Opatření ze dne 20.11.1996, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky

20.11.1996 | Sbírka:  282/66 185/1996 | Částka:  84/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/65 785/95, 282/55 733/93
Pasivní derogace: 282/64 050/1997
282/66185/1996
Opatření
Ministerstva financí,
kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen "zákon") stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění z této závěrky pro účetní jednotky,1),2) které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky.3)
(2) Uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění podle odstavce 1 vyplývá z příloh tohoto opatření.
Čl.II
Tímto opatřením se ruší uspořádání a obsahové vymezení účetní závěrky bank č.j. 282/55733/93 ze dne 26. října 1993 a č.j. 282/65785/95 ze dne 9. listopadu 1995.
Čl.III
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Podle tohoto opatření se sestaví účetní závěrka a údaje z ní se zveřejnění za rok 1996.
Čl.IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.1
Obecná ustanovení
Čl. I
(1) Účetní závěrku vymezuje § 18 odst.1 zákona.
(2) Účetní závěrku sestavují banky v případech stanovených § 19 zákona.
(3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny (Kč), měrnou jednotkou jsou tisíce Kč. Údaje ke zveřejnění z účetní závěrky se uvádějí v mil. Kč.
(4) V záhlaví rozvahy a výkazu zisků a ztrát se uvádí
a) datum závěrky - je shodné s datem, ke kterému se uzavírají účetní knihy a ke kterému se závěrka sestavuje,
b) kód banky - uvádí se čtyřmístný kód banky přidělený této útvarem bankovního informačního systému ČNB,
c) klíč - uvádí se pouze v případě předávání dat na kompatibilním médiu.
(5) Banky doručují účetní závěrku podle předkládacích cest a ve lhůtách nebo termínech stanovených tímto opatřením a uvedených v záhlaví rozvahy a výkazu zisků a ztrát.
Čl. II
(1) Údaje na řádcích rozvahy Aktiva celkem a Pasíva celkem zahrnují součet položek označených celými arabskými čísly na straně aktiv nebo pasív bez položek "Mezisoučet".
(2) Ve sloupci 1 (hrubá částka) rozvahy se uvádějí aktiva v ocenění podle Čl. X Obecných ustanovení Účtové osnovy a postupů účtování pro banky nesnížené o opravné položky a oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku.
(3) Ve sloupci 2 (Úprava) rozvahy se uvádějí opravné účty a oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku.
(4) Ve sloupci 3 (Čistá částka) rozvahy se uvádí rozdíl mezi sloupci 1 a 2.
(5) Ve sloupci 4 se uvádí stav aktiv ze sl. 3 minulého účetního období.
(6) Ve sloupci 5 se uvádí stav pasív za běžné účetní období.
(7) Ve sloupci 6 se uvádí stav pasív za minulé účetní období.
(8) Ve sloupcích 7 a 8 podrozvahy se uvádějí stavy podrozvahových účtů za běžné účetní období a minulé účetní období.
(9) Stavy aktivně pasivních účtů se uvádějí podle zůstatků zjištěných ke dni účetní závěrky v aktivech - aktivní zůstatek, v pasívech - pasívní zůstatek, pokud není v příloze 2 tohoto opatření stanoveno jinak.
(10) Na účtu 133, resp. 137 se uvede v rozvaze výsledný zůstatek příslušného účtu.
(11) Kontrolní číslo zahrnuje algebraický součet všech hodnotových údajů na straně aktiv a všech hodnotových údajů na straně pasív.
(12) Příslušné údaje vykazované za minulý rok se vykazují v podmínkách roku, za který se výkaz sestavuje.
Čl. III
(1) Ve "Výkazu zisků a ztrát" se uvádějí
a) ve sloupci 1 skutečné náklady za běžné účetní období,
b) ve sloupci 2 skutečné náklady za stejné účetní období minulého roku,
c) ve sloupci 3 skutečné výnosy za běžné účetní období,
d) ve sloupci 4 skutečné výnosy za stejné účetní období minulého roku.
(2) Příslušné údaje vykazované za minulý rok se vykazují v podmínkách roku, za který se výkaz sestavuje.
Čl. IV
(1) Minimální rozsah údajů ke zveřejnění z účetní závěrky stanovuje příloha č. 5. Součástí zveřejňovaných údajů z účetní závěrky je i příloha k účetní závěrce (příloha č. 4 tohoto opatření).
(2) Údaje z účetní závěrky se zveřejňují za běžné a minulé účetní období u jednotlivých položek aktiv (Čistá částka) a pasív, nákladů a výnosů.
(3) Povinnost zveřejňovat údaje z účetní závěrky podle tohoto opatření nemají pobočky zahraničních bank, které byly zřízeny na území České republiky podle § 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
Čl. V
(1) Banka vypracuje výroční zprávu, která musí obsahovat pravdivý výklad o vývoji činnosti banky a její finanční situaci.
(2) Výroční zpráva musí dále obsahovat údaje zveřejňované účetní závěrky (§ 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví), jméno (název) a číslo oprávnění (dekretu nebo číslo licence) auditora, který účetní závěrku ověřoval, výrok auditora týkající se účetní závěrky,údaje o důležitých skutečnostech, ke kterým došlo po uzávěrce účetního období, předpokládaný budoucí vývoj banky a informace týkající se pořizování vlastních akcií.
(3) Banka je povinna umožnit každému nahlédnout do výroční zprávy. Banka zveřejní oznámením vydání výroční zprávy a místo, kde lze získat kopii celé nebo části této zprávy. Banka je povinna uložit výroční zprávu v Národním informačním středisku1) nejdéle do tří měsíců po schválení roční účetní závěrky valnou hromadou.
Příl.2
ROZVAHA PÚ 1 - 01
               +-----+-----------+---+---------------+
               | Č.ř.|  I K F |Rok|  I Č O    |
               +--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
               | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
               | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
               +--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Ministerstvo financí
České republiky
schváleno č.j. 282/66185/96
ze dne 23. října 1996
                 Název     banky: .....................
Účetní jednotka doručí
závěrku s doručením daňového   Kód banky: +----+----+----+----+
přiznání za daň z příjmů           +----+----+----+----+
                 Klíč:      +----+----+----+
1x finančnímu úřadu
  (daňovému orgánu)
  v sídle centrály banky

