Opatření ze dne 8.12.1995 o rozpočtové skladbě a jejích změnách a doplňcích k 1. lednu 1996

29.12.1995 | Sbírka:  111/75 139/1995 | Částka:  84/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: II/11 770/1985
Pasivní derogace: 111/27 947/1996
111/75 139/1995
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 8. prosince 1995
o rozpočtové skladbě a jejích změnách a doplňcích k 1. lednu 1996
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:
Čl.I
Údaje o příjmech a výdajích státního rozpočtu, rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí se pro účely jejich předkládání orgány a organizacemi, jejichž příjmy a výdaje jsou příjmy a výdaji těchto rozpočtů, třídí podle rozpočtové skladby, která je přílohou výnosu federálního ministerstva financí č. j. II/11 770/1985 ze dne 4. července 1985 (registrován v částce 26/1985 Sbírky zákonů) a která byla změněna a doplněna výnosem ministerstva financí České republiky č. j. 111/67 374/1992 ze dne 9. prosince 1992 (registrován v částce 9/1993 Sbírky zákonů), s těmito změnami a doplňky:
1. Název § 1008 zní "Zemědělský výzkum a vývoj".
2. Zrušuje se § 1504 - "Plavební správa".
3. Zavádí se náplň § 1512, která zní: "Příjmy a výdaje správ a údržeb silnic."
4. Zavádí se § 1514 - "Výstavba a opravy silnic".
5. Název oddílu 40 zní "Školství a odvětvově nezařazený výzkum a vývoj".
6. Zavádí se § 4030 - "Akademie věd a ostatní odvětvově nezařazený výzkum a vývoj". Jeho náplň zní: "Příjmy a výdaje Akademie věd České republiky související s výzkumnou a vývojovou činností. Příjmy a výdaje rozpočtových organizací pro výzkum a vývoj, které není možné zařadit do jiných paragrafů.".
7. Název oddílu 71 zní "Vztahy mezi státním rozpočtem a rozpočty okresních úřadů a obcí, vztahy mezi rozpočty obcí a vztahy mezi rozpočty obcí a rozpočty dobrovolných svazků obcí".
8. Zavádí se § 7106 - "Dotace na státní sociální podporu". Jeho náplň zní: "Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů na výdaje na dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.".
9. Zavádí se § 7127 - "Vztahy mezi rozpočty obcí".
10. Zavádí se § 7128 - "Příspěvky obcí dobrovolným svazkům obcí".
11. Zavádí se náplň položky 1201, která zní: "Daň z příjmů právnických osob s výjimkou daně, která patří na položku 1202.".
12. Zavádí se položka 1202 - "Daň z příjmů právnických osob za obce". Její náplň zní: "Daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.".
13. Zavádí se položka 1589 - "Příjmy z pronájmu půdy".
14. Zavádí se položka 1590 - "Příjmy z pronájmu majetku". Její náplň zní: "Příjmy z pronájmu majetku kromě příjmů z pronájmu půdy (tj. přijatého pachtovného), které patří na položku 1589.".
15. Zavádí se položka 1801 - "Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby".
16. Název položky 1803 zní "Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a z příjmů z majetku". Zavádí se náplň této položky, která zní: "Daň z příjmů fyzických osob s výjimkou daně, která patří na položku 1801.".
17. Název seskupení položek 19 zní "Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti". Jeho náplň se vypouští. Patří do něj tyto položky: 1901 - "Pojistné na nemocenské pojištění", 1902 - "Pojistné na důchodové zabezpečení", 1903 - "Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti", 1904 - "Pokuty k pojistnému na sociální zabezpečení", 1905 - "Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení" a 1906 - "Penále k pojistnému na sociální zabezpečení". Náplň položky 1904 zní: "Pokuty za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 22 tohoto zákona.". Náplň položky 1905 zní: "Přirážka podle § 21 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.". Náplň položky 1906 zní: "Penále podle § 20 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.".
18. Zrušuje se položka 2133 - "Příjmy z pronájmu majetku ve vlastnictví obcí".
19. Zavádí se položka 2135 - "Přijaté dary".
20. Název seskupení položek 24 zní "Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí, dotace z rozpočtů okresních úřadů do rozpočtů obcí, převody mezi rozpočty obcí a převody mezi rozpočty obcí a rozpočty dobrovolných svazků obcí".
