Opatření ze dne 8.3.1996, kterým se mění a doplňují postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek bank

27.3.1996 | Sbírka:  282/11 759/96 | Částka:  21/1996ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 282/9 090/1994
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
282/11 759/96
Opatření,
kterým se mění a doplňují postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek bank
Referent:
Ing. Rokosová,
tel. 24542676
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění a doplňují postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky bank,1) které jsou povinny k jejímu sestavení.2)
(2) Toto opatření se vztahuje i na účetní jednotky, které jsou povinny poskytovat svoji účetní závěrku bance, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku.3)
(3) Změny a doplňky postupů pro provedení konsolidace účetní závěrky jsou stanoveny v příloze tohoto opatření.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a poprvé se podle něho postupuje při konsolidaci účetní závěrky za rok 1995.
Ministr financí České republiky:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.
Postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky bank vydané Ministerstvem financí České republiky č.j. 282/9090/1994 se mění a doplňují takto:
I.
Příloha č. 1 - Postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky se mění a doplňuje takto:
1/ Čl. IV
V Čl. IV se znění odst. (2.3.) nahrazuje zněním:
"(2.3.) Do konsolidačního celku nevstupují dceřinné a přidružené subjekty, pokud tak rozhodne mateřská banka, jestliže
a) jejich rozvahový souhrn je nižší než nejnižší z následujících částek
- 350 mil. Kč, nebo
- 1 % z rozvahového souhrnu mateřské banky, nebo
- 1 % z rozvahového souhrnu hlavního akcionáře náležejícího do konsolidačního celku, nebo
b) které účtují podle jiné účtové osnovy a postupů účtování než mateřská banka s výjimkou investičních společností, investičních fondů a pojišťoven, nebo
c) u nich nemůže mateřský podnik dlouhodobě uplatňovat rozhodovací a vlastnická práva, zejména z důvodů politických, nebo
d) se u nich mateřská banka prohlásila za ručitele závazků. Prohlášení o ručení za závazky subjektu musí být uvedeno v příloze účetní závěrky tohoto subjektu, nebo
e) u nich mateřská banka dočasně drží akcie za účelem finanční pomoci s cílem jejich ozdravení nebo záchrany, nebo
f) mateřská banka pořídila jimi emitované podílové cenné papíry a vklady za účelem obchodování s nimi, nebo
g) vstupují do likvidace nebo u nich byl vyhlášen konkurz nebo vyrovnání podle zvláštního předpisu popř. z jejich účetní závěrky vyplývá předlužení."
2/ Čl. VI
V Čl. VI odst. 2, písm. b) se vypouští text za slovy "sestavení účetní závěrky"
3/ Čl. VII
V Čl. VII, písm. A, bod 2.2. se znění písm. e) nahrazuje takto:
"e) v konsolidační rozvaze sníží položku "Aktivní konsolidační rozdíl" nebo zvýší položku "Pasívní konsolidační rozdíl" o přijaté dividendy nebo podíly na zisku, které pocházejí ze zisku před datem zahrnutí subjektu do konsolidačního celku,".
II.
Příloha č. 2 - Uspořádání položek konsolidované účetní závěrky, jejich obsahové vymezení a stanovení rozsahu zveřejňovaných údajů.
1/ Čl. III
V Čl. III se odst.1 nahrazuje takto:
" AKTIVA
1. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank, poštovní šekové účty
2. Státní pokladniční poukázky a nakoupené pokladní poukázky
3. Pohledávky za bankami
a) splatné na požádání
b) ostatní
4. Pohledávky za klienty
a) splatné na požádání
b) ostatní
5. Obligace a jiné cenné papíry s pevným výnosem určené k obchodování
6. Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem určené k obchodování
7. Majetkové účasti v ekvivalenci
8. Majetkové účasti v subjektech nezahrnutých do konsolidace
9. Aktivní konsolidační rozdíl
10. Nehmotný majetek
11. Hmotný majetek
a) pozemky a stavby
b) ostatní
12. Akcionáři a společníci
13. Vlastní akcie
14. Ostatní aktiva (bez hospodářského výsledku - viz pol. 12, 13, z pol. 15 pasív)
Aktiva celkem
PASÍVA
1. Závazky k bankám
a) splatné na požádání
b) ostatní
2. Závazky ke klientům
a) splatné na požádání
b) ostatní
3. Vkladové certifikáty a pokladní poukázky
4. Emise obligací
5. Rezervy
6. Kapitál/Základní jmění (bez menšinových podílů)
7. Kapitálové fondy (bez menšinových podílů)
8. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (bez menšinových podílů)
a) rezervní fondy
b) ostatní (bez nerozděleného hospodářského výsledku z předchozích období - viz pol. 9)
9. Nerozdělený hospodářský výsledek z předchozích období (bez menšinových podílů)
10. Konsolidační rezervní fond
11. Pasívní konsolidační rozdíl
12. Hospodářský výsledek za účetní období bez menšinových podílů a podílu na hospodářském výsledku v ekvivalenci
13. Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci
14. Ostatní pasíva (bez hospodářského výsledku - viz pol. 12, 13, z pol. 15)
15. Menšinové vlastní jmění z toho:
- Menšinový kapitál /základní jmění (účet 561, +/- z 567)
- Menšinové kapitálové fondy (563 + 564)
- Menšinové fondy ze zisku (úč. sk. 55)
- Menšinový nerozdělený hospodářský výsledek z předchozích období (úč. 571)
- Menšinový hospodářský výsledek běžného účetního období
Pasíva celkem
PODROZVAHA
1. Závazky z akceptů a indosamentů, jiných písemných závazků, hodnoty daně jako záruky
a) k bankám
b) ke klientům
2. Úvěrová rizika (účty 912,z 913,932)
1) Účtová osnova a postupy účtování pro banky č.j. 282/41410/93 ze dne 9. července 1993 ve znění pozdějších změn a doplňků.
2) § 22 a 23 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
3) § 21 odst. 2 a § 24 odst. 3 zákona č. 21/1991 Sb., o bankách.