Opatření ze dne 6.12.1996 k předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů

31.12.1996 | Sbírka:  283/66 195/1996 | Částka:  95/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 283/5 720/1996, 283/73 244/1994, 283/3 150/1994
Pasivní derogace: 111/61 721/1997, 111/50 449/1997
283/66 195/1996
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
k předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů
Změna: 111/50 449/1997
Referent :
Ing. D. Sokolová
tel. 2454 2669
Ministerstvo financí podle §10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.I
1) Údaje předkládají
a) ústřední orgány státní správy a další orgány, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu (dále jen "ústřední orgány)",
b) rozpočtové a příspěvkové organizace,
c) okresní úřady, Magistrátní úřad hl. m. Prahy, magistrátní úřady měst Brno, Ostrava, Plzeň - dále jen "okresní úřady",
d) obce,
e) dobrovolné svazky obcí,
způsobem uvedeným v Příloze 1 až 4 tohoto opatření.
2) Údaje se předkládají formou
a) účetních výkazů
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02),
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02),
- Roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací (MPO Úč 5 - 01)
- Roční přehled aktiv a pasív obcí ( Malé obce Úč 6 - 01).
Účetní výkazy stanoví opatření FMF č.j. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, ve znění pozdějších doplňků,
b) finančních výkazů
- Výkaz o plnění rozpočtů obcí a okresních úřadů (Fin Obce, okresy 1 - 12),
- Výkaz o plnění příjmů a výdajů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 M),
- Výkaz o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 U).
Sestavení těchto finančních výkazů stanoví opatření MF ČR č.j. 283/51 437/1996, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a stanoví se finanční výkazy rozpočtových organizací, obcí a ústředních orgánů,
c) přehledu o rozpočtových opatřeních, který je stanoven v Příloze 1 a v Příloze 2 tohoto opatření.
Čl.II
Tímto opatřením se ruší
a) opatření MF ČR č.j. 283/3 150/1994 k předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací,
b) opatření MF ČR č.j. 283/73 244/1994, kterým se doplňuje opatření pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací,
c) opatření MF ČR č.j. 283/5 720/1996, kterým se doplňuje opatření pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací (Příloha 2).
Čl.III
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997, termíny pro předložení výkazů v období závěru roku jsou platné již pro roční závěrku za rok 1996.
Ministr financí České republiky:
Ing. Ivan Kočárník, CSc, v.r.
Příl.1
Předkládací cesty údajů
Ústřední orgány a rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované, okresní úřady, obce a rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované a dobrovolné svazky obcí předkládají údaje podle následujících ustanovení.
Odchylky od tohoto postupu stanoví Ministerstvo financí zvlášť pouze pro Bezpečnostní a informační službu zvláštním pokynem.
A.
Ústřední orgány a jimi zřizované rozpočtové a příspěvkové organizace
I. Předkladatelé :
a) Rozpočtové organizace předkládají zřizovateli údaje
čtvrtletně
- Výkaz o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 U)
- přehled rozpočtových opatření
pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02)
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02) za hospodářskou činnost
b) Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli údaje
pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02)
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02)
ročně
- Roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací(MPO Úč 5 - 01)
c) Ústřední orgány předkládají Ministerstvu financí sumární údaje za kapitolu celkem samostatně za rozpočtové a samostatně za příspěvkové organizace v členění podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ, 4 místa zleva)
čtvrtletně
- Výkaz o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 U)
- přehled rozpočtových opatření
pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02)
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02)
ročně
- Roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací (MPO Úč 5 - 01)
II. Způsob předkládání
1. Předložení zřizovateli
Organizace předkládají výkazy svému zřizovateli v počtu vyhotovení a ve lhůtě, kterou jim tento orgán stanoví.
Předložením údajů se rozumí některá z těchto variant :
a) předložení formulářů výkazů, schválené statutárním zástupcem, k pořízení dat na magnetická média a k dalšímu zpracování,
b) předložení dat výkazů na magnetickém médiu a jejich opisu schváleném statutárním zástupcem účetní jednotky,
2. Předložení Ministerstvu financí
Ústřední orgány zajistí vyhotovení sumářů za kapitolu celkem a výkazů za jednotlivé rozpočtové a příspěvkové organizace. Sumář za příspěvkové organizace bude členěn podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ, 4 místa zleva).