1x ČNB odboru statistiky


              Rozvaha
               bank


         k ........................ 19 ....
              (v tisících Kč)+-------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Odesláno dne:| Razítko a podpis| Osoba odpovědná | Osoba odpovědná |
|       | statutárního  | za účetnictví  | za účetní závěrku|
|       | orgánu     | jméno a podpis | jméno a podpis  |
|       |         |         |         |
|       |         |         |         |
|       |         +-----------------+------------------+
|       |         | tel:      | tel:      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------------+
+-----+----------------------+----+--------------------------+----------+
|   |           |  |  Běžné účetní období  | Minulé |
|   |           |  |             | účetní |
|   |           |  +----------+-------+-------+ období |
|Čís. | Položka       |Čís.| Hrubá  |Úprava | Čistá |     |
|pol. |           |řád.| částka  |    | částka|     |
+-----+----------------------+----+----------+-------+-------+----------+
| a |    b       | c |  1   |  2  |  3  |   4  |
+-----+----------------------+----+----------+-------+-------+----------+
    AKTIVA

 1.  Pokladní hodnoty,    1
    vklady u emisních bank,
    poštovní šekové účty
 1.1. Pokladní hodnoty    2
    (úč.sk.11)
1.1.1. Pokladna (111)     3
1.1.2. Zlato (113)       4
1.1.3. Jiné pokladní      5
    hodnoty (119)
 1.2. Vklady u emisních bank 6
    (121, 122)
1.2.1. Splatné na požádání   7
1.2.2. Na termín nebo výpověď 8
    (z 121, z 122)
1.2.3. povinné minimální    9
    rezervy (z 122)
 1.3. Poštovní šekové účty   10
    (124)
 2.  Vklady a úvěry     11
    u bank
 2.1. Vklady         12
2.1.1. Běžné účty       13
    (131-aktivní zůstatek)
    (134-aktivní zůstatek)
2.1.2. Vklady na termín    14
    nebo výpověď (132)
 2.2. Pohledávky ze zajištění 15
    a úvěry (úč.sk. 14,15,
    123,133,138)
2.2.1. Pohledávky ze zajištění 16
    (úč.sk. 14,15)
2.2.2. Úvěry (123,133)     17
2.2.3. Nelikvidní úvěry (138) 18       (139)
 3.  Nakoupené státní    19
    pokladniční poukázky
    (úč.sk.18)
 3.1. Státní pokladniční   20
    poukázky vydané v
    tuzemsku (181)
 3.2. Státní pokladniční   21
    poukázky vydané
    v zahraničí (182)

+-----+----------------------+----+--------------------------+----------+
|   |           |  |  Běžné účetní období  | Minulé |
|   |           |  |             | účetní |
|   |           |  +----------+-------+-------+ období |
|Čís. | Položka       |Čís.| Hrubá  |Úprava | Čistá |     |
|pol. |           |řád.| částka  |    | částka|     |
+-----+----------------------+----+----------+-------+-------+----------+
| a |    b       | c |  1   |  2  |  3  |   4  |
+-----+----------------------+----+----------+-------+-------+----------+

 4.  Nakoupené pokladní    22
    poukázky a jiné
    obdobné dluhopisy
    (úč.sk.19)
 4.1. Pokladní poukázky ČNB  23
    (z 191)
 4.2. Pokladní poukázky    24
    jiné obdobné hodnoty
    (z 191,192)
 5.  Úvěry klientům      25
 5.1. Standardní úvěry     26
    ( z úč.sk. 21,
    221-aktivní zůstatek)
 5.2. Ostatní pohledávky    27
    (219)
 5.3. Klasifikované úvěry   28
    (úč.sk. 24)              (249)
 5.4. Úvěry poskytnuté místním 29      (z 289)
    orgánům republiky (281)
 5.5. Úvěry poskytnuté     30      (z 289)
    orgánům (282)
 5.6. Úvěry poskytnuté     31      (z 289)
    veřejným fondům (283)
 5.7. Vklady rozpočtových   32
    prostředků místní
    správy (288- aktivní
    zůstatek)
 6.  Dluhopisy (obligace)   33
    a jiné cenné papíry
    s pevným výnosem
    (z úč.382,383,385,372)        (z 389,z 379)
6.1.1. Dluhopisy emitované   34
    veřejnými emitenty
    (z 382,z 383,z 372)          (z 389, z 379)
6.1.2. Dluhopisy emitované   35
    bankami a ostatními
    emitenty
    (z 382,z 383,z 372,)          (z 389,z 379)
6.1.3. Vlastní obligace k    36
    obchodování (z 383,
    z 372)
6.1.4. Kupóny cenných papírů  37
    (385)

