Opatření ze dne 21.12.1994, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

30.12.1994 | Sbírka:  281/73 250/94 | Částka:  81/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/41 419/93, V/20 100/1992
Pasivní derogace: 281/89 759/2001
FZ128/94
Opatření
Ministerstva financí ze dne 21. prosince 1994, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Referent:
Ing. Jeřábek,
tel. 2454 2289
Čj. 281/73 250/94
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
1/ Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.
2/ Úprava účtové osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy tohoto opatření.
3/ Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj.V/20 100/1992 ze dne 15.července 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
Tímto opatřením se ruší Opatření, kterým se stanoví postupy účtování při obchodování s cennými papíry čj. 282/41 419/1993.
Čl.III
1/ Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
2/ Toto opatření nabývá účinnosti dnem l.l.1995.
Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Ministr financí České republiky
Příl.
Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele
Účtová osnova pro podnikatele
1/ Ruší se účty
022 - Stroje, přístroje a zařízení,
023 - Dopravní prostředky,
024 - Inventář,
082 - Oprávky k strojům, přístrojům a zařízením,
083 - Oprávky k dopravním prostředkům,
083 - Oprávky k inventáři,
645 - Ostatní pokuty a penále.
2/ Upravují se názvy účtů
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů,
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
3/ Zřizují se účty
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí,
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí,
222 - Bankovní účty klientů,
316 - Závazky vůči klientům,
317 - Závazky vůči trhům,
377 - Zúčtování obchodů.
Úvodní ustanovení
1/ Čl.I odst.12
Text odstavce se upravuje a zní: "Škodou se pro účely účetnictví rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení) nehmotného a hmotného majetku, a to z objektivních i subjektivních příčin."
2/ Čl.III písm.g)
Text se nahrazuje novým textem: "g) členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění".
3/ Čl. X V článku se doplňuje nový odstavec, který zní:
" (9) V případě změny daně z příjmů je nutno před vyúčtováním odložené daňové povinnosti přepočítat zůstatek účtu 341 - Odložená daňová pohledávka a závazek novou sazbou daně z příjmů a rozdíl vyúčtovat podle charakteru na vrub či ve prospěch účtů 592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená a 594 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená.
4/ Čl. XI odst.l
V druhé větě se vypouští text: "(např. z hodnoty hmotného majetku)".
5/ Čl.XI odst.8 V textu se vypouští slovo "ostatních".
6/ Čl. XII odst. 9 Poslední věta odstavce se vypouští.
7/ Čl. XIII odst.2
V odstavci se doplňuje další text: "Pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může účetní jednotka při splnění ustanovení § 24 odst.2 písm. a),b),c) a d) zákona o účetnictví používat denních kursů platných v den uskutečnění účetního případu,nebo pevného kursu stanoveného k určitému datu po jí vymezené období. Při používání pevných kursů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurs i v průběhu vymezeného období, vždy však v případech vyhlášené devalvace či revalvace koruny české. Pro výpočet kursových rozdílů se za den uskutečnění účetního případu považuje u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den dojití faktury nebo obdobného dokladu."
8/ Čl. XIV odst. 2 písm.c) V písm.c) se doplňuje text: "přebytek neodpisovaného hmotného investičního majetku se zachytí na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy,".
Účtová třída 0
1/ Čl.I odst.5 písm. a) Za slovo "sbírky" se vkládá text včetně odkazů: "movité kulturní památky 8), předměty kulturní hodnoty9)".
8) § 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 1 zákona č.71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
2/ Čl.I odst. 10 písm. c) Text odstavce se doplňuje: "Takto vyúčtovaný drobný nehmotný a hmotný majetek se do jeho vyřazení dále eviduje v operativní evidenci."
3/ Čl.II odst.1 Za slovo "(darováním)" se vkládá text: "vkladem investičního majetku od jiné osoby".
4/ Čl.III odst.3, písm.d) Písm.d) se doplňuje textem: ",v případě neodpisovaného hmotného investičního majetku se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy."
5/ Čl.III odst.3 Doplňuje se písmeno e):
"e) vklad nehmotného nebo hmotného investičního majetku, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak."
6/ Čl.III odst.5 Za slovo "Ocenění" se vkládají slova "nehmotného a".
7/ Čl.V odst.1 Za slovo "(darováním)" se vkládá text:"vkladem investičního majetku do jiné obchodní společnosti či družstva".
8/ Čl.V odst. 5 Doplňuje se písmeno g) tohoto znění:
"g) 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti či družstva."
