjektů (konsolidovaných účetních jednotek), pokud jejich pořizování těmito subjekty není zakázáno zvláštními předpisy.
Čl.VI
Konsolidační rozdíl
(rozdíl po první konsolidaci)
(1) Konsolidačním rozdílem se rozumí rozdíl mezi cenou pořízení podílových cenných papírů a vkladů dceřiného subjektu nebo přidruženého subjektu (konsolidované účetní jednotky) upravenou o oceňovací rozdíly z kapitálových účastí (účet 404) a o opravné položky (účet 119), a jejich oceněním podle majetkové účasti konsolidující účetní jednotky na skutečné výši vlastního kapitálu (bez hospodářského výsledku běžného účetního období) dceřiného nebo přidruženého subjektu při jeho prvním zařazení do konsolidačního celku. Konsolidační rozdíl je buď aktivní (kladný) nebo pasivní (záporný).
(2) Konsolidačním rozdílem se rozumí rozdíl uvedený v odstavci 1 i při dalším pořízení podílových cenných papírů a vkladů, jejichž emitentem je dceřiný subjekt nebo přidružený subjekt.
Čl.VII
Vypořádání konsolidačního rozdílu
(1) Konsolidační rozdíl podle Čl. VI je možno vypořádat těmito postupy:
a) zahrnout jednorázově do mimořádných nákladů, resp. mimořádných výnosů konsolidovaného výkazu zisku a ztráty podle charakteru rozdílu nebo
b) zahrnout do položky konsolidované rozvahy "Aktivní konsolidační rozdíl", resp. "Pasivní konsolidační rozdíl", podle charakteru rozdílu.
(2) Příslušný konsolidační oceňovací rozdíl podle odst. 1 písm. b) se rozpouští ve výši 20 % ročně do mimořádných nákladů, resp. mimořádných výnosů konsolidovaného výkazu zisku a ztráty prostřednictvím položky "Zúčtování aktivního (pasivního) konsolidačního rozdílu"; rozpouštění snižuje přímo položky "Aktivní konsolidační rozdíl", resp. "Pasivní konsolidační rozdíl".
Čl.VIII
Vlastní kapitál
Vlastním kapitálem se rozumí základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, nerozdělený zisk minulých let, popř. neuhrazená ztráta minulých let a hospodářský výsledek za běžné účetní období.
B.
Čl.IX
Ověřování účetních závěrek konsolidačního celku
Konsolidovaná účetní závěrka je ověřována auditorem (§ 22 odst. 1 zákona). Auditor konsolidované účetní závěrky může v odůvodněných případech předem požadovat, aby účetní závěrka dceřiného nebo přidruženého subjektu, která nemusí být ověřena podle ustanovení § 20 zákona, byla ověřena jako podklad pro konsolidaci účetní závěrky. V případě, že do konsolidované účetní závěrky vstupují údaje účetní závěrky, která nebyla ověřena auditorem ve smyslu tohoto ustanovení, uvede se tato skutečnost v příloze.
C.
Čl.X
Konsolidační povinnost a osvobození z ní
(1) Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku stanoví § 22 odst. 2 zákona.
(2) Osvobozena z povinnosti konsolidace je konsolidující účetní jednotky, která je současně dceřiným subjektem zahrnutým do konsolidačního celku jiné mateřské společnosti se sídlem na území jiného státu, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku a zveřejňuje údaje z ní v souladu s ustanoveními 7. Direktivy Rady Evropského společenství č. 83/349/EEC ze dne 13. června 1983, ve znění pozdějších změn a doplňků, a Direktivy č. 91/674/EEC ze dne 19. prosince 1991, o ročních účtech a konsolidovaných účtech pojišťovacích podniků.
(3) Osvobození podle odstavce 2 se nevztahuje na mateřské pojišťovny, jimiž emitované cenné papíry jsou kotované na tuzemské burze cenných papírů.