+-----+----------------------+----+--------------------------+----------+
|   |           |  |  Běžné účetní období  | Minulé |
|   |           |  |             | účetní |
|   |           |  +----------+-------+-------+ období |
|Čís. | Položka       |Čís.| Hrubá  |Úprava | Čistá |     |
|pol. |           |řád.| částka  |    | částka|     |
+-----+----------------------+----+----------+-------+-------+----------+
| a |    b       | c |  1   |  2  |  3  |   4  |
+-----+----------------------+----+----------+-------+-------+----------+
 7.  Akcie a cenné papíry  38
    s proměnlivým výnosem
    (384,z 372, z 382)          (z 389,
                       z 379)
 8.  Uspořádací účet k na-  39
    koupeným cenným
    papírům (381)
 9.  Pohledávky z obchodu  40
    s cennými papíry na
    účet třetí osoby(371)
 10.  Majetkové účasti    41
    s podstatným vlivem
    (412, z 417)              (z 419)
10.1. V bankách (z 412)    42       (z 419)
10.1.1.Oceňovací rozdíl    43
    (z 417)
10.2. V ostat. subjektech   44       (z 419)
10.2.1.Oceňovací rozdíl    45
    (z 417)
 11.  Majetkové účasti    46
    s rozhodujícím vlivem
    (413, z 417)              (z 419)
11.1. V bankách (z 413)    47       (z 419)
11.1.1.Oceňovací rozdíl    48
    (z 417)
11.2. V ostatních subjektech 49
    (z 413)                (z 419)
11.2.1.Oceňovací rozdíl    50
    (z 417)
 12.  Akcionáři a společníci 51
    (361)
 13.  Vlastní akcie (566)   52
 14.  Prostředky dlouhodobě  53
    poskytnuté pobočkám
    a jednatelstvím
    v zahraničí (421)
 15. Poskytnuté dlouhodobé  54
    úvěry zvláštního
    charakteru (424)             (429)
 16. Nehmotný majetek    55
    (úč.sk. 47)             (478 a 479)
16.1. Goodwill (473)     56      (z 478, z 479)
16.2. Zřizovací výdaje (475) 57      (z 478,z 479)
16.3. Ostatní nehmotný    58
    majetek (474,476)          (z 478,z 479)
+-----+----------------------+----+--------------------------+----------+
|   |           |  |  Běžné účetní období  | Minulé |
|   |           |  |             | účetní |
|   |           |  +----------+-------+-------+ období |
|Čís. | Položka       |Čís.| Hrubá  |Úprava | Čistá |     |
|pol. |           |řád.| částka  |    | částka|     |
+-----+----------------------+----+----------+-------+-------+----------+
| a |    b       | c |  1   |  2  |  3  |   4  |
+-----+----------------------+----+----------+-------+-------+----------+
17.   Hmotný majetek     59
    (úč.sk. 43)             (438 a 439)
17.1.  Provozní hmotný     60
    majetek (431)            (z 438,z 439)
17.1.1. Pozemky a budovy    61
    pro bank.činnost          (z 438,
    (z 431)               z 439)
17.1.2. Ostatní hmotný     62
    majetek-provozní          (z 438,
    (z 431)               z 439)
17.2.  Neprovozní hmotný    63     (z 438,
    majetek (432)            z 439)
18.   Pořízení majetku    64
    (úč.sk.44)
18.1.  Pořízení hmotného    65
    majetku (441,442
    a z 446)               (z 449)
18.2.  Pořízení nehmotného   66
    majetku (445 a z 446)        (z 449)
19.   Hmotný majetek     67
    v leasingu (úč.sk.45)        (458)
20.   Zásoby (480)      68
21.   Ostatní aktiva     69
    (úč.sk. 34)             (349)
21.1  Různí dlužníci (341)  70      (z 349)
21.2.  Poskytnuté provozní   71
    zálohy (344)             (z 349)
21.3.  Zúčtování se sociál.  72
    institucemi(akt.z.346)
21.4.  Zúčtování se st.rozp.  73
    (347-akt.z.)
22.   Tuzemské pobočky    74
    a jednatelství (331-
    výsl. akt. zůst.)
23.   Hodnoty k inkasu    75
    (321,322)
24.   Časové rozlišení    76
    -aktivní(351,352)
24.1.  Náklady příštích    77
    období (351)
24.2.  Příjmy příštích     78
    období (352)
25.   Dohadné účty      79
    aktivní (353)

+-----+----------------------+-----+--------------------------+----------+
|   |           |   |  Běžné účetní období  | Minulé |
|   |           |   |             | účetní |
|   |           |   +----------+-------+-------+ období |
|Čís. | Položka       |Čís. | Hrubá  |Úprava | Čistá |     |
|pol. |           |řád. | částka  |    | částka|     |
+-----+----------------------+-----+----------+-------+-------+----------+
| a |        b       | c  |  1   |  2  |  3  |   4  |
+-----+----------------------+-----+----------+-------+-------+----------+
26.  Uspořádací účty      80
   (akt.zůst.357,358,359)
26.1. Operace s úrokovými    81
   nástroji (357)
26.2. Operace se zahraniční   82
   měnou (358)
26.3. Operace s ostatními    83
   finančními nástroji
   (359)
27.  Ztráta za účetní     84
   období (z 583)

28.  Mezisoučet (pol.1až 27)  85

29.  Rezervní pozice v MMF   86
   a ZPČ (011)
30.  Pohledávky za EFMPS    87
   (012)
31.  Ostatní pohledávky    88
   vůči zahraničí -
   úvěry a vklady
   (013 a 014)
32.  Pohledávky z       89
   refinancování (015)
33.  Ostatní pohledávky    90
   vůči tuzemsku (017)
34.  Nelikvidní úvěry (018)  91        (019)
35.  Rozpočtové výdaje     92
   rozpočtu republiky
   (294)
36.  Ostatní pohledávky    93
   vůči státnímu rozpočtu
   (297-akt.zůst.)
37.  Zúčtování prostředků ČR  94
   z minulých let (aktivní
   zůstatek 299)

38.  AKTIVA CELKEM       95

 A. Pohledávky vlády ve vztahu 96
   k zahraničí (z 298 - AZ)
 B. Aktiva ČSOB z agend z
   pověření (z úč.sk.25)   97

39. Kontrolní číslo      98
+----+-------------------------+-----+---------------+----------------+
|Čís.|  Položka       | Čís.| Stav v běžném | Stav v minulém |
|pol.|             | řád.| účet. období | účet. období  |
+----+-------------------------+-----+---------------+----------------+
| a |      b       | c |   5    |   6     |
+----+-------------------------+-----+---------------+----------------+
    PASÍVA

  1. Závazky ze zajištění   99
    a úvěry od bank
 1.1. Úvěry od emisních bank  100
    (125)
1.1.1. Závazky ze zajištění   101
    (z úč.sk.16, 17)
 1.2. Závazky ze zajištění   102
    a úvěry od ostatních bank
    (137)
1.2.1. Závazky ze zajištění   103
    (z úč.sk.16,17)
1.2.2. Úvěry od ostatních    104
    bank (137)
 2.  Vklady ostatních bank   105
 2.1. Běžné účty        106
    (131-pasívní zůstatek,
    134 - pasívní zůstatek)
 2.2. Vklady na termín nebo   107
    výpověď (136)
 3.  Závazky vůči klientům   108
 3.1. Běžné účty (221-pas.z.)  109
 3.2. Úsporné vklady (226)   110
3.2.1. Splatné na požádání    111
    (z 226)
3.2.2. Splatné na výpověď    112
    (z 226)
 3.3. Termínové vklady (225)  113
 3.4. Ostatní závazky (229)   114
 3.5. Přijaté úvěry od klientů 115
    (231)
 3.6. Účelově vázané vklady   116
    (271)
 3.7. Vklady rozpočtových    117
    prostředků místní správy
    (288-pasívní zůstatek)
 4.  Vkladové certifikáty   118
    a pokladní poukázky
    (úč.sk. 26)
 4.1. Vydané v tuzemsku (261)  119
 4.2. Vydané v zahraničí (265) 120
 5.  Vklady mimorozpočtových  121
    prostředků (úč.sk. 28)
 5.1. Orgánů republik (285)   122
 5.2. Místních orgánů (287)   123
 5.3. Veřejných fondů (284)   124