9/ Čl. VI odst. 3 Doplňuje se nový odstavec
"(3) Nehmotný investiční majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 01 - Nehmotný investiční majetek."
10/ Čl. VII odst.1 písm. a) Slovo "výstavby " se nahrazuje slovem "investic" a za slovo "úroků" se vkládají slova "kursových rozdílů".
11/ Čl.VII odst.3 Doplňuje se nový odstavec
"(3) Hmotný investiční majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02 - Hmotný investiční majetek."
12/ Čl. IX odst.1 Uvedený odstavec, včetně odvolávky 5) se ruší a číslování ostatních odstavců se v důsledku toho upraví.
13/ Čl.IX odst.3 písm.b) Za slovo činnosti se vkládá text "movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty".
14/ Čl.X odst. 1 První odstavec se upravuje a zní:
"(1) Na účtu 097 - Opravná položka k nabytému majetku se účtuje v případě převodu souboru majetku z vlastnictví státu na právnické nebo fyzické osoby podle privatizačních zákonů, při prodeji podniku a při vkladu souboru majetku do společnosti či družstva, pokud není stanovena cena jednotlivých předmětů pro prodej či vklad. Opravná položka je rozdíl mezi souhrnnou cenou majetku pro prodej či vklad a hodnotou majetku, kterou byl oceněn v účetnictví privatizovaného, prodávajícího či vkládajícího subjektu. Účet 097 může mít podle své povahy aktivní nebo pasívní zůstatek. Majetek na příslušných majetkových účtech je přitom oceněn zůstatkovou cenou z účetnictví privatizovaného, prodávajícího či vkládajícího subjektu."
15/ Čl.X odst. 3 Text "dosažené vydražením" se nahradí slovem "vkladu".
16/ Čl.X odst.4 Na konec odstavce se připojí text: "Opravnou položku lze jednorázově odepsat do nákladů či výnosů v případě prodeje či vkladu celého souboru majetku, ke kterému se opravná položka váže. Pro tento účel se opravná položka vztahuje k nehmotnému a hmotnému investičnímu majetku. V případě postupného prodeje či vkladu se opravná položka nemění a odpisuje se předepsaným způsobem."
Účtová třída l
Čl.IV odst.2 Odstavec se doplňuje textem: "V rámci jednoho syntetického účtu zásob je nutno používat buď ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob."
Účtová třída 2
1/ Čl.III odst. 4 Doplňuje se nový odstavec 4 tohoto znění a další odstavce se přečíslují:
"(4) 222 - Bankovní účty klientů Na tomto účtu účtují účetní jednotky, které obchodují s cennými papíry podle zvláštních předpisů 1). Stav a pohyb peněžních prostředků jednotlivých klientů se vede odděleně od peněžních prostředků účetní jednotky v bankách.
(4.1) Na vrub účtu 222 se účtují peněžní prostředky složené klientem za účelem nákupu cenných papírů na základě smlouvy (komisionářská smlouva) se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 316 - Závazky vůči klientům. Dále se na vrub účtu 222 zaúčtuje příjem peněžních prostředků z prodeje cenných papírů se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 377 - Zúčtování obchodů.
(4.2) Ve prospěch účtu 222 se účtují úhrady za nakoupené cenné papíry se souvztažným zápisem na vrub účtu 377. Dále se zde účtují úhrady provizí organizátorům trhu včetně částky připadající obchodníkovi s cennými papíry."
1) § 45 odst.1 zákona České národní rady č.591/1992 Sb., o cenných papírech
2/ Čl.III odst.5 Slova "kratší než jeden rok " se nahradí slovy "jeden rok a kratší".
Účtová třída 3
1/ Čl.II odst. 6 Doplňuje se nový odstavec tohoto znění:
"(6) 316 - Závazky vůči klientům Na tomto účtu účtují obchodníci s cennými papíry závazky z obchodování s cennými papíry.
(6.1) Ve prospěch účtu 316 se účtují částky, které klient složil na bankovní účet klienta k nákupu cenných papírů. Dále se zde účtuje prodej cenných papírů se souvztažným zápisem na vrub účtu 377 - Zúčtování obchodů.
(6.2) Na vrub účtu 316 se účtuje nákup cenných papírů se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 377.Dále se zde účtují provize obchodníka s cennými papíry se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 602 - Tržby z prodeje služeb; v případě provize burze cenných papírů, RM-Systému, nebo jinému organizátorovi trhu s cennými papíry se účtuje se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 317 - Závazky vůči trhům."