Předložením údajů Ministerstvu financí se rozumí předání sumáře za kapitolu celkem na magnetickém médiu (podle Přílohy 2) a třech vyhotovení opisu sumáře za kapitolu schváleném a podepsaném statutárním zástupcem Ministerstvu financí. Po odsouhlasení sumáře za kapitolu celkem Ministerstvem financí předá ústřední orgán magnetického média s údaji za jednotlivé rozpočtové a příspěvkové organizace a vlastní ústřední orgán do PVT k zařazení do územní databáze (podle Přílohy 3). Do územní databáze nepředávají údaje jednotlivých organizací Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Bezpečnostní informační služba. Ústřední orgány předávají ministerstvu financí dále podle §36 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, datový soubor údajů rozpočtových opatření podle Přílohy 2.
Termín předložení:
a) sumáře za kapitolu celkem budou předloženy do 24. kalendářního dne následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí (pololetí), resp. poslední pracovní den před tímto datem,
b) výkazy jednotlivých organizací do dvou dnů po odsouhlasení sumáře kapitoly Ministerstvem financí.
Ústřední orgán zodpovídá za předložení údajů tak, aby v termínu předložení byly předloženy správné údaje, tj. po provedení všech kontrol.
Výdaje na vyhotovení a předložení údajů hradí ústřední orgán ze svého rozpočtu.
Termín pro předložení jednotlivých výkazů v období závěr roku je 10. února následujícího roku, resp. poslední pracovní den před tímto datem.
B.
Okresní úřady, obce, rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované a dobrovolné svazky obcí
I. Předkladatelé :
a) Rozpočtové organizace předkládají zřizovateli údaje
měsíčně
- Výkaz o plnění příjmů a výdajů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 M)
pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02)
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02) za hospodářskou činnost
b) Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli údaje
pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02)
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02)
ročně
- Roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací (MPO Úč 5 - 01)
c) Obce předkládají Ministerstvu financí údaje za obce a za jednotlivé organizace prostřednictvím okresního úřadu
měsíčně
- Výkaz o plnění rozpočtů obcí a okresních úřadů (Fin Obce, okresy Úč 1 - 12)
čtvrtletně
- Výkaz o plnění příjmů a výdajů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 M)
pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02)
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02) s výjimkou malých obcí
ročně
- Roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací (MPO Úč 5 - 01)
- Roční přehled aktiv a pasív obcí (Malé obce Úč 6 - 01)
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02) malých obcí
d) Dobrovolné svazky obcí předkládají prostřednictvím okresního úřadu, na jehož území má svazek sídlo, Ministerstvu financí údaje za vlastní hospodaření (nejsou zřizovateli rozpočtových ani příspěvkových organizací)
měsíčně
- Výkaz o plnění rozpočtů obcí a okresních úřadů (Fin Obce, okresy Úč 1 - 12)
čtvrtletně
- Výkaz o plnění příjmů a výdajů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 M)
pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02)
II. Způsob předkládání
1. Předložení zřizovateli
Organizace předkládají výkazy svému zřizovateli způsobem, v počtu vyhotovení a ve lhůtě, kterou jim tento orgán stanoví. Provedou konsolidaci na úrovni organizace. Předložením údajů se rozumí některá z těchto variant :
a) předložení formulářů výkazů, schválené statutárním zástupcem, k pořízení dat na magnetická média a k dalšímu zpracování,
b) předložení dat na magnetickém médiu a jejich opisu schváleném zástupcem organizace.
2. Předložení okresnímu úřadu
Obce sestaví souhrnné výkazy , provedou konsolidaci na úrovni obce a předloží výkazy okresním úřadům v termínu, který stanoví okresní úřad. Souhrnný výkaz za obec bude obsahovat výkazy za jednotlivé organizace a výkaz za obec. Předložením se rozumí některá z těchto variant :
a) předložení formulářů k pořízení dat na magnetická média, schválených statutárním zástupcem obce,
b) předložení dat na magnetickém médiu a jejich opisu, schváleném statutárním zástupcem obce.
Dobrovolné svazky obcí sestaví výkazy a předloží tyto výkazy okresním úřadům v termínu, který stanoví okresní úřad. Předložením se rozumí některá z těchto variant :
a) předložení formulářů k pořízení dat na magnetická média, schválených statutárním zástupcem obce,
b) předložení dat na magnetickém médiu a jejich opisu, schváleném statutárním zástupcem obce.
3. Předložení Ministerstvu financí
Předložením údajů organizací, obcí a dobrovolných svazků obcí Ministerstvu financí se rozumí předložení údajů okresnímu úřadu s následným zajištěním přímého přístupu Ministerstva financí k údajům za organizace, obce a dobrovolné svazky obcí prostřednictvím územní datové báze.
Okresní úřady vyhotoví souhrnné výkazy za okres celkem. Souhrnný výkaz za okres celkem bude obsahovat výkazy za jednotlivé organizace, obce, výkaz za okresní úřad a organizace, pro které je okresní úřad zřizovatelem a za dobrovolné svazky obcí, které mají sídlo v daném okrese.
Předložením údajů účetní závěrky okresu Ministerstvu financí se rozumí předání takto vyhotoveného souhrnného výkazu za okres okresním úřadem na magnetickém médiu spádovému výpočetnímu středisku PVT, kde bude provedena konsolidace. Okresní úřad dá souhlas k předání takto vyhotovených sumářů za okres do centrální územní databáze.