(4) Do konsolidačního celku nevstupují dceřiné a přidružené subjekty, pokud tak rozhodne konsolidující účetní jednotka:
a) u nichž, v případě pojišťoven, předepsané hrubé pojistné za běžné účetní období nepřesahuje částku 1 mil. Kč,
b) které účtují podle jiné účtové osnovy a postupů účtování než konsolidující účetní jednotka a nejsou investičními společnostmi nebo bankami či jinými finančními institucemi,
c) u nichž nemůže konsolidující účetní jednotka dlouhodobě vykonávat rozhodovací a vlastnická práva, zejména z důvodů politických,
d) u nichž jimi emitované podílové cenné papíry a vklady pořídila konsolidující účetní jednotka za účelem obchodování s nimi,
e) vstupují do likvidace nebo u nichž byl vyhlášen konkurz nebo vyrovnání podle zvláštního předpisu, popř. z jejich účetní závěrky vyplývá předlužení.
(5) Osvobození podle odstavce 4 se neuplatní u dceřiných a přidružených subjektů, které jsou současně zajišťovateli konsolidující účetní jednotky.
D.
Čl.XI
Konsolidační pravidla
(1) V procesu konsolidace je nutno respektovat obecné účetní zásady stanovené zákonem, účtovou osnovou a postupy účtování pro pojišťovny, tímto opatřením a konsolidačními pravidly stanovenými konsolidující účetní jednotkou.
(2) Mateřská pojišťovna vyhlásí konsolidační pravidla, ve kterých stanoví zejména:
a) použití stejných způsobů oceňování majetku a závazků včetně stejných kurzů pro přepočet cizích měn na českou měnu (§ 23 odst. 1 zákona), tímto kurzem je kurz "devizy-střed" a pro přepočet slovenské měny na Kč se použije kurz "střed-XCQ", stanovené v kurzovním lístku České národní banky, a to ke dni sestavení řádné účetní závěrky mateřské pojišťovny,
b) požadavky na údaje pro účely konsolidace, které nejsou obsaženy v účetních závěrkách poskytovaných subjekty konsolidačního celku mateřské pojišťovně, popř. formu těchto údajů (např. jednotná úprava konsolidačních formulářů),
c) termíny předkládání řádných účetních závěrek a ostatních údajů podle písm. b), termíny předložení konsolidovaných účetních závěrek nižších konsolidačních celků zahrnutých do konsolidačního celku mateřské pojišťovny,
d) termín (den) sestavení konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku mateřské pojišťovny, a to i pro případy sestavování konsolidace po jednotlivých úrovních konsolidačního celku. Mateřská pojišťovna určí termín pro sestavení konsolidované účetní závěrky po dohodě se subjekty konsolidačního celku tak, aby konsolidovaná účetní závěrka byla mateřskou pojišťovnou sestavena nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po roce, za který se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka.
(2) Konsolidující účetní jednotka vyhlásí konsolidační pravidla, ve kterých stanoví zejména:
a) použití stejných způsobů oceňování majetku a závazků včetně stejných kurzů pro přepočet cizích měn na českou měnu (§ 24 odst. 4 písm. b) zákona), a to ke dni sestavení řádné účetní závěrky konsolidující účetní jednotky,
b) požadavky na údaje pro účely konsolidace, které nejsou obsaženy v účetních závěrkách poskytovaných subjekty konsolidačního celku konsolidující účetní jednotka, popř. formu těchto informací (např. jednotná úprava konsolidačních formulářů),
c) termíny předkládání řádných účetních závěrek a ostatních informací podle písm. b), termíny předložení konsolidovaných účetních závěrek nižších konsolidačních celků zahrnutých do konsolidačního celku konsolidující účetní jednotky,
d) okamžik sestavení konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku konsolidující účetní jednotky, a to i pro případy sestavování konsolidace po jednotlivých úrovních konsolidačního celku. Konsolidující účetní jednotka určí termín pro sestavení konsolidované účetní závěrky po dohodě se subjekty konsolidačního celku tak, aby konsolidovaná účetní závěrka byla konsolidující účetní jednotkou sestavena nejpozději do konce devátého měsíce účetního období následujícího po roce, za který se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka.
(3) Konsolidující účetní jednotka vyhlásí kromě konsolidačních pravidel také skutečný rozsah konsolidačního celku ve formě organizačního schématu s uvedením názvů a sídel konsolidovaných subjektů, stupně vlivu a procenta majetkové účasti v jednotlivých konsolidovaných subjektech.
Způsob a metody konsolidace účetní závěrky
Čl.XII
Způsob konsolidace
(1) Konsolidace se provádí podle příslušné metody konsolidace způsobem přímé konsolidace nebo po jednotlivých úrovních dílčích konsolidačních celků.
