Zákon ze dne 14.12.1994 o státním rozpočtu České republiky na rok 1995

30.12.1994 | Sbírka:  268/1994 Sb. | Částka:  80/1994ASPI

Vztahy

Prováděcí: 308/1997 Sb., OP33/95, OP23/95, OP12/95, OP03/95
268/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. prosince 1994
o státním rozpočtu České republiky na rok 1995
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1995 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 411 746 000 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 411 746 000 000 Kč (příloha č. 1).
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, a to dotacemi v celkové výši 16 305 800 000 Kč (příloha č. 2). Tyto dotace mohou být zvýšeny z rezervy rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa.
(3) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace do Státního fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 500 000 000 Kč.
(4) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace ve výši 120 000 000 Kč právnickým osobám, které jsou založeny k poskytování zdravotních a sociálních služeb, a fyzickým osobám, které tyto služby poskytují, a to výhradně na tyto účely.
(5) Stanovená výše příjmů podle kapitol státního rozpočtu je uvedena v příloze č. 3.
(6) Rozdělení celkových výdajů kapitol státního rozpočtu je uvedeno v příloze č. 4 a rozdělení investičních výdajů kapitol státního rozpočtu v příloze č. 5.
§ 2
Součástí celkové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí, jejíž výše je uvedena v příloze č. 2, jsou příspěvky ze státního rozpočtu k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obcemi. Výše těchto příspěvků je pro rok 1995 uvedena v příloze č. 6, a to v přepočtu na 100 obyvatel s trvalým pobytem na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu. O výši příspěvku přiznaného jednotlivé obci rozhoduje přednosta příslušného okresního úřadu, přičemž se může od částek uvedených v příloze č. 6 v odůvodněných případech odchýlit až o 15 % .
§ 3
(1) V roce 1995 je 45 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně podle § 6 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 téhož zákona, příjmem rozpočtu okresního úřadu.
(2) V roce 1995 je podíl z 55 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně podle § 6 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 téhož zákona, příjmem rozpočtu obce. Každá obec se na uvedené části celookresního výnosu podílí procentem stanoveným s přesností na čtyři desetinná místa příslušným okresním úřadem, a to ve výši odpovídající poměru počtu jejího obyvatelstva k celkovému počtu obyvatelstva daného okresu. Hlavnímu městu Praha a městům Brno, Ostrava a Plzeň plyne uvedená daň ve výši 100 %.
(3) Daň z příjmů právnických osob1) za zdaňovací období roku 1995 je příjmem rozpočtu obce v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.2)
(4) Příjmem obce podle odstavce 3 není příslušenství daně3) a daň, která nebyla přiznána nebo dodatečně přiznána ve stanovené lhůtě.4)
§ 4
Prostředky státního rozpočtu České republiky na rok 1994 poskytované jako neinvestiční dotace agrokomplexu a lesnímu a vodnímu hospodářství nevyčerpané do 31. prosince 1994 se převádějí do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 1995 a budou použity ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v roce 1994.
§ 5
Z prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 1994 poskytovaných jako investiční dotace podnikům se převádí do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 1995 částka odpovídající prostředkům nevyčerpaným do 31. prosince 1994, maximálně však do výše 2 % rozpočtu těchto dotací, která bude použita na stejný účel, pro který byly dotace v roce 1994 určeny.
§ 6
(1) Státním orgánům, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu, rozpočtovým organizacím v jejich působnosti, soudům a státním zastupitelstvím se pro účely hmotné zainteresovanosti ponechávají úspory neinvestičních výdajů dosažené v roce 1994 mimo úspor mzdových prostředků,5) a to jen úspory nepřevyšující 5 % jejich rozpočtu neinvestičních výdajů sníženého o rozpočet mzdových prostředků. Předmětem hmotné zainteresovanosti nejsou úspory těchto výdajů dosažené nesplněním úkolů.
(2) Při posuzování hmotné zainteresovanosti za rok 1994 nepostupují orgány a organizace uvedené v odstavci 1 podle ustanovení § 6 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.
(3) Přebytek státního rozpočtu za rok 1994 se použije přednostně podle odstavce 1.
§ 7
Na vrácení části pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6) se použije přebytek státního rozpočtu za rok 1994 zbývající po úhradách podle § 6 odst. 3.
§ 8
Vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může
a) upravit ukazatele státního rozpočtu podle § 1 v souladu s cenovými, organizačními a metodickými změnami. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu,
b) poskytnout provozovateli jaderných zařízení na území České republiky pro pokrytí náhrady prokázaných jaderných škod vzniklých třetím osobám v důsledku jaderné nehody těchto zařízení prostředky ze státního rozpočtu až do výše 6 000 000 000 Kč.
§ 9
Fond národního majetku České republiky v roce 1995 uhradí část úroků státního dluhu České republiky ve výši 10 700 000 000 Kč.
§ 10
Ministerstvo financí může vydat v průběhu roku 1995 státní dluhopisy v rozsahu 38 222 000 000 Kč na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 1995.
§ 11
Vláda nařízením stanoví podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na tepelnou energii vlastníkům nebo správcům některých vytápěných objektů a způsob zúčtování těchto dotací.
§ 12
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.
Příl.1
CELKOVÝ PŘEHLED STÁTNÍHO ROZPOČTU
------------------------------------------------------------------
        Ukazatel                v mil. Kč
------------------------------------------------------------------
DAŇOVÉ PŘÍJMY                      242 000
 v tom:
 Daň z přidané hodnoty                  87 000
 Spotřební daně                     46 300
 Daně z příjmů                      77 300
 daň z příjmů právnických osob             71 100
 daň z příjmů fyzických osob               6 200
 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí      1 900
 Silniční daň                       4 200
 Clo                           17 000
 Poplatek za užívání dálnic a silnic           1 400
 Ostatní daně a poplatky                 6 900

POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK
NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI            147 119

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                     14 708
 v tom:
 Příjmy rozpočtových organizací              3 405
 z toho: odvody příspěvkových organizací           10
 Odvody České národní banky                 300
 Přijaté úroky                      4 400
 Ostatní příjmy                      6 603

PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ                  7 919
---------------------------------------------------------------
      PŘÍJMY CELKEM                411 746
---------------------------------------------------------------
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE                   356 980
 Výdaje rozpočtových organizací             121 568
 Příspěvky a dotace příspěvkovým
  a podobným organizacím                33 352
 Úrokové platby                      4 200
 Dotace, platby a příspěvky               197 860
 v tom: dotace podnikatelských subjektům        26 507
   dotace jiným rozpočtům               16 806
   v tom: územním rozpočtům              16 306
    mimorozpočtovým fondům               500
   platby a příspěvky obyvatelstvu - sociální
    zabezpečení (vč. prostředků na státní
    politiku zaměstnanosti)             153 133
   platby do zahraničí                 1 414

INVESTIČNÍ VÝDAJE A DOTACE                46 286
 Výdaje rozpočtových organizací             20 994
 Dotace příspěvkovým organizacím             14 630
 Dotace podnikatelským subjektům             10 662

VLÁDNÍ ÚVĚRY                       8 480
----------------------------------------------------------------
      VÝDAJE CELKEM                411 746
---------------------------------------------------------------
Příl.2
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OKRESNÍCH ÚŘADŮ PRO VYROVNÁNÍ ROZPOČTŮ OKRESNÍCH ÚŘADŮ A ROZPOČTŮ OBCÍ
                            v mil. Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okres     Účelové dotace na:*)     Dotace na:                Dotace   Územní  Dotace  Dotace
        ----------------------------------------------------------------------- ve     vyrovná- na has.  celkem
        domy s sociální výkon školství ústavy  domovy  vybraná komplexní vybraných vací   záchran.
        pečova- dávky  státní      sociální důchodců zdravot- bytovou  okresech  dotace  sbory
        telskou     správy      péče        nická  výstavbu
        službou                       zařízení
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praha      10,0  285,0  307,1  156,3   86,5   148,6                      14,9   1 008,4