Potvrzení správnosti výkazů zašle okresní úřad Ministerstvu financí.
PVT zajistí kontrolu vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb a zařazení výkazů za jednotlivé okresy do celostátní sumarizace.
Realizací tohoto postupu bude zajištěno předložení okresních souhrnných výkazů Ministerstvu financí v členění Česká republika celkem, sumáře za jednotlivé okresy, sumáře za příspěvkové organizace také v členění podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ, 4 místa zleva).
Termín předložení: u měsíční periodicity 15. kalendářní den následujícího měsíce, ve čtvrtletí a v pololetí 24. kalendářní den následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí (pololetí).
Okresní úřad zodpovídá za předložení údajů účetní závěrky tak, aby v termínu předložení byly předloženy správné údaje tj. po provedení kontrol v PVT a případných opravách.
Termín pro předložení jednotlivých výkazů v období závěr roku:
- u měsíční periodicity 12. kalendářní den,
- u čtvrtletní periodicity 12. kalendářní den
- u pololetní a roční periodicity 24. kalendářní den měsíce února následujícího roku, resp. poslední pracovní den před tímto datem.
Období leden a únor se považuje za 1 měsíc a údaje se předkládají sumarizovaně.
Poznámka
Podle § 18, odst. 1 zákona č. 563/1991 o účetnictví a § 10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů platí pro předkládané výkazy následující :
1. Účetní výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty (výsledovka) se předkládají pololetně a v období závěr roku jako součást účetní závěrky.
2. Finanční výkazy o plnění příjmů a výdajů se předkládají čtvrtletně, v období závěr roku se považují také za výkazy účetní a jsou součástí účetní závěrky.
3. Účetní výkazy Roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací a Roční přehled aktiv a pasív obcí jsou součástí účetní závěrky.
4. Výkaz o plnění rozpočtů obcí a okresních úřadů je ve všech vykazovaných obdobích výkazem finančním a není součástí účetní závěrky.
5. Údaje všech výkazů v bodě 1 - 4 poznámky jsou součástí jedné územní datové báze tak, že každý druh výkazu je obsažen v datové bázi jen jednou a ve všech obdobích má stejný tvar, bez ohledu na to, jakým druhem výkazu v daném období je.
Příl.2
Podmínky pro předávání datových souborů Ministerstvu financí ústředními orgány
1.
Organizační podmínky
1.1 Předmět předávání dat
Předmětem předávání dat Ministerstvu financí jsou datové soubory obsahující údaje sumárních výkazů a přehledu rozpočtových opatření za kapitolu státního rozpočtu celkem /dále jen "sumáře"/. Ústřední orgány předávají údaje v rozsahu, členění a termínech podle ustanovení části A Přílohy 1.
1.2 Odpovědnost za předávání dat
Odpovědnost za správnost a úplnost předaných dat a za dodržení stanovených termínů nese ústřední orgán. Pro realizaci předávání dat je jmenován odpovědný pracovník a jeho zástupce. Jméno a telefonní spojení odpovědného pracovníka a jeho zástupce sdělí ústřední orgán odboru 24 MF ČR.
1.3 Příjemce dat
Příjemcem datových souborů předávaných ústředními orgány Ministerstvu financí je Výpočetní středisko MF1 spadající do působnosti odboru 24 MF ČR.
1.4 Způsob předání datových souborů
Data jsou předávána na magnetických disketách ve formátu MS DOS (3,5", 1,44MB). Diskety je nutné opatřit štítkem, na kterém budou uvedeny následující informace:
a) jméno souboru ve tvaru SUMxxxz.yyy (popis viz bod 2.1.1)
b) číslo vykazovaného období ve tvaru mm/rr (např. 03/97, 06/97)
c) název ústředního orgánu
d) datum předání diskety Ministerstvu financí
Diskety budou vráceny majitelům po ukončení zpracování vykazovaného období.
1.5 Režimy zpracování předávaných dat
Pro zpracování předávaných dat existují dva režimy zpracování:
- nahrávání výkazových informací
- opravy výkazových informací
Nahrávání výkazových informací představuje vstup dat jednotlivých výkazů ve formě indikace ukazatele, hodnota.
Oprava výkazových informací se provádí za jednotlivé vykazující organizace. Data o opravách vstupují ve formě indikace ukazatele, změna hodnoty (+,-).
Režim zpracování je řízen obsahem položky REŽIM (viz Příloha 3 bod 2.5).
1.6 Systém kontrol
Předávaná data jsou podrobena systému kontrol, který obsahuje kontroly přípustnosti řádkové a sloupcové indikace, duplicitních údajů, kontroly mezivýkazových a vnitrovýkazových vazeb a kontroly úplnosti předaných dat. Údaje sumářů výkazů ústředně řízených organizací zpracovaných v PVT jsou kontrolovány s údaji sumářů výkazů příslušné kapitoly, které byly předány a odsouhlaseny MF ČR.
V případě výskytu chyb v kontrolních chodech zpracování bude odpovědný pracovník ústředního orgánu telefonicky informován, že si má vyzvednout kontrolní sestavu, podle které ústřední orgán zajistí opravy a předá novou verzi datového souboru ke zpracování.
1.7 Financování zpracování
Výdaje na vyhotovení a předložení údajů sumářů výkazů hradí ústřední orgány ze svého rozpočtu.
2.
TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY
2.1 Název datových souborů
Všechny údaje sumářů výkazů za kapitolu, které předkládá ústřední orgán za příslušné vykazované období, se předávají v jednom souboru, jehož jméno má následující strukturu:
        SUMxxxz.yyy
kde je:

xxx - číslo kapitoly

z  - pořadové číslo diskety

yyy - číslo verze souboru
Pořadové číslo diskety - standardně "0", pokud na jedné disketě budou uloženy údaje za všechny sumáře stanovené pro dané vykazované období. V případě, že kapitola bude předkládat údaje na dvou a více disketách (na př. z důvodu samostatného zpracování sumářů výkazů za příspěvkové organizace nebo z důvodu rozsahu souboru), pak každá další disketa bude mít pořadové číslo o 1 vyšší.
Číslo verze souboru - standardně má hodnotu "001" , každý opakovaný vstup v daném období bude mít v názvu souboru číslo verze o 1 vyšší. Pro předávání další verze souboru platí stejné konvence pro pořadové číslo diskety, nezávisle na počtu disket předaných v předchozí verzi.
Soubor s vyšší verzí než "001" bude obsahovat údaje pouze toho sumáře, který má být zpracován.
2.2 Struktura datových souborů
Struktura souboru a jeho obsah jsou definovány v Příloze 3 v bodu 2.3 až 2.5.
Ústřední orgány předávají následující výkazy (položka ČÍSLO-VÝKAZU):
440 - výkaz o plnění příjmů a výdajů rozpočtových organizací (Fin RO 2-04 U)
460 - rozvaha rozpočtových organizací (Úč ROPO 3-02)
461 - výsledovka rozpočtových organizací (Úč ROPO 4-02)
465 - rozvaha příspěvkových organizací (Úč ROPO 3-02)
467 - výsledovka příspěvkových organizací (Úč ROPO 4-02)
476 - výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací (MPO Úč 5-01)
441 - přehled rozpočtových opatření
Hodnoty se vykazují na dvě desetinná místa, přičemž údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a rozpočtových opatření budou vykazovány v celých tisících, tzn. že obě desetinná místa budou obsahovat nuly.
Údaje schváleného rozpočtu závazných ukazatelů příjmů a výdajů státního rozpočtu musí odpovídat hodnotám stanoveným zákonem o státním rozpočtu České republiky, nepřipouští se rozdíly.
Způsob zaokrouhlení je uveden v Příloze 4.
3.
Přehled rozpočtových opatření
Soubor rozpočtových opatření obsahuje informace o rozpočtových opatřeních provedených od počátku roku do konce vykazovaného období za kapitolu celkem.
Rozpočtová opatření jsou vykazována na úrovni paragrafu a položky, s datem realizace daného rozpočtového opatření a označením druhu rozpočtového opatření (viz obsah položky DRUH-ROP v Příloze 3 bod 2.5).
Identifikaci rozpočtového opatření tvoří:
- číslo paragrafu a položky
- datum realizace opatření
- druh opatření
V souboru nejsou přípustné duplicity v identifikaci rozpočtových opatření.
Z důvodů snadnější komunikace zavádíme pro hodnotu rozpočtového opatření označení (ROP)§,pol,datum,druh. Pak součet hodnot všech druhů rozpočtových opatření provedených od počátku roku na úrovni paragraf, položka bude označena (ROP)§,pol.
Správnost předaných údajů rozpočtových opatření bude kontrolována s údaji sumáře výkazu Fin RO 2-04 U podle algoritmu (RZ=RS+ROP)§,pol .
Příl.3
Podmínky pro předávání datových souborů Ministerstvu financí prostřednictvím Podniku výpočetní techniky, a.s.
1.
Organizační podmínky
1.1 Předmět předávání dat
Předmětem předávání dat Ministerstvu financí prostřednictvím výpočetních středisek Podniku výpočetní techniky, a.s. (PVT) jsou datové soubory obsahující výkazové informace. Místně řízené organizace (okresní úřady, obce, rozpočtové organizace a příspěvkové organizace jimi zřizované a dobrovolné svazky obcí) a ústředně řízené organizace (ústřední orgány, rozpočtové organizace a příspěvkové organizace jimi zřizované) předávají údaje podle Přílohy 1.
1.2 Odpovědnost za předávání dat