(2) Přímou konsolidací se rozumí konsolidace všech subjektů konsolidačního celku najednou, bez sestavení konsolidovaných účetních závěrek za dílčí konsolidační celky.
(3) Konsolidace po jednotlivých úrovních znamená, že se postupně sestavují konsolidované účetní závěrky za nižší (dílčí) konsolidační celky, které pak vstupují do konsolidovaných účetních závěrek vyšších konsolidačních celků.
(4) Zvolený způsob konsolidace podle odstavce 2 a 3 se smí změnit v následujícím účetním období jen pokud dojde ke změně stupně vlivu konsolidující účetní jednotky v subjektech, které tvoří konsolidační celek. Při změně způsobu konsolidace se postupuje v souladu s ustanovením souladu s ustanovením § 7 odst. 4 a 5 zákona a postupů účtování pro pojišťovny.
Čl.XIII
Metody konsolidace a jejich použití
(1) Pro provedení konsolidace účetní závěrky použije konsolidující účetní jednotka metody stanovené v § 23 odst. 1 zákona:
a) plnou - v případě rozhodujícího vlivu,
b) poměrnou - v případě rozdělení vlivu mezi více subjektů,
c) konsolidace ekvivalencí (protihodnotou) - v případě podstatného vlivu, nebo v případech, kdy se do konsolidace zahrnuje subjekt, který účtuje podle jiné účtové osnovy a postupů účtování než konsolidující účetní jednotka a kdy by použití plné konsolidace nesplňovalo účel konsolidace uvedený v Čl. I této přílohy.
E.
Čl.XIV
Charakteristika metody plné konsolidace
(1) Metodou plné konsolidace se rozumí:
a) sloučení jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty dceřiných subjektů v plné výši, po případném přetřídění a úpravách, do rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky (Čl. XV a Čl. XVI),
b) vyloučení účetních případů (pohledávek a závazků, nákladů a výnosů), které vyjadřují vzájemné vztahy, mezi všemi subjekty konsolidačního celku (Čl. XVII),
c) vypořádání konsolidačního rozdílu (Čl. XVIII),
d) rozdělení vlastního kapitálu (bez hospodářského výsledku za běžné účetní období) a hospodářského výsledku běžného účetního období dceřiných subjektů (Čl. XIX),
e) vypořádání majetkových účastí se zpětnou vazbou (Čl.XX).
Etapy metody plné konsolidace
Čl.XV
Přetřídění a úprava účetních závěrek
(1) V souladu s konsolidačními pravidly dceřiné subjekty (konsolidované metodou plné konsolidace) přetřídí a upraví údaje ze svých účetních závěrek tak, aby byly slučitelné s účetní závěrkou mateřské pojišťovny (§ 23 odst. 1 zákona) postupem podle tohoto článku.
(2) Přetřídění informací podle odstavce 1 se provede, s ohledem na doplňované položky konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení, pouze v těch případech, které by podstatným způsobem ovlivnily pohled na ocenění majetku a závazků v konsolidované účetní závěrce a na konsolidovaný hospodářský výsledek.
(3) Přetřídění a úprava nesmí ovlivnit majetková práva (pohledávky) pojištěných za pojišťovnami.
(4) Odpisové plány stanovené jednotlivými dceřinými subjekty a z nich vyplývající odpisy hmotného a nehmotného majetku zaúčtované těmito subjekty se pro potřeby konsolidace neupravují.
(5) Dceřiné subjekty, které mají sídlo na území jiného státu a vedou účetnictví v cizí měně, přepočítají své účetní závěrky kurzem platným ke dni sestavení řádné účetní závěrky mateřské pojišťovny [Čl. XI odst. 2 písm. a)].
Čl.XVI
Slučování účetních závěrek
Konsolidující účetní jednotka sečte údaje své účetní závěrky, po případné úpravě podle Čl. XV, s přetříděnými a upravenými údaji účetních závěrek dceřiných subjektů.
Čl.XVII
Vyloučení vzájemných účetních případů
(1) Při sestavování konsolidované účetní závěrky konsolidující účetní jednotka úplně vyloučí účetní případy vyplývající ze vzájemných pohledávek a závazků a nákladů a výnosů, vztahující se k Netechnickému účtu, které nemají významný vliv na hospodářský výsledek konsolidačního celku.
