Opatření ze dne 2.2.1996 ke způsobu a rozsahu zveřejňování informací o hospodaření investičních společností, investičních a podílových fondů

20.3.1996 | Sbírka:  101/1 591/1996 | Částka:  19/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 248/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
101/1 591/1996
Opatření
Ministerstva financí
ke způsobu a rozsahu zveřejňování informací o hospodaření investičních společností, investičních a podílových fondů
ref.:
ing. Ježková,
l. 2454 3164
Ministerstvo financí na základě § 26 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Zpráva o hospodaření investičních společností, podílových a investičních fondů za rok 1995 bude zpracována minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§ 18) a sdělením Ministerstva financí, publikovaném v Obchodním věstníku č. 42/1993. Účetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát se předkládá v plném znění. Zpráva bude doplněna tabulkou podle tohoto vzoru:
A.
Tabulka pro investiční fondy obsahuje tyto ukazatele:
Záhlaví:
1. Název investičního fondu
2. Adresa investičního fondu
3. IČO
4. Správce investičního fondu
(název investiční společnosti, adresa)
5. Depozitář (název, adresa)
6. Rok založení
Tabulková část
7. Základní jmění v tis. Kč
8. Jmenovitá hodnota akcie v Kč
9. Aktiva celkem v tis. Kč
10. Vlastní jmění v tis. Kč
11. Hodnota majetku na 1 akcii
(z ř. 10) v Kč
12. Kurz na 1 akcii v Kč
13. Hospodářský výsledek za účetní
období v tis. Kč
14. Vyplacené dividendy
- celkem v tis. Kč
- na 1 akcii v Kč
15. Skladba majetku v % (z ř. 9)
- cenné papíry
- nemovitosti
- termínové vklady
- ostatní
16. Skladba cenných papírů v % (z ř. 15)
- akcie
- státní dluhopisy a peněžní poukázky
- ostatní dluhopisy
- ostatní
17. Skladba cenných papírů podle emitentů s podílem více než 3 % na hodnotě majetku (ř. 9) v %
      ...............
      ...............
      ...............
B.
Tabulka pro uzavřené podílové fondy obsahuje tyto ukazatele:
Záhlaví:
1. Název podílového fondu
2. Název a adresa spravující
investiční společnosti
3. Depozitář (název, adresa)
4. Rok založení, charakter fondu
Tabulková část
5. Objem emise PL v tis. Kč
6. Jmenovitá hodnota 1 podílu v Kč
7. Aktiva celkem v tis. Kč
8. Vlastní jmění v tis. Kč
9. Hodnota majetku na 1 podíl v Kč (z ř. 8)
10. Kurz 1 podílu v Kč
11. Hospodářský výsledek za účetní
období v tis. Kč
12. Rozdělení zisku v %
- výplata výnosů
- reinvestice
13. Vyplacené výnosy
- celkem v tis. Kč
- na 1 podíl v Kč
14. Skladba majetku v % (z ř. 7)
- cenné papíry
- termínové vklady
- ostatní
15. Skladba cenných papírů v % (z ř. 14)
- akcie
- státní dluhopisy a peněžní poukázky
- ostatní dluhopisy
- ostatní
16. Skladba cenných papírů podle emitentů s podílem více než 3 % na hodnotě majetku (ř. 7) v %
      ............
      ............
      ............
C.
Tabulka pro otevřené podílové fondy obsahuje tyto ukazatele:
Záhlaví:
1. Název podílového fondu
2. Název a adresa spravující
investiční společnosti
3. Depozitář (název, adresa)
4. Rok založení, charakter fondu
Tabulková část
5. Objem emise PL v tis. Kč
6. Jmenovitá hodnota 1 podílu v Kč
7. Aktiva celkem v tis. Kč
8. Vlastní jmění v tis. Kč
9. Hodnota majetku na 1 podíl v Kč (z ř. 8)
10. Kurz 1 podílu v Kč
11. Hodnota prodaných PL ve sledovaném
období v tis. Kč
12. Hodnota zpětně odkoupených PL
ve sledovaném období v tis. Kč
13. Hospodářský výsledek za účetní
období v tis. Kč
14. Rozdělení zisku v %
- výplata výnosů
- reinvestice
15. Vyplacené výnosy
- celkem v tis. Kč
- na 1 podíl v Kč
16. Skladba majetku v % (z ř. 7)
- cenné papíry
- termínové vklady
- ostatní
17. Skladba cenných papírů v % (z ř. 16)
- akcie
- státní dluhopisy a peněžní poukázky
- ostatní dluhopisy
- ostatní
18. Skladba cenných papírů podle emitentů s podílem více než 3 % na hodnotě majetku (ř. 7) v %
      ............
      ............
      ............
Vysvětlivky:
- údaje v příslušných řádcích tabulky se musejí rovnat příslušným řádkům účetního výkazu "Rozvaha"
- údaje jsou uváděny k poslednímu dni vykazovaného období
- při existenci několika kurzů na různých veřejných trzích, popř. na jednom veřejném trhu má přednost kurz na burze cenných papírů - fixing. Kurz z blokových obchodů se neuvádí. Pokud se s cenným papírem neobchodovalo více než 3 měsíce před koncem sledovaného období na žádném trhu, kurz se neuvádí,
- v tabulce se uvádějí údaje ve třech sloupcích, a to nejen údaje za rok 1995, ale i údaje za předchozí dva roky (pokud existují),
- u otevřených podílových fondů se částka vydaných a vrácených podílových listů ve sledovaném období uvádí v ceně prodeje a v ceně odkupu (bez přirážek a srážek, které jsou příjmem investiční společnosti) nikoliv ve jmenovité hodnotě.
Zpráva o hospodaření se předkládá Ministerstvu financí ve dvou vyhotoveních (z toho jedno určeno pro Středisko cenných papírů k informování veřejnosti). Je nutno dodržovat termín pro předložení zprávy stanovený v § 25 zákona č. 248/1992 Sb., tj. do tří měsíců po skončení pololetí a roku bez ohledu na termíny stanovené jinými zákony. Pokud nebude ve stanovené lhůtě tří měsíců po skončení roku zpracován audit, zašle se Ministerstvu financí dodatečně.
Ve sdělení, publikovaném v Obchodním věstníku č. 42/1993 se text mění tak, že veškeré tam uváděné dokumenty se zasílají ve dvou vyhotoveních na Ministerstvo financí, které již samo zařídí předání Středisku cenných papírů.