Odpovědnost za správnost a úplnost předaných dat a za dodržení stanovených termínů nese okresní úřad, resp. ústřední orgán. Pro realizaci předávání dat je jmenován odpovědný pracovník a jeho zástupce. Jméno a telefonní spojení odpovědného pracovníka a jeho zástupce sdělí finanční referát okresního úřadu, event. ústřední orgán spádovému výpočetnímu středisku PVT.
Odpovědný pracovník zabezpečuje komunikaci mezi uživatelskou sférou a zpracovatelskými výpočetními středisky PVT, dává pokyn ke zpracování vstupních dat a souhlas s ukončením nahrávání dat za vykazované období.
1.3 Naplnění a aktualizace registru
Podmínkou pro zpracování předávaných dat je existence záznamu o dané organizaci v účelovém registru organizací, označeném zkratkou RARIS. Odpovědnost za naplnění a aktualizaci registru podle platné dokumentace nesou správci registru, které jmenuje organizace odpovědná za správnost a úplnost předávaných dat (za místně řízené organizace okresní úřad, za školské organizace školský úřad, za ostatní ústředně řízené organizace příslušný ústřední orgán).
1.4 Periodicita a termíny předávání dat
Periodicita a termíny předávání dat vyplývají z Přílohy 1.
Na základě termínů předávaní dat rozpracuje PVT závazný harmonogram zpracování a bude organizovat proces zpracování tak, aby byla zabezpečena včasnost informačních toků.
1.5 Režimy zpracování předávaných dat
Pro zpracování předávaných dat existují dva režimy zpracování:
- nahrávání výkazových informací
- opravy výkazových informací
Nahrávání výkazových informací představuje vstup dat jednotlivých výkazů ve formě indikace ukazatele, hodnota.
Oprava výkazových informací se provádí za jednotlivé vykazující organizace. Data o opravách vstupují ve formě indikace ukazatele, změna hodnoty (+,-).
Režim zpracování je řízen obsahem komponenty REŽIM (viz část 2.5).
1.6 Průvodka předávaných dat
Předávající organizace přikládá k předávanému médiu průvodku předávaných dat, která nese následující informace:
- identifikační číslo (IČO) a název organizace
- období zpracování
- označení média
- jména souborů
- počet vět
- datum předání dat do PVT
- podpisy předávajícího a přejímajícího pracovníka
- jméno a telefonní číslo odpovědného pracovníka
1.7 Systém kontrol
Předávaná data jsou podrobena systému kontrol, který obsahuje kontroly přípustnosti řádkové a sloupcové indikace, kontroly mezivýkazových a vnitrovýkazových vazeb a kontroly úplnosti předaných dat.
1.8 Financování zpracování
Výdaje na vyhotovení a předložení údajů hradí ústřední orgány i okresní úřady ze svého rozpočtu.
Zpracování vstupu výkazových informací, kontrolního systému a případných oprav bude realizováno na základě smlouvy uzavřené mezi PVT a Ministerstvem financí.
2.
TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY
2.1 Typy magnetických nosičů
Vstupní data se předávají na magnetických disketách ve formátu MS-DOS a jsou přípustné tyto typy disket:
5.25" (360 kB, 1.2 MB)
3.5" (1.44 MB)
2.2 Označení souborů
Datové soubory s údaji výkazů jednotlivých organizací předávají okresní úřady resp. ústřední orgány na disketách. Disketa může obsahovat více souborů vstupních dat. Soubor vstupních dat může obsahovat údaje více organizací.
Jméno vstupního souboru údajů výkazů místně řízených organizací předávaných okresními úřady do jednotlivých VS PVT, a.s. není předepsáno, s daty je však nutné předložit průvodku se stanoveným obsahem (viz bod 1.6).
  Jméno vstupního souboru, který předává ústřední orgán, musí
být ve tvaru

