Sdělení ze dne 2.9.1997 ke způsobu oceňování finančního umístění v pojišťovnách

2.9.1997 | Sbírka:  282/68 159/1997 | Částka:  9/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 151/1997 Sb., V/2-25 430/1992
Pasivní derogace: 28/78 511/2007-282
282/68 159/1997
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ke způsobům oceňování finančního umístění v pojišťovnách
Ministerstvo financí sděluje, že v souladu s § 1 odst. 1 zákona o oceňování majetku,1) nemohou-li pojišťovny odůvodněně použít oceňování současnou hodnotou u nemovitostí podle Čl. XIII odst. 6 až 9 a u finančních umístění podle odst. 5 téhož článku části A. Obecná ustanovení postupů účtování pro pojišťovny,2) mohou jako náhradní použít způsoby oceňování podle příslušných ustanovení uvedeného zákon o oceňování majetku, zejména
a) Hlavy druhé Nemovitosti (§ 3 a násl.)
b) Hlavy páté Ostatní majetek (§ 21 a násl.).
Výše uvedený postup mohou pojišťovny využít již za účetní období roku 1997, nejdříve však od 1. ledna 1998.
Ředitel odboru 28 - účetnictví:
Ing. František Havel, v. r.
1) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
2) Opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/2-25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny, oznámené v částce 130/1992 Sb., ve znění opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995, oznámeného v částce 84/1995 Sb., a opatření č.j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, oznámeného v částce 45/1996 Sb.