(2) Při sestavování konsolidované účetní závěrky mateřská pojišťovna úplně vyloučí mezi všemi konsolidovanými subjekty vzájemné účetní případy, které mají významný vliv na hospodářský výsledek konsolidačního celku, a to zpravidla v těchto případech:
a) pohledávky a závazky (účty 303 a 333) a náklady a výnosy při operacích zajištění,
b) přijaté a vyplacené dividendy, nebo podíly na zisku.
(3) Vyloučení vzájemných účetních případů podle odstavce 2 se provede pouze tehdy, nemá-li vliv na majetková práva (pohledávky) pojištěných za pojišťovnou.
(4) O přijaté dividendy nebo podíly na zisku, které pocházejí ze zisku realizovaného před datem zahrnutí subjektu do konsolidovaného celku, se sníží položka konsolidované rozvahy "Aktivní konsolidační rozdíl".
(5) O přijaté dividendy nebo podíly na zisku se sníží příslušná výnosová položka konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a současně zvýší rezervní fond v konsolidované rozvaze.
Čl.XVIII
Vypořádání konsolidačního rozdílu
Konsolidační rozdíl vypořádá konsolidující účetní jednotka postupem podle š této přílohy.
Čl.XIX
Rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu a konsolidovaného hospodářského výsledku
(1) Vlastní kapitál (bez hospodářského výsledku běžného účetního období) v konsolidované rozvaze rozdělí konsolidující účetní jednotka na podíl připadající konsolidující účetní jednotce a na podíl ostatních (menšinových) držitelů majetkových účastí emitovaných dceřinými subjekty.
(2) Hospodářský výsledek běžného účetního období v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty rozdělí konsolidující účetní jednotka na "Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období" připadající mateřské pojišťovně a na "Menšinový podíl na hospodářském výsledku" připadající ostatním (menšinovým) držitelům majetkových účastí emitovaných dceřinými subjekty.
(3) Rozdělení vlastního kapitálu podle odstavce 1 a hospodářského výsledku běžného účetního období podle odstavce 2 se provede v poměru procentní výše majetkové účasti konsolidující účetní jednotka na základním kapitálu dceřiných subjektů.
Čl.XX
Vypořádání majetkových účastí se zpětnou vazbou
Majetkové účasti se zpětnou vazbou (Čl. V) v konsolidované účetní závěrce vypořádá mateřská pojišťovna tak, že sníží vlastní kapitál v položce "Fondy ze zisku" (účt. skup. 41) konsolidované rozvahy a uvede je v příloze.
F.
Charakteristika metody poměrné konsolidace
V případě použití metody poměrné konsolidace použije konsolidující účetní jednotka přiměřeně postupy platné pro plnou metodu konsolidace s tím, že do své konsolidované účetní závěrky zahrne příslušné složky majetku a závazků (aktiv a pasív) pouze v poměrné výši odpovídající příslušnému podílu a neuvádí zde menšinové podíly.
Čl.XXI
Charakteristika metody konsolidace ekvivalencí (protihodnotou)
(1) Konsolidací ekvivalencí (protihodnotou) se rozumí následující úprava údajů účetní závěrky mateřské pojišťovny:
a) vyloučení z rozvahy mateřské pojišťovny majetkových účastí, jejichž emitentem je přidružený subjekt, a jejich nahrazení samostatnou rozvahovou položkou "Majetkové účasti v ekvivalenci" oceněnou ve výši podílu konsolidující účetní jednotky na vlastním jmění přidruženého subjektu,
b) vypořádání konsolidačního rozdílu postupem podle Čl.VII této přílohy,
c) vypořádání rozdílu mezi oceněním majetkových účastí a konsolidační rozvahovou položkou "Majetkové účasti v ekvivalenci" (viz písm. a)) vykázáním:
ca) poměrné části hospodářského výsledku za běžné účetní období přidruženého subjektu ve výši podílu mateřské pojišťovny na základním jmění přidruženého subjektu v samostatné položce konsolidovaného výkazu zisků a ztrát "Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci" a v samostatné rozvahové položce "Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci",
cb) poměrné části vlastního jmění bez hospodářského výsledku běžného účetního období přidruženého subjektu ve výši podílu konsolidující účetní jednotky na základním kapitálu přidruženého subjektu v samostatné rozvahové položce "Konsolidační rezervní fond". Tato položka představuje akumulované hospodářské výsledky minulých let přidružených subjektů od okamžiku jejich zařazení do konsolidačního celku.
d) vyloučení dividend nebo podílů na zisku přijatých od přidružených subjektů z výkazu zisků a ztrát mateřské pojišťovny a zvýšení o jejich výši položky "Konsolidační rezervní fond",
(2) Jiná vyloučení vzájemných účetních případů než uvedená v odstavci 1 se neprovádí.
Čl.XXII
Ustanovení o způsobu konsolidace při použití konsolidace ekvivalencí
(1) Pokud se konsolidace provádí přímým způsobem, převezme se poměrná část podílu na hospodářském výsledku konsolidovaných přidružených subjektů, odpovídající přímým nebo nepřímým podílům konsolidující účetní jednotky na základním kapitálu přidružených subjektů.
(2) Pokud se konsolidace provádí po jednotlivých úrovních (dílčích konsolidačních celcích), část podílu na hospodářském výsledku přidruženého subjektu, zachycená v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty dílčího konsolidačního celku, se zahrnuje v plné výši do položky "Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci" v konsolidovaném výkazu zisků a ztrát vyššího konsolidačního celku.
Čl.XXIIa
Použití jiných právních předpisů a metodiky
(1) Ustanovení tohoto opatření a jeho příloh č. 1 a 2 se použijí jen, nevyplývá-li něco jiného ze směrnice č. 98/78/ES Rady EU ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami ve skupině pojišťoven, a ze zvláštních právních předpisů o pojišťovnictví.
(2) Podmínkou použití mezinárodních účetních standardů podle § 23 odst. 6 zákona je existence jejich překladu do českého jazyka, popřípadě uveřejnění oznámení o jeho existenci ve Finančním zpravodaji.
(3) Pokud to není v rozporu s předpisy podle odstavce 1 a metodikou podle odstavce 2 nebo se tím neobchází jejich účel, může pojišťovna jako konsolidující účetní jednotka použít přiměřeně i jiná opatření upravující konsolidaci.8)
Příl.2
Uspořádání položek konsolidované účetní závěrky pojišťoven, jejich
obsahové vymezení, zveřejňování informací
A.
Čl.I
Obecné vysvětlivky ke konsolidované účetní závěrce
(1) Konsolidující účetní jednotka sestavuje za konsolidační celek konsolidovanou účetní závěrku (§22 odst. 1 zákona), a to nejpozději do konce devátého měsíce účetního období následujícího po účetní období, za který se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka.
(2) Konsolidovaná rozvaha a konsolidovaný výkaz zisku a ztráty a příloha navazují na účetní závěrku pro pojišťovny podle opatření FMF č.j. V/2-31 380/1992, ve znění pozdějších opatření ze dne 23. prosince 1992.
(3) Konsolidovaná rozvaha a konsolidovaný výkaz zisku a ztráty se povinně doplňují o položky stanovené v Čl. III této přílohy.
(4) Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje ke dni stanoveném ve vyhlášených konsolidačních pravidlech (Čl. XI příl. č. 1) na základě řádných účetních závěrek (§ 19 odst. 1 zákona) mateřské pojišťovny, dceřiných a přidružených subjektů tvořících konsolidační celek, příp. z konsolidovaných účetních závěrek dílčích konsolidačních pravidel poskytují ostatní subjekty konsolidačního celku pro účely konsolidace konsolidující účetní jednotky.
(5) Konsolidovaná účetní závěrka se dokumentuje i přehledem o způsobu transformace řádných účetních závěrek jednotlivých subjektů konsolidačního celku a plánem rozpouštění položky "Konsolidační rozdíl".
(6) Dokumenty podle odstavce 4 a 5 jsou účetními záznamy a uschovávají se po dobu úschovy účetní závěrky (§ 31 odst. 2 písm. a) zákona).
(7) Konsolidovaná účetní závěrka musí být podepsána statutárním orgánem konsolidující účetní jednotky (§ 18 odst. 2 zákona).