Benešov     20,0   24,0   16,2  12,7        19,1                 40,4   5,7    138,1
Beroun     16,5   23,0   13,9  10,2   4,4    8,8                      17,3    94,1
Kladno     24,0   90,0   27,5  19,8   26,1   27,9   2,8                  4,5    222,6
Kolín      15,0   26,0   16,7  12,3   9,7   14,2   2,0   0,8         1,6   21,3    119,6
Kutná Hora   13,8   28,0   14,5  10,9   11,7   12,2                 17,0   6,8    114,9
Mělník      6,6   35,0   17,4  12,9   4,1   14,4                      2,2    92,6
Mladá Boleslav 34,0   27,0   20,7  15,6   10,9   16,8   1,3   11,0             2,6    139,9
Nymburk     35,0   35,0   16,3  12,4   3,0   21,7   2,3             19,8   6,0    151,5
Praha-východ  30,0   17,0   17,2  12,6   6,2   12,4   1,8                  2,2    99,4
Praha-západ   12,3   15,0   14,1  10,0   4,7   12,0   2,0                 19,7    89,8
Příbram     30,7   34,0   20,0  16,1   7,1   30,2                  1,7   6,8    146,6
Rakovník     7,5   23,0   10,1   8,2   5,8   12,5                 16,8   4,1    88,0

České
Budějovice   30,0   41,0   32,5  26,5   5,2   38,9                      4,4    178,5
Český Krumlov  20,5   24,0   10,7   9,8        5,6                      23,8    94,4
Jindřichův
Hradec     30,9   34,0   17,3  14,2   16,0   20,2        17,6        13,5   7,1    170,8
Pelhřimov    36,5   20,0   13,7  10,8   10,9   19,2   2,3             25,4   8,0    146,8
Písek      42,0   29,0   13,1  10,4   7,3   10,9                      2,1    114,8
Prachatice   10,0   20,5   9,5   8,2   5,2   11,4   2,0             26,1   5,6    98,5
Strakonice    6,9   24,0   13,2  10,5   19,5   18,4        4,3        38,8   7,2    142,8
Tábor      18,8   29,0   19,2  15,1   2,6   18,9                      2,4    106,0

Domažlice    25,0   13,5   10,8   8,9        4,4                 44,0   4,5    111,1
Cheb      10,0   21,0   16,2  13,1   17,3   12,2   6,0   73,7            21,7    191,2
Karlovy Vary  25,0   42,0   22,7  17,6   21,8    7,8   3,0                  1,8    141,7
Klatovy     21,5   33,0   16,5  12,7   13,1   13,5                 45,9   6,8    163,0
Plzeň          58,5   43,5  23,3   1,6   20,4   5,4                  1,7    154,4
Plzeň-jih    12,0   15,0   12,5   9,1   14,6    5,6                 79,1   4,3    152,2
Plzeň-sever       14,0   13,4  10,3        8,4   1,8             69,2   3,6    120,7
Rokycany         16,5   8,5   6,1   28,2             38,5        27,6   3,7    129,1
Sokolov     6,0   42,0   17,4  15,0   4,4    7,6        5,0   38,8        2,0    138,2
Tachov     17,5   23,5   9,4   8,1   3,4    8,2       105,0        12,5   13,4    201,0

Česká Lípa   27,4   39,0   19,2  17,3   12,0   11,6                      18,2    144,7
Děčín      11,5   80,0   24,7  19,5   32,8   21,8   3,0   12,2   29,4        2,4    237,3
Chomutov    16,3   75,0   23,0  20,8   23,8   33,2            52,0        2,3    246,4
Jablonec
nad Nisou    42,3   30,5   16,4  12,8   3,3   13,1        1,4             1,9    121,7
Liberec     53,7   60,0   29,5   22,0   8,0   16,3   3,5    6,7   16,6        2,4    218,7
Litoměřice    4,8   50,5       21,1   16,5  27,6   10,9            35,6        2,8    169,8
Louny      5,0   65,0   16,0   12,7   6,5   11,2        41,6   24,0    9,7   6,9    198,6
Most           48,5   22,2   17,5  14,3   15,6   6,0        50,4        2,3    176,8
Teplice         65,0   23,5   18,2   5,3   31,8   3,5   0,4   53,6        2,4    203,7
Ústí nad Labem      50,0   21,8   16,9  10,8   26,5            49,6        4,0    179,6

