Opatření ze dne 28.12.1994, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

28.12.1994 | Sbírka:  283/73 246/1994 | Částka:  1/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 530/1992
Pasivní derogace: 283/76 104/2000
FZ127/94
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 28. prosince 1994,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Referent: ing. Eminger,
tel. 2454 2652
ing. Prokůpková,
tel. 2454 2675
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, vydané FMF čj. V/20 530/1992 ze dne 30. července 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho od 1. ledna 1995.
Ministr financí České republiky
v zast. Ing. Jan Klak, v. r.
I. náměstek ministra
Příl.
Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účtová osnova
pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

1/ Ruší se účty
022 - Stroje, přístroje a zařízení,
023 - Dopravní prostředky.
024 - Inventář,
082 - Oprávky k strojům, přístrojům a zařízením,
083 - Oprávky k dopravním prostředkům,
084 - Oprávky k inventáři
642 - Ostatní pokuty a penále

2/ Upravují se názvy účtů
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů,
336 - Zúčtování   s  institucemi   sociálního  zabezpečení
   a zdravotního pojištění

3/ Název účtové skupiny 94 se upravuje a zní:
 94 - Rezervy  spojené s  hospodářskou činností  rozpočtových
   a příspěvkových organizací.

4/ Zřizují se účty
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí,
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

Úvodní ustanovení

1/ Čl. I, odst. 11
   Text odstavce se upravuje a zní: "Škodou se pro účely
účetnictví rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození
nebo zničení) nehmotného a hmotného majetku, a to z objektivních
i subjektivních příčin."

2/ Čl. III, písm. i)
   Text se nahrazuje novým textem: "i) členění pro potřeby
zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění."

3/ Čl. XI, odst. 1
Původní text se nahrazuje textem:
   "Rozpočtové a příspěvkové organizace a obce vytvářejí pouze
rezervy, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem
a zohledněna zákonem o dani z příjmů (tzv. zákonné rezervy).
Tituly, na které je dovolena tvorba zákonných rezerv, jsou
obsaženy  ve  vnitroorganizační  směrnici,  vnitroorganizačním
předpisu ap.)"

4/ Čl. XIII, odst. 2
   V odstavci se doplňuje další text: "Pro přepočet cizí měny na
českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může účetní
jednotka při splnění ustanovení § 24 odst. 2 písm. a), b), c) a d)
zákona o účetnictví používat  denních kursů platných v den
uskutečnění účetního případu, nebo pevného kursu stanoveného
k určitému datu po jí vymezené období.
   Při používání pevných kursů může účetní jednotka změnit svým
rozhodnutím pevný kurs i v průběhu vymezeného období, vždy však
v případech vyhlášené devalvace či revalvace koruny české. Pro
výpočet kursových rozdílů se za den uskutečnění účetního případu
považuje u dodavatele den vy stavení faktury nebo obdobného
dokladu, u odběratele den dojití faktury nebo obdobného dokladu."

5) Čl. XIV, odst. 2
   V písmenu c) se doplňuje text: "Přebytek neodpisovaného
hmotného investičního majetku zaúčtují příspěvkové organizace na
vrub účtu majetku a ve prospěch účtu 901 - Fond investičního
majetku."


Účtová třída 0 - Investiční majetek

1/ Čl. I, odst. 10 písm. c)
   Text odstavce se doplňuje: "Takto vyúčtovaný drobný nehmotný
a hmotný majetek se do jeho vyřazení dále eviduje v operativní
evidenci."