+----+-------------------------+-----+---------------+----------------+
|Čís.|  Položka       | Čís.| Stav v běžném | Stav v minulém |
|pol.|             | řád.| účet. období | účet. období  |
+----+-------------------------+-----+---------------+----------------+
| a |      b       | c |   5    |   6     |
+----+-------------------------+-----+---------------+----------------+
 6.  Subvence a obdobné    125
    prostředky (úč.sk.50)
 7.  Emise obligací a obdob-  126
    dluhopisů (úč.sk. 52)
 8.  Přijaté dlouhodobé úvěry 127
    zvláštního charakteru
    (531,532)
 8.1. Přijaté úvěry od bank   128
    (531)
 8.2. Přijaté úvěry od klientů 129
    (532)
 9.  Rezervy (úč.sk. 54)    130
 9.1. Rezervy osvobozené    131
    od daně (542)
 10. Základní jmění (561,z 567) 132
 10.1. Upsané základní jmění   133
    - splacené (z 561)
10.1.1.Rozdíly z přepočtu    134
    základního jmění
    v cizí měně (z 567)
 11. Dlouhodobý závazek    135
    zahraniční pobočky
    k centrále (562)
 12. Ažiový fond (563)     136
 13. Ostatní kapitálové fondy 137
    (564,568)
 14. Fond z oceňovacího    138
    rozdílu majetkových
    účastí a rozdíl z
    přepočtu majetkových
    účastí v cizí měně
    (565, z 567)
 14.1.Oceňovací rozdíl k    139
    majetkovým účastem a
    a rozdíl z přepočtu
    majetkových účastí v
    cizí měně s podstatným
    vlivem (z 565, z 567)
14.1.1.V bankách (z 565,z 567)  140
14.1.2.V ostatních subjektech  141
    (z 565, z 567)
 14.2. Oceňovací rozdíl z ma-  142
    jetkových účastí a rozdíl
    z přepočtu majetkových
    účastí v cizí měně
    s rozhodujícím vlivem
    (z 565, z 567)

+----+-------------------------+-----+---------------+----------------+
|Čís.|  Položka       | Čís.| Stav v běžném | Stav v minulém |
|pol.|             | řád.| účet. období | účet. období  |
+----+-------------------------+-----+---------------+----------------+
| a |      b       | c |   5    |   6     |
+----+-------------------------+-----+---------------+----------------+
14.2.1.V bankách (z 565,z 567)  143
14.2.2.V ostatních subjektech  144
    (z 565, z 567)
 15. Rezervní fondy (552,556)  145
 15.1. Zákonné rezervní fondy  146
    (552)
 16.  Ostatní fondy ze zisku  147
    (557)
 17. Převedený hospodářský   148
   výsledek (úč.sk. 57)
17.1. Nerozdělený zisk      149
   z předchozích období(571)
17.2. Neuhrazená ztráta z před- 150
   chozích období (572)
 18. Závazky z obchodování   151
   s cennými papíry na účet
   třetí osoby (z 371)
 19. Ostatní závazky z emise  152
   cenných papírů (362)
 20. Závazky z nesplacených   153
   cenných papírů (úč.sk.39)
20.1 Závazky z nesplacených   154
    cenných papírů (391)
20.2. Závazky z upsaných     155
   majetkových účastí (392)
 21. Účty s připsáním platby  156
   po jejím inkasu (325,326)
 22. Tuzemské pobočky a jedna- 157
   telství (331)
 23. Ostatní pasíva (úč.sk.34) 158
23.1. Různí věřitelé (342)    159
23.2. Zúčtování se zaměstnanci  160
   (343)
23.3. Zúčtování se sociálními  161
   institucemi(346)
23.4. Zúčtování se státním roz- 162
   počtem (347-pas. zůst.)
23.5. Přijaté provozní zálohy  163
   (345)
 24. Časové rozlišení-pasívní  164
   (355,356)
24.1. Výdaje příštích období   165
   (355)
24.2. Výnosy příštích období   166
   (356)
25.  Dohadné účty pasívní (354) 167
26.  Uspořádací účty (357,358, 168
   359 - pasívní zůstatky)
+----+-------------------------+-----+---------------+----------------+
|Čís.|  Položka       | Čís.| Stav v běžném | Stav v minulém |
|pol.|             | řád.| účet. období | účet. období  |
+----+-------------------------+-----+---------------+----------------+
| a |      b       | c |   5    |   6     |
+----+-------------------------+-----+---------------+----------------+

26.1. Operace s úrokovými    169
   nástroji (z 357)
26.2. Operace se zahraniční   170
   měnou (z 358)
26.3. Operace s ostatními    171
   finančními nástroji
   (z 359)

27.  Zisk za účetní období   172
   (z 583)
28.  Mezisoučet         173
   (položka l až 27)

29.  Závazky vůči MMF -     174
   vyrovnávací položka k ZPČ
   (021)
30.  Závazky EFMPS (022)    175
31.  Ostatní závazky vůči    176
   zahraničí (023 a 024)
32.  Peněžní rezervy bank    177
   u ČNB (025)
33.  Závazky z poukázek     178
   emitovaných ČNB (026)
34.  Ostatní závazky vůči    179
   tuzemsku (027)
35.  Rozpočtové příjmy rozpočtu 180
   republiky (293)
36.  Ostatní závazky ke stát.  181
   rozpočtu(297-pas.zůst.)
37.  Zúčtování prostředků ČR  182
   z minulých let ( 299-
   pasívní zůstatek)
38.  Emise peněz (523)     183