(8) Povinnost zveřejnění informací konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy je splněna podle zvláštních právních předpisů a zákona.9)
Čl.II
Obecné vysvětlivky ke konsolidované rozvaze a výkazu zisku a ztráty
(1) V konsolidované rozvaze se uvádějí aktiva v čisté výši, v ocenění podle zákona odděleně za běžné účetní období a minulé účetní období. V čisté výši se uvádí i technické rezervy. Dále se stav pasív uvádí odděleně za běžné účetní období a minulé účetní období.
(2) V konsolidovaném výkazu zisku a ztráty se uvádějí částky nákladů a výnosů odděleně za běžné účetní období a minulé účetní období.
(3) Výnosy a náklady finančního umístění se uvádějí v rámci technického účtu životního pojištění a v rámci netechnického účtu.
B.
Povinné doplnění položek konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a obsahové vymezení těchto položek
Čl.III
(1)
Konsolidovaná rozvaha se doplní o tyto položky:
- Aktivní konsolidační rozdíl
- Majetkové účasti v ekvivalenci
- Pasivní konsolidační rozdíl
- Konsolidační rezervní fond
- Menšinový vlastní kapitál bez menšinového hospodářského výsledku za běžné účetní období
- Menšinový základní kapitál (účet 401)
- Menšinové kapitálové fondy (z účt. sk. 40)
- Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku minulých let (účt. sk. 41)
- Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci.
(2)
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty se doplní o tyto položky:
Nákladové položky
- Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu
Výnosové položky
- Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu
- Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci
(3)
Zisk (ztráta) běžného účetního období uvedené v rozvaze na ř. 100 (98) a hospodářský výsledek za účetní období uváděný ve výkazu zisku a ztráty na ř. 93 se v konsolidované účetní závěrce rozdělí na tyto tři složky:
- Většinový hospodářský výsledek běžného účetního období
- Menšinový hospodářský výsledek běžné účetní období
- Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci za běžné účetní období.
Čl.IV
Obsahové vymezení doplňovaných položek
(1) Aktivní konsolidační rozdíl
Za aktivní konsolidační rozdíl se považuje kladný rozdíl podle Čl.VI. přílohy č. 1.
(2) V položce konsolidované rozvahy "Majetkové účasti v ekvivalenci" se uvádějí podílové cenné papíry a vklady přidružených subjektů (konsolidovaných účetních jednotek) v držení konsolidující účetní jednotky oceněné ve výši jejího podílu na vlastním kapitálu konsolidované účetní jednotky.
(3) Pasivní konsolidační rozdíl
Za pasivní konsolidační rozdíl se považuje záporný rozdíl podle Čl.VI přílohy č. 1.
(4) Položkou konsolidované rozvahy "Konsolidační rezervní fond" se rozumí poměrná část vlastního kapitálu bez hospodářského výsledku běžného účetního období přidružených subjektů (konsolidovaných účetních jednotek) ve výši podílu konsolidující účetní jednotky na základním kapitálu konsolidovaných účetních jednotek. Tato položka představuje akumulované hospodářské výsledky předchozích účetních období přidružených subjektů od okamžiku jejich zařazení do konsolidačního celku.
(5) V pasivní rozvahové položce "Menšinové vlastní jmění bez menšinového hospodářského výsledku za běžné účetní období" se uvádějí menšinové podíly na vlastním jmění dceřiných subjektů (konsolidovaných účetních jednotek) v členění podle položek, o které se v této položce doplňuje konsolidovaná rozvaha.
(6) Položkou "Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci" se rozumí podíl konsolidující účetní jednotky na hospodářském výsledku běžného účetního období přidruženého subjektu ve výši podílu konsolidující účetní jednotky na základním kapitálu konsolidované účetní jednotka.
(7) Menšinovým hospodářským výsledkem běžného účetního období se rozumí podíl na hospodářském výsledku připadající ostatním (menšinovým) držitelům majetkových účastí v dceřiném subjektu (konsolidované účetní jednotce).
(8) V položkách konsolidovaného výkazu zisku a ztráty "Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu" a "Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu" se uvádí v souladu s Čl.VII přílohy č. 1 rozpouštění kladného nebo záporného konsolidačního rozdílu podle plánu jeho rozpouštění.
C.
Obsah konsolidované přílohy
Čl.V
Obecné údaje obsažené v příloze
Příloha (§ 18 odst. 1 písm. c) zákona) obsahuje údaje podle přílohy č. 3 Obsah přílohy s vysvětlivkami v opatření citovaném v Čl.I odst. 2 této přílohy. Tento obsah se dále doplňuje o údaje podle Čl.VI až VIII.
