Opatření ze dne 20.10.1994, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví

6.12.1994 | Sbírka:  281/56 350/94 | Částka:  68/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/1-31 370/1992
Pasivní derogace: 281/71 702/1995
281/56 350/94
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 20.10.1994,
kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví.
(2) Úprava postupů účtování vyplývá z přílohy tohoto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Postupů účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, vydané FMF č.j. V/1 - 31 370/1992 ze dne 23. prosince 1992.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.1)
(2) Ministerstvo financí České republiky vydá úplné znění č.j. V/1-31 370/92 ze dne 23. prosince 1992 ve znění č.j. 281/56 350/94 ze dne 20. října 1994.
(3) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1995.
Ing. Ivan Kočárník, CSc.
ministr financí České republiky
Příl.
Úprava postupů účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
Úvodní ustanovení
1. Čl. I odst. 2 písm. a)
Z textu odstavce vypustit slova "předměty z drahých kovů bez ohledu na jejich pořizovací cenu".
2. Odstavec (2) začínající slovy "Nehmotným investičním majetkem ..." a následující odstavce tohoto článku se přečíslují na odstavce (3) až (11). V odstavci (2) a (3) se "Kčs" nahradí "Kč".
3. Čl. I, nově číslované odst. 3 a 4
Slova "zřizovací náklady" se nahrazují slovy "zřizovací výdaje", přičemž konec odst. 3 zní takto: "... za účelem obchodování s nimi, a dále zřizovací výdaje."
4. Čl. I odst. 5 Text se nahrazuje novým textem:
(5) Opravná položka k úplatně nabytému majetku (dále jen "opravná položka") je rozdíl mezi kupní cenou nebo cenou dosaženou vydražením a účetní hodnotou majetku, kterou byl oceněn v účetnictví privatizovaného nebo prodávajícího subjektu po odečtení závazků, které se váží k tomuto majetku. Pro účely výpočtu opravné položky se z účetní hodnoty majetku vyloučí cena pozemků, které se vyúčtují na samostatné inventární kartě v dohodnuté ceně, popř. v ceně podle obecně závazných předpisů, pokud nebyla cena dohodnuta odděleně. Nabytý majetek v účetní hodnotě a závazky se vyúčtují do peněžního deníku, knihy pohledávek a závazků, inventárních knih, resp. inventárních karet a dalších pomocných knih; opravná položka se vyúčtuje na samostatnou inventární kartu.
Opravná položka k úplatně nabytému majetku může mít podle své povahy aktivní nebo pasívní charakter.
Nabyvatel majetku může tento majetek dodatečně individuálně přecenit na základě odborného odhadu (pouze do výše kupní či vydražené ceny) a o výsledek přecenění upravit opravnou položku.
Pohledávky, závazky, finanční majetek a peněžní prostředky včetně cenin se nepřeceňují. Dodatečné přecenění může být provedeno nejpozději do termínu uzavírání účetních knih. Pokud od nabytí majetku do uzavírání účetních knih neuplynou tři měsíce, lze provést přecenění i v následujícím účetním období.
Opravná položka k úplatně nabytému majetku se odepisuje v souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmů, a to aktivní do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů (viz Čl. V odst.2 písm. ab)) a pasívní opravná položka se povinně zúčtovává do příjmů (viz Čl. V odst. 2 písm. aa)).
5. Čl. I odst. 6
Konec odstavce se mění takto: "... depozitní certifikáty (vkladové listy) a investice do portfolia (podílové nebo majetkové listy aj.)." Konec odstavce se vypouští.
6. Čl. I odst. 8 Na konec odstavce doplnit:
Zbožím jsou nemovitosti v případě, že jsou splněny následující podmínky:
- nemovitost je pořizována za účelem bezprostředního prodeje,
- účetní jednotka má v předmětu činnosti nákup a prodej nemovitostí (realitní kancelář),
- nemovitost není v době mezi nákupem a prodejem pronajímána a není prováděno technické zhodnocení (rekonstrukce a modernizace).
7. Čl. I odst. 10
Konec odstavce se upraví takto: ... členění, především pro účely daně z příjmů, a průběžné položky.
8. Čl. I odst. 12 Doplnit odstavec 12 v tomto znění:
"Účtováním se v soustavě jednoduchého účetnictví rozumí veškeré zápisy, které se týkají předmětu účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, např. účetní zápisy v knize pohledávek a závazků, v inventární knize, resp. inventárních kartách investičního majetku, v knize zásob a v peněžním deníku."
9. Čl. II odst. 2 V části odstavce, začínající slovy "Za výdaje spojené s pořízením hmotného investičního majetku se nepovažují zejména:" se doplňuje text takto:
"f) výdaje na opravy a udržování hmotného investičního majetku. (Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují drobnější závady),
g) daně spojené s pořízením hmotného investičního majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů."
