Opatření ze dne 15.8.1995 o aktualizaci klasifikace zaměstnání

25.9.1995 | Sbírka:  OP30/95 | Částka:  55/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 1619/92
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP30/95
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 15. srpna 1995
o aktualizaci klasifikace zaměstnání
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje změny a doplňky klasifikace zaměstnání1) zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 28. února 1994, které bylo vyhlášeno v částce 20/1994 Sb.
Přehled změn a doplňků je uveden v příloze tohoto opatření.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Příl.
Aktualizační změny a doplňky klasifikace zaměstnání (KZAM) (u uvedených položek KZAM se mění, případně upravují názvy)
Hlavní třída 1:
11     Zákonodárci, vyšší úředníci
112 2   předsedové  Nejvyššího   státního  zastupitelství
      a vrchních státních zastupitelství (vč. zástupců)
112 3   předsedové  Ústavního  soudu,  Nejvyššího  soudu,
      Nejvyššího správního soudu  a vrchních soudů (vč.
      zástupců)
112 4   poradci prezidenta republiky, předsedy vlády, vedoucích
      ústředních orgánů, tiskoví mluvčí
112 5   vedoucí pracovníci ústředních orgánů, které plní státní
      záležitosti (kromě orgánů státní správy -- 112 7)
112 6   vedoucí kanceláře, sekretariátu (ministra, předsedy,
      vyslance apod.)
112 7   vedoucí pracovníci orgánů státní správy, správních
      úřadů (místopředsedové, náměstci, ředitelé, vedoucí
      sekce, odboru, oddělení apod.)
122 6   vedoucí   pracovníci  v   dopravě,  skladování,
      telekomunikacích a na poštovních úřadech
131 6   vedoucí,   ředitelé   v   dopravě,  skladování,
      telekomunikacích a na poštovních úřadech

Hlavní třída 2:
242 1   právníci, právní poradci (mimo advokacie a soudnictví)
242 2   soudci (kromě předsedů Ústavního soudu, Nejvyššího
      soudu, Nejvyššího správního soudu a vrchních soudů
      a jejich zástupců)
242 4   státní zástupci (kromě předsedů Nejvyššího státního
      zastupitelství  a vrchních  státních zastupitelství
      a jejich zástupců)
242 5   advokáti
242 6   právní asistenti, praktikanti a koncipienti

Hlavní třída 3:
343 2   se ruší a převádí do podskupiny 242 6

Hlavní třída 5:
514 5   pracovníci v pohřební službě (vč. balzamovačů lidských
      těl)

Hlavní třída 6:
611 5   pěstitelé různých plodin (kombinace polních, zahradních
      plodin a plodin rostoucích na stromech a keřích)
612 4   chovatelé hospodářských zvířat, drůbeže, včel apod.
615 1   kvalifikovaní dělníci zabývající se chovem vodních
      živočichů

Hlavní třída 8:
827 4   obsluha strojů na zpracování mouky, výrobu pečiva,
      čokolády a cukrovinek

Hlavní třída 9:
933 9   pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dopravě, ve
      skladech, v telekomunikacích, na poštách apod. jinde
      neuvedení
Předseda:
Ing. Outrata v. r.
1) Klasifikace zaměstnání byla vydána tiskem ve třech svazcích firmou SIAK, s. r. o., 764 21 Zlín -- Louky. V září 1995 bude stejnou firmou vydáno tiskem 1. upravené vydání 1. svazku. Na disketě je klasifikace zaměstnání k dispozici v odboru informačních služeb ČSÚ.