Pokyn ze dne 5.8.1997 o uplatňování daně z přidané hodnoty v rámci poskytování bezplatné humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav v roce 1997

5.8.1997 | Sbírka:  D-157 | Částka:  7/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Pasivní derogace: MF-11, D-237
D-157
Pokyn
Ministerstva financí
o uplatňování DPH v rámci poskytování bezplatné humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav v roce 1997
Ing. Jiří Najman,
tel.: 2454 2573
Čj.: 181/62 632/1997
V souvislosti s katastrofálními záplavami, které v letošním roce postihly Českou republiku, vyvstal problém, jak má být v rámci poskytování bezplatné humanitární pomoci uplatňována DPH. V tomto pokynu by měli plátci daně nalézt odpověď na nejčastěji se vyskytující dotazy k výše uvedené problematice.
1. Plátci daně poskytují pomoc ve prospěch obětí záplav ve formě peněžních darů
V těchto případech se nejedná o zdanitelné plnění ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Dárcům tedy z titulu poskytnutí takovéto pomoci nevzniká žádná povinnost uplatnit daň na výstupu, poskytnutí této pomoci nemá za následek ani krácení nároku na odpočet daně na vstupu.
2. Plátci daně poskytují pomoc ve prospěch obětí záplav ve formě věcných darů či služeb
Takováto bezplatná pomoc je klasifikována v číselném kódu Standardní klasifikace produkce 85.32.16 a jedná se o pomoc poskytovanou podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Poskytování takovýchto služeb je osvobozeno od daně podle § 33 zákona o DPH. Jejich poskytovatelé tedy neuplatňují daň na výstupu, podle § 20 zákona o DPH jsou však povinni zkracovat nárok na odpočet daně na vstupu. Pokud je však "krátící" koeficient vyšší než 0,95 včetně (předpokládáme, že tomu tak bude u drtivé většiny poskytovatelů pomoci), má plátce nárok na uplatnění odpočtu daně na vstupu za všechna přijatá zdanitelná plnění v příslušném zdaňovacím období (§ 20 odst. 5 zákona o DPH).
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v.r.