Opatření ze dne 15.11.1996, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti

29.11.1996 | Sbírka:  283/71 760/1996 | Částka:  87/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/71 700/1995
Pasivní derogace: 283/76 102/2000
283/71760/1996
OPATŘENÍ
Ministerstva financí,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti.
Referent : Ing. J. Podhorský,
tel. 24542653
Ministerstvo financí ČR podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro obecně prospěšné společnosti, vydané MF ČR čj. 283/71 700/1995 ze dne 28. listopadu 1996.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1997. Ustanovení vztahující se k příloze č. 3 - Účetní závěrka, body 1 až 6 se použijí prvně při sestavování účetní závěrky za rok 1996.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc, v.r.
Příl.1
Účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti vydaná MF ČR čj. 283/71 700/1995 ze dne 28. listopadu 1995 se mění a doplňuje takto :
V příloze č. 1 - Účtová osnova pro obecně prospěšné společnosti, se doplňuje v účtové třídě 2 název účtové skupiny 21 - Peníze
V příloze č. 2 - Postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
Úvodní ustanovení
1) Čl. I - doplní se odstavec (8):
"Dotací se pro účely tohoto opatření rozumí dotace, příspěvky, podpory ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu obcí."
2) Čl. VII - text se označí jako odstavec (1) a vypouští se v něm text v závorce a dále se doplňuje odstavec :
"(2) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za den uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou na inventární kartě investičního majetku a v inventurním soupisu.
3) Čl. XVI se doplňuje o nový odstavec :
"(7) Směnky přijaté jako platební prostředek vyúčtované na účtu 312 - Směnky k inkasu se při prodeji účtují obdobně jako postup pohledávky."
4) Doplňuje se nový článek XX :
" Čl. XX
Pohledávky a závazky z opčních operací
Opční operací se rozumí, že kupující opce má u nákupní opce právo koupit, a u prodejní opce právo prodat stanovený podkladový nástroj, např. cenné papíry, za předem pevně určenou cenu ( cena realizační ) k určitému datu. Ke stanovenému datu právo realizace (uplatnění) opce zaniká. Prodávající ( výstavce ) opce má u nákupní opce povinnost prodat a u prodejní opce povinnost nakoupit podkladový nástroj za předem určenou cenu ( cena realizační ). Opce jsou tedy pohledávkou nebo závazkem a účtují se na účtech 378 - Jiné pohledávky a 379 - Jiné závazky. Opční listy jsou cenné papíry, které se účtují na účtu 251 - Majetkové cenné papíry."
Účtová třída 0 - Investiční majetek
1) Čl. I odst. (9) písm. b) - text se nahrazuje textem:
" b) o majetku najatém podle § 28 zákona odst. 2 zákona o daních z příjmů."
2) Čl. I odst. (9) písm. e) slova "za úplatu" se nahrazují slovy "od jiné osoby".
3) Čl. I. odst. (10) písm. c) poslední věta se nahrazuje větou:
"Účetní jednotka určí, které druhy takto zúčtovaného drobného majetku bude dále sledovat až do jejich vyřazení v operativní evidenci".
4) Čl. IV odst. (3) - za poslední větou se tečka nahradí čárkou a doplní se textem:
"pokud se však výrazněji nenaruší věcná a časová souvislost nákladů a výnosů."
5) Čl. V odst. (7) - text odstavce se nahrazuje novým zněním:
"(7) Pořízení nehmotných investic a pořízení hmotných investic, které je trvale zastaveno a vlastníkem v něm nebude pokračováno, jakož i dodávky prací, které se v průběhu pořízení investic staly neupotřebitelné v důsledku následně vydaných právních předpisů, se odepíší na účet 549 - Jiné ostatní náklady."
6) Čl. VII odst. (1) písm. a) - v závorce se za slova " zemědělské výrobě" vkládají slova "poplatků za dočasné odnětí lesní půdy, úplat za poskytnuté záruky v souvislosti s pořízením investic."
7) Čl. VII odst. (1) písm. b) - za slova " odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě" se vkládají slova " poplatky za trvalé odnětí lesní půdy".
8) Čl. VII odst. (1) písm. d) - tečka na konci odstavce se nahrazuje čárkou a doplňuje se text :
" jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů."
9) Čl. VII odst. (1) - doplňuje se písmeno e) v tomto znění: "e) úhradu podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení."
10) Čl. VII odst. (2) písm. a) - slova " penále, poplatky z prodlení" se nahrazují slovy "smluvní pokuty a úroky z prodlení," popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, účtované na účtu 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení.
