Opatření ze dne 31.5.1996, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele

10.6.1996 | Sbírka:  282/32 762/1996 | Částka:  47/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 100/1992
Pasivní derogace: 281/89 759/2001
282/32 762/96
Opatření
ze dne 31. 5. 1996,
kterým se doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
J. Doktor,
tel.: 2454 2395
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy tohoto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují jen účetní jednotky v postavení spořitelních a úvěrních družstev, zřízených podle zákona č. 87/1995 Sb., které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj.: V/20 100/1992 ze dne 15. 7. 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků a doplňků uvedených v příloze k tomuto opatření.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Podle tohoto opatření se postupuje poprvé v účetním období roku 1996.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.
Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele vydané FMF čj.: V/20 100/92 z 15. 7. 1992 ve znění pozdějších úprav vydaných čj.: 281/69 810/93 ze dne 7. 12. 1993, čj.: 281/13 510/94 z 18. 3. 1994, čj.: 281/73 250/94 z 21. 12. 1994, čj.: 281/43 180/95 z 27. 7. 1995 a čj.: 281/71 699/95 z 28. 11. 1995 se mění a doplňuje takto:
I.
Účtová osnova
V účtové osnově pro podnikatele se nahrazují účtové skupiny a zřizují účty, na nichž účtují výhradně spořitelní a úvěrní družstva (dále jen "družstevní záložny"):
1) V účtové třídě 2-Finanční účty:
a) 22-Účty v bankách a družstevních záložnách
223-Běžné účty u bank
224-Termínované vklady u bank
225-Běžné účty u družstevních záložen
226-Termínované vklady družstevních záložen
b) 23-Běžné úvěry od bank a družstevních záložen
233-Přijaté krátkodobé úvěry od družstevních záložen
234-Přijaté krátkodobé úvěry od bank
2) V účtové třídě 3-Zúčtovací vztahy
a) 31-Standardní a klasifikované pohledávky z poskytnutých úvěrů členům a družstevním záložnám
314-Krátkodobé úvěry poskytnuté členům
315-Krátkodobé úvěry poskytnuté družstevním záložnám
316-Dlouhodobé úvěry poskytnuté členům
317-Dlouhodobé úvěry poskytnuté družstevním záložnám
318-Klasifikované úvěry poskytnuté členům
319-Klasifikované úvěry poskytnuté družstevním záložnám
b) 32-Závazky z vkladů členů a družstevních záložen
325-Běžné účty členů
326-Běžné účty družstevních záložen
327-Krátkodobé termínované vklady členů
328-Krátkodobé termínované vklady družstevních záložen
329-Úsporné vklady členů
c) V účtové skupině 37-Jiné pohledávky a závazky se zřizuje účet
376-Zúčtování s fondem pojištění vkladů členů
d) V účtové skupině 39-Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování se zřizují účty
329-Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům poskytnutých členům
393-Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům poskytnutých družstevním záložnám
3) V účtové třídě 4-Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
a) 46-Běžné úvěry od bank a družstevních záložen
461-Přijaté dlouhodobé úvěry od družstevních záložen
462-Přijaté dlouhodobé úvěry od bank
b) V účtové skupině 47-Dlouhodobé závazky se zřizují účty
472-Dlouhodobé termínované vklady členů
476-Dlouhodobé termínované vklady družstevních záložen
Účtová třída 2
1. Čl. II odst. 3
Za slovo "bank" se vkládá "a družstevních záložen".
2. Čl. III odst. 4
Za slova "bankovních úvěrech" se vkládá "a úvěrech od družstevních záložen". V poslední větě za slovo "úvěrů" se vkládá "a úvěrů od družstevních záložen".
3. Čl. III-Obsahové vymezení náplně syntetických účtů v družstevních záložnách zní:
(1) 223-Běžné účty u bank
Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb peněžních prostředků v bankách. Stav a pohyb peněžních prostředků se vede v analytické evidenci podle jednotlivých bank.
(2) 224-Termínované vklady u bank
Na tomto účtu se účtují peněžní prostředky uložené v bankách s časovým omezením výběru nebo převodu z účtu na základě uzavřené smlouvy buď s termínem splatnosti vkladu nebo výpovědní lhůty. Analytická evidence se vede podle jednotlivých bank a termínů.
(3) 225-Běžné účty u družstevních záložen
Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb peněžních prostředků v družstevních záložnách. Stav a pohyb peněžních prostředků se vede v analytické evidenci podle jednotlivých družstevních záložen.
(4) 226-Termínované vklady u družstevních záložen
Na tomto účtu se účtují peněžní prostředky uložené u družstevních záložen s časovým omezením výběru nebo převodu z účtu podle uzavřené smlouvy buď s termínem splatnosti nebo výpovědní lhůty. Analytická evidence se vede podle jednotlivých bank a termínů.