2/ Čl.II odst.7 Doplňuje se nový odstavec tohoto znění:
"(7) 317 - Závazky vůči trhům Na tomto účtu účtují obchodníci s cennými papíry závazky z provizí vůči burze cenných papírů, RM - Systému, popř. jinému organizátoru trhu s cennými papíry.
(7.1) Ve prospěch účtu 317 se účtují závazky z provize vůči trhům, na nichž byl realizován obchod cenných papírů se souvztažným zápisem na vrub účtu 316 - Závazky vůči klientům.
(7.2) Na vrub účtu se účtují úhrady dle výpisu z bankovního účtu klienta.
(7.3) Analytická evidence se vede podle jednotlivých trhů se cennými papíry."
3/ Čl.III odst. 2 Slova "kratší než jeden rok" se nahradí slovy "jeden rok a kratší".
4/ Čl.IV odst.4 Upravuje se název účtu "336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění".
5/ Čl. IV odst.4.1 Text odstavce se nahrazuje a zní:
"(4.1) Ve prospěch tohoto účtu se účtují závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k příslušným institucím, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění, a sice se souvztažnými zápisy buď na vrub účtů 524 - Zákonné sociální pojištění a 525 - Ostatní sociální pojištění u částek hrazených zaměstnavatelem, nebo na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti."
6/ Čl.VI odst.5 Text k účtu 358 se nahrazuje textem: "Účtují se zde pohledávky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba."
7/ Čl.VII odst.6 Text k účtu 368 se nahrazuje textem: " Účtují se zde závazky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba."
8/ Čl. VIII odst. 3 Doplňuje se nový odstavec 3 a další odstavec se přečísluje. Odstavec 3 zní:
"(3) 377 - Zúčtování obchodů Na tomto účtu účtují obchodníci s cennými papíry realizované obchody (nákup, prodej) s cennými papíry.
(3.1) Na vrub účtu 377 se účtuje prodej cenných papírů na základě výpisu z burzy cenných papírů, RM - Systému, popř. jiného organizátora trhu. Dále se zde účtuje nákup cenných papírů podle výpisu z bankovního účtu klienta.
(3.2) Ve prospěch účtu 377 se účtuje nákup cenných papírů dle výpisu z burzy cenných papírů, RM - Systému, popř. jiného organizátora trhu. Dále se zde účtuje prodej cenných papírů podle výpisu z bankovního účtu klienta.
(3.3) Analytická evidence se vede podle jednotlivých trhů s cennými papíry."
9/ Čl.IX odst. 2.1 Z textu se vypouštějí slova "v důsledku rozšířeného vybavení".
10/ Čl.IX odst.4 Z textu odstavce se vypouštějí slova "mzdy za nevybranou dovolenou"
11/ Čl.IX odst.10 Za slova "nákladové úroky" se vkládá text "s výjimkou úroků z prodlení,". Dále se na konec odstavce doplňuje text: "Účtuje se zde i náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena v příštím roce."
12/ Čl.X odst. 3 Text k účtu 398 se nahrazuje textem:
" Účtuje se zde převod nákladů a výnosů mezi účastníky sdružení na základě smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba. Případný zůstatek tohoto účtu se koncem roku vyrovná vyúčtovanou pohledávkou či závazkem za příslušnými účastníky sdružení (účet 358 nebo 368)."
Účtová třída 4
Čl.II odst.7 Druhá věta tohoto odstavce se ruší.
Účtová třída 5
1/ Čl.II odst.5.4 Na konec odstavce se doplňuje text: "- odstupné podle § 355 Obchodního zákoníku."
2/ Čl.III odst. 1.2 V prvé větě se za slova "vůči bankám" doplňuje text "včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru (podle bankovního výpisu)".
3/ Čl.III odst. 1.3 Za slova "pohledávek a závazků" se vloží text: ",pokud nejde o kursové rozdíly vznikající v průběhu pořízení nehmotných nebo hmotných investic,".
4/ Čl.IV odst.1.5 Za slova "konkursu a vyrovnání" se doplňuje text " odstupné placené za uvolnění bytů"
Účtová třída 6
1/ Čl.II odst. 4.2 Na konec odstavce se doplňuje text: "- odstupné podle § 355 Obchodního zákoníku."
2/ Čl.III odst. 1.3 Slovo "dluhů" se nahradí textem "závazků, pokud nejde o kursové rozdíly vznikající v průběhu pořízení nehmotných nebo hmotných investic," a za slovo "platbě" se doplní spojka "a".