Oznámení ze dne 3.7.1995, o vydání opatření, kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví příspěvkových organizací

15.8.1995 | Sbírka:  283/43 167/1995 | Částka:  43/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 283/33 165/1997
283/43 167/1995
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 3. července 1995,
kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví příspěvkových organizací
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví u účetních jednotek (malých příspěvkových organizací), které povedou účetnictví podle Opatření čj.FMF-V/20 530/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování ve znění pozdějších úprav, se omezuje pouze na stavy majetku (aktiv) a zdrojů jejich krytí (pasiv).
(2) Před přechodem z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví je nutno:
a) provést inventarizaci majetku a závazků ke dni přechodu,
b) uzavřít jednoduché účetnictví podle přílohy k Opatření FMF čj.: V/2-31 372/92 k 29. 12. 1992, část "Vedení jednoduchého účetnictví" Čl. II bod 9, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 12/2/1992.
Čl.II
Na základě výsledků inventarizace se stavy majetku a závazků uvedené v knihách pomocné evidence převedou jako počáteční zůstatky příslušných syntetických účtů takto:
a) Stav nehmotného a hmotného investičního majetku v pořizovacích cenách se uvede jako počáteční zůstatek příslušných účtů v účtových skupinách 01-Nehmotný investiční majetek, 02-Hmotný investiční majetek-odpisovaný, 03-Hmotný investiční majetek-neodpisovaný.
b) Stav oprávek k nehmotnému a hmotnému investičnímu majetku, zachycený na inventárních kartách, nebo v inventární knize v souladu s přílohou k Opatření FMF čj. V/2-31 372/92, část "Vedení jednoduchého účetnictví" Čl. II bod 8, se uvede jako počáteční zůstatek k příslušným účtům v účtových skupinách 07-Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku a 08-Oprávky k hmotnému investičnímu majetku.
c) Stav nedokončených investic hmotné povahy se uvede na účtu 042-Pořízení hmotných investic.
d) Finanční investice se uvedou na příslušných účtech účtové skupiny 06-Finanční investice a ostatní oběžný finanční majetek na účtech účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek.
e) Stav nakupovaných zásob, které nebyly dosud uhrazeny, se vede jako počáteční zůstatek na účtech 112-Materiál na skladě a 132-Zboží na skladě, příp. na účtu 124-Zvířata.
f) Stav peněz v pokladně a cenin zjištěný v peněžním deníku se uvede jako počáteční zůstatek účtu 261-Pokladna, příp. 263-Ceniny.
g) Stav peněz na bankovních účtech zjištěný v peněžním deníku se uvede jako počáteční zůstatek účtu 241-Bankovní účty, resp. 243-Běžné účty prostředků finančních fondů resp. 069-Ostatní finanční investice.
h) Případný nevyrovnaný rozdíl průběžných položek peněžního deníku, týkající se převodů mezi pokladnou a bankovními účty, resp. převodů mezi bankovními účty se uvede jako počáteční zůstatek účtu 262-Peníze na cestě.
i) Závazky za nehmotný a hmotný investiční majetek se uvedou na příslušných účtech účtové třídy 3 a účtové skupiny 95 ve výši uvedené v knize pohledávek a závazků.
j) Závazky za ostatní majetek, který je v držení účetní jednotky, se uvedou na příslušných účtech účtové třídy 3 a účtové skupiny 95.
k) Vytvořené rezervy, zachycené v pomocných knihách se uvedou na účtu 941-Rezervy zákonné.
l) Přijaté půjčky a úvěry, podle knihy pohledávek a závazků, se uvedou na příslušných účtech v účtových třídách 2, 3 a účtové skupině 95.
m) Poskytnuté půjčky se uvedou na účtech 067-Ostatní půjčky, 335-Pohledávky za zaměstnanci, 378-Jiné pohledávky.
n) Závazky z titulu daní neuznaných jako výdaj vynaložený k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely se uvedou na příslušné účty v účtové třídě 34-Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování.
o) Plátci spotřebních daní zachytí závazek z titulu spotřebních daní na účtu 345-Ostatní daně a poplatky, na stejném účtu se zachytí i nárok na vrácení daně. Případný závazek z titulu této daně k celním orgánům se zachytí na účtu 379-Jiné závazky.
p) Pohledávky z titulu placených záloh daně z příjmů se uvedou na účtu 341-Daň z příjmů. Na stejném účtu se uvede i případný závazek z této daně.
r) Závazky z daní z příjmů vybíraných srážkou se uvedou na účtu 342-Ostatní přímé daně.
