Opatření ze dne 17.12.1996, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly

31.12.1996 | Sbírka:  312/1996 Sb. | Částka:  93/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 219/1995 Sb., 6/1993 Sb.
Prováděcí: 13/2000 (CBO), 29/1998 (CBO), 15/1998 (CBO), 11/1997 (CBO), 3/1997 (CBO)
Aktivní derogace: 234/1995 Sb.
Pasivní derogace: 183/2002 Sb.
312/1996 Sb.
OPATŘENÍ
České národní banky
ze dne 17. prosince 1996,
kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
Česká národní banka stanoví podle § 8 odst. 6 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, a podle § 36 písm. b) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Předmět úpravy
Postupy stanovené tímto opatřením se vztahují na peněžní úhrady vymezené zvláštním předpisem,1) které provádí banka a pobočka zahraniční banky (dále jen "banka") přímo nebo prostřednictvím jiné banky.
§ 2
Úhrady vyšlé
(1) Banka provede úhradu na základě platebního příkazu předloženého příkazcem nebo na základě obstarání jiného příkazu bankou podle dohodnutých platebních podmínek příkazce (např. příkaz k otevření akreditivu, příkaz k obstarání dokumentárního inkasa).
(2) Platební příkaz nebo jiný příkaz (dále jen "příkaz") musí obsahovat platební titul pro označení účelu úhrady, tj. slovní označení účelu prováděné úhrady a jemu odpovídající číselné označení platebního titulu podle zvláštního předpisu.1)
(3) Před provedením úhrady banka porovná vzájemný soulad číselného označení účelu úhrady platebním titulem se slovním označením účelu úhrady uváděným příkazcem. Neobsahuje-li příkaz údaje požadované podle odstavce 2 nebo tyto údaje nejsou navzájem v souladu, banka příkaz neprovede a vrátí jej příkazci k doplnění nebo k provedení opravy.
(4) Banka je oprávněna vyžadovat od příkazce před provedením úhrady doklady nezbytné pro posouzení správnosti uváděných údajů týkajících se označeného účelu úhrady. Příkazce je povinen na žádost banky tyto doklady bance předložit.
(5) U dokladů, u nichž by pořízení kopie bylo spojeno s nepřiměřenými náklady pro příkazce, pořídí banka záznam o nahlédnutí do dokladů. V záznamu se uvede datum, skutečnost, kterou doklady prokazují, jméno a podpis osoby, která doklady přezkoumala.
(6) Nemůže-li příkazce předložit požadované doklady, je banka oprávněna požadovat od příkazce písemné prohlášení, ve kterém příkazce uvede informace vysvětlující účel úhrady a důvod pro nepředložení listinných dokladů. Písemné prohlášení příkazce může být uvedeno přímo na příkazu.
(7) V případě, kdy je k úhradě vyžadováno devizové povolení podle devizového zákona,2) banka je povinna před provedením úhrady vyžadovat od příkazce předložení devizového povolení a příkazce je povinen toto devizové povolení bance předložit, jinak banka úhradu neprovede. Jestliže příkazce prohlásí, že podle devizového zákona se na požadovanou úhradu vztahuje výjimka, kdy se devizové povolení nevyžaduje, musí tuto skutečnost prokázat bance doklady, jinak banka úhradu neprovede.
(8) Banka uschová kopie dokladů nebo záznam o nahlédnutí do dokladů nebo písemné prohlášení a kopii devizového povolení spolu s příkazem po dobu pěti let od ukončení roku, v němž k úhradě došlo, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Úhrady došlé
§ 3
(1) Úhradu připíše banka ve prospěch účtu příjemce a přiřadí jí číselné označení platebního titulu odpovídající účelu úhrady uvedenému příkazcem.
(2) Není-li označen účel úhrady příkazcem, banka připíše úhradu ve prospěch účtu příjemce a přiřadí jí nejvhodnější číselné označení platebního titulu podle:
a) dispozice příjemce,
b) dohody uzavřené mezi klientem a bankou,
c) povahy opakujících se úhrad pro příjemce nebo zaměření jeho činnosti.
Pokud banka následně zjistí od příjemce úhrady, že účel úhrady měl být označen jiným platebním titulem, banka provede opravu postupem stanoveným v § 6.
(3) Nelze-li označit úhradu podle odstavce 2, banka úhradě přiřadí náhradní platební titul č. 199. Banka vhodnou formou sdělí příjemci úhrady, že v jeho prospěch byla připsána úhrada, jejíž účel banka nemohla označit odpovídajícím platebním titulem, a současně požádá příjemce o sdělení odpovídajícího účelu úhrady. Příjemce úhrady je povinen na základě této výzvy neprodleně sdělit bance odpovídající účel úhrady. Pokud banka následně od příjemce úhrady zjistí účel úhrady, provede opravu náhradního platebního titulu postupem stanoveným v § 6.
