Opatření ze dne 11.11.1996, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

29.11.1996 | Sbírka:  283/71 761/1996 | Částka:  87/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 530/1992
Pasivní derogace: 283/76 104/2000
283/71 761/1996
Opatření,
Ministerstva financí,
ze dne 11. listopadu 1996
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Referenti :
Ing. J. Lehkoživ
tel. 2454 2691
Ing. D. Prokůpková
tel. 2454 2652
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové příspěvkové organizace a obce, vydané FMF č.j. V/20 530/1992, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.1997.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.
Účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce FMF čj. V/20 530/1992 ze dne 30.7.1992, ve znění pozdějších úprav, se mění a doplňuje takto:
Úvodní ustanovení
1) Čl. VII - Den uskutečnění účetního případu Text se označí jako odstavec (1) a vypouští se v něm text v závorce a dále se doplňuje odstavec (2) :
"(2) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za den uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy u zúčastněných stran zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění dne účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou v analytické evidenci a při inventarizaci v inventurním soupisu."
2) Čl. XVIII Dosavadní název článku se mění na "Pohledávky a závazky z opčních operací"
"Opční operací se rozumí, že kupující opce má u nákupní opce právo koupit, a u prodejní opce právo prodat stanovený podkladový nástroj, např. cenné papíry za předem pevně určenou cenu (cenu realizační) k určitému datu. Ke stanovenému datu právo realizace (uplatnění) opce zaniká. Prodávající (výstavce) opce má u nákupní opce povinnost prodat a u prodejní opce povinnost nakoupit podkladový nástroj za předem určenou cenu (cena realizační). Opce jsou tedy pohledávkou nebo závazkem a účtují se na účtech 378 - Jiné pohledávky a 379 - Jiné závazky. Opční listy jsou cenné papíry, které se účtují na účtu 251 - Majetkové cenné papíry."
3) Stávající článek XVIII - Vnitropodnikové účetnictví se mění na článek XIX.
Účtová třída O - Investiční majetek
1) Čl. I odst. (9) písm. b) Písm. b) se nahrazuje textem: " b) o majetku najatém podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů."
2) Čl. III odst. (6) Text odstavce se doplňuje o větu:
"Věcný vklad do obchodní nebo družstva se oceňuje také cenou pořízení vloženého majetku, bez ohledu na případné jeho jiné ocenění ve smlouvě."
3) Čl. III odst (7) Odstavec (7) se ruší bez náhrady a v této souvislosti se upraví číslování následujících odstavců.
4) Čl. V odst (8) Text odstavce se mění takto:
"(8) Pořízení nehmotných investic a pořízení hmotných investic, které je trvale zastaveno a vlastníkem v něm nebude pokračováno, jakož i dodávky prací, které v průběhu pořízení investic se staly neupotřebitelné v důsledku následně vydaných právních předpisů, se odepíší - u rozpočtové organizace na vrub účtu 400- Náklady rozpočtových organizací resp. na vrub účtu 410 - Materiální náklady. - u příspěvkové organizace na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady."
4) Čl. VII odst (1) písm. a) V závorce se za slova "zemědělské výrobě" vkládají slova
"poplatků za dočasné odnětí lesní půdy, úplat za poskytnuté záruky v souvislosti s pořízením investic."
5) Čl. VII odst. (1) písm. b) Za slova "odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě" se vkládají slova "poplatky za trvalé odnětí lesní půdy."
6) Čl. VII odst. (1) písm. d) Tečka na konci odstavce se nahrazuje čárkou a doplňuje se text:
" jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů."
7) Čl. VII odst. (1) písm. e) Doplňuje se písmeno e) v tomto znění
"e) úhradu podílů na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení na přeložku rozvodného zařízení."
8) Čl. VII odst .(2) písm. a) Slova " penále, poplatky z prodlení " se nahrazují slovy "smluvní pokuty a úroky z prodlení ,popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, účtované: - u rozpočtových organizací na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací , resp. na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy - u příspěvkových organizacích a u hospodářské činnosti rozpočtových organizací, na vrub účtu 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení .
9) Čl. VIII odst . (1) písm. a) Slovo "koupeny" se nahrazuje slovem "nabyty" a slovo "dodávky" se nahrazuje slovem "nabytého".
10) Čl. VIII odst. (2) písm. a) Slovo "koupeno" se nahrazuje slovem "nabyto" a slovo "dodávky" se nahrazuje "nabytého".
11) Čl. VIII odst. (2) písm. b) Text za čárkou se vypouští.
12) Čl. IX odst (1) Odstavec se nahrazuje textem :
"(1) V případě pozemku s ložiskem nerostných surovin pořízeného po 1.1. 1997 se určí cena ložiska jako rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou pozemku stanovenou podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko se zaúčtuje na účet 029 - Ostatní hmotný investiční majetek. Pořizovací cena ložiska se u příspěvkové organizace odepisuje postupně po dobu těžby podle odpisového plánu."
13) Čl. XI odst (2) Slova v odstavci "datum jeho pořízení" se nahrazují slovy, " datum a způsob jeho pořízení."
    Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu rozpočtu organizací
       a rozpočtové a ostatní finanční účty.
1) Čl. VI odst (1) Odstavec se doplňuje textem:
"Na účtě 251 - Majetkové cenné papíry se účtují i ostatní cenné papíry, např. nakoupené opční listy. Pokud nakoupené opční listy jsou v držení až do dne uplatnění přednostního práva, odepíší se v tento den do nákladů: - u rozpočtové organizace na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací resp. na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy - u příspěvkové organizace a u hospodářské činnosti rozpočtových organizací na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady, ať je právo opce uplatněno či nikoliv."
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
1) Čl. VIII odst . (2) Na konec odstavce se vkládá nový pododstavec ve znění:
- "Na těchto účtech se také účtují účetní operace spojené s nákupem a prodejem opce. Na účtu 378 - Jiné pohledávky se účtuje o nakoupené opci (opční premie). Cena opce se po dobu do splatnosti, resp. realizace opce rovnoměrně odepisuje do nákladů: - u rozpočtové organizace ( obce) na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací resp. na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy - u příspěvkové organizace a u hospodářské činnosti rozpočtových organizací na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady Na účtu 379 - Jiné závazky se účtuje o prodané opci (opční premie) . Cena opce se po dobu do splatnosti , resp. realizace opce rovnoměrně odepisuje do výnosů zápisem - u rozpočtové organizace (obce) ve prospěch účtu 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti - u příspěvkové organizace a u hospodářské činnosti rozpočtové organizace ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy. Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce."
Účtová třída 9 - Fondy, hospodářský výsledek a dlouhodobé úvěry
    a půjčky, rezervy,závěrkové a podrozvahové účty.
1) Čl. IX odst (2) V odstavci (2) se doplňují další příklady podrozvahových účtů:
"- Závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení
 - Pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení
 - Odepsané pohledávky
 - Poskytnuté záruky a jiné obchodní závazky
 - Přijaté záruky a jiné obdobné pohledávky
 - Poskytnuté zástavy
 - Přijaté zástavy
 - Závazky z operací s finančními nástroji
 - Pohledávky z operací s finančními nástroji
 - Závazky z leasingu
 - Pohledávky z leasingu ."