39.  PASÍVA CELKEM       184

 A. Závazky vlády ve vztahu  185
   k zahraničí (pas. z. 298)

 B. Pasíva z agend z pověření 186
   ČSOB (z úč.sk. 25)

40.  Kontrolní číslo      187


               PODROZVAHA

+-----+------------------------+-------+--------------------------------+
|Čís. |  Položka       | Čís. |  Stav za účetní období    |
|   |            |    +---------------+----------------+
|pol. |            | řád. |    běžné  |  minulé    |
+-----+------------------------+-------+---------------+----------------+
| a |    b        | c  |     7   |   8     |
+-----+------------------------+-------+---------------+----------------+
  1. Potenciální závazky    188
    celkem (913, 933)

    z toho:
 1.1. Akcepty směnek a indosa-  189
    menty od bank (z 913)
 1.2. Akcepty směnek a indosa-  190
    menty od klientů (z 933)
 1.3. Závazky ze záruk      191
    (z 913,z 933,z 939, 972)
  2. Potenciální úvěrová    192
    rizika ( 912, 932, 976)
  3. Pohledávky z operací    193
    s úrokovými nástroji
    (941,951,961)
  4. Závazky z operací s úroko- 194
    vými nástroji
    (942,952,962)
  5. Pohledávky z operací se  195
    zahraniční měnou
    (943,953,963)
  6. Závazky z operací se    196
    zahraniční měnou
    (944,954,964)
  7. Pohledávky z operací s   197
    ostatními nástroji
    (945,955,965)
  8. Závazky z operací s    198
    ostatními nástroji
    (946,956,966)

  9. Kontrolní číslo      199
Příl.3
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT PÚ 2 - 01
                 +-----+-----------+---+---------------+
                     | Č.ř.|  I K F  |Rok|  I Č O   |
Ministerstvo financí       +--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
České republiky         | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
schváleno č.j.:282/66185/96   +--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
ze dne 23. října 1996

                 Název banky: ........................
Účetní jednotka doručí
závěrku s doručením daňového
přiznání za daň z příjmů             +---+---+---+---+
                Kód banky:    |  |  |  |  |
1x finančnímu úřadu                +---+---+---+---+
  (daňovému orgánu)      Klíč:         |  |  |  |
  v sídle centrály banky               +---+---+---+

1x ČNB odboru statistiky


             VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

                 BANK

          k ....................... 19....
              (v tisících Kč)


+-------------+------------------+----------------+--------------------+
|Odesláno dne:| Razítko a podpis| Osoba odpovědná| Osoba odpovědná  |
|       | statutárního  | za účetnictví | za účetní závěrku |
|       | orgánu     | jméno a podpis | jméno a podpis   |
+-------------+------------------+----------------+--------------------+
|       |         |        |          |
|       |         |        |          |
|       |         +----------------+--------------------+
|       |         |tel.:      |tel.:        |
+-------------+------------------+----------------+--------------------+


+-------+--------------------+-------+----------------------------------+
| Čís. | Položka      |  Čís.|   Skutečnost v účetním období |
|    |          |    +-----------------+----------------+
| pol. |          |  řád.|     běžném |  minulém   |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+
| a  |   b       |  c |     1    |    2    |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+

     A. NÁKLADY

  1.  Náklady na pokladní     1
     a mezibankovní operace
     (611)
 1.1. Placené úroky        2
 1.2. Placené poplatky      3
    a provize

  2.  Náklady na operace     4
    s klienty (612)
 2.1. Placené úroky        5
 2.2. Placené poplatky a
    provize           6

 3.  Náklady na leasing (613)  7

 4.  Náklady na emitované    8
    dluhopisy (614)
 4.1. Úroky z emitovaných     9
    dluhopisů
 4.2. Poplatky a provize     10

 5.  Náklady na operace     11
    s cennými papíry (615)
 5.1. Ztráta z prodeje cenných  12
    papírů
5.1.1  Ztráta z prodeje cenných  13
    papírů s pevným výnosem
    (bez majetkových účastí)
5.1.2. Ztráta z prodeje ostatních 14
    cenných papírů (bez majet-
    kových účastí)
 5.2. Poplatky a provize při   15
    operacích s cennými
    papíry
+-------+--------------------+-------+----------------------------------+
| Čís. | Položka      |  Čís.|   Skutečnost v účetním období |
|    |          |    +-----------------+----------------+
| pol. |          |  řád.|     běžném |  minulém   |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+
| a  |   b       |  c |     1    |    2    |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+
 6.   Náklady na devizové    16
     operace (616)
6.1.   Úroky ze swapových    17
     operací
6.2.   Ztráty z termínových   18
     devizových operací
6.3.   Ztráty z opčních     19
     operací
6.4.   Kursové rozdíly aktivní  20
     z devizových operací
6.5.   Placené poplatky a    21
     provize při devizových
     operacích

7.    Náklady na ostatní    22
     operace (617)
7.1.   Poplatky a provize    23

8.    Náklady na tisk bankovek 24
     a ražbu mincí (618)

9.    Všeobecné provozní    25
     náklady (úč.sk. 63)
9.1.   Náklady na zaměstnance  26
     (631)
9.1.1.  Mzdy a platy (z 631)   27
9.1.2.  Ostatní odměny (z 631)  28
9.2.   Sociální náklady (632)  29
9.3.   Daně a poplatky (635)   30
9.4.   Nakupované výkony (636)  31
9.5.   Odpisy hmotného majetku  32
     (637)
9.6.   Odpisy nehmotného majetku 33
     (638)

10.   Tvorba rezerv a opravných 34
     položek (úč.sk. 65)
10.1.  Tvorba opravných položek 35
     (651 a 654)
10.1.1. Tvorba zákonných     36
     opravných položek ke
     klasifikovaným úvěrům
     (z 654)

+-------+--------------------+-------+----------------------------------+
| Čís. | Položka      |  Čís.|   Skutečnost v účetním období |
|    |          |    +-----------------+----------------+
| pol. |          |  řád.|     běžném |  minulém   |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+
| a  |   b       |  c |     1    |    2    |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+