10. Čl. III odst. 1
Na konci odstavce vypustit tečku a pokračovat takto: "... nebo jinými zákony, které tvorbu rezervy považují za výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů."
11. Čl. III odst. 6 a 7 Doplňují se dva nové odstavce:
(6) V soustavě jednoduchého účetnictví se nevytváří rezerva na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení.
(7) Rezerva na opravy se tvoří každoročně do doby předpokládané opravy až do výše rozpočtované částky na opravu.
12. Čl. IV odst. 2 písm. c
Odrážku ve znění "- inventární karty rezerv" doplnit takto: "- inventární karty rezerv a časového rozlišení výdajů," Před odrážku začínající slovy "kniha pro evidenci nepřímých daní ..." doplnit odrážku "- kniha pro evidenci cenin".
13. Čl. V odst. 2 písm. aa)
Jako předposlední odrážka se doplní "- poměrná výše příjmů, popř. výnosů vztahující se k činnosti sdružení bez právní subjektivity,"
14. Čl. V odst. 2 písm. ab)
V textu druhé odrážky se za slovo "hmotného" doplňuje slovo "investičního". Text čtvrté odrážky se mění takto: "- cena pořízení prodaného finančního majetku v případě, že příjem z prodeje podléhá dani z příjmů,".
Konec Čl. V, odst. 2 písm. ab) se doplňuje za osmou odrážkou takto:
"- zásoby pořízené formou daru,
- věcný vklad (zásoby) vlastníka účetní jednotky,
- poměrná výše nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci v souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmů,
- poměrná výše výdajů, popř. nákladů vztahující se k činnosti sdružení bez právní subjektivity,
- případné další výdaje, popř. storno výdajů, v souladu se zákonem o daních z příjmů;".
15. Čl. VI Článek VI se upravuje takto:
(1) Peněžní deník (dále "deník") je určen pro účtování:
a) příjmů a výdajů provedených v hotovosti,
b) příjmů a výdajů provedených bankou,
c) průběžných položek (převody mezi pokladnou a bankovním účtem a převody mezi bankovními účty).
d) nepeněžních operací vyplývající ze zákona o daních z příjmů, zejména účetní případy uvedené v Čl. V odst. 2 písm. aa) a ab).
(2) V deníku se neúčtují operace charakteru předpisu plateb, odvodů, vystavených a přijatých vyúčtování (faktur) apod.
(3) Zápisy v deníku se uskutečňují zásadně v časovém sledu podle jednotlivých účetních dokladů s rozpisem na příjmy a výdaje tak, aby byl přehled o příjmech a výdajích nejvýše za kalendářní měsíc.
(4) Účetní jednotka, která v rámci podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti přijímá platby v hotovosti, je povinna vést záznamy denních tržeb a souhrnně o těchto tržbách účtovat v deníku minimálně jednou měsíčně.
(5) Zápisy v deníku se organizují způsobem, který umožňuje zjistit po skončení zdaňovacího období dílčí základy daně z příjmů fyzických osob, popř. příjmy a výdaje podle jednotlivých činností v souladu s požadovaným členěním činností v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
(6) Deník obsahuje minimálně tyto údaje, pokud pro ně účetní jednotka má věcnou náplň:
a) přehled o peněžních prostředcích v hotovosti v členění na příjem a výdaj,
b) přehled o peněžních prostředcích na bankovních účtech v členění na příjem a výdaj,
c) přehled o příjmech zahrnovaných do základu daně s minimálním členěním na
ca) prodej zboží, výrobků a služeb,
cb) ostatní
d) přehled o výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů s minimálním členěním na
da) nákup materiálu a zboží,
db) mzdy včetně zálohy na daň z příjmů zaměstnanců, srážek z mezd ve prospěch třetích osob ap.,
dc) platby pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem, zaměstnavatelem za zaměstnance a za vlastní osobu zaměstnavatele,
dd) provozní režie.
e) přehled o příjmech, které nesmí ovlivnit základ daně z příjmů účetní jednotky s členěním zejména na
ea) příjmy zdaněné u zdroje srážkou,
eb) příjem daně z přidané hodnoty (od odběratele i správce daně),
ec) úvěry, dotace, přijaté peněžní dary a půjčky,
ed) peněžní vklad vlastníka účetní jednotky,
ee) ostatní
f) přehled o výdajích, které nesmí ovlivnit základ daně z příjmů účetní jednotky s členěním zejména na
fa) nákup hmotného a nehmotného investičního majetku a finančního majetku,
fb) platba daně z příjmů,
fc) výdaje na účely, na které byla vytvářena zákonná rezerva,
fd) platba daně z přidané hodnoty (dodavateli i správci daně),
fe) výdaje na osobní potřebu vlastníka účetní jednotky,
ff) poskytnuté peněžní dary, splátky úvěrů a půjček,
fg) ostatní
g) přehled o průběžných položkách v členění na příjem a výdaj.
