Zákon ze dne 16.12.1926 o příspěvcích (záznamném) pro bursovní fond Pražské bursy pro zboží a cenné papíry

28.12.1926 | Sbírka:  234/1926 Sb. | Částka:  110/1926ASPI

Vztahy

Pasivní derogace: 95/1945 Sb.
234/1926 Sb.
Zákon
ze dne 16. prosince 1926
o příspěvcích (záznamném) pro bursovní fond Pražské bursy pro zboží a cenné papíry:
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Správa Pražské bursy pro zboží a cenné papíry (Pražská bursovní komora) jest oprávněna vybírati od vydatelů cenných papírů, které jsou znamenány v úředním kursovním listě této bursy, roční příspěvek pro bursovní fond (záznamné).
(2) Příspěvkové povinnosti nepodléhají:
a) papíry státem, zeměmi, župami a svazy žup vydané nebo k placení převzaté,
b) jiné cenné papíry pak potud, pokud ministr financí jejich vydatele výjimečně od této povinnosti osvobodí.
§ 2.
(1) Nejvyšší sazba ročního příspěvku (záznamného) stanoví se:
a) u akcií 1/10 ? (jednou desetinou tisíciny) a
b) u všech ostatních papírů 1/20 ? (jednou dvacetinou tisíciny)
úhrnné kursovní hodnoty všech emisí dotyčného cenného papíru na burse znamenaného.
(2) Úhrnný roční příspěvek (záznamné) jednotlivému vydateli uložený nesmí převyšovati částku Kč 30.000,-.
(3) Vykáže-li účetní uzávěrka bursovního fondu počínajíc rokem 1930 po pět po sobě následujících let ročních čistý přebytek nejméně Kč 200.000,-, může ministr financí přiměřeně snížiti nejvyšší sazbu příspěvku (záznamného).
§ 3.
(1) Pražská bursovní komora vyměřuje příspěvek (záznamné) předem na celý kalendářní rok.
(2) Byl-li cenný papír teprve během roku zařazen do kursovního listu, jest zaplatiti poměrnou část příspěvku od prvního dne měsíce následujícího po zařazení do kursovního listu.
§ 4.
(1) Pro zjištění vyměřovací základny jest směrodatným průměr úředních závěrečných kursů (peníze), znamenaných naposledy v jednotlivých čtvrtletích předchozího roku kalendářního, a u nových záznamů úřední závěrečný kurs (peníze) znamenaný v den zařazení.
(2) Nevykazoval-li ten který cenný papír v posledním kalendářním pololetí předešlého roku, pokud se týče nově zařazený cenný papír při zařazení do kursovního listu úředního kursu (odst. 1.), jest pro stanovení vyměřovací základny směrodatným odhad, který provede Pražská bursovní komora v dohodě s vydatelem dotyčného cenného papíru a, nedojde-li k dohodě, na základě zjištěných okolností.
(3) Každý vydatel, který jest podle §u 1 povinen platiti příspěvek (záznamné), má každoročně do 31. ledna vykázati Pražské bursovní komoře úhrn veškerých emisí dotyčného na burse znamenaného cenného papíru, a to podle stavu k 31. prosinci předchozího roku; nebylo-li to v uvedené lhůtě vykázáno, může Pražská bursovní komora určiti onen stav podle vlastního vyšetření.
§ 5.
(1) Výměra příspěvku (záznamného) sdělí se vydateli (§ 1) platebním vyzváním, v němž budiž uvedena vyměřovací základna.
(2) Proti platebnímu vyzvání může býti do osmi dnů po doručení podána u Pražské bursovní komory stížnost k ministerstvu financí; tím se však splatnost příspěvku a jeho exekuční vymáhání nestaví.
§ 6.
(1) Příspěvek (záznamné) jest zapraviti do osmi dnů po doručení platebního vyzvání.
(2) Nedoplatky na příspěvku (záznamném) může Pražská bursovní komora vymáhati exekucí soudní na základě výkazu o nedoplatcích opatřeného potvrzením ministerstva financí o vykonatelnosti. Kromě toho může Pražská bursovní komora zakročiti u ministerstva financí o zrušení záznamu.
§ 7.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1927; provésti jej ukládá se ministru financí.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Dr. Engliš v. r.