              KAPxxxz.yyy

kde je:

xxx - číslo kapitoly

z  - pořadové číslo diskety

yyy - číslo verze souboru
Pořadové číslo diskety - standardně "0", pokud na jedné disketě budou uloženy údaje za všechny výkazy stanovené pro dané vykazované období. V případě, že kapitola bude předkládat údaje na dvou a více disketách (na př. z důvodu samostatného zpracování výkazů za příspěvkové organizace nebo z důvodu rozsahu souboru), pak každá další disketa bude mít pořadové číslo o 1 vyšší.
Číslo verze souboru - standardně má hodnotu "001" , každý opakovaný vstup v daném období bude mít v názvu souboru číslo verze o 1 vyšší. Pro předávání další verze souboru platí stejné konvence pro pořadové číslo diskety, nezávisle na počtu disket předaných v předchozí verzi.
Soubor s vyšší verzí než "001" bude obsahovat údaje pouze toho výkazu, který má být zpracován.
2.3 Struktura souboru
Soubor vstupních dat je textovým souborem. Každá věta souboru je zakončena znakem CRLF (ASCII kód 13, 10).
Soubor tvoří tři typy vět (VĚTA-45, VĚTA-46, VĚTA-47), z nichž první - úvodní obsahuje identifikační údaje vztahující se k organizaci či vykazujícímu subjektu a období, za které jsou údaje předkládány. V druhém typu věty je definován druh výkazu a případně jeho části. Třetí typ věty (VĚTA-47) obsahuje hodnoty údajů výkazu vztahující se k identifikaci předcházející VĚTY-46.
  Posloupnost vět v souboru je přípustná pouze v tomto pořadí:

   VĚTA-45 VĚTA-46 VĚTA-47 VĚTA-47 VĚTA-47 VĚTA-46 VĚTA-47 ...
2.4 Struktura vět souboru

VĚTA-45

název údaje               rozsah     obsah

DRUH-VĚTY                 3       "45/"
VYKAZUJÍCÍ-ORGANIZACE           8       num
KAPITOLA                 3       num
ROK                    2       num
OBDOBÍ                  2       num
REŽIM                   1       num
rezerva                  9       mezery
celkem                  28

VĚTA-46

název údaje               rozsah     obsah

DRUH-VĚTY                 3       "46/"
ČÍSLO-VÝKAZU               3       num
ČÁST-VÝKAZU                4       num
OKEČ                   6       num
DRUH-ROP                 1       num
rezerva                 11       mezery
celkem                  28

VĚTA-47

název údaje               rozsah     obsah

DRUH VĚTY                 3       "47/"
INDIKACE-UKAZATELE            12       num
HODNOTA                 12       num
ZNAMÉNKO-HODNOTY             1    "+" nebo "-"
                              (mezera je
                        chápána jako "+")