(5) 233-Přijaté krátkodobé úvěry od družstevních záložen
Na tomto účtu se účtují úvěry poskytnuté družstevní záložnou na dobu jeden rok a kratší se souvztažným zápisem na vrub účtu 225-Běžné účty u družstevních záložen. Uhradí-li družstevní záložna platební doklad např. daňový doklad dodavatele přímo z úvěru, vyúčtuje se poskytnutý úvěr ve výši provedené úhrady ve prospěch krátkodobého úvěru od družstevní záložny se souvztažným zápisem na vrub účtu 321-Jiné závazky.
(6) 234-Přijaté krátkodobé úvěry od bank
Na tomto účtu se účtují úvěry poskytnuté bankou na dobu jeden rok a kratší se souvztažným zápisem na vrub účtu 223-Běžné účty u bank. U úhrad platebních dokladů se postupuje obdobně jak je uvedeno u účtu 233.
Účtová třída 3
1. Čl. I odst. 1
Text odstavců a) a b) se nahrazuje tímto textem:
a) Pohledávky z poskytnutých krátkodobých a dlouhodobých úvěrů členům a družstevním záložnám, klasifikované úvěry, tj. pohledávky z úvěrů, které nebyly splaceny ve lhůtě splatnosti. Jde o pohledávky pochybné nebo ztrátové, u nichž je malá pravděpodobnost splacení jistiny a úroků nebo vykazují znaky nenávratnosti.
Součástí pohledávky z úvěrů je jistina, poplatek a úrok. Poskytnuté zálohy dodavatelům, pohledávky z obchodních vztahů. Rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky ve vztahu k dohodnuté lhůtě splatnosti se zajistí v analytické evidenci k jednotlivým účtům.
b) Krátkodobé závazky z běžných a termínovaných vkladů členů a družstevních záložen, úsporné vklady členů, krátkodobé závazky vůči dodavatelům a přijaté krátkodobé zálohy.
2. Čl. I odst. 1 písm. g)
Za slova "daňového závazku" se vkládá "zúčtování s Fondem pojištění vkladů členů".
3. Čl. I odst. 1 písm. i)
Za závorku "(účet 391") se vkládá "zúčtování opravné položky ke klasifikovaným úvěrům členů (účet 392), zúčtování opravné položky ke klasifikovaným úvěrům družstevních záložen (účet 393).
4. Čl. II-Pohledávky z úvěrů poskytnuté členům a družstevním záložnám zní:
(1) 314-Krátkodobé úvěry poskytnuté členům
Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb pohledávek ze standardních úvěrů poskytnutých svým členům na dobu jednoho roku a kratší na základě smlouvy o úvěru. Poskytnutí úvěru se účtuje souvztažným zápisem ve prospěch účtu 325-Běžné účty členů. Splácení úvěru se účtuje na vrub účtu 325 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 314.
(2) 315-Krátkodobé úvěry poskytnuté družstevním záložnám
Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb pohledávek ze standardních krátkodobých úvěrů poskytnutých družstevním záložnám na dobu jeden rok a kratší na základě smlouvy o úvěru. Poskytnutí úvěru se účtuje souvztažným zápisem ve prospěch účtu 326-Běžné účty družstevních záložen. Splácení úvěru se účtuje na vrub účtu 326 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 315.
(3) 316-Dlouhodobé úvěry poskytnuté členům
Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb pohledávek ze standardních dlouhodobých úvěrů poskytnutých svým členům na dobu delší než jeden rok na základě smlouvy o úvěru. Poskytnutí úvěru se účtuje souvztažným zápisem ve prospěch účtu 325-Běžné účty členů. Splácení úvěru se účtuje na vrub účtu 325 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 316.
(4) 317-Dlouhodobé úvěry poskytnuté družstevním záložnám
Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb pohledávek ze standardních dlouhodobých úvěrů poskytnutých družstevním záložnám na dobu delší než jeden rok na základě smlouvy o úvěru. Poskytnutí úvěru se účtuje souvztažným zápisem ve prospěch účtu 326-Běžné účty družstevních záložen. Splácení úvěru se účtuje na vrub účtu 326 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 317.
(5) 318-Klasifikované úvěry poskytnuté členům
Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb pohledávek z poskytnutých krátkodobých a dlouhodobých úvěrů členům po lhůtě splatnosti. Pokud ve lhůtě splatnosti nebyla zaplacena jistina nebo úrok, převedou se standardní úvěry účtované na účtech 314 a 316 na vrub účtu 318. Současně se vytvoří opravná položka ve prospěch účtu 392-Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům poskytnutým členům.
(6) 319-Klasifikované úvěry poskytnuté družstevním záložnám
Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb pohledávek z poskytnutých krátkodobých a dlouhodobých úvěrů družstevním záložnám po lhůtě splatnosti. Pokud ve lhůtě splatnosti nebyla zaplacena jistina nebo úrok, převedou se standardní úvěry účtované na účtech 315 a 317 na vrub účtu 319. Současně se vytvoří opravná položka ve prospěch účtu 392-Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům poskytnutým družstevním záložnám.
5. Čl. III-Vkladové účty klientů družstevních záložen zní:
(1) 325-Běžné účty členů
Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb vkladů přijatých od členů, tj. všechny platby přijaté a připsané na jejich účet. Ve prospěch účtu se účtuje poskytnutí (otevření) úvěrů. Na vrub účtu se účtují splátky úvěrů a úhrady na základě příkazů člena.
(2) 326-Běžné účty družstevních záložen
Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb vkladů přijatých od družstevních záložen, tj. všechny platby přijaté a připsané na jejich účet. Ve prospěch účtu se účtuje poskytnutí (otevření) úvěru. Na vrub účtu se účtují splátky úvěrů a úhrady na základě příkazů družstevní záložny.
(3) 327-Krátkodobé termínované vklady členů
Na tomto účtu se účtují závazky z vkladů členů uložené na termín, tj. s časovým omezením výběru nebo převodu z účtu na základě uzavřené smlouvy na termín výběru vkladu nebo výpovědní lhůty z vkladu. Analytická evidence se vede podle termínů.
(4) 328-Krátkodobé termínované vklady družstevních záložen
Na tomto účtu se účtují závazky z vkladů družstevních záložen uložené na termín, tj. s časovým omezením výběru nebo převodu z účtu na základě smlouvy na termín výběru vkladu nebo výpovědní lhůty z vkladu. Analytická evidence se vede podle termínů.
(5) 329-Úsporné vklady
Na tomto účtu se účtuje o úsporných vkladech vedených formou vkladních knížek nebo netermínovaných účtů výslovně určených ke spoření. Ve prospěch účtu 329 se účtují vložené peněžní prostředky v hotovosti nebo převodem z běžných účtů členů popř. s termínovaných vkladů členů, po uplynutí časového omezení. Na vrub účtu se účtují výběry v hotovosti nebo převody na běžné účty členů popř. na termínované vklady členů.
6. V Čl. VIII se doplňuje odst. 5
(5) 376-Zúčtování s fondem pojištění vkladů členů
Účtuje se zde o závazku vyplývajícího z příspěvku od družstevní záložny, který je družstevní záložna povinna uhradit Fondu zřízenému za účelem pojištění vkladů. Příspěvek se vyúčtuje na vrub účtu 548-Ostatní provozní náklady.
7. V Čl. VIII odst. 4 se doplňuje:
- pohledávky za odběrateli a závazky vůči dodavatelům investičního majetku, zásob a služeb, přijaté a poskytnuté zálohy; směnky k inkasu, pohledávky za eskontované cenné papíry a směnky k úhradě jen v případě, že plní funkci platebního prostředku ve vztahu k odběratelům či dodavatelům.
8. V Čl. X za odst. 3 se vkládají nové odstavce 4 a 5
(4) 392-Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům poskytnutým členům
Účtuje se zde tvorba opravných položek k jednotlivým klasifikovaným pohledávkám, jakož i jejich snížení popř. zrušení. Jde o pohledávky, které nejsou spláceny ve lhůtách splatnosti a vykazují znaky pochybných nebo ztrátových pohledávek.
(5) 393-Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům poskytnutým družstevním záložnám
Účtuje se zde tvorba opravných položek k jednotlivým klasifikovaným pohledávkám, jakož i jejich snížení popř. zrušení. Jde o pohledávky, které nejsou spláceny ve lhůtách splatnosti a vykazují znaky pochybných nebo ztrátových pohledávek.
Účtová třída 4
1. V Čl. I
Za odstavec e) se vkládá nový odstavec, který zní takto:
f) "Běžné dlouhodobé úvěry od bank a družstevních záložen".
2. V Čl. IV se text odst. 1 nahrazuje tímto textem:
(1) Na účtech účtové skupiny 46-Běžné úvěry od bank a družstevních záložen se účtuje o závazcích z přijatých úvěrů, které mají dlouhodobý charakter (delší než jeden rok). Analytická evidence se vede podle jednotlivých účtů úvěrů otevřených u bank a družstevních záložen.
3. V Čl. IV odst. 2 se na konec první věty vkládá text:
"a dlouhodobé termínované vklady členů a dlouhodobé termínované vklady družstevních záložen na základě uzavřených smluv na termín výběru vkladu nebo výpovědní lhůty z vkladu."