21. Zavádí se položka 2403 - "Převody mezi rozpočty obcí".
22. Zavádí se položka 2404 - "Příspěvek obce na činnost dobrovolného svazku obcí".
23. Zavádí se náplň seskupení položek 51, která zní: "Výdaje seskupení položek 51 jsou výdaji na pořízení investičního majetku, jehož ocenění je v každém jednotlivém případě pořízení hmotného investičního majetku vyšší než 20 000 Kč a v každém jednotlivém případě pořízení nehmotného investičního majetku vyšší než 40 000 Kč.". V náplni položky 5104 se vypouštějí slova v závorce.
24. Zavádí se položka 5111 - "Nehmotný investiční majetek". Její náplň zní: "Výdaje na pořízení nehmotného investičního majetku, jehož ocenění je v každém jednotlivém případě vyšší než 40 000 Kč.". Náplň položky 5101 se na konci doplňuje větou: "Na položku 5101 nepatří výdaje na pořízení nehmotného investičního majetku (patří na položku 5111).".
25. V náplni položky 5308 - "Drobný hmotný majetek" se částka "10 000,- Kčs" nahrazuje částkou "20 000 Kč".
26. V náplni položky 5401 se slova "- výkony strojních početních stanic a výpočetních středisek;" nahrazují slovy "- výdaje za služby podniků výpočetní techniky s výjimkou výdajů, kterými se nakupují počítačové programy nebo jiné součásti nehmotného investičního majetku za více než 40 000 Kč v každém jednotlivém případě;" a slova "- nájemné hrazené organizacím;" se nahrazují slovy "- nájemné kromě nájemného za nájem s právem koupě, které patří na položku 5417, a nájemného za půdu, které patří na položku 5418;".
27. Zavádí se položka 5413 - "Výdaje za bankovní služby", položka 5414 - "Splátky úvěrů a půjček", položka 5415 - "Úhrada úroků z úvěrů a půjček včetně úroků z prodlení", položka 5416 - "Dopravní obslužnost území", položka 5417 - "Nájemné za nájem s právem koupě" a položka 5418 - "Nájemné za půdu". Náplň položky 5414 zní: "Výdaje na splátky úvěrů a půjček a na umořování dluhopisů.". Náplň položky 5415 zní: "Výdaje na splácení úroků z úvěrů a půjček a výnosů z dluhopisů.". Náplň položky 5416 zní: "Úhrada prokazatelné ztráty dopravcům, kteří podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, plní závazek veřejné služby, podle odstavce 4 tohoto paragrafu.". Náplň položky 5417 zní: "Nájemné placené nájemcem pronajímateli za nájem věci, jestliže má nájemce vůči pronajímateli právo na koupi této věci během platnosti nájemní smlouvy nebo po jejím zániku (§ 489 až 496 obchodního zákoníku). Patří sem veškeré platby nájemce pronajímateli za nájem věci, i když nejsou v nájemní smlouvě označeny jako nájemné, ale např. jako úrok. Nepatří sem platba, kterou se hradí koupě věci a která patří podle toho, jestli věc je či není hmotným investičním majetkem, na seskupení položek 51 nebo 53.". Náplň položky 5418 zní: "Výdaje na nájemné za půdu, tj. poskytnuté pachtovné.".
28. V náplni položky 5701 se vypouštějí slova "- nájemné soukromníkům;".
29. Název položky 5805 zní "Porodné", položky 5818 "Zaopatřovací příspěvek" a položky 5824 "Rodičovský příspěvek".
30. Zavádí se položka 5825 - "Sociální příplatek", položka 5826 - "Příspěvek na bydlení" a položka 5827 - "Příspěvek na dopravu".
31. Za položku 5827 se doplňuje text: "Na položky 5805, 5806, 5807, 5816, 5818, 5824, 5825, 5826 a 5827 se zařazují výdaje na dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a to podle jeho části třetí, hlavy první (položka 5807), druhé (položka 5825), třetí (položka 5826), čtvrté (položka 5827), páté (položka 5824), šesté (položka 5818), sedmé (položka 5816), osmé (položka 5805) a deváté (položka 5806)."
32. Zavádí se položka 5915 - "Poskytnuté sdružené prostředky na provozní účely", položka 5916 - "Příspěvky obecně prospěšným společnostem na neinvestiční výdaje" a položka 5917 - "Příspěvky obecně prospěšným společnostem na investice".
33. Název kapitoly 302 zní "Parlament", kapitoly 344 "Úřad průmyslového vlastnictví" a kapitoly 375 "Státní úřad pro jadernou bezpečnost". Číslo kapitoly Nejvyššího kontrolního úřadu se z 371 mění na 381 a z jejího názvu se vypouští "ČR".
34. Zrušují se kapitoly 343, 349, 354, 356 a 357.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
ministr financí