10.1.2. Tvorba opravných     37
     položek na konkurz a
     vyrovnání (z 654)
10.1.3. Tvorba ostatních oprav-  38
     ných položek (651)
10.1.4. Tvorba opravných položek 39
     k cenným papírům (z 651)
10.1.5. Tvorba opravných položek 40
     k majetkovým účastem
     (z 651)
10.1.6. Tvorba opravných položek 41
     k hmotnému majetku
     (z 651)
10.1.7. Tvorba opravných položek 42
     k nehmotnému majetku
     (z 651)
10.2.  Tvorba rezerv       43
     osvobozených od daně
     (652)
10.2.1. Tvorba rezerv na úvěry  44
     (z 652)
10.2.2. Tvorba rezerv na     45
     poskytnuté záruky
     (z 652)
10.2.3. Tvorba rezerv na opravy  46
     hmotného majetku (z 652)
10.3.  Tvorba ostatních rezerv  47
     (653)

11.   Ostatní provozní náklady 48
     (úč.sk. 66)
11.1.  Odepsané pohledávky    49
     za bankami (661)
11.2.  Odepsané pohledávky    50
     za klienty (662)
11.3.  Náklady z převodu     51
     majetkových účastí (665)
11.4.  Náklady z převodu ostat- 52
     ního majetku (666)
11.5.  Jiné provozní náklady   53
     (667)
11.5.1. Daň z přidané hodnoty   54
     (z 667)

+-------+--------------------+-------+----------------------------------+
| Čís. | Položka      |  Čís.|   Skutečnost v účetním období |
|    |          |    +-----------------+----------------+
| pol. |          |  řád.|     běžném |  minulém   |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+
| a  |   b       |  c |     1    |    2    |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+

12.   Daň z příjmů z běžné   55
     činnosti
12.1.  Splatná (681 a 685)    56
12.2.  Odložená (682)      57

13.   Zisk z běžné činnosti   58
     po zdanění

14.   Mimořádné náklady (671)  59

15.   Daň z příjmů z mimořádné 60
     činnosti
15.1.  Splatná (683)       61
15.2.  Odložená (684)      62

16.   Zisk z mimořádné čin-   63
     nosti po zdanění

17.   Zisk za účetní období   64


18.   Součet          65
     (pol. 1 až 17 mimo 13 a 16)

19.   Kontrolní číslo      66

+-------+--------------------+-------+----------------------------------+
| Čís. | Položka      |  Čís.|   Skutečnost v účetním období |
|    |          |    +-----------------+----------------+
| pol. |          |  řád.|     běžném |  minulém   |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+
| a  |   b       |  c |     1    |    2    |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+
     B. VÝNOSY

  1.   Výnosy z pokladních  67
     a mezibankovních
     operací (711)
 1.1.  Přijaté úroky     68
 1.2.  Přijaté poplatky a   69
     provize

  2.   Výnosy z operací    70
     s klienty (712)
 2.1.  Přijaté úroky     71
 2.2.  Přijaté poplatky    72
     a provize

  3.   Výnosy z leasingu (713) 73

  4.   Výnosy z operací s cen- 74
     nými papíry (715)
 4.1.  Úroky z cenných papírů 75
     s pevným výnosem
 4.1.1.  Úroky z majetkových   76
     účastí s pevným výnosem
 4.1.2.  Úroky z ostatních    77
     cenných papírů s pevným
     výnosem
 4.2.  Dividendy z cenných   78
     papírů s proměnlivým
     výnosem
 4.2.1.  Dividendy z majetkových 79
     účastí s proměnlivým
     výnosem
 4.2.2.  Dividendy z ostatních  80
     cenných papírů s
     proměnlivým výnosem
 4.3.  Přijaté poplatky    81
     a provize
 4.4.  Zisk z prodeje cenných 82
     papírů

+-------+--------------------+-------+----------------------------------+
| Čís. | Položka      |  Čís.|   Skutečnost v účetním období |
|    |          |    +-----------------+----------------+
| pol. |          |  řád.|     běžném |  minulém   |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+
| a  |   b       |  c |     1    |    2    |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+

4.4.1. Zisk z prodeje cenných   83
    papírů s pevným výnosem
    (bez majetkových účastí)
4.4.2. Zisk z prodeje ostatních  84
    cenných papírů
    (bez majetkových účastí)
 5.  Výnosy z devizových    85
    operací (716)
5.1.  Úroky ze swapových operací 86
5.2.  Zisky z termínových        87
    devizových operací
5.3.  Zisky z opčních operací  88
5.4.  Kursové rozdíly pasívní z 89
    devizových operací
5.5.  Přijaté poplatky      90
    a provize

6.   Výnosy z ostatních     91
    operací (717)
6.1.  Přijaté poplatky      92
    a provize

7.   Výnosy z emise bankovek  93
    a mincí (718)

8.   Použití rezerv a oprav-  94
    ných položek (úč.sk.75)
8.1.  Použití opravných     95
    položek (751 a 754)
8.1.1. Použití zákonných     96
    opravných položek
    ke klasifikovaným úvěrům
    (z 754)
8.1.2. Použití opravných     97
    položek na konkurz a
    vyrovnání (z 754)
8.1.3. Použití ostatních     98
    opravných položek (z 751)
8.1.4. Použití opravných     99
    položek k cenným papírům
    (z 751)
8.1.5. Použití opravných     100
    položek k majetkovým
    účastem (z 751)

+-------+--------------------+-------+----------------------------------+
| Čís. | Položka      |  Čís.|   Skutečnost v účetním období |
|    |          |    +-----------------+----------------+
| pol. |          |  řád.|     běžném |  minulém   |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+
| a  |   b       |  c |     1    |    2    |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+

8.1.6. Použití opravných     101
    položek k hmotnému
    majetku (z 751)
8.1.7. Použití opravných     102
    položek k nehmotnému
    majetku (z 751)
8.2.  Použití rezerv      103
    osvobozených od daně
    (752)
8.2.1. Použití rezerv na     104
    úvěry (z 752)
8.2.2. Použití rezerv na     105
    poskytnuté záruky (z 752)
8.2.3. Použití rezerv na     106
    opravy hmotného (z 752)
     majetku
8.3.  Použití ostatních     107
    rezerv (753)

