Vládní nařízení ze dne 17.2.1927, ktorým sa prevádza zákon o sriadení univerzity Komenského

23.2.1927 | Sbírka:  8/1927 Sb. | Částka:  6/1927ASPI

Vztahy

Nadřazené: 375/1919 Sb.
8/1927 Sb.
Vládné nariadenie
zo dňa 17. februára 1927,
ktorým sa prevádza zákon o sriadení univerzity Komenského.
Vláda republiky Československej nariaďuje podµa § 2 zákona zo dňa 27. júna 1919, č. 375 Sb. z. a n., ktorým sa sriaďuje československá ątátna univerzita v Bratislave, pomenovaná vládnym nariadením zo dňa 11. novembra 1919, č. 595 Sb. z. a n., "Univerzitou Komenského".
§ 1.
(1) Univerzita Komenského a jej činnos», menovite aj jej organizácia, ątúdium na nej, zkúąky, nadobudnutie akademických hodností a habilitácia súkromých docentov, ďalej úprava právnych pomerov ątudentstva a úprava sluľobných a platových pomerov zamestnancov pri nej ustanovených, riadi sa, pokiaµ nebolo alebo nebude prísluąnými orgánmi republiky niečo iného stanovené, vąeobecnými v tej ktorej dobe platnými predpismi, ktoré boly vydané vąeobecne k úprave dotyčných pomerov pre vąetky ostatné univerzity republiky Československej.
(2) Menovite platia pre univerzitu Komenského so vąetkými pozdejąími zmenami a doplnky tieto predpisy:
zákon zo dňa 27. apríla 1873, č. 63 r. z., o organizácii úradov univerzitných,
výnos býv. rak. ministerstva vecí duchovných a výučby zo dňa 1. októbra 1850, č. 370 r. z., ktorým bol vydaný vąeobecný ątudijný poriadok pre univerzity,
nariadenie býv. rak. ministra vecí duchovných a výučby zo dňa 21. decembra 1899, č. 271 r. z., zmenené nariadením zo dňa 14. apríla 1903, č. 102 r. z., ktorým bol vydaný rigorózny poriadok lekárskych fakúlt,
nariadenie býv. rak. ministra vecí duchovných a výučby zo dňa 15. júna 1911, č. 117 r. z., o tom, ako sa nabýva spôsobilosti učiteµskej pre stredné ąkoly,
nariadenia býv. rak. ministra vecí duchovných a výučby zo dňa 16. marca 1899, č. 56 r. z., ktorým bol vydaný rigorózny poriadok pre filozofické fakulty,
výnos býv. rak. ministra vecí duchovných a výučby zo dňa 13. októbra 1849, č. 416 r. z., ktorým bol vydaný disciplinárny poriadok pre univerzity,
výnos býv. rak. ministra vecí duchovných a výučby zo dňa 6. júna 1850, č. 240 r. z., o nostrifikácii cudzozemských doktorských diplomov,
výnos býv. rak. ministra vecí duchovných a výučby zo dňa 17. októbra 1873, č. 11.914, ktorým boly vyhlásené vzory diplomov a sµubov pri dosiahnutí doktorskej hodnosti na svetských fakultách,
nariadenie býv. rak. ministra vecí duchovných a výučby zo dňa 11. februára 1888, č. 19 r. z., o habilitácii súkromých docentov na univerzitách,
zákon zo dňa 31. decembra 1896, č. 8 r. z., z r. 1897, ktorým sa upravuje postavenie asistentov pri univerzitách,
nariadenie býv. rak. ministra vecí duchovných a výučby zo dňa 1. januára 1897, č. 9 r. z., o ustanovovaní asistentov pri univerzitách,
zákon zo dňa 9. apríla 1870, č. 47 r. z., o penzionovaní učiteµov ąkôl ątátom vydrľovaných,
zákon zo dňa 14. mája 1896, č. 74 r. z., o zaopatrení civilných úradníkov ątátnych (učiteµov ątátnych), taktieľ sluhov, ako aj ich vdov a sirôt,
nariadenie býv. rak. ministerstva financií zo dňa 8. októbra 1910, č. 187 r. z., o podmienkach, za ktorých sa poľívajú a berú v cudzozemsku odpočinkové a zaopatrovacie platy na »archu vąeobecných penzií.
(3) Vládné nariadenia zo dňa 11. augusta 1921, č. 276 Sb. z. a n., o sriadení právnickej fakulty Komenského univerzity v Bratislave, nie je týmto nariadením dotknuté.
§ 2.
Toto nariadenie je pre univerzitu Komenského a jej fakulty účinné odo dňa ich otvorenia, t. j. pre jej lekársku fakultu odo dňa 30. júla 1919, pre jej filozofickú fakultu odo dňa 22. septembra 1921 a pre jej právnickú fakultu od počiatku zimného semestra ątudijného roku 1921/22.
§ 3.
Prevedením tohoto nariadenia poveruje sa minister ąkolstva a národnej osvety.
©vehla v. r.
Dr. Hodľa v. r.
Dr. Beneą v. r.
Černý v. r.
Dr. Englią v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Najman v. r.
Dr. Spina v. r.
Udrľal v. r.
©rámek v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gaľík v. r.