Opatření ze dne 8.8.1997, jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky II, 1997 - 2002

28.8.1997 | Sbírka:  OP23/97 | Částka:  72/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 162/1997 Sb., 530/1990 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP23/97
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 8. srpna 1997,
jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky II, 1997 - 2002
Ministerstvo financí v souladu s § 19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a podle emisního programu schváleného zákonem č. 162/1997 Sb. § 1, o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997, určuje emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky II, 1997 - 2002:
1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Povodňový dluhopis České republiky II, 1997 - 2002
Zkrácený název: ČR, VAR II, 02
Pořadové číslo emise: 19.
Jmenovitá hodnota: Kč 1000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: listinný cenný papír
Datum emise: 29. srpna 1997
Datum splatnosti: 29. srpna 2002
Doba splatnosti: 5 let
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ 0001000525.
2. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky. Výnosy z dluhopisů budou vypláceny po příslušném zákonném zdanění. Ti majitelé dluhopisů, kteří mají nárok na výplatu výnosů v plné výši bez srážky daně, jsou povinni prokázat administrátorovi tuto skutečnost před výplatou výnosu.
3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v listinné podobě. Dluhopisy jsou vydávány jako individuální dluhopisy v počtu kusů 240 000 o jmenovité hodnotě 1000 Kč každý a jako hromadné dluhopisy v počtu kusů 96 000 zahrnujících 10 kusů individuálních dluhopisů o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Celková jmenovitá hodnota emise činí 1 200 000 000 Kč. Emisní kurs dluhopisů činí 100,00 % jejich jmenovité hodnoty.
4. Hromadný dluhopis nemůže znít na více nabyvatelů a práva z něj plynoucí nemohou být převodem dělena na podíly. Majitelé hromadných dluhopisů nemají právo na výměnu hromadného dluhopisu za jednotlivé dluhopisy. Ustanovení těchto emisních podmínek týkající se dluhopisů se vztahují obdobně i na hromadné dluhopisy.
5. Dluhopisy jsou veřejně obchodovatelné a budou kótovány na Burze cenných papírů Praha. K převodu práv z dluhopisů dochází jejich předáním.
6. Dluhopisy budou v prvním výnosovém období, tj. od 29. 8. 1997 do 28. 8. 1998, úročeny pevnou úrokovou sazbou 12,5 %. V dalších výnosových obdobích budou dluhopisy úročeny pohyblivou úrokovou sazbou. Úrokové výnosy budou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 29. srpnu příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
Úroková sazba v procentech platná pro následující výnosové období bude určována vždy 5 pracovních dnů před začátkem příslušného výnosového období. Stanoví se takto: Nárůst úhrnného indexu spotřebitelských cen v červnu oproti červnu minulého roku oficiálně zveřejňovaný Českým statistickým úřadem v červenci běžného roku, zvětšený o 2,5. Minimální roční úroková sazba dluhopisu je 2,5 %.
Pro účely výpočtu úroku za období kratší jednoho roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje třistašedesát (360) dní rozdělených do dvanácti (12) měsíců po třiceti (30) dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (BCK Standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise. Na primárním trhu se dluhopisy v období od 29. 8. 1997 do 14. 9. 1997 včetně prodávají za emisní kurs bez započtení poměrné části úrokového výnosu.
7. Primární prodej dluhopisů bude proveden formou veřejné nabídky k prodeji prostřednictvím sítě vybraných bank na území České republiky.
8. Emitent prohlašuje, že dluží v plné výši jmenovitou hodnotu a naběhlý úrokový výnos majiteli příslušného dluhopisu a zavazuje se mu vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 29. srpna 2002. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů.
9. Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká spořitelna, a. s. Platební místo zveřejní nejméně 20 dní přede dnem výplaty způsob, jakým budou výplata kupónu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.
10. Emitent může dluhopisy a kupóny kdykoliv odkoupit na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu.
11. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).
12. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.
13. Oznámení majitelům dluhopisů v souvislosti s těmito emisními podmínkami budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice. Za datum oznámení se pokládá datum prvního uveřejnění.
14. Pokud dojde k poškození, znehodnocení, ztrátě, krádeži či zničení dluhopisu či kupónu, pak bude možné získat náhradní dluhopis či kupón na dále uvedené adrese administrátora (Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4) či v jiném místě stanoveném administrátorem. Případné umoření dluhopisu bude probíhat podle platných právních předpisů. Vydání náhradního dluhopisu či kupónu se uskuteční pouze poté, co majitel uhradí náklady, které mohou v této souvislosti vzniknout, a, mimo jiné, způsobem stanoveným emitentem a odpovídajícím zákonům prokáže svoji totožnost jako majitel a doloží poškození, ztrátu, krádež či zničení takového dluhopisu či kupónu.
15. Náležitosti dluhopisů, jejich emisní podmínky, jakož i všechna práva a povinnosti spojená s jejich vlastnictvím, převody či přechody, smlouva s administrátorem, či jakékoli jiné smlouvy nebo dohody vyplývající z vydání dluhopisů se řídí právem České republiky.
16. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
Ministr:
Ing. Pilip v. r.