(4) Pokud banka u úhrady ve výši 500 000 Kč a vyšší nezjistí odpovídající účel úhrady nejpozději do 20 kalendářních dnů od jejího připsání na účet, vyzve příjemce úhrady ke sdělení účelu úhrady. Výzvu zašle banka příjemci úhrady do vlastních rukou a doklad o doručení uschová spolu s kopií výzvy po dobu pěti let od ukončení roku, v němž k úhradě došlo. Náklady spojené s výzvou nese příjemce úhrady.
(5) Příjemce je povinen sdělit odpovídající účel úhrady bance nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy podle odstavce 4. V případě, že příjemce tuto povinnost nesplní, banka postupuje podle § 5.
§ 4
(1) Pokud není dohodou mezi bankami stanoveno jinak, banka, která obdrží úhradu pro klienta jiné banky v tuzemsku (dále jen "korespondentská banka"), připíše úhradu na účet tuzemské banky příjemce vedený v měně úhrady určené k připsání ve prospěch účtu jejího klienta.
(2) Korespondentská banka, která obdrží úhradu v cizí měně pro klienta jiné banky v tuzemsku, označí úhradu platebním titulem č. 999 podle zvláštního předpisu1) a úhradu připíše na účet banky příjemce určené k připsání ve prospěch účtu jejího klienta. Banka příjemce dále postupuje podle § 3, tj. připíše úhradu na účet příjemce a označí ji odpovídajícím platebním titulem podle zvláštního předpisu1) ve skupinách 1 až 8.
(3) Korespondentská banka, která obdrží ze zahraničí úhradu v české měně pro klienta jiné banky v tuzemsku, úhradu připíše přímo na účet příjemce nebo na účet banky příjemce s určením připsání ve prospěch účtu jejího klienta a přiřadí jí číselné označení platebního titulu podle zvláštního předpisu1) ve skupinách 1 až 8 odpovídající účelu úhrady uvedenému příkazcem.
(4) Není-li účel úhrady uveden, korespondentská banka přiřadí úhradě náhradní platební titul č. 195. Korespondentská banka současně se sdělením o připsání úhrady, jejíž účel nemohla označit odpovídajícím platebním titulem, vyzve ke sdělení správného číselného označení platebního titulu nebo účelu úhrady
a) přímo příjemce úhrady a dále postupuje podle § 3 odst. 3 až 5, nebo
b) banku příjemce, která zjistí účel úhrady od příjemce postupem stanoveným v § 3 odst. 2 až 5 a neprodleně jej sdělí korespondentské bance.
Pokud korespondentská banka následně zjistí účel úhrady, provede opravu náhradního platebního titulu postupem stanoveným v § 6.
(5) Korespondentská banka postupuje podle odstavců 3 a 4 rovněž v případě, kdy obdrží úhradu pro klienta jiné banky v tuzemsku v cizí měně, kterou podle dohody mezi bankami připisuje v české měně přímo na účet příjemce nebo na účet banky příjemce s určením připsání ve prospěch účtu jejího klienta.
§ 5
Porušení devizových předpisů
(1) Zjištěná porušení nebo podezření z porušení tohoto opatření nebo jiných devizových předpisů klientem banky oznamuje banka bez zbytečného odkladu příslušnému devizovému orgánu,3) který postupuje podle zvláštního zákona.4)
(2) Banka v oznámení podle odstavce 1 uvede popis zjištěného stavu a dále uvede:
a) jméno a příjmení fyzické osoby, její rodné číslo a bydliště,
b) jméno, příjmení a obchodní jméno fyzické osoby podnikatele, místo jeho podnikání nebo bydliště a identifikační číslo. V případě, že identifikační číslo nebylo přiděleno, uvede banka jeho rodné číslo,
c) obchodní jméno nebo název právnické osoby, její sídlo a identifikační číslo.
§ 6
Oprava výkazů
Banka, která následně zjistí od příjemce odpovídající účel úhrady, provede opravu číselného označení platebního titulu této úhrady tak, že v nejbližším vykazovaném období ve výkazu "Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách DEV (ČNB-Ds)12-12" o předmětnou částku sníží objem opravovaného platebního titulu a současně o předmětnou částku zvýší objem odpovídajícího platebního titulu. Tuto opravu banka promítne i do všech věcně navazujících statistických výkazů řady DEV stanovených opatřením České národní banky.5)
§ 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se opatření České národní banky č. 234/1995 Sb., kterým se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům.
§ 8
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.
1) Opatření České národní banky č. 311/1996 Sb., kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad.
2) § 3 odst. 2 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
4) § 22 zákona č. 219/1995 Sb.
5) Opatření České národní banky č. 2 ze dne 26. června 1996, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, oznámené v částce 60/1996 Sb.