Směrnice ze dne 1.8.1996, kterou se upravuje postup odborných útvarů ČSÚ při ukládání pokut za neplnění zpravodajských povinností

1.8.1996 | Sbírka:  ST06/96 | Částka:  9/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: ST01/95
Pasivní derogace: ST04/2001
ST06/96
Směrnice
předsedy Českého statistického úřadu,
kterou se upravuje postup odborných útvarů ČSÚ při ukládání pokut za neplnění zpravodajských povinností
Čl.I
Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (dále jen zákon), lze uložit zpravodajské jednotce za porušení zpravodajské povinnosti pokutu až do výše 100 tisíc Kč [§ 26 odst. 1 písm. a)]. Pokutu lze uložit v případě, že zpravodajská jednotka úmyslně nebo z nedbalosti neposkytne údaje, požadované na základě programu statistických zjišťování, vůbec nebo neúplné, nesprávné, nepravdivé nebo opožděné, zvláště když k tomu dochází opakovaně.
Pokutu až do výše 50 tis. Kč [§ 26 odst. 1 písm. b)] lze zpravodajské jednotce uložit za porušení povinností uložených v § 19 odst. 3 a 5 zákona.
Čl.II
1. Předpokladem k uložení pokuty je vždy předchozí písemná urgence neodevzdaného výkazu nebo vytýkací dopis a písemné upozornění, že bude uložena pokuta. Tyto písemnosti se zpravodajské jednotce zasílají poštou doporučeně.
2. Jestliže zpravodajská jednotka přes urgence nesplní povinnost opakovaně, měla by být obvykle uložena pokuta.
3. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy porušení povinnosti bylo zjištěno, nejdéle do tří let, kdy k porušení povinnosti došlo.
4. Je-li pokuta ukládána zpravodajské jednotce poprvé, neměla by její výše překročit 50 tis. Kč. Jde-li o podnik s monopolním nebo obdobným postavením, může být i poprvé uložena až do maximální výše.
Čl.III
1. Pokutu ukládá divize nebo správa příslušná podle sídla zpravodajské jednotky nebo věcně příslušný odbor; může ji uložit též divize pověřená sběrem údajů v daném statistickém zjišťování.
2. Při ukládá sankcí postupují odborné útvary ČSÚ podle ustanovení zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení.
3. Ještě před zahájením řízení o uložení pokuty příslušný odborný útvar písemně upozorní zpravodajskou jednotku, vůči které bude řízení vedeno, na neplnění zpravodajských povinností uložených zákonem. K upozornění je vhodné přiložit i formulář příslušného statistického výkazu. V případě, že po písemném upozornění nebyla ve stanovené lhůtě zjednána náprava, nebo nebylo z objektivních příčin požádáno o prodloužení této lhůty, lze zahájit správní řízení a vydat rozhodnutí o uložení pokuty.
4. Správní řízení ve věci uložení pokuty se zahajuje zpravidla písemným podáním, ve kterém příslušný odborný útvar zpravodajské jednotce zároveň sdělí, že může nahlédnout ve stanovené lhůtě do podkladu k rozhodnutí o uložení pokuty.
Podkladem pro uložení pokuty jsou zejména program statistických zjišťování, kopie upozornění na nesplnění zpravodajské povinnosti, záznam příslušného zaměstnance ČSÚ, že požadovaný výkaz nebyl předložen atd.
5. Rozhodnutí o uložení pokuty se vydává na základě objektivně zjištěných skutečností a podepisuje je vedoucí zaměstnanec odborného útvaru, který pokutu ukládá.
6. Rozhodnutí o uložení pokuty se vypracuje ve třech vyhotoveních - jedno vyhotovení se složenkou obdrží zpravodajská jednotka, které je pokuta ukládána, druhé vyhotovení obdrží po nabytí právní moci odborný útvar ČSÚ příslušný k vybírání pokuty a třetí vyhotovení se zakládá do spisu.
Čl.IV
Ukládá-li pokutu divize nebo správa pro Středočeský kraj, řízení před vydáním rozhodnutí vede a přípravu rozhodnutí zajišťuje jejich věcně příslušný organizační útvar v sídle divize (správy) nebo oddělení v okrese. Rozhodnutí o uložení pokuty musí být vždy vydáno jménem Českého statistického úřadu s připojeným označením divize nebo správy (např. "Český statistický úřad, divize Ostrava") a podepsáno ředitelem divize nebo správy.
Čl.V
1. Při stanovení výše pokuty je nutné přihlížet ke všem okolnostem každého jednotlivého případu, zejména k míře zavinění, následkům porušení povinnosti, popřípadě jejímu opakování. V rozhodnutí musí být uveden název peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být pokuta zaplacena a dále lhůta, do kdy má být zaplacena.
2. V závěru rozhodnutí musí být uvedeno poučení o rozkladu a lhůtě (15 dnů po doručení), ve které je možné rozklad podat. O rozkladu rozhoduje předseda ČSÚ na návrh jím ustavené rozkladové komise. Rozklad má odkladný účinek.
3. Rozklad se podává u odborného útvaru ČSÚ, který napadené rozhodnutí vydal. Ten je bezodkladně předá spolu s rozhodnutím o uložení pokuty a ostatním spisovým materiálem odboru 4210 - řízení, organizace a legislativy.
4. Odbor 4210 zajistí projednání věci rozkladovou komisí a vypracování návrhu rozhodnutí předsedy ČSÚ o rozkladu.
Čl.VI
1. Rozhodnutí o uložení pokuty nabývá právní moci 15 dní po jeho doručení zpravodajské jednotce, pokud nebyl podán rozklad. Rozhodnutí o rozkladu nabývá právní moci dnem doručení.
2. K vybrání pokuty je příslušný, u pokut uložených věcně příslušným odborem nebo správou, odbor rozpočtu a financování ČSÚ; u pokut uložených divizí, odbor rozpočtu divize.
3. Neuhradí-li zpravodajská jednotka pokutu ve stanovené lhůtě, vyzve ji útvar příslušný k jejímu vybrání k zaplacení v náhradní lhůtě nejméně 10denní. Nebyla-li pokuta zaplacena ani v náhradním termínu, předá příslušný útvar věc odboru 4210 - řízení, organizace a legislativy k vymáhání.
4. Při vybírání a vymáhání pokut postupují příslušné odborné útvary podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.
Čl.VII
Rozhodnutí o uložení pokuty, které nabylo právní moci po vyčerpání řádného opravného prostředku (byl podán rozklad), může být přezkoumáno soudem na základě žaloby podané zpravodajskou jednotkou podle § 244 a násl. občanského soudního řádu. Žaloba musí být podána do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o odvolání. Podaná žaloba nemá odkladný účinek na vykonavatelnost rozhodnutí.
Čl.VIII
Touto směrnicí se zrušuje Směrnice předsedy Českého statistického úřadu, kterou se pro Český statistický úřad a oblastní statistické orgány upravuje postup při ukládání pokut za neplnění zpravodajských povinností ze dne 9. 1. 1995.
Čl.IX
Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1996.
Předseda Českého statistického úřadu
Ing. Edvard Outrata, v. r.