(7) Přehled o údajích podle odst. 6 účetní jednotka v deníku zabezpečí vhodným, přehledným a srozumitelným způsobem, např. samostatnými sloupci v deníku, číslováním účetních dokladů, kódováním účetních zápisů.
(8) Částečná úhrada pohledávky či závazku u plátce daně z přidané hodnoty se v deníku přednostně vypořádá s pohledávkou či závazkem z titulu daně z přidané hodnoty a až zbylá část se zaúčtuje do příjmů či výdajů, které ovlivňují základ daně z příjmů.
(9) O pohybu peněžních prostředků na bankovních účtech se účtuje v deníku zásadně podle výpisů banky, přičemž účetní jednotka organizuje zápisy v deníku způsobem, aby zajistila návaznost na zůstatky jednotlivých bankovních účtů, popř. jednotlivých pokladen.
(10) Devizové prostředky v deníku se sledují v české měně (Kč). Přepočet zahraniční měny na českou měnu (Kč) se provede při uzavírání účetních knih u peněžních prostředků v bance (devizový účet) kursem "devizy-střed", u peněžních prostředků v hotovosti (valutová pokladna) kursem "valuty-střed". Kursový rozdíl vyplývající z přepočtu se vyúčtuje při účetní závěrce jako příjem nebo výdaj, který ovlivňuje základ daně z příjmů účetní jednotky.
(11) V položce "provozní režie" se zachycují výdaje, pro které není náplň v předchozích položkách, např. nákup cenin a drobného režijního materiálu nebo případné kurzové rozdíly vznikající v průběhu účetního období z operací s valutami. Mimoto se zde účtují účetní případy uvedené v čl. V, odst. 2, písm. ab).
(12) V položce "ostatní příjmy" (odst.6 písm. cb) tohoto článku) se zachycují příjmy, pro které není náplň v předchozích položkách, např. případné kurzové rozdíly vznikající v průběhu účetního období z operací s valutami. Mimoto se zde účtují účetní případy uvedené v čl. V, odst. 2, písm. aa).
(13) O nalezených zásobách (přebytky zásob), odpadu a zbytkových produktech vrácených z výroby či jiných činností se v peněžním deníku neúčtuje.
(14) Do následujícího roku se povinně převádějí zůstatky peněžních prostředků a průběžných položek.
(15) Průběžné položky se člení na "příjem" a "výdej". Na stranu "příjmu" účtuje účetní jednotka v případě zdokladovaného výdaje peněžních prostředků, u kterých není zdokladován jejich příjem (výpis z banky); na stranu "výdaj" v případě zdokladovaného příjmu peněžních prostředků, u kterých účetní jednotka nemá účetní doklady o jejich výdeji (výpis z banky).
16. Čl. VII odst. 2 Text písm. h) se mění takto:
"h) zúčtování plateb pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,".
17. Čl. VIII, odst. 1 Text odstavce se ruší a nahrazuje takto:
(1) Hmotný a nehmotný investiční majetek, včetně výdajů na jeho pořízení (investice) se vede podle jednotlivých složek
a) v inventární knize nebo
b) na inventárních kartách.
18. Čl. VIII, odst. 2
Text písmeno f) se nahrazuje takto:
f) zřízené zástavní právo, popř. věcné břemeno.
Doplňuje se písmeno g) takto:
g) datum a způsob vyřazení.
19. Čl. VIII odst. 3 Odstavec 3 se doplní takto:
"V účetních jednotkách provozujících maloobchodní činnost, při které je technicky obtížné vedení skladních karet podle jednotlivých položek zásob (např. prodej potravin), se za evidenci zásob považují i jiné vhodné způsoby, které prokazují celkový stav zásob, např. kontrola korunou. Zvolený způsob evidence zásob účetní jednotka srozumitelně popíše a popis uloží jako účetní písemnost."
20. Čl. VIII odst. 6 Vkládá se nový odstavec 6
(6) Ceniny se evidují v knize cenin. Ceniny je nutno inventarizovat minimálně čtyřikrát ročně.
21. Čl. IX odst. 2 Text písm. b) se mění takto:
b) stanovení plateb pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,
22. Čl. X Vypouští se název oddílu "Účetní závěrka", článek X se ruší a nahrazuje se textem:
Obecně
Čl. X
(1) Účetní jednotka, která není zapsána v obchodním rejstříku, může přejít na účtování v podvojné účetní soustavě až od následujícího účetního období.
(2) Po výmazu z obchodního rejstříku pokračuje účetní jednotka v účtování v podvojné účetní soustavě. Přechod na účtování v jednoduché účetní soustavě se může uskutečnit až od následujícího účetního období.
(3) Účetní jednotky sestavují výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích a uschovávají je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
(4) Výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích účetní jednotky nepředkládají jako přílohu k přiznání k dani z příjmů ani příslušnému statistickému orgánu.
1) § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.