11) Čl. VIII odst. (1) písm. a) - slovo " nakoupeny" se nahrazuje slovem " nabyty" a slovo " dodávky" se nahrazuje slovem " nabytého".
12) Čl. VIII odst. (2) písm. a) slovo "koupeno" se nahrazuje slovem "nabyt" a slovo "dodávky" se nahrazuje slovem "nabytého".
13) Čl. IX odst. (1) - odstavec se nahrazuje tímto textem :
"(1) V případě pozemku s ložiskem nerostných surovin pořízeného po 1. 1. 1997 se určí cena ložiska jako rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou pozemku stanovenou podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko se zaúčtuje na účet 029 - Ostatní hmotný investiční majetek. Pořizovací cena ložiska se odpisuje postupně po dobu těžby podle odpisového plánu."
13) Čl. XI odst. (2) - slova "datum jeho pořízení" se nahrazují slovy "datum a způsob jeho pořízení."
 Účtová třída 2 - Finanční účty
1) Čl. III odst. (7) - před poslední větu se vsunou věty:
" Účtují se zde i ostatní cenné papíry, např. nakoupené opční listy. Pokud nakoupené opční listy jsou v držení až do dne uplatnění přednostního práva, odepíší se v tento den do nákladů jako na účet 549 - Jiné ostatní náklady", ať je právo uplatněno či nikoliv."
 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
Čl.VIII - doplní se o další pododstavce :
"Na účtu 378 se účtují nakoupené opce ( opční premie ). Cena opce se po dobu po splatnosti, resp. realizace opce rovnoměrně odepisuje do nákladů zápisem na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady". Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce. Na účtu 379 - Jiné závazky se účtují prodané opce (opční premie). Cena opce se po dobu do splatnosti, resp. realizace opce rovnoměrně odepisuje do výnosů ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy". Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce."
  Účtová třída 5 - Náklady
Čl. II odst. (6. 1.) - v druhé větě se před spojku "a" vkládají slova: " a hodnota úplatně převedené investice"
 Účtová třída 6 - Výnosy
1) Čl. I, Úvodní ustanovení, odst. 3 se mění název účtu 963 na Účet zisků a ztrát.
2) Čl. I, Úvodní ustanovení, odstavec 5 se mění v textu slovo " nákladů" na " výnosů."
Třída 9 - Jmění, fondy, hospodářský výsledek a dlouhodobé úvěry
      a závazky, závěrkové a podrozvahové účty
V čl. VIII odst. (2) - doplňují se další příklady podrozvahových účtů :
"- závazky  ze  smluvních  pokut  a  úroků z prodlení,
 - pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení,
 - odepsané pohledávky,
 - poskytnuté záruky a jiné obdobné závazky,
 - přijaté záruky a jiné obdobné pohledávky,
 - poskytnuté zástavy,
 - přijaté zástavy,
 - závazky z operací s finančními nástroji,
 - závazky z leasingu,
 - pohledávky z leasingu.
 V příloze č. 3 - Účetní závěrka se mění a doplňuje v Čl. IV,
bodě 5. Přehled o peněžních tocích (cash flow) takto :
(1) Znění odstavce (5. 2. 6.) se ruší a nahrazuje se novým zněním takto :
K A. 2. 1. Změna stavu pohledávek se zjistí z účtů 311, 312, 313, 315, 335, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 358, 378. Přírůstek se označí znaménkem " -" úbytek " ". U účtu 391 se přírůstek označí znaménkem " + " , úbytek " - ".
(2) Znění odstavce ( 5. 2. 7. ) se doplní o účet 336.
(3) Ve znění odstavce ( 5. 2. 8. ) se ruší poslední věta a nahrazuje se zněním takto : Přírůstek se označí znaménkem " - " , úbytek " ".
(4) Ve znění odstavce ( 5. 2. 9. ) se ruší poslední věta a nahrazuje se zněním takto : Přírůstek se označí znaménkem " - ", úbytek " ".
(5) V odstavci (5.2.17) se za druhou větu doplní následujícím zněním: Změna stavu účtu 900 ovlivňující cash flow připadá v úvahu jen v případě skutečného peněžního toku (peněžního příjmu popř. výdaje).
(6) V odstavci (5.2.18) se za druhou větu doplní následující znění:
Změna stavu účtu 911 ovlivňující cash flow připadá v úvahu jen v případě skutečného peněžního toku (peněžního příjmu popř. výdaje).
(7) Ve výkazu ROZVAHA na str. 84, na ř. 058, se doplňuje účet 261.
(8) Ve výkazu ROZVAHA na str. 85, na ř. 084, se původní text nahradí novým textem : " Součet ř. 079 až 083".