Havlíčkův Brod  11,8  27,0   17,7   14,2   8,7   11,0                 43,0   6,2    139,6
Hradec Králové  17,7  45,5   30,0   21,6  11,9   23,0                      4,0    153,7
Chrudim     28,0  49,0   19,6   15,4  19,3   13,1                 57,3   6,2    207,9
Jičín      31,3  25,5   14,4   11,3       21,7                 28,3   5,8    138,3
Náchod      46,8  45,0   20,7   16,4   3,4   24,2   1,5             22,6   5,8    186,4
Pardubice    13,0  55,5   30,2   23,2   8,7   24,2   4,5                  2,6    161,9
Rychnov nad Kn. 27,5  32,0   14,6   11,6  20,3   14,3        7,0         2,4   5,2    134,9
Semily      53,0  26,0   14,0   11,2   1,9   11,4   0,5             4,3   18,3    140,6
Svitavy     45,0  50,0   19,0   16,0  15,6   15,2   1,8   6,5        70,3   6,7    246,1
Trutnov     11,8  52,0   22,5   17,3   8,1   27,5   4,4   10,3            24,2    178,1
Ústí nad Orlicí 31,5  60,0   25,5   20,6  14,0   27,1                 40,5   9,8    229,0

Blansko     23,5  39,0   19,9   16,3   20,5   21,5                 84,9   6,8    232,4
Brno       23,8  195,0   98,4   53,1   7,0   45,0   6,0   38,7             3,8    470,8
Brno-venkov   56,9  50,0   28,6   22,1   6,5   19,1                 215,6   7,3    406,1
Břeclav     32,5  65,0   23,2   19,5   7,2   12,1        13,0        76,4   7,1    256,0
Hodonín     54,3  82,0   29,9   25,9   23,5   18,0   2,0             59,6   7,1    302,3
Jihlava     31,3  50,0   20,1   16,5   3,7   18,3   2,2             26,7   9,5    178,3
Kroměříž     21,8  58,0   20,1   17,5   32,5   28,0                 60,2   7,4    245,5
Prostějov    30,0  65,0   20,6   16,7   22,4   33,8   1,9             36,0   9,0    235,4
Třebíč      9,6  60,0   21,7   18,9   5,6   26,2        23,5        96,0   9,5    271,0
Uherské Hradiště 20,5  50,0   26,9   22,3   37,3   24,4        4,0        84,4   6,8    276,6
Vyškov      39,5  45,5   16,0   13,4       21,4   1,8             80,5   6,0    224,1
Zlín       33,8  57,0   36,5   29,6   8,8   24,1   1,9                  3,3    195,0
Znojmo      51,0  59,0   21,0   18,6   23,8   34,2   6,8   1,6        98,7   7,2    321,9
Žďár nad Sázavou 32,8  47,0   23,2   20,2   13,1   16,9      26,5         92,9   7,9    280,5