2/ Nově se formuluje Čl. II odst. 4:
   "Nehmotný investiční majetek, bez rozdílu pořizovací ceny se
financuje z provozních prostředků.
   Pořízení nehmotného investičního majetku v rámci hlavní
činnosti rozpočtové organizace se účtuje na vrub účtu 400 -Náklady
rozpočtových organizací nebo na vrub účtu 420 -Služby a náklady
nevýrobní povahy.
   Pořízení nehmotného investičního majetku v rámci hospodářské
činnosti účtuje rozpočtová organizace na vrub účtu 518 - Ostatní
služby.
   Příspěvková  organizace  účtuje  pořízení  nehmotného
investičního majetku na vrub účtu 518 - Ostatní služby.
   Nehmotný  investiční  majetek  se  současně  vyúčtuje
u rozpočtové organizace na vrub účtů účtové skupiny 01 -Nehmotný
investiční majetek a ve prospěch účtu 901 - Fond investičního
majetku.
   U příspěvkové organizace se nehmotný investiční majetek
současně vyúčtuje na vrub účtů účtové skupiny 01 - Nehmotný
investiční majetek a ve prospěch účtů účtové skupiny 07 - Oprávky
k nehmotnému investičnímu majetku.
   Náklady  vynaložené na  pořízení nehmotného investičního
majetku vlastní činností se vyúčtují:
- na vrub příslušných účtů nákladů účtové třídy 4 - Náklady
 rozpočtových organizací, pokud tento majetek vytvoří rozpočtová
 organizace v rámci hlavní činnosti,
- na vrub účtů účtové třídy 5 - Náklady rozpočtových organizací
 vynaložené na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových
 organizací v případě, kdy je majetek vytvořen hospodářskou
 činností rozpočtové organizace nebo příspěvkovou organizací.

   U rozpočtové organizace se tento majetek současně vyúčtuje na
vrub účtů účtové skupiny 01 a ve prospěch účtu 901 - Fond
investičního majetku.
   U příspěvkové organizace se tento majetek současně vyúčtuje
na vrub účtů účtové skupiny 01 a ve prospěch účtů účtové skupiny
07."

3/ Čl. II, odst. 5
   se nahrazuje textem, který je uveden jako současný odstavec
4 s tím, že se v prvé větě vypouštějí slova "Nehmotný a ...". Ve
druhé odrážce  se vypouští text:  "623 - Aktivace nehmotného
investičního majetku nebo".

4/ Čl. II odst. 6
   se nahrazuje v plném znění odstavcem 5, s tím, že se
vypouští slovo "Nehmotný a".

5/
   Dosavadní ustanovení stávajícího odstavce 6 se ruší a nově se
formuluje jako odstavec 7 s tímto textem:
   "Poskytnuté zálohy na
- nehmotný investiční majetek se účtují na vrub účtu
   314 - Poskytnuté provozní zálohy a
- hmotný investiční majetek se účtují na vrub účtu
   052 - Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek."

6/
   Nově se doplňuje odstavec 8 s tímto textem:
"Účty 041 - Pořízení nehmotných investic a 051 - Poskytnuté zálohy
na nehmotný investiční majetek nemají v současné době obsahovou
náplň a nepoužívají se."

7/
   Nově se doplňuje odstavec 9 s tímto textem:
"Drobný hmotný investiční majetek se vyúčtuje
- na vrub účtu 028 - Drobný hmotný investiční majetek a ve
 prospěch účtu 901 - Fond investičního majetku, pokud ho pořizuje
 rozpočtová organizace, nebo
- na vrub účtu 028- Drobný hmotný investiční majetek a ve prospěch
 účtu 088 - Oprávky k drobnému hmotnému investičnímu majetku,
 pokud je pořizován příspěvkovou organizací.
   Náklady  spojené  s  pořizováním  drobného  hmotného
 investičního majetku pořizovaného
- na vrub neinvestičních  rozpočtových prostředků rozpočtovou
 organizací se účtují na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových
 organizací, nebo účtu 410 - Materiální náklady nebo
- na  vrub  neinvestičních  prostředků  hospodářské  činnosti
 rozpočtových  organizací  nebo  neinvestičních  prostředků
 příspěvkových organizací se vyúčtují na vrub účtu 501 -Spotřeba
 materiálu.

8/ Čl. IV, odst. 1
   V prvé větě se vypouštějí slova: "Nehmotný a". Za slova
"s ustanovením zákona" se doplňuje věta: "Předmětem odpisování
jsou i přijaté dary v podobě hmotného investičního majetku.
Nehmotný investiční majetek získaný darováním se vyúčtuje na vrub
příslušných účtů v účtové skupině 01 - Nehmotný investiční majetek
a ve prospěch účtů účtové skupiny 07 - Oprávky k nehmotnému
investičnímu majetku."

9/ Čl. IV, odst. 3
  Vypouští se věta za středníkem, která zní: "drobný nehmotný
a hmotný investiční     majetek může být odepsán též jednorázově".