Rozdíl mezi součtem syntetických účtů na straně aktiv a součtem syntetických účtů na straně pasiv se zachytí na účtech:
- majetkových fondů
 901-Fond investičního majetku
             902-Fond oběžných aktiv
- finančních fondů
911-Fond odměn
             912-Fond sociální
             914-Fond rezervní
             916-Fond reprodukce
               investičního majetku
             918-Ostatní finanční fondy,
v případech, kdy zdrojem krytí majetku je finanční fond a finanční prostředky jsou uloženy na samostatném účtu v bance.
Pokud by výjimečně byl součet aktiv menší než součet pasiv (majetek je nižší než zdroje), uvede se rozdíl s přihlédnutím k aktivům, jejichž zdrojem je některý fond, na účtu 932-Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Čl.III
Na základě výsledků inventarizace se v účetních knihách podvojného účetnictví proúčtují následující případy:
a) Stav zásob, které již byly uhrazeny se vyúčtuje zápisem na vrub příslušného účtu zásob a ve prospěch účtu 902-Fond oběžných aktiv; pokud jde o zásoby při jejich nákupu uznané jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely (dále jen "uznané výdaje pro daňové účely") ve prospěch účtu 649-Jiné ostatní výnosy.
b) Stav zásob vlastní výroby se vyúčtuje zápisem na vrub příslušného účtu zásob vlastní výroby a ve prospěch účtu 902-Fond oběžných aktiv; pokud byly výdaje na jejich výrobu uznány jako výdaje pro daňové účely, ve prospěch příslušného účtu změny stavu vnitroorganizačních zásob.
c) Poskytnuté zálohy se vyúčtují na vrub účtů účtové skupiny 05-Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek, popř. na vrub účtu 314-Poskytnuté provozní zálohy a ve prospěch účtu 901-Fond investičního majetku, resp. 902-Fond oběžných aktiv. Jde-li o zálohy na služby výjimečně uznané jako výdaje pro daňové účely, ve prospěch účtu 649-Jiné ostatní výnosy.
d) Stav závazků za oběžný majetek, který již není v majetku účetní jednotky (byl prodán či spotřebován) se vyúčtuje ve prospěch příslušného účtu závazků v účtové třídě 3 nebo 9, a na vrub účtu 902-Fond oběžných aktiv; jde-li o příjmy z jeho prodeje, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny, nebo o majetek spotřebovaný pro činnost, která je předmětem daně na vrub účtu 549-Jiné ostatní náklady.
e) Stav závazků za oběžný majetek, který ještě účetní jednotka nepřevzala, se vyúčtuje na vrub příslušného účtu pořízení zásob a ve prospěch příslušného účtu závazků.
f) Pohledávky z titulu prodeje výrobků, zboží a služeb se vyúčtují na vrub příslušného účtu pohledávek v účtové třídě 3 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 902-Fond oběžných aktiv; jde-li o pohledávky za činnosti, z nichž příjmy jsou předmětem daně z příjmů ve prospěch účtu 649-Jiné ostatní výnosy.
g) Závazky z titulu ostatních nepřímých daní a poplatků se vyúčtují ve prospěch účtu 345-Ostatní daně a poplatky a na vrub účtu 902-Fond oběžných aktiv; jde-li o závazky z titulu daní a poplatků uznaných jako výdaj pro daňové účely na vrub účtu 549-Jiné ostatní náklady.
h) Závazky vůči zaměstnancům z titulu závislé činnosti se vyúčtují ve prospěch účtu 331-Zaměstnanci a na vrub účtu 902-Fond oběžných aktiv; jde-li o závazky z titulu osobních nákladů uznaných jako výdaj pro daňové účely na vrub účtu 549-Jiné ostatní náklady.
i) Závazky k institucím sociálního zabezpečení se vyúčtují ve prospěch účtu 336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a na vrub účtu 331-Zaměstnanci (částky hrazené zaměstnanci), částky hrazené zaměstnavatelem na vrub účtu 902-Fond oběžných aktiv; jde-li o zaměstnance činností, z nichž příjmy jsou předmětem daně z příjmů na vrub účtu 549-Jiné ostatní náklady.
Souvztažnosti v uvedených účetních případech musí být voleny tak, aby výdaje a příjmy byly do základu daně z příjmů zahrnuty pouze jednou, a to buď v jednoduchém nebo podvojném účetnictví. Podle této zásady by se postupovalo v případech výjimečně uvedených pod písm. a) až i).
Čl.IV
(1) Podle tohoto opatření se postupuje při přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví příspěvkových organizací již za účetní období roku 1995.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.