Bruntál     45,0  105,0   20,4   18,6   19,9   21,6   3,5   15,5        89,2   7,5    346,2
Frýdek-Místek  17,8  131,0   42,3   34,3   17,4   39,4        1,0        3,9   7,6    294,7
Karviná     10,0  250,0   52,7   41,4   9,4   28,2   2,2   9,0        95,5   11,8    510,2
Nový Jičín    31,4  130,0   29,6   24,4   7,0   21,9                 147,4   6,1    397,8
Olomouc         98,0   41,7   33,3   33,9   27,5   5,3   12,2             4,1    256,0
Opava      19,7  112,0   33,6   29,2   38,9   30,1   3,0             81,6   6,4    354,5
Ostrava         185,0   82,3   47,0   24,0   66,3   6,9   10,0             3,9    425,4
Přerov      2,0  81,0   25,5   21,0   33,6   31,7       23,0        59,4   7,3    284,5
Šumperk     21,0  97,0   30,5   25,8   11,7   26,2   3,8            135,0   7,5    358,5
Vsetín      33,4  95,0   27,3   21,9   7,8   25,8   2,3             88,3   5,8    307,6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úhrn ČR    1688,0 4400,0  2049,4  1500,2  1023,1  1648,8  111,0   520,0   350,0 2470,0  545,3  16 305,8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Účelové dotace na domy s pečovatelskou službou a sociální dávky podléhají
  finančnímu vypořádání za rok 1995.
Příl.3
CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL
                         v tisících Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Kapitola            Příjmy                     v tom
                    rozpočtových   ---------------------------------------------------------------------
                    organizací     příjmy       z toho       pojistné
                     celkem    rozpočtových  -----------------   sociálního
                             organizací     odvody       zabezpečení
                                     příspěvkových     a příspěvek
                                      organizací      na státní
                                                 politiku
                                                zaměstnanosti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kancelář prezidenta republiky        0
Parlament                5 200        5 200
Úřad vlády               8 400        8 400
Bezpečnostní informační služba     55 000       55 000
Ministerstvo zahraničních věcí    165 000       165 000      10 000
Ministerstvo obrany         1 979 152       462 100                1 517 052
Ministerstvo hospodářství       166 740       166 740
Ministerstvo financí         218 130       218 130
Ministerstvo práce a
 sociálních věcí         142 817 804       88 554               142 729 250
Ministerstvo vnitra         2 898 062       347 062                2 551 000
Ministerstvo životního prostředí    3 650        3 650
Ministerstvo pro správu národního
 majetku a jeho privatizaci       1 550        1 550
Grantová agentura              0
Ministerstvo průmyslu a obchodu    43 350       43 350
Ministerstvo dopravy         323 206       323 206
Ministerstvo zemědělství        89 000       89 000
Ministerstvo školství, mládeže
 a tělovýchovy            786 674       786 674
Ministerstvo kultury          4 100        4 100
Ministerstvo zdravotnictví      154 430       154 430
Ministerstvo spravedlnosti      466 695       145 291                 321 404
Úřad průmyslového vlastnictví     22 920       22 920
Český statistický úřad         7 172        7 172
Český úřad zeměměřický
 a katastrální             26 360       26 360
Český báňský úřad             600         600
Ministerstvo pro hospodářskou
 soutěž                   0
Ústavní soud                0
Akademie věd              88 989       88 989
Úřad pro legislativu
 a veřejnou správu            478         478
Správa státních hmotných rezerv    190 000       190 000
Státní úřad pro jadernou
 bezpečnost                300         300
Nejvyšší kontrolní úřad          670         670
Všeobecná pokladní správa     261 222 368     261 222 368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM              411 746 000     264 627 294      10 000       147 118 706
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.4
CELKOVÉ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL
                                 v tisících Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.                 Neinvestiční          z toho              Příspěvky  Dotace Ostatní
                   výdaje   -------------------------------------------------- na činnost občan- dotace
    Kapitola          rozpočtových mzdové prostředky dávky    státní  prostředky příspěv-  ským  a
                  organizací  ----------------- sociálního vyrovná-  na státní kovým   sdru- pří-
                   celkem   celkem z toho   zabezpečení vací    politiku organizacím žením spěvky
                             státní         příspěvek zaměstna-
                             správa              nosti
Kancelář prezidenta republiky     54 457   28 009  28 009    0     0      0    92 744   0    0
Parlament              406 696  110 900    0    0     0      0       0   0    0
Úřad vlády              175 226   59 466  59 466    0     0      0       0   0    0
Bezpečnostní informační služba    491 915     0    0    0     0      0       0   0    0
Ministerstvo zahraničních věcí   2 235 443  288 736 273 645    0     0      0    43 606   0    0
Ministerstvo obrany        20 634 600 7 684 089    0 2 631 200     0      0    867 241   0    0
Ministerstvo hospodářství     1 660 799  194 259 162 537    0     0      0   5 295 969 2 500  512 389
Ministerstvo financí        6 361 609 3 094 395 3 089 517    0     0      0       0   0    0
Ministerstvo práce a sociálních
 věcí              150 547 618 1 382 325 1 298 790 139 926 000 4 720 000 2 500 000   25 604 240 000 113 662
Ministerstvo vnitra        19 115 885 8 689 943  41 488  2 197 487   0      0    51 604  63 500   0
Ministerstvo životního prostředí   596 121  172 069  115 912    0     0      0    497 854  11 669 264 885
Ministerstvo pro správu národního
 majetku a jeho privatizaci     88 550   45 278  45 278    0     0      0       0   0    0
Grantová agentura          622 857   6 779     0    0     0      0       0   0    0
Ministerstvo průmyslu a obchodu   978 738  172 643  168 543    0     0      0    93 515 7 000   445
Ministerstvo dopravy        1 417 415  237 609  62 427    0     0      0   4 698 673 3 680  3 200
Ministerstvo zemědělství      2 400 011  739 923  603 921    0     0      0   1 704 307 35 000 56 000
Ministerstvo školství, mládeže
 a tělovýchovy          28 958 447 18 021 053  117 079    0     0      0   9 012 510 723 024 4 427 112
Ministerstvo kultury         142 399   32 974  32 974    0     0      0   1 642 080  57 720  446
Ministerstvo zdravotnictví     1 929 061  391 848  41 605    0     0      0   1 773 465 241 800  19 293
Ministerstvo spravedlnosti     5 902 233 2 975 684 1 766 888  158 000    0      0    28 550   0   107
Úřad průmyslového vlastnictví     86 820   38 117   38 117   0     0      0       0   0    0
Český statistický úřad        428 867  244 317  241 332   0     0      0       0   0   25
Český úřad zeměměřický
 a katastrální          1 338 007  688 839  688 839   0     0      0    13 122   0    0
Český báňský úřad           51 536   29 292   29 292   0     0      0       0   0    0
Ministerstvo pro hospodářskou
 soutěž               23 980   12 282   12 282   0     0      0       0   0    0
Ústavní soud             32 637   13 406   13 406   0     0      0       0   0    0
Akademie věd            1 262 466  639 610     0   0     0      0     6 671 3 495  3 221
Úřad pro legislativu a veřejnou
 správu               50 639   15 531   15 531   0     0      0       0   0    0
Správa státních hmotných rezerv  1 163 099   50 549   50 549   0     0      0       0   0    0
Státní úřad pro jadernou
 bezpečnost             90 432   16 148   16 148   0     0      0       0   0  8 490
Nejvyšší kontrolní úřad       171 518   96 425     0   0     0      0       0   0   300
Všeobecná pokladní správa     39 741 287     0     0   0     0    1 000 000     0 293 000   0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM             289 161 368 46 172 498 9 013 575 144 912 687 4 720 000 3 500 000 25 847 515 1 682 388
                                                            5 855 829