10/ Čl. IV, odst. 6
   V tomto odstavci se za slovy "ve prospěch účtů" vypouštějí
slova ",účtové skupiny 07 - Oprávky k nehmotnému investičnímu
majetku a..."

11/ Čl. V, odst. 1
   Za slovo předpisů se vkládá text: "vkladem investičního
majetku do jiné obchodní společnosti či družstva".

12/ Čl. V, odst. 6
Doplňuje se písmeno e) tohoto znění:
"e) 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
  při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti či družstva."
  V úvodní větě za slova "... zůstatkovou cenu" se doplňuje
  slovo "hmotného...".
   Odstavec 6 se doplňuje dále o větu:
"Nehmotný investiční majetek vyřazený z používání se zaúčtuje na
vrub účtů účtové skupiny 07 - Oprávky k nehmotnému investičnímu
majetku a ve prospěch účtů účtové skupiny 01 - Nehmotný investiční
majetek."

13/ Čl. V, odst. 8
   V prvé větě se vypouštějí slova "... nehmotného a ..."
a dále slova ... 041 - Pořízení nehmotných investic nebo ..."

14/ Čl. VI, odst. 1
První věta Čl. 1 se nahrazuje tímto textem :
   "Způsob účtování nově pořizovaného nehmotného investičního
majetku je stanoven v upraveném Čl. II, odst. 4, 5 a 6...."

15/ Čl. VII, odst. 1 písm. a)
   Slovo "výstavby" se nahrazuje slovem "investic" a za slovo
"úroků" se vkládají slova "kursových rozdílů".

16/ Čl. IX, odst. 1
   Text odstavce se vypouští, další odstavce se přečíslují
takto: odstavec 2, 3, 4 a 5 na odstavce 1, 2, 3 a 4.

17/ Přehled odvolávek
   Odvolávka č. 2 zní : "§ 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších úprav."


Účtová třída 1

Čl. IV, odst. 2
   Odstavec se doplňuje textem: "V rámci jednoho syntetického
účtu zásob je nutno používat buď ocenění cenou zjištěnou váženým
aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění
přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku
zásob."


Účtová třída 2

Čl. IX, odst. 1
   Slova "kratší než jeden rok" se nahradí slovy "jeden rok
a kratší."


Účtová třída 3

1/ Čl. VI
   Text k účtu 358 se  nahrazuje textem: "Účtují se zde
pohledávky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech,
kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba."

2/ Čl. VII, odst. 2
   Text k účtu 368 se nahrazuje textem: "Účtují se zde závazky
při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto
titulu nevzniká právnická osoba."

3/ Čl. IX, odst. 4
   Z textu odstavce se vypouštějí slova "mzdy za nevybranou
dovolenou."

4/ Čl. IX, poslední odstavec, který se označuje číslem (9):
   Za slovo "nákladové úroky" se vkládá text "s výjimkou úroků
z prodlení." Dále se na konec odstavce doplňuje text: "Účtuje se
zde i náhrada za nevybranou dovolenou, která může být proplacena
v příštím roce ve smyslu § 109 
a § 110 písm. b) zákoníku práce."

5/ Čl. X, odst. 3
Text k účtu 396 se nahrazuje textem:
   "Účtuje se zde převod nákladů a výnosů mezi účastníky
sdružení na základě smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto
titulu nevzniká právnická osoba. Případný zůstatek tohoto účtu se
koncem roku vyrovná vyúčtovanou  pohledávkou či závazkem za
příslušnými účastníky sdružení (účet 358 nebo 368)."


Účtová třída 4 - Náklady rozpočtových organizací

1/ Čl. VIII, odst. 2
   První věta tohoto odstavce se vypouští a nahrazuje zněním
uvedeným v Úvodních ustanoveních v Čl. I, odst. 11.
   V třetí a čtvrté větě druhého odstavce se vypouští slova
"nezaviněná".


Účtová třída 5

1/ Čl. II, odst. 5.1.
   Na konec odstavce se doplňuje text: "odstupné podle § 355
obchodního zákoníku."

2/ Čl. II, odst. 5.5
   Na konec odstavce se doplňuje text, "pokud nejde o kursové
rozdíly vznikající v průběhu pořízení hmotných investic."