celkem                  28
2.5 Popis údajů
VĚTA-45
VYKAZUJÍCÍ-ORGANIZACE
- uvádí se IČO organizace (s vedoucími nulami), za kterou byl výkaz sestaven
- u sumářů má hodnotu "00003000"
- u sumáře za obec se uvádí IČO obecního úřadu
- v ostatních případech obsahuje nuly
KAPITOLA
- obsahuje číslo kapitoly, pro místně řízené organizace je vyplněna konstantou "700"
ROK
- označuje poslední dvoučíslí roku vykazovaného období
OBDOBÍ
- označuje vykazované období (číslo měsíce)
REŽIM
- rozlišuje režim zpracování předávaných dat:
kód "0" - nahrávání výkazových informací za vykazující organizaci
Předávají se ukazatele běžných i součtových řádků a sloupců výkazu, v případě opakovaného režimu nahrávání jsou veškerá dosud předaná data příslušného výkazu za dané období zrušena a vstupní data příslušné dávky nahrána
kód "1" - opravy výkazových informací za vykazující organizaci
Předávají se ukazatele pouze běžných řádků a sloupců výkazu, u kterých je prováděna oprava. Ukazatele součtových řádků a sloupců výkazu ovlivněných předanými opravami se dopočítávají automatizovaně.
VĚTA-46
ČÍSLO-VÝKAZU - označuje číslo účetního výkazu :
0xx ...výkaz za úroveň vlastní organizace
1xx ...sumář výkazu za úroveň řídící úřad celkem
4xx ...sumář za kapitolu státního rozpočtu
120 ... výkaz o plnění rozpočtu okresních úřadů a obcí (Fin Obce, okresy 1-12)
x40 ... výkaz o plnění příjmů a výdajů rozpočtových organizací (Fin RO 2-04 M, Fin RO 2-04 U)
x60 ... rozvaha rozpočtových organizací (Úč ROPO 3-02)
x61 ... výsledovka rozpočtových organizací (Úč ROPO 4-02)
x65 ... rozvaha příspěvkových organizací (Úč ROPO 3-02)
x67 ... výsledovka příspěvkových organizací (Úč ROPO 4-02)
072 ... přehled aktiv a pasiv malých obcí (Malé obce Úč 6-01)
073 ... výsledovka malých obcí (Úč ROPO 4-02)
x76 ... výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací (MPO Úč 5-01)
441 ... údaje rozpočtových opatření
455 ... údaje o stavu příjmových a výdajových bankovních účtů státního rozpočtu (předává jen MF ČR)
ČÁST-VÝKAZU
Kódové označení části výkazu mající strukturu

       XX YY

kde:
XX - část finančního výkazu, odpovídá části výkazu označeného
   římskou číslicí (např. Fin RO 2-04 M část VII. Vybrané
   záznamové položky - je XX=07). Pro ostatní výkazy je XX=00.
YY - číslo fondu RO uváděné v části V. finančních výkazů, přičemž
   YY=01 pro rezervní fond
   YY=02 pro fond odměn
   YY=03 pro fond sdružených prostředků
   YY=09 pro rekapitulaci
   Pro jiné části výkazu je YY=00.
OKEČ
- kód odvětvové klasifikace ekonomických činností dle statistického číselníku (plní se pouze u sumářů za příspěvkové organizace - uvádí se třída OKEČ, tj. první 4 místa zleva, poslední 2 místa zleva se plní hodnotou nula)
DRUH-ROP
Používá se jen u výkazu 441, v ostatních případech má hodnotu "0".
Vyjadřuje kódové rozlišení rozpočtových opatření, na jakém základě byla provedena a může nabývat těchto hodnot:
1 - rozpočtová opatření provedená v kompetenci jednotlivých organizací, příp. ústředního orgánu (jedná se o opatření, kterými se nemění závazné ukazatele kapitoly celkem a není k nim třeba souhlasu MF);
3 - rozpočtová opatření provedená na základě návrhu resortu schvalovaná MF (jde o opatření, kterými se mění závazné ukazatele kapitoly celkem);
5 - rozpočtová opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkových objemů schváleného státního rozpočtu ČR (tento kód se použije dle dispozic MF).
VĚTA-47
INDIKACE-UKAZATELE
Vyjadřuje indikaci hodnoty výkazu v obecné struktuře

    XXXXYYYYSSSS
Význam jednotlivých komponent vyplývá z charakteru údaje
a) údaj je definován rozpočtovou skladbou a číslem sloupce, pak
  XXXX - číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito
     funkční členění, obsahuje nuly)
  YYYY - číslo položky rozpočtové skladby
  SSSS - číslo sloupce výkazu s vedoucími nulami
b) údaj je identifikován číslem řádku a sloupce, pak
  XXXX - obsahuje nuly
  YYYY - číslo řádku výkazu s vedoucími nulami
  SSSS - číslo sloupce výkazu s vedoucími nulami
c) údaje rozpočtových opatření
  XXXX - číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito
      funkční členění, obsahuje nuly)
  YYYY - číslo položky rozpočtové skladby
  SSSS = MMDD, kde MM je číslo měsíce a DD je den, kdy bylo
      rozpočtové opatření provedeno
HODNOTA
- zobrazuje vykazovanou hodnotu, maximálně dvanáctimístný údaj včetně dvou desetinných míst (max. zobrazená hodnota je 9999999999,99)
- v režimu nahrávání výkazových informací se uvádí hodnota ukazatele
- v režimu oprav výkazových informací se uvádí změna hodnoty ukazatele, tj. o jakou hodnotu se má opravovaný údaj změnit (+ zvýšení, - snížení)
- vykazují se pouze nenulové hodnoty
Příklad:
Hodnota údaje výsledku od počátku roku ve výkazu je 222 333,44 tis. Kč bude na vstupu zobrazena "000022233344";
hodnota údaje schváleného rozpočtu ve výkazu je 1 567 tis. Kč bude na vstupu zobrazena "000000156700";
hodnota předaného údaje schváleného rozpočtu ve výši 1 567 tis. Kč je chybná, správně má být 1 575 tis. Kč, tj. o 8 tis. Kč vyšší. V režimu oprav se zadá hodnota "000000000800".
ZNAMÉNKO-HODNOTY
- vyjadřuje znaménko hodnoty "+" nebo "-", mezera je chápána jako "+".
Příl.4
Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě výkazů
I.
Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě výkazů je závazný pro všechny subjekty, které předkládají Ministerstvu financí výkazy podle tohoto opatření.
II.
Pro údaje výkazů sestavovaných na úrovni organizace (RO, PO, obec, okresní úřad, DSO) je stanoven tento postup:
1) běžné ukazatele výkazů sledované v Kč se zaokrouhlí na desítky Kč (event. na celé Kč, pokud je pro daný výkaz stanovena jednotka údajů Kč);
2) součtové ukazatele výkazů se vypočítávají z již zaokrouhlených údajů běžných ukazatelů
Pod pojmem "běžný ukazatel" se rozumí:
- údaje vykazované na úrovni základního členění rozpočtové skladby, tj. paragraf, položka
- údaje stavu a obratů na bankovních účtech, jak jsou uvedeny ve výkazech Fin RO 2-04 s výjimkou tabulky 9-Rekapitulace v části V.
- údaje záznamových položek
- údaje běžných řádků výkazu
Pod pojmem "součtový ukazatel" se rozumí údaj, který je výsledkem součtu běžných ukazatelů ve výkazu, nebo je agregátem údajů stejné identifikace dvou či více subjektů. Např. obecně lze konstatovat, že všechny údaje v části I. a II. výkazu Fin Obce, okresy 1-12 mají charakter součtových ukazatelů, protože jsou jednak výsledkem agregací údajů z výkazu Fin RO 2-04 M organizace, jednak výsledkem agregací údajů stejné identifikace za obec a rozpočtové organizace, jejichž je obec zřizovatelem.
III.
Vykazování desetinných míst hodnoty ukazatele
1. Výkazy organizací
a) u výkazů, které jsou sestavovány v Kč, desetinná místa hodnoty ukazatele obsahují nuly;
b) u výkazů, které jsou sestavovány v tisících Kč, se hodnoty vykazují na dvě desetinná místa, tj. přesnost hodnoty ukazatele je v desítkách Kč.
2. Sumární výkazy kapitol státního rozpočtu
Hodnoty se vykazují na dvě desetinná místa jako u výkazů organizací. Údaje schváleného rozpočtu závazných ukazatelů státního rozpočtu musí odpovídat hodnotám schváleného rozpočtu stanoveným jednotlivým kapitolám "zákonem o státním rozpočtu" na příslušný rok. Údaje "rozpočtu po změnách" u závazných ukazatelů musí odpovídat hodnotám stanoveným Ministerstvem financí.
IV.
Zaokrouhlení hodnot ukazatelů výkazů může způsobit porušení vnitrovýkazových nebo mezivýkazových vazeb. V tomto případě (rozdíl není způsoben chybným účtováním) nemusí být hodnota údaje příslušného ukazatele opravována.
V sumářích výkazů za kapitolu státního rozpočtu a za okres celkem se stanovuje míra tolerance pro chyby vzniklé zaokrouhlením ve výši +/- 3 000 Kč s výjimkou údajů schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a rozpočtových opatření závazných ukazatelů státního rozpočtu.