Čl.VI
(1) Pokud jde o vymezení konsolidačního celku, konsolidující účetní jednotka v příloze uvede:
a) název a sídlo zahrnutých do konsolidovaných účetních jednotek konsolidačního celku s uvedením stupně a procenta vlivu na základním kapitálu těchto subjektů s uvedením použitých konsolidačních metod při jejich konsolidaci s případným odůvodněním volby použité metody,
b) datum účetních závěrek subjektů zahrnutých do konsolidačního celku,
c) název a sídlo subjektů osvobozených, popř. z jiných důvodů nezahrnutých do konsolidačního celku s uvedením důvodů tohoto osvobození,
d) systém konsolidace, tzn. přímá konsolidace nebo konsolidace po jednotlivých dílčích konsolidačních celcích.
(2) Příloha musí obsahovat údaje z účetních závěrek jednotlivých subjektů podle odstavce 1 písm. c), minimálně v rozsahu stanoveném konsolidující účetní jednotkou.
(3) K příloze musí být přiložena konsolidační pravidla vyhlášená konsolidující účetní jednotkou a přehled o způsobu transformace údajů účetních závěrek jednotlivých subjektů konsolidačního celku do položek konsolidované účetní závěrky.
Čl.VII
(1) Průměrný počet zaměstnanců konsolidačního celku během účetního období, za které se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka, z toho řídících pracovníků (ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek) s uvedením příslušné výše osobních nákladů za uvedené skupiny osob.
(2) Výše odměn, záloh, půjček a ostatních pohledávek, závazků a ostatních plnění, přijatých či poskytnutých záruk, popř. příslibů plnění včetně důchodového zabezpečení členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů včetně bývalých členů těchto orgánů za uvedené skupiny osob.
Čl.VIII
(1) Počet a nominální hodnota majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů podílových cenných papírů a vkladů a jejich emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto účastí souhrnně za subjekty konsolidačního celku; tržní ocenění těchto účastí.
(2) Komentář a zdůvodnění ke změně vlastního kapitálu konsolidovaného celku mezi dvěma konsolidacemi, zejména v případě změny rozsahu konsolidačního celku a vypořádání majetkových účastí se zpětnou vazbou.
(3) Komentář k informacím zejména o:
a) majetkových účastech uvedených do konsolidovaných metodou konsolidace ekvivalencí,
b) dlouhodobých pohledávkách a závazcích k subjektům konsolidačního celku,
e) pohledávkách a závazcích z přímého pojištění zejména po lhůtě splatnosti,
f) pohledávkách a závazcích ze zajišťovací činnosti,
g) způsob výpočtu technických rezerv.
(4) Souhrnná výše případných dalších závazků (nepeněžních i peněžních), které nejsou vedeny v účetnictví jednotlivých subjektů konsolidačního celku.
(5) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností mateřské pojišťovny (neživotní a životní pojištění, netechnický účet, popř. zajištění) v členění na tuzemsko a zahraničí.
D.
Čl.IX
Konsolidační výroční zpráva
Výroční zpráva konsolidačního celku (§ 22 odst. 7 zákona) obsahuje komentář k vývoji obchodních záměrů konsolidačního celku, zhodnocení ekonomické situace subjektů konsolidačního celku, údaje o důležitých událostech, které vznikly po účetní závěrce těchto subjektů a předpokládaný vývoj subjektů konsolidačního celku a dále údaje v rozsahu stanoveném konsolidující účetní jednotkou z účetních závěrek subjektů osvobozených z povinnosti konsolidace.
1) Opatření FMF č.j. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny, ve znění opatření Ministerstva financí č.j. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995, č.j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, č.j. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999, č. j. 282/84 058/200 ze dne 10. listopadu 2000 a č.j. 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001.
2) § 22 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.
3) § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.
4) § 22 a 23 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 22 odst. 2 zákona.
6) Opatření uvedené v poznámce č. 1.
7) Čl.I odst. 3 až 6 A. Obecná ustanovení opatření uvedeného v poznámce č. 1.
8) Např. postupy konsolidace pro banky a některé jiné finanční instituce nebo postupy konsolidace pro podnikatele.
9) § 24 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., § 27a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku a § 21a zákona.