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.

     Kapitola         Investiční      Dotace a návratné       Dotace       Výdaje
                 výdaje        finanční výpomoce       okresním      celkem
                 rozpočtových a    podnikatelským        úřadům
                 příspěvkových    subjektům           a obcím
                 organizací      -------------------------
                            neinvestiční  investiční
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kancelář prezidenta republiky   140 600         0        0      0        287 801
Parlament             993 000         0        0      0       1 399 696
Úřad vlády             54 900         0        0      0        230 126
Bezpečnostní informační služba  338 000         0        0      0        829 915
Ministerstvo zahraničních věcí 1 121 300         0        0      0       3 400 349
Ministerstvo obrany       5 469 900       73 000        0      0      27 044 741
Ministerstvo hospodářství     463 000         0     300 000      0       8 234 657
Ministerstvo financí      2 668 300     5 000 000        0      0      14 029 909
Ministerstvo práce a sociálních
 věcí              844 400         0        0      0      151 771 284
Ministerstvo vnitra       1 810 000         0        0      0      21 040 989
Ministerstvo životního prostředí 207 900         0     20 000      0       1 598 429
Ministerstvo pro správu národního
 majetku a jeho privatizaci    15 000         0        0      0        103 550
Grantová agentura          1 000         0        0      0        623 857
Ministerstvo průmyslu a obchodu  62 000     5 000 000     901 000      0       7 042 698
Ministerstvo dopravy      8 701 300     6 550 000    2 247 600      0      23 621 868
Ministerstvo zemědělství     215 000     5 600 000    2 598 400      0      12 608 718
 Ministerstvo školství, mládeže
 a tělovýchovy         3 241 000         0        0      0      46 362 093
Ministerstvo kultury       570 600         0        0      0       2 859 499
Ministerstvo zdravotnictví   3 196 500         0        0      0       7 160 119
Ministerstvo spravedlnosti   1 120 400         0        0      0       7 051 290
Úřad průmyslového vlastnictví   24 200         0        0      0        111 020
Český statistický úřad       21 500         0        0      0        450 392
Český úřad zeměměřický
 a katastrální          280 900         0        0      0       1 632 029
Český báňský úřad          2 500         0        0      0        54 036
Ministerstvo pro hospodářskou
 soutěž              2 500         0        0      0        26 480
Ústavní soud            13 100         0        0      0        45 737
Akademie věd           212 500         0        0      0       1 488 353
Úřad pro legislativu a veřejnou
 správu              10 000         0        0      0        60 639
Správa státních hmotných rezerv  56 800         0        0      0       1 219 899
Státní úřad pro jadernou
 bezpečnost            33 200         0        0      0        132 122
Nejvyšší kontrolní úřad      87 700         0        0      0        259 518
Všeobecná pokladní správa    3 745 500     4 284 000    4 594 600      16 305 800      68 964 187
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM             35 724 500     26 507 000   10 661 600  16 305 800      411 746 000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.5
INVESTIČNÍ VÝDAJE PODLE KAPITOL
                               v tisících Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.                                                         Rozpočtové
      Kapitola                Rozpočtové organizace       Příspěvkové organizace    příspěvkové
                      ---------------------------------------------------------------------- organizace
                      běžná  systémové   individuální  systémové individuální návratné celkem
                      míra   dotace    dotace     dotace  dotace    finanční
                                                     výpomoce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kancelář prezidenta republiky                           140 600               140 600
 Parlament                 3 000    50 000    940 000                     993 000
 Úřad vlády                 7 800    47 100                             54 900
 Bezpečnostní informační služba       3 000   135 000    200 000                     338 000
 Ministerstvo zahraničních věcí      20 000   860 900    125 000   115 400              1 121 300
 Ministerstvo obrany            25 000  5 349 900           95 000              5 469 900
 Ministerstvo hospodářství         13 000    78 000    372 000                     463 000
 Ministerstvo financí           12 700  2 157 000    498 600                    2 668 300
 Ministerstvo práce a sociálních
 věcí                   11 000   833 400                             844 400
 Ministerstvo vnitra            25 000  1 540 000    245 000                    1 810 000
 Ministerstvo životního prostředí     14 000    53 400           140 500               207 900
 Ministerstvo pro správu národ-
 ního majetku a jeho privatizaci      6 000    9 000                             15 000
 Grantová agentura             1 000                                    1 000
 Ministerstvo průmyslu
 a obchodu                 3 000    56 000            3 000               62 000
 Ministerstvo dopravy           91 000  2 416 600    830 000  1 663 900  3 499 800 200 000   8 701 300
 Ministerstvo zemědělství         13 000    72 000           130 000               215 000
 Ministerstvo školství, mládeže
 a tělovýchovy              20 000  1 891 000    288 000   677 600   364 400        3 241 000
