Úřední sdělení ze dne 25.7.1996 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv

25.7.1996 | Sbírka:  10/1996 (CBO) | Částka:  11/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 7/1996 (CBO)
Pasivní derogace: 12/1996 (CBO)
10/1996
Úřední sdělení
České národní banky
o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv
Česká národní banka (dále jen "ČNB) podle § 25 a § 26 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance a rozhodnutí bankovní rady ČNB ze dne 20. 6. 1996 stanoví pro tvorbu povinných minimálních rezerv (dále jen "PMR") tyto podmínky:
1. Povinné minimální rezervy udržuje banka a pobočka zahraniční banky (dále jen "banka") ve formě průměrného čtrnáctidenního stavu ve stanoveném procentním rozsahu z primárních závazků vůči nebankovním klientům. Banka je povinna vést tyto prostředky na svém účtě u ČNB. PMR se neúročí.
2. PMR činí u stavebních spořitelen a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. 4 % ze všech primárních závazků vůči všem osobám s výjimkou bank, u ostatních bank činí 11,5 % těchto závazků1). Tento stav se stává požadovanou průměrnou výší PMR v rozhodném období. Rozhodným obdobím je čtrnáctidenní cyklus, začínající čtvrtkem 1. 8. 1996 a dále pak každým druhým čtvrtkem po tomto datu.
3. Stanovená výše PMR vychází z průměru tří stavů primárních závazků dle tří posledních, po sobě jdoucích a ČNB prověřených dekádních přehledů o stavu aktiv a pasiv, uvedených v příloze.
4. Za primární závazky banky se považuje součet řádků z dekádního přehledu o aktivech a pasivech podle vzorce:
60 - vklady orgánů republiky a místních orgánů
75 - vklady klientů celkem
87 - vklady klientů celkem v cizí měně
5. Banka je povinna si stanovenou výši PMR sama vypočítat a odsouhlasit telefonicky s ČNB. PMR se stanoví na celé koruny.
6. Při nepředložení jednoho dekádního přehledu potřebného ke stanovení základny pro výpočet stanovené výše PMR se základ vypočítá průměrem pouze ze dvou stavů, ale hodnota průměru se zvýší o 20 %. Při nepředložení dvou dekádních přehledů se vychází z jediného údaje, který se zvýší o 40 %. Na opožděné předložení dekádního přehledu či opravy po termínu stanoveném pro předložení tohoto výkazu nebere ČNB zřetel.
7. Způsob výpočtu skutečně dosažené průměrné výše PMR se řídí
a) časovým základem, který je vždy 14 dní
b) skutečnými kreditními zůstatky účtu banky v clearingovém centru ČNB, maximálně však:
- ve výši stanovené PMR, navýšené o 10 % u bank se stanovenou výší PMR 1 mld. Kč a více, přičemž tato započitatelná odchylka se stanoví na celé Kč, zaokrouhlená číslice, po které následuje číslice menší než 5, zůstává beze změny, zaokrouhlená číslice, po které následuje číslice 5 nebo větší než 5 se zvětšuje o jednu.
- ve výši stanovené PMR navýšené o 100 mil. Kč u bank se stanovenou výší pod 1 mld. Kč.
8. V případě nedodržení stanovené průměrné výše PMR zaplatí banka úrok2) ve výši platné lombardní sazby zvýšené o 6 % za dodatečný refinanční úvěr zpětně kryjící chybějící průměrnou výši PMR v rozhodném čtrnáctidenním období. Úrok se stanoví z rozdílu mezi stanovenou výší a skutečně dosaženou výší PMR, sazby úroku za nedodržení PMR, počtu dní rozhodného období, v němž došlo k nedodržení (t.j. vždy 14 dní) a počtu dní v roce (365). Úrok zúčtuje ČNB inkasní formou k tíži vnitřního účtu banky pro zúčtování úroků. Inkaso provede ČNB vždy ve čtvrtek následujícího kalendářního týdne po skončení rozhodného období, t.j. uprostřed následujícího cyklu PMR. Pokud na tento den připadne státní svátek, bude úrok zúčtován poslední pracovní den před tímto svátkem.