 9.  Ostatní provozní     108
    výnosy (úč.sk. 76)
9.1.  Výnosy z odepsaných    109
    pohledávek za bankami
    (761
9.2.  Výnosy z odepsaných    110
    pohledávek za klienty
     (762)
9.3.  Výnosy z převodu     111
    majetkových účastí
    (765)
9.4.  Výnosy z převodu     112
    ostatního majetku
     (766)
9.5.  Jiné provozní výnosy   113
    (767)

10.   Ztráta z běžné čin-    114
    nosti po zdanění

11.   Mimořádné výnosy(771)   115

12.   Ztráta z mimořádné    116
    činnosti po zdanění

+-------+--------------------+-------+----------------------------------+
| Čís. | Položka      |  Čís.|   Skutečnost v účetním období |
|    |          |    +-----------------+----------------+
| pol. |          |  řád.|     běžném |  minulém   |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+
| a  |   b       |  c |     1    |    2    |
+-------+--------------------+-------+-----------------+----------------+

13.   Ztráta za účetní období  117

14.   Součet          118
    (pol.1 až 13 mimo 10 a 12)

15.   Kontrolní číslo      119
Příl.4
PŘÍLOHA
Příloha (§ 18 odst.1 písm.c) zákona) obsahuje:
(1) Informace o
a) použitých způsobech oceňování majetku a závazků a cizích měnách a kursech použitých pro přepočet cizích měn na Kč,
b) postupech odpisování hmotného a nehmotného majetku,
c) postupech účtování, jejich změnách, důvodech těchto změn a o peněžních částkách z nich vyplývajících.
(2) Údaje o odloženém daňovém závazku, popř. pohledávce, s uvedením důvodu jejich změn a výše.
(3) Informace o obchodovatelných cenných papírech v členění podle
a) sektorů (stanovených opatřením ČNB) emitentů těchto papírů,
b) jejich jednotlivých druhů,
c) cenných papírů kótovaných na burze.
(4) Ocenění cenných papírů se uvede v ceně pořízení a tržní ceně (současné hodnotě) na finančním trhu k rozvahovému dni (ke dni sestavení účetní závěrky).
(5) Majetkové účasti v členění podle Čl. II. Obecných ustanovení postupů účtování pro banky. Dále se majetkové účasti uvedou v členění na akcie a podíly podle jednotlivých emitentů s uvedením jejich názvu a sídla, výše majetkové účasti na základním jmění.
(6) Emisi akcií v průběhu roku s uvedením jejich počtu a nominální hodnoty podle druhu, při zvýšení základního jmění se uvede základní jmění upsané nesplacené a nezapsané do obchodního rejstříku. Dále se uvedou název a sídlo osob (fyzických a právnických), které se podílejí na základním jmění banky s uvedením výše vkladu v procentech (limit 3 %). Počet akcií vlastněných osobami,které mají k bance zvláštní vztah ve smyslu § 19 zákona č. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
(7) Druh a výši neprodaných obligací (dluhopisů), jejichž emitentem je banka v členění podle emisí a částka obligací splatných do 1 roku.
(8) Úvěry poskytnuté bankám a jednotlivým sektorům v členění podle
a) smluvní doby splatnosti na úvěry splatné
aa) do 1 roku,
ab) od 1 roku do 4 let,
ac) nad 4 roky nestanoví-li mezinárodní právní předpisy
členění úvěrů podle doby splatnosti jinak,
b) zbytkové doby splatnosti úvěrů podle písm. a),
c) částky úvěrů podle písm. a) a b) splatné na požádání,
d) částky kreditního zůstatku účtu 133 a částky debetního zůstatku účtu 137 z analytické evidence, která vznikla nesprávným účtováním a s uvedením důvodu vzniklé chyby,
e) druhy a částky záruk nebo jiného zajištění těchto úvěrů účtovaných na rozvahových a podrozvahových účtech. V samostatné položce se uvede druh a částka zajištění úvěru převzetím movitého majetku od dlužníka a zaúčtovaného do neodepisovaného majetku banky při současném uzavření smlouvy o výpůjčce (§ 28 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
f) úvěrů zvláštního charakteru, u kterých se uvede výše úvěru, měna, na kterou úvěr zní, úroková sazba, podmínky podřízenosti a podmínky, které podřízené podmínky mění na kapitál nebo jinou formu závazku.
(9) Přijaté úvěry se člení v rozsahu podle odstavce 7.
(10) Konsorciální úvěry s uvedením rozdělení peněžní účasti, rizika a úroku mezi gestora, účastníky a spoluúčastníky. Tyto informace uvádí pouze gestor.
(11) Ostatní pohledávky a závazky na termín ke klientům se člení podle odstavce 7.
(12) Odpis nepromlčených pohledávek stanovený vnitřním předpisem banky v členění na odepsané pohledávky za bankami a za klienty a případné výnosy s odepsaných pohledávek, a to v členění podle jednotlivých sektorů.
(13) Přehled typů potencionálních transakcí k rozvahovému dni s určením každého typu transakce, kterou banka provádí za účelem
a) zajištění (hedging) účinků rozkolísanosti úrokových měr, směnných kursů a cen obchodovatelných cenných papírů na finančních trzích,
b) vlastního obchodování.
(14) Základnu pro výpočet rezerv a opravných položek, postup výpočtu tvorby těchto rezerv a opravných položek, tituly a jejich výši, na jejichž základě došlo k použití rezerv a opravných položek, stav jednotlivých druhů rezerv ke dni sestavení účetní závěrky
a) osvobozených od daně
aa) rezervy
ab) opravné položky
b) ostatních
ba) rezervy
bb) opravné položky
(15) Rozpis zřizovacích výdajů.
(16) U hmotného a nehmotného majetku se za každou skupinu uvede celková pořizovací cena na začátku období, přírůstky, úbytky, celková pořizovací cena na konci období a oprávky.