3/ Čl. II, odst. 5.8
   Za  slova "pořizovací  ceny majetku"  se vkládá  text:
"...odstupné za uvolnění bytů...."


Účtová třída 6

1/ Čl. II, odst. 4.1
   Na konec odstavce se doplňuje text: "odstupné podle § 355
Obchodního zákoníku."

2/ Čl. II, odst. 4.2
Text odstavce se vypouští

3/ Čl. II, dosavadní odstavce 4.3, 4.4, 4.5 a 4.6 se přečíslují na
  4.2, 4.3, 4.4 a 4.5.

4/ Čl. II, odst. 4.4 (před přečíslováním odst. 4.5)
   Za slova "pohledávek a závazků" se vloží text:
"pokud nejde o kursové rozdíly vznikající v průběhu pořízení
hmotných investic".


Účtová třída 9

1/ Čl. I, odst. 1 e)
   Název účtové  skupiny 94 se mění  na "Rezervy spojené
s hospodářskou činností rozpočtových a příspěvkových organizací."

2/ Čl. II, odst. 1 písm. b)
   V úvodu odstavce se vypouštějí slova "...profinancovanému
nehmotnému investičnímu majetku a ..."
   Závěr odstavce se  doplňuje větou: "Nehmotný investiční
majetek se účtuje ve prospěch účtu 901 - Fond investičního majetku
a na vrub účtů účtové skupiny 01 - Nehmotný investiční majetek."

3/ Čl. VI, odst . 1
Začátek první věty se mění takto:
   "Na  účtech  účtové  skupiny  94  -  Rezervy  spojené
s hospodářskou činností rozpočtových a příspěvkových organizací se
účtuje o tvorbě a použití rezerv..."

4/ Čl. IX, odst. 2
   Za slova "majetek svěřený do úschovy" se doplňují slova
"majetek přijatý do prozatímní správy."

   V příloze č. 3 označené "Účtová osnova a postupy účtování pro
malé obce" se provádějí tyto úpravy:

1/ Čl. I, odst. 4
   Za účet 325 - Ostatní závazky se doplňuje účet
"399 - Vyrovnávací účet malých obcí."

2/ Čl. I, odst. 5
Za Čl. I, odst. 4 se doplňuje nový odstavec:
   "Analytickou evidenci k účtu 399 - Vyrovnávací účet malých
obcí se doporučuje členit takto:
399/11 - Vyrovnávací účet k rozpočtovým příjmům
399/12 - Vyrovnávací účet k rozpočtovým výdajům
399/13 - Vyrovnávací účet k účtům cizích zdrojů (tj. úvěrům)
399/21 - Vyrovnávací účet k nákladům
399/22 - Vyrovnávací účet k výnosům
399/23 - Vyrovnávací účet k hospodářskému výsledku hospodářské
     činnosti
399/24 - Vyrovnávací účet k přijatým platbám na základní běžný
     účet za hospodářskou činnost
399/25 - Vyrovnávací účet k provedeným platbám ze základního
     běžného účtu za hospodářskou činnost  včetně nepeněžních
     převodů.
399/26 - Vyrovnávací účet k přijatým platbám z bankovního účtu
     hospodářské činnosti
399/27 - Vyrovnávací účet k provedeným platbám z bankovního účtu
     hospodářské činnosti
399/31 - Vyrovnávací účet k přijatým platbám na základní běžný
     účet za účelové a finanční fondy
399/32 - Vyrovnávací účet k provedeným platbám na základní běžný
     účet za účelové a finanční fondy
399/33 - Vyrovnávací účet k přijatým platbám na bankovní účty
     účelových a finančních fondů
399/34 - Vyrovnávací účet k provedeným platbám z bankovních účtů
     účelových a finančních fondů
399/35 - Vyrovnávací účet k obratům strany Dal účtů účelových
     a finančních fondů
399/36 - Vyrovnávací účet k obratům strany Má dáti účtů účelových
     a finančních fondů

Vyrovnávací analytické účty k bankovním účtům a k účtům účelových
a finančních fondů se použijí podle toho, které bankovní účty
a účty účelových a finančních fondů má malá obec zřízeny."

3/ Stávající Čl. I, odst. 5 se přečísluje na Čl. I, odst. 6.