9. Povinnost banky udržovat PMR končí počátkem rozhodného období povinných minimálních rezerv podle bodu 2, ve kterém je bance doručeno rozhodnutí ČNB o odnětí povolení působit jako banka nebo dnem, kdy banka ukončí svoji činnost na základě rozhodnutí valné hromady.
10. Ruší se Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv zveřejněné ve Věstníku ČNB, částce 7/1996.
11. Podle těchto podmínek postupují banky od 1. srpna 1996.
Vrchní ředitel
RNDr. Niedermayer, v.r.
Příloha 1:
Přehled termínů pro pročet PMR v roce 1996
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Pulkráb, tel. 02/2441 3473
               Příloha

     Přehled termínů pro propočet PMR v roce 1996
---------------------------+--------------------+-------------------------+---- --------+
              | Termín zúčtování  |             |      |
PMR - Rozhodné období   | sankce za     |  Dekádní přehled   | Počet   |
od     do       | nedodržení PMR   |  aktiv a pasiv    | dní cyklu |
---------------------------+--------------------+-------------------------+---- --------+
04.01.96 - 17.01.96 včetně |  25.01.96    |  20/11, 30/11, 10/12 |   14   |
18.01.96 - 31.01.96 včetně |  08.02.96    |  10/12, 20/12, 31/12 |   14   |
01.02.96 - 14.02.96 včetně |  22.02.96    |  31/12, xx/xx, 20/1* |   14   |
15.02.96 - 28.02.96 včetně |  07.03.96    |  xx/xx, 20/1, 31/1* |   14   |
29.02.96 - 13.03.96 včetně |  21.03.96    |  20/1, 31/1, 10/2  |   14   |
14.03.96 - 27.03.96 včetně |  04.04.96    |  10/2, 20/2, 29/2  |   14   |
28.03.96 - 10.04.96 včetně |  18.04.96    |  20/2, 28/2, 10/3  |   14   |
11.04.96 - 24.04.96 včetně |  02.05.96    |  28/2, 10/3, 20/3  |   14   |
25.04.96 - 08.05.96 včetně |  16.05.96    |  20/3, 31/3, 10/4  |   14   |
09.05.96 - 22.05.96 včetně |  30.05.96    |  31/3, 10/4, 20/4  |   14   |
23.05.96 - 05.06.96 včetně |  13.06.96    |  20/4, 30/4, 10/5  |   14   |
06.06.96 - 19.06.96 včetně |  27.06.96    |  30/4, 10/5, 20/5  |   14   |
20.06.96 - 03.07.96 včetně |  11.07.96    |  10/5, 20/5, 31/5  |   14   |
04.07.96 - 17.07.96 včetně |  25.07.96    |  31/5, 10/6, 20/6  |   14   |
18.07.96 - 31.07.96 včetně |  08.08.96    |  10/6, 20/6, 30/6  |   14   |
01.08.96 - 14.08.96 včetně |  22.08.96    |  20/6, 30/6, 10/7  |   14   |
15.08.96 - 28.08.96 včetně |  05.09.96    |  10/7, 20/7, 31/7  |   14   |
29.08.96 - 11.09.96 včetně |  19.09.96    |  20/7, 31/7, 10/8  |   14   |
12.09.96 - 25.09.96 včetně |  03.10.96    |  31/7, 10/8, 20/8  |   14   |
26.09.96 - 09.10.96 včetně |  17.10.96    |  20/8, 31/8, 10/9  |   14   |
10.10.96 - 23.10.96 včetně |  31.10.96    |  31/8, 10/9, 20/9  |   14   |
24.10.96 - 06.11.96 včetně |  14.11.96    |  20/9, 30/9, 10/10 |   14   |
21.11.96 - 04.12.96 včetně |  12.12.96    |  20/10, 31/10, 10/11 |   14   |
05.12.96 - 18.12.96 včetně |  23.12.96    |  31/10, 10/11, 20/11 |   14   |
19.12.96 - 01.01.97 včetně |  09.01.97    |  20/11, 30/11, 10/12 |   14   |
---------------------------+--------------------+-------------------------+---- --------+
* Pro stanovení PMR se vychází pouze z průměru 2 stavů
1) Opatření ČNB zveřejněné ve Sbírce zákonů v částce 57 ze dne 25. 7. 1996, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
2) § 26 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance