Opatření ze dne 26.6.1996, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

1.8.1996 | Sbírka:  2/1996 (CBN) | Částka:  60/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 10/1993 (CBN-76/93)
Pasivní derogace: 1/1997 (CBN)
2/1996
OPATŘENÍ
České národní banky
ze dne 26. června 1996,
kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. stanoví:
§ 1
(1) Banky1) a pobočky zahraničních bank2) sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření.
(2) Výkazy řady "Dev" sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem3).
(3) Vzory výkazů podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto opatření.
§ 2
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v termínech a formě stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.
(2) Výkazy předkládají banky a pobočky zahraničních bank organizačním útvarům České národní banky uvedeným na formulářích výkazů podle přílohy č. 4 tohoto opatření.
§ 3
(1) Banky a pobočky zahraničních bank působící v České republice předkládají České národní bance výkazy podle § 2 v těchto variantách:
a) výkaz banky za Českou republiku (souhrnně za její centrálu a pobočky v České republice),
b) výkazy za centrálu a pobočky banky v České republice podle jejich regionální příslušnosti k pobočkám České národní banky,
c) výkaz za banku celkem (včetně poboček banky v zahraničí),
d) výkazy jednotlivých poboček zahraniční banky, které působí v České republice.
(2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank ve variantách podle odstavce 1 způsobem stanoveným v příloze č. 3 tohoto opatření. Výkazy V(ČNB-Ds)3-12 a V(ČNB-Ds)5-12 předkládají banky a pobočky zahraničních bank podle odstavce 1 písm. a) a d) v automatizované formě a centrály a pobočky bank umístěné v regionech příslušejících k více než jedné pobočce České národní banky podle odstavce 1 písm. b) v regionálním členění v písemné formě.
(3) Výkaz E(ČNB)2-04 předkládají banky s uvedením údajů za banku celkem a obchodní společnosti, které banka založila a má v nich majetkovou účast, a jednotlivé pobočky zahraničních bank.
§ 4
(1) Výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku předchozího roku předcházejí banky a pobočky zahraničních bank České národní bance podle přílohy č. 2 tohoto opatření ve struktuře a variantách stanovených tímto opatřením ve znění platném ke dni sestavení výkazu.
(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil (ČNB)2-12, V(ČNB-Ds)3-12, V(ČNB-Ds)5-12, V(ČNB-Ds)8-12, Dev (ČNB-Ds)11-12, Dev (ČNB-Ds)12-12, Dev(ČNB-Ds)14-04 a Dev(ČNB-Ds)19-12 a výkazech řady BD sestavených k 31. prosinci, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle § 3 odst. 2.
(3) Banky a pobočky zahraničních bank předloží České národní bance do 15. března každého roku výkazy Bil(ČNB)1-12, V(ČNB-Ds)3-12, V(ČNB-Ds)5-12, V(ČNB-Ds)8-12 a Dev(ČNB-Ds)11-12 sestavené k 1. lednu tohoto roku v rozsahu podle § 3 odst. 2 v těch případech, kdy dojde k 1. lednu ke změně struktury nebo metodiky sestavování výkazu. Výkazy sestavované k 1. lednu musí vycházet z výkazů sestavených k 31. prosinci předchozího roku předložených České národní bance v termínech podle přílohy č. 2 tohoto opatření.
§ 5
(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí předkládání výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou výkazů uvedených v odstavcích 2 a 4, dnem, kdy rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka4) nabude právní moci.
(2) Po dni, kdy odnětí povolení působit jako banka nabylo právní moci, banka nebo pobočka zahraniční banky v rozsahu podle tohoto opatření sestavuje a předkládá výkazy:
a) Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12 (bez přílohy), V(ČNB-Ds)3-12 a V(ČNB-Ds)12-12 v termínech stanovených tímto opatřením,
b) BD(ČNB)4-04 a BD(ČNB)5-04 s měsíční periodicitou do 25. kalendářního dne následujícího měsíce,
c) V(ČNB-Ds)4-55 s měsíční periodicitou v termínech stanovených tímto opatřením,
(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů podle odstavce 2 na základě obdrženého rozhodnutí České národní banky o ukončení vykazovací povinnosti.
(4) Výkazy řady V a Dev s měsíční periodicitou, které nejsou uvedeny v odstavci 2, sestaví banka nebo pobočka zahraniční banky naposledy k poslednímu kalendářnímu dni měsíce, v němž rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka nabylo právní moci, a předloží je následující kalendářní měsíc ve lhůtách stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.
(5) Banka nebo pobočka zahraniční banky, u které byl prohlášen konkurs5) nebo která vstoupila do likvidace6) bez pravomocného odnětí povolení působit jako banka, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu a stanovených termínech do dne pravomocného odnětí povolení působit jako banka. Po odnětí povolení působit jako banka postupuje podle odstavců 1 až 4.
§ 6
V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštního zákona7).
§ 7
Banky a pobočky zahraničních bank předkládají poprvé:
a) části 2 o úvěrech a vkladech v cizích měnách výkazů V(ČNB-Ds)3-12 a V(ČNB-Ds)5-12 sestavené ke 31. lednu 1997,
b) tabulky 1/3, 1/4, 2/3 a 2/4 o mezibankovních úvěrech výkazu V(ČNB-Ds)12-12 sestavené ke 31. lednu 1997,
c) výkaz V(ČNB)20-04 sestavený ke 31. březnu 1997,
d) výkazy Dev(ČNB)27-12 a Dev(ČNB)29-12 sestavené ke 31. lednu 1997,
e) výkazy P(ČNB)3-02 a P(ČNB)4-02 sestavené k 1. lednu 1997.
§ 8
Zrušuje se opatření České národní banky č. 10 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 5 ze dne 28. listopadu 1994.
§ 9
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.
Guvernér
Ing. Tošovský, v.r.
Odpovědný zaměstnanec: Ing. Karnet, CSc.,
linka 4446
Příl.1
Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Označení výkazu          Název výkazu
-----------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12   Měsíční bilance aktiv a pasív
Bil(ČNB)2-12   Měsíční výkaz zisků a ztrát
         (s přílohou Bil(ČNB)2-04)

V(ČNB-Ds)1-12  Výkaz o hotovostním peněžním obratu
V(ČNB-Ds)3-12  Měsíční výkaz o úvěrech
V(ČNB-Ds)4-55  Hlášení o stavech úvěrů a vkladů
V(ČNB-Ds)5-12  Měsíční výkaz o vkladech
V(ČNB-Ds)6-36  Dekádní přehled o aktivech a pasívech
V(ČNB-Ds)7-12  Přehled o stavech korunových úvěrů a vkladů
         v členění podle úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)8-12  Struktura vybraných korunových úvěrů
         a vkladů
V(ČNB-Ds)9-12  Přehled o čerpání korunových úvěrů
         v členění podle úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)12-12  Výkaz o mezibankovních korunových
         vkladech a úvěrech
V(ČNB-Ds)13-04  Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a
         výnosech
V(ČNB-Ds)18-12  Měsíční výkaz o cenných papírech v držení
         bank a majetkových účastech bank
V(ČNB)20-04   Čtvrtletní výkaz o nákupu, prodeji a
         vlastnictví tuzemských cenných papírů
         nerezidenty

Dev(ČNB-Ds)11-12 Měsíční výkaz o devizové a korunové
         pozici banky
Dev(ČNB-Ds)12-12 Měsíční výkaz o devizových a korunových
         inkasech a platbách
Dev(ČNB-Ds)14-04 Čtvrtletní výkaz o devizových inkasech
         a platbách podle územního členění
Dev(ČNB-Ds)16-12 Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách
         v členění podle nadlimitních transakcí
Dev(ČNB-Ds)19-12 Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách
         v členění podle měn
Dev(ČNB)20-98  Denní výkaz o devizové a korunové
         pozici banky
Dev(ČNB)24-12  Výkaz o prodejích a nákupech na mezibankovním
         devizovém trhu
Dev(ČNB)27-12  Přehled o stavech devizových úvěrů a vkladů
         v členění podle úrokových sazeb
Dev(ČNB)29-12  Přehled o čerpání devizových úvěrů
         v členění podle úrokových sazeb

E(ČNB)2-04    Šetření o rozvoji peněžního sektoru -
         -Peněžní instituce a korporace v bankovnictví

P(ČNB)1-01    Plán obchodní činnosti
P(ČNB)2-12    Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů
         a vkladů
P(ČNB)3-02    Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech
         nerezidentů z tuzemských dlužných cenných
         papírů se splatností nad 1 rok
P(ČNB)4-02    Pololetní výkaz o budoucích splátkách
         mezibankovních úvěrů přijatých od
         nerezidentů

BD(ČNB)1-04   Přehled skutečné (zbytkové) splatnosti
         aktiv a pasív
BD(ČNB)2-04   Hlášení o poměru kapitálu k rizikově
         váženým aktivům
BD(ČNB)3-12   Hlášení o úvěrové angažovanosti banky
BD(ČNB)4-04   Hlášení o pohledávkách podle jejich
         klasifikace
BD(ČNB)5-04   Hlášení o pohledávkách nesplacených
         ve lhůtě
Příl.2
Termíny a forma předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance
Označení výkazu          Termíny             Forma
            Periodicita    Termín předkládání    předkládání
---------------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12      měsíčně      do 20. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce,
                     výkaz za prosinec do
                     20. února následujícího
                     roku, výkaz za leden do
                     25. února

Bil(ČNB)2-12      měsíčně      do 25. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce,
                     výkaz za prosinec do
                     20. února následujícího
                     roku

Bil(ČNB)2-04      čtvrtletně    spolu s výkazem      automatizovaně
                     Bil(ČNB)2-12 za poslední
                     měsíc jednotl. čtvrtletí
                     jako jeho příloha

V(ČNB-Ds)1-12     měsíčně      do 11. kalendářního dne  písemně
                     následujícího měsíce

V(ČNB-Ds)3-12     měsíčně      do 20. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce   (pobočkové
                     výkaz za prosinec do    písemně)
                     20. února následujícího
                     roku, výkaz za leden
                     do 25. února

V(ČNB-Ds)4-55     dvakrát      každý třetí a poslední  automatizovaně
            týdně       pracovní den v týdnu,
                     pokud předchozí den je
                     pracovním dnem, do 11
                     hodin,
            měsíčně      následující pracovní den
                     po konci kalendářního měsíce
                     do 11 hodin,
            denně       od 20. kalendářního dne
                     posledního měsíce
                     čtvrtletí do konce čtvrtletí
                     v pracovní dny do 11 hodin

V(ČNB-Ds)5-12     měsíčně      do 20. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce,   (pobočkové
                     výkaz za prosinec do 20.  písemně)
                     února následujícího roku,
                     výkaz za leden do 25. února

V(ČNB-Ds)6-36     dekádně      do 5., 15. a 25.     automatizovaně
                     kalendářního dne v měsíci
                     kromě výkazu k 10. a 20.
                     lednu

V(ČNB-Ds)7-12     měsíčně      do 20. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce,
                     výkaz za prosinec do 20.
                     února následujícího roku,
                     výkaz za leden do 25. února

V(ČNB-Ds)8-12     měsíčně      do 20. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce,
                     výkaz za prosinec do 20.
                     února následujícího roku,
                     výkaz za leden do 25. února

V(ČNB-Ds)9-12     měsíčně      do 15. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce,
                     výkaz za prosinec do 20.
                     února následujícího roku,
                     výkaz za leden do 25. února

V(ČNB-Ds)12-12     měsíčně      do 20. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce,
                     výkaz za prosinec do 20.
                     února následujícího roku,
                     výkaz za leden do 25. února

V(ČNB-Ds)13-04     čtvrtletně    do 25. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce po
                     konci čtvrtletí
                     výkaz za 4. čtvrtletí do
                     20. února následujícího roku

V(ČNB-Ds)18-12     měsíčně      do 20. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce,
                     výkaz za prosinec do 20.
                     února následujícího roku,
                     výkaz za leden do 25. února

V(ČNB)20-04      čtvrtletně    do 15. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce
                     po konci čtvrtletí

Dev(ČNB-Ds)11-12    měsíčně      do 20. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce,
                         výkaz za prosinec do 20.
                     února následujícího roku,
                     výkaz za leden do 25. února

Dev(ČNB-Ds)12-12    měsíčně      do 20. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce,
                     výkaz za prosinec do 20.
                     února následujícího roku,
                     výkaz za leden do 25. února

Dev(ČNB-Ds)14-04    čtvrtletně    do 20. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce,
                     po konci čtvrtletí
                     výkaz za 4. čtvrtletí do
                     20. února následujícího
                     roku

Dev(ČNB-Ds)16-12    měsíčně      do 20. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce,
                     výkaz za prosinec do 20.
                     února následujícího roku,
                     výkaz za leden do 25. února

Dev(ČNB-Ds)19-12    měsíčně      do 20. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce,
                     výkaz za prosinec do 20.
                     února následujícího roku,
                     výkaz za leden do 25. února

Dev(ČNB)20-98     denně       do 11 hodin následujícího automatizovaně
                     dne

Dev(ČNB)24-12     měsíčně      první pracovní den    automatizovaně
                     následujícího
                     měsíce

Dev(ČNB)27-12     měsíčně      do 20. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce,
                     výkaz za prosinec do 20.
                     února následujícího roku,
                     výkaz za leden do 25. února

Dev(ČNB)29-12     měsíčně      do 15. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce,
                     výkaz za prosinec do 20.
                     února následujícího roku,
                     výkaz za leden do 25. února

E(ČNB)2-04       čtvrtletně    do 5. pracovního dne   písemně
                     následujícího měsíce
                     po konci čtvrtletí
                     nebo po vzniku změny
                     vykazovaných skutečností

P(ČNB)1-01       ročně       do konce února běžného  automatizovaně
                     roku
            nepravidelně   během roku na vyžádání
                     jako zpřesnění plánu
                     běžného roku nebo výhled
                     na následující rok

P(ČNB)2-12       měsíčně      do 3. kalendářního dne  automatizovaně
                     běžného měsíce

P(ČNB)3-02       pololetně     do 15. kalendářního dne  automatizovaně
                     prvního měsíce běžného
                     pololetí

P(ČNB)4-02       pololetně     do 25. kalendářního dne  automatizovaně
                     prvního měsíce běžného
                     pololetí

BD(ČNB)1-04      čtvrtletně    do 25. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce po
                     konci čtvrtletí včetně
                     předběžného výkazu za
                     poslední čtvrtletí,
                     výsledný výkaz za poslední
                     čtvrtletí do 10. března
                     následujícího roku
            měsíčně     na vyžádání

BD(ČNB)2-04      čtvrtletně    do 25. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce po
                     konci čtvrtletí včetně
                     předběžného výkazu za
                     poslední čtvrtletí,
                     výsledný výkaz za poslední
                     čtvrtletí do 10. března
                     následujícího roku
            měsíčně     na vyžádání

BD(ČNB)3-12       měsíčně     do 25. kalendářního dne  písemně
                     následujícího měsíce

BD(ČNB)4-04      čtvrtletně    do 25. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce po
                     konci čtvrtletí včetně
                     předběžného výkazu za
                     poslední čtvrtletí,
                     výsledný výkaz za poslední
                     čtvrtletí do 10. března
                     následujícího roku
            měsíčně     na vyžádání

BD(ČNB)5-04      čtvrtletně    do 25. kalendářního dne  automatizovaně
                     následujícího měsíce po
                     konci čtvrtletí včetně
                     předběžného výkazu za
                     poslední čtvrtletí,
                     výsledný výkaz za poslední
                     čtvrtletí do 10. března
                     následujícího roku
            měsíčně     na vyžádání
Příl.3
Varianty předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance (předkládané varianty jsou označeny "x"):
Označení výkazu     Varianta předložení výkazu
            a)   b)   c)   d)
--------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12      x       x   x
Bil(ČNB)2-12             x   x

V(ČNB-Ds)1-12         x       x
V(ČNB-Ds)2-12      x   x       x
V(ČNB-Ds)4-55 1)    x       x   x
V(ČNB-Ds)5-12      x   x       x
V(ČNB-Ds)6-36      x          x
V(ČNB-Ds)7-12      x          x
V(ČNB-Ds)8-12      x          x
V(ČNB-Ds)9-12      x          x
V(ČNB-Ds)12-12     x          x
V(ČNB-Ds)13-04     x       x   x
V(ČNB-Ds)18-12     x          x
V(ČNB-Ds)20-04     x          x
--------------------------------------------------


Dev(ČNB-Ds)11-12    x          x
Dev(ČNB-Ds)12-12    x          x
Dev(ČNB-Ds)14-04    x          x
Dev(ČNB-Ds)16-12    x          x
Dev(ČNB-Ds)19-12    x          x

Dev(ČNB)20-98
 Část 1 a 2      x          x
 Část 3                x   x
Dev(ČNB)24-12      x          x
Dev(ČNB)27-12      x          x
Dev(ČNB)29-12      x          x
Dev(ČNB)30-98      x          x

P(ČNB)1-01       x       x   x
P(ČNB)2-12 1)      x       x   x
P(ČNB)3-02       x          x
P(ČNB)4-02       x          x

BD(ČNB)1-04              x   x
BD(ČNB)2-04 2)             x  (x)
BD(ČNB)3-12              x   x
BD(ČNB)4-04              x   x
BD(ČNB)5-04              x   x

Příl.4
Vzory výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
(Soubor formulářů ČNB - do ASPI nezařazen)
1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách
1) Varianta a) a c) je vykazována na jednom formuláři, resp. předkládána v jednom datovém souboru.
2) Pobočky zahraničních bank jen na zvláštní vyžádání.
2) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb.
3) § 1 písm. m) bod 1 Devizového zákona č. 219/1995 Sb.
4) § 34 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění zákona č. 156/1994 Sb.)
5) zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů.
6) § 70 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.
7) zákon č. 21/1992 Sb.