(17) Hmotný majetek kupovaný nebo prodávaný na základě leasingu se uvede jako majetek pořízený na úvěr, pokud dochází k následnému přechodu vlastnictví věci na nájemce.
(18) Použití hospodářského výsledku za minulé účetní období a návrh na použití hospodářského výsledku běžného účetního období.
(19) Hodnoty převzaté bankou do správy.
(20) Potenciální závazky a pohledávky v členění na odvolatelné a neodvolatelné (zejména akreditivy, dohody o refinancování).
(21) Všeobecné provozní náklady v členění na:
a) osobní náklady včetně odměn vedení
aa) mzdy a odměny
ab) sociální náklady
ac) odměny členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů
podle jednotlivých orgánů,
b) průměrný počet zaměstnanců v běžném účetním období, počet členů dozorčí rady a obchodního vedení banky.
(22) Celkové částky majetku a závazků v cizích měnách přepočtené na Kč.
Příl.5
Rozsah údajů ke zveřejnění z účetní závěrky
Čl. I
Rozvaha
(příloha č.2)
AKTIVA
1. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank, poštovní šekové účty - pol. 1.1., 1.2., 1.3.
2. Státní pokladniční poukázky a nakoupené pokladní poukázky - pol.3.,4.
3. Pohledávky za bankami - pol. 2.1.,14., 15.
a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
4. Úvěry bankám - pol. 2.2.
5. Úvěry klientům - pol. 5
a) splatné na požádání
b) ostatní úvěry
6. Obligace a jiné cenné papíry s pevným výnosem určené k obchodování - pol. 6.
7. Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem určené k obchodování - pol. 7.
8. Majetkové účasti s podstatným vlivem - pol. 10 minus pol. 10.1.1.mínus 10.2.1.
9. Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem - pol. 11 mínus 11.1.1. mínus 11.2.1.
10. Nehmotný majetek - pol. 16, 18.2.
11. Hmotný majetek - pol. 17.,18.1.,19
a) pozemky a budovy - pol. 17.1.1.
b) ostatní 17.1.2.,17.2., 18.1.,19
12. Akcionáři a společníci - pol. 12
13. Vlastní akcie - pol. 13
14. Ztráta za účetní období - pol. 27
15. Ostatní aktiva - všechny ostatní položky, které nejsou uvedeny v položkách 1-14 této přílohy.
Aktiva celkem (součet pol. 1 až 15)
PASÍVA
1. Závazky k bankám - pol. 1.,2.,8.1.
a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
2. Závazky ke klientům - pol. 3.,5.,8.2.
a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
3. Vkladové certifikáty a pokladní poukázky - pol. 4
4. Emise obligací a obdobných dluhopisů - pol. 7
5. Rezervy - pol.9
6. Základní jmění - pol. 10
7. Kapitálové fondy - pol.12.,13.
8. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku - pol.15,16.
a) rezervní fondy - pol.15
b) ostatní - pol.16
9. Převedený hospodářský výsledek -pol.17
10. Zisk účetního období - pol.27
11. Ostatní pasíva - všechny ostatní položky, které nebyly uvedeny v položkách 1. - 10. této přílohy.
Pasíva celkem (Součet pol. 1-11)
PODROZVAHA
1. Závazky z akceptů a indosamentů, jiných písemných závazků, hodnoty dané jako záruky - pol. 1
a) k bankám
b) ke klientům
2. Úvěrová rizika - pol. 2
3. Pohledávky ze spotových, termínových a opčních operací - pol. 3.,5.,7.
4. Závazky ze spotových, termínových a opčních operací - pol. 4.,6.,8.
Čl. II
Výkaz zisků a ztrát
(Příloha č. 3)
1. Přijaté úroky - pol. B 1.1., B 2.1., B 4.1.2., B 5.1.
2. Placené úroky - pol. A 1.1., A 2.1., A 4.1., A 6.1.
3. Výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem - pol. B 4.2.2.
4. Výnosy z majetkových účastí - pol. B 4.1.1., B 4.2.1.
5. Výnosy z poplatků a provizí - pol. B 1.2., B 2.2.,B 4.3., B 5.5., pol. B 6.1.
6. Placené poplatky a provize - pol. A 1.2., A 2.2., A 4.2., pol. A 5.2.,A 6.5.,A 7.1.
7. Zisk (ztráta) z finančních operací - pol. B 4.4., B 5.2., B 5.3., pol. B 5.4., B 6 mínus B 6.1., B 8.1.4. mínus (pol. A 5.1., A 6.2.,A 6.3., A 6.4., A 7 mínus A 7.1., A 10.1.4.)
8. Výnosy z finančního leasingu - pol. B 3.
9. Ostatní výnosy - pol. B 8.1.6.,B 8.1.7., B 8.2.3.,B 7 (jen ČNB), B 9
10. Všeobecné provozní náklady - pol. A 9 mínus A 9.5. mínus A 9.6.
11. Odpisy a tvorba opravných položek a rezerv k hmotnému a nehmotnému majetku - - pol. A 9.5., A 9.6., A 10.1.6.,A 10.1.7., A 10.2.3.
12. Náklady na finanční leasing - pol. A 3
13. Ostatní provozní náklady - pol.A 8 (jen ČNB), A 11., pol. A 12.
14. Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům - pol. A 10.1.1., A 10.1.2., A 10.1.3., A 10.2. minus A 10.2.3.
15. Použití rezerv a opravných položek k úvěrům - pol. B 8.1.1., B 8.1.2., B 8.1.3., B 8.2. mínus B 8.2.3.
16. Tvorba rezerv a opravných položek k majetkovým účastem - pol. A 10.1. 5.
17. Použití rezerv a opravných položek k majetkovým účastem - pol. B 8.1.5.
18. Tvorba ostatních rezerv a opravných položek - pol. A 10.3.
19. Použití ostatních rezerv a opravných položek - pol. B 8.3.
20. Mimořádné výnosy - pol. B 11.
21. Mimořádné náklady - pol. A 14., A 15
22. Zisk/ztráta za účetní období - pol. A 17 (B 13).
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
1) Národní informační středisko ČR, Havelkova 22, Praha 3
2) Zákon České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
3) Opatření MF ČR č.j. 282/41410/1993 ze dne 9. července 1993, ve znění pozdějších předpisů.