 Ministerstvo kultury           10 000                 322 600   238 000         570 600
 Ministerstvo zdravotnictví        40 000    85 000           206 000  2 865 500        3 196 500
 Ministerstvo spravedlnosti        11 000   578 400    531 000                    1 120 400
 Úřad průmyslového vlastnictví       2 200    3 000     19 000                      24 200
 Český statistický úřad           2 200    19 300                             21 500
 Český úřad zeměměřický
 a katastrální               9 000   271 900                             280 900
 Český báňský úřad             2 500                                    2 500
 Ministerstvo pro hospodářskou
 soutěž                  2 500                                    2 500
 Ústavní soud                2 600    10 500                             13 100
 Akademie věd                5 500   207 000                             212 500
 Úřad pro legislativu a veřejnou
 správu                  4 000    6 000                             10 000
 Správa státních hmotných rezerv      1 200    55 600                             56 800
 Státní úřad pro jadernou
 bezpečnost                3 200    10 000     20 000                      33 200
 Nejvyšší kontrolní úřad          7 700    80 000                             87 700
 Všeobecná pokladní správa               50 000           474 500  3 221 000        3 745 500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 CELKEM                  372 100  16 926 000   3 696 600  4 341 100 10 188 700 200 000   35 724 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            CELKEM
    Kapitola                  Podnikatelské subjekty
2.                    ------------------------------------------
                     systémové    individuální   návratné
                     dotace     dotace      finanční
                                      výpomoce
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kancelář prezidenta republiky                             140 600
 Parlament                                       993 000
 Úřad vlády                                       54 900
 Bezpečnostní informační služba                            338 000
 Ministerstvo zahraničních věcí                           1 121 300
 Ministerstvo obrany                                 5 469 900
 Ministerstvo hospodářství         463 000    150 000     150 000   763 000
 Ministerstvo financí                                2 668 300
 Ministerstvo práce a sociálních
 věcí                                         844 400
 Ministerstvo vnitra                                 1 810 000
 Ministerstvo životního prostředí      20 000                  227 900
 Ministerstvo pro správu národ-
 ního majetku a jeho privatizaci                            15 000
 Grantová agentura                                    1 000
 Ministerstvo průmyslu
 a obchodu                 30 500    870 500           963 000
 Ministerstvo dopravy            359 900   1 887 700          10 948 900
 Ministerstvo zemědělství          367 600   1 841 900     388 900  2 813 400
 Ministerstvo školství, mládeže
 a tělovýchovy                                   3 241 000
 Ministerstvo kultury                                 570 600
 Ministerstvo zdravotnictví                             3 196 500
 Ministerstvo spravedlnosti                             1 120 400
 Úřad průmyslového vlastnictví                             24 200
 Český statistický úřad                                 21 500
 Český úřad zeměměřický
 a katastrální                                    280 900
 Český báňský úřad                                    2 500
 Ministerstvo pro hospodářskou
 soutěž                                         2 500
 Ústavní soud                                      13 100
 Akademie věd                                     212 500
 Úřad pro legislativu a veřejnou
 správu                                        10 000
 Správa státních hmotných rezerv                            56 800
 Státní úřad pro jadernou
 bezpečnost                                      33 200
 Nejvyšší kontrolní úřad                                    87 700
 Všeobecná pokladní správa        3 416 000   1 178 600          8 340 100
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 CELKEM                  4 344 000   5 928 700     388 900 46 386 100
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.6
Příspěvky státního rozpočtu k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obce*) (propočet na 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu)
skupina obcí               Příspěvek na 100 obyvatel
                        správního obvodu**)
------------------------------------------------------------------
všechny obce                    1 000 Kč
obce s působností matričního úřadu         2 000 Kč
obce s působností stavebního úřadu         5 950 Kč
obce s pověřeným obecním úřadem          9 500 Kč

[ve smyslu § 60 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. (úplné znění č.
410/1992 Sb.)]
------------------------------------------------------------------
 *) Nevztahuje se na magistráty Prahy, Brna, Ostravy a Plzně,
  neboť o rozdělení dotace na výkon státní správy rozhodují tyto
  úřady ve své kompetenci.
**) Příspěvky se podle působnosti nebo pověření obce sčítají.
1) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 36 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) § 58 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 40 a 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5) § 6 odst. 5 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací.
6) § 27a zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 241/1994 Sb.