Opatření ze dne 2.12.1997, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky

23.12.1997 | Sbírka:  282/79 783/1997 | Částka:  106/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/41 410/1993
Pasivní derogace: 282/73 390/2001
282/79783/1997
Opatření,
kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
Referent: Ing. Rokosová,
tel. 57042676
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění a doplňuje úplné znění účtové osnovy a postupů účtování pro banky 1) a pobočky zahraničních bank a Českou národní banku (dále jen "banka").2)
(2) Změny a doplňky účtové osnovy a postupů účtování podle odstavce 1 tvoří příloha tohoto opatření.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti od 1. ledna 1998.
Ministr financí České republiky:
v zastoupení Ing. Jana Fürstová, v.r.
Příl.
Účtová osnova a postupy účtování vydané ve znění opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 282/17530/1997 ze dne 17. března 1997 se mění a doplňuje takto:
A. Příloha č. 1 - Účtová osnova
Účtová třída 2 - Účty klientů
V účtové skupině 27 - Účelově vázané vklady se mění název na
27 - Účelové pohledávky a závazky vůči klientům a zřizuje se nový účet
272 - Ostatní účelové pohledávky a závazky
Účtová skupina 29 - Zúčtování s orgány republiky (jen ČNB)** se vypouští.
Účtová třída 3 - Ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty V účtové skupině 35 - Časové rozlišení a přechodné účty se mění názvy účtů na
357 - Uspořádací účty operací s úrokovými nástroji
358 - Uspořádací účty operací s měnovými nástroji
359 - Uspořádací účty operací s ostatními nástroji
Účtová třída 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty
V účtové skupině 56 - Základní jmění a kapitálové fondy se vypouští účet
568 - Fond na nové ocenění zlata (jen ČNB)**
Účtová třída 6 - Náklady
V účtové skupině 65 - Tvorba rezerv a opravných položek se mění název účtu 651 na
651 - Tvorba opravných položek daňově neuznaných*
Účtová třída 7 - Výnosy
V účtové skupině 75 - Použití rezerv a opravných položek se mění název účtu 751 na
751 - Použití opravných položek daňově neuznaných*
            Zvláštní účty ČNB
Účtová třída 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty
V účtové třídě 5 se mění název účtu 568 - Fond na nové ocenění na
568 - Fond na nové ocenění zlata**
B.
Příloha č. 2 - Postupy účtování
1.
A. Obecná ustanovení
1/ Čl. I*
V Čl. I, odst. (9) se za slova "přijaté úvěry (zajištěné i nezajištěné)" se doplňují slova "a emitované cenné papíry"a za slova "podřízená aktiva označená jako poskytnuté úvěry" se doplňuje závorka, která zní "(popř. pořízené cenné papíry)".
2/ Čl. II.*
V Čl. II, odst.l a 2 se za slovem "banka" vypouští slova v závorce "(mateřská společnost)".
3/ Čl. III*
V Čl. III, odst. 2 se za slovo "poskytnutých" doplňuje "a přijatých".
4/ Čl. VI**
Čl. VI., odst. 3 se za slovo "účelové" doplňuje "popř. druhové".
5/ Čl. VII
Čl. VII se nahrazuje zněním
"Čl. VII
Členění osob na rezidenty a nerezidenty a zařazování účtů
(1) Rezidenty jsou tuzemské a zahraniční právnické a fyzické osoby včetně poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků budov a pozemků, které mají střed ekonomického zájmu na ekonomickém území České republiky, t.j. zejména vyrábějí, poskytují služby, zabývají se financováním, pojišťováním, přerozdělováním prostředků, vystupují na trhu jako spotřebitelé apod. Zahraniční právnické a fyzické osoby s výjimkou poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků budov a pozemků na území České republiky jsou považovány za rezidenty, pokud ekonomicky působí na území České republiky nejméně jeden rok (podle metodiky MMF). Rezidenty jsou např.:
a) tuzemské státní podniky, obchodní společnosti, družstva, banky, pojišťovny, penzijní fondy, nadace, sdružení nebo rozpočtové a jiné organizace,
b) zahraniční právnické osoby, t.j. osoby pod zahraniční kontrolou, jako zahraniční podniky a jejich organizační složky, pobočky zahraničních bank a pojišťoven, reprezentace, agentury ap., které obdržely podle příslušných předpisů povolení k výkonu své činnosti na území České republiky,
c) instituce, které působí mimo geografické území České republiky, ale podle mezinárodního práva jsou umístěny na území nad kterým má Česká republika výhradní pravomoc, zejména zastupitelské úřady a jiné vládní orgány České republiky,
d) fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území České republiky bez ohledu na státní občanství nebo trvalé bydliště, vyvíjející ekonomickou činnost na území České republiky podle živnostenského zákona nebo jiného právního předpisu, např. obchodníci, soukromí lékaři ap. nezapsaní v obchodním rejstříku,
e) občané České republiky, kteří na méně než jeden rok vycestovali do zahraničí např. za prací či z jiných podnikatelských nebo osobních důvodů, zejména obchodníci, turisté, sportovci, studenti, pacienti, umělci ap., s tím, že u studentů a pacientů se časový limit neaplikuje,
f) občané České republiky s trvalým pobytem na území České republiky, zaměstnaní ve veřejných institucích v zahraničí, např. v Mezinárodním měnovém fondu, orgánech Evropské unie, mezinárodních bankách, ale i příslušníci vojenských jednotek, které působí v zahraničí.
(2) Nerezidenty jsou fyzické a právnické osoby, které nesplňují klasifikační kriteria pro rezidenty. Za nerezidenty jsou považováni též zahraniční studenti a pacienti, i když studují nebo se léčí v České republice déle než jeden rok, jsou-li členy domácnosti v domovské zemi, která je středem jejich ekonomického zájmu.
(3) Banky zařazují pod nerezidenty účty:
a) vkladů a úvěrů přijatých od nerezidentů a ostatních závazků vůči nerezidentům
b) vkladů a úvěrů uložených, popř. poskytnutých nerezidentům a ostatních pohledávek za nerezidenty
c) vlastních poboček v zahraničí, popř. centrály v zahraničí
d) vlastních cenných papírů včetně vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů emitovaných rezidenty v zahraničí bez ohledu na měnu
e) zlata
f) bankovek a mincí v cizí měně, šeků a cenných papírů, včetně vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů emitovaných nerezidenty
g) hodnot k inkasu, akreditivů, popř. směnek proplácených nerezidenty
h) budov a pozemků, které vlastní v zahraničí
i) příslibů, akreditivů, záruk, včetně směnečných, a zástav přijatých od nerezidentů nebo poskytnutých nerezidentům
j) pohledávek a závazků ze spotových a termínových operací včetně opčních uzavřených s nerezidenty."
6/ Čl. IX*
V Čl. IX se věta začínající slovem "Banka ... a 716." uvedená na konci odst. 5 přesouvá na konec písm. a), na začátek písm. b) se doplní "u".
7/ Čl. XI**
V Čl. XI, odst. 1 před slovo "výnosy" se doplňuje "e)". V odstavci 3 se za slovo "nebo" doplňuje slovo "do".
8/ Čl. XIII**
V Čl. XIII, odst. 3 se v závorce za slovo "úvěrů" doplňuje slovo "či" a opravují se slova " k pohledávce za dlužníkem" na slova " pohledávkám za dlužníky". Odstavec začínající slovy "V případě trvalého..." označit jako odst. (10). Na konec tohoto odstavce se doplňuje věta, která zní:
" Současně se částka nepromlčené nedobytné pohledávky zúčtuje na vrub účtu 996."
9/ Čl. XIV*
V Čl. XIV, odst. 6 se ve třetí větě slova "krátkodobými cennými papíry" nahrazuje slovy "Obchodní zásobou cenných papírů ..."
2.
Zvláštní ustanovení k účtovým třídám
Účtová třída 1- Účty pokladních a mezibankovních operací
1/ Čl. I*
V Čl. I, odst. 1 písm. d) se za slovem "operace" vypouštějí slova "mezi bankami"
2/ Čl. III*
V Čl. III odst. l se v závorce za slovem " výjimkou" vypouští slovo "povinných".
3/ Čl. IV
V Čl. IV , odst. 3 se za slovem "bankám" doplňuje věta, která zní:
"Na účtech 133 a 137 se rovněž účtují úvěry podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách některých druhů úvěrů a investic do majetkových účastí".
4/ Čl. V*
V Čl. V se v poslední větě za slovo "vede" doplňuje slovo "analytická"
Účtová třída 2 - Účty klientů
5/ Čl. I
V Čl. I, odst. 1 se doplňuje věta, která zní:
" Účtují se zde rovněž úvěry podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách u některých druhů úvěrů a investic do majetkových účastí."
6/ Čl. II*
V Čl. II, odst. 4 se za slovo "pohledávkách" doplňují slova "z plateb".
7/ Čl. VII
Čl. VII včetně nadpisu se nahrazuje zněním:
"Článek VII
Účelové pohledávky a závazky vůči klientům
(1) Na účtu 271 se účtují vklady klientů obligatorně vázané bankou podle zvláštních předpisů.
(2) Na účtu 272 se účtují operace vyplývající z mandátních a komisionářských smluv."
Účtová třída 3 - Ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty
1/ Čl. I*
V Čl. I se vypouští odstavec 3.
2/ Čl. IV
V Čl. IV odst. 1 a 2 se nahrazují zněním:
"(1) Na účtu 341 se účtují pohledávky vyplývající z obchodních vztahů z nefinančních činností banky k třetím osobám. Na tomto účtu se neúčtují pohledávky vyplývající z finančních činností podle zákona o bankách.
(2) Na účtu 342 se účtují závazky vyplývající z obchodních vztahů z nefinančních činností banky k třetím osobám včetně závazků ze cla, poplatků apod., a tantiémy. Na tomto účtu se neúčtují závazky vyplývající z finančních činností podle zákona o bankách."
3/ Čl. IV**
V Čl. IV, odst. 6 v druhé větě se za slovo "i" doplňují slova "záloha na daň z příjmů (srážková daň z kupónů a úroků u dluhopisů ve smyslu zákona o dani z příjmů)".
4/ Čl. V*
V Čl. V, odst. 2 se za slovy " zásob a" vypouštějí slova "s výjimkou"
5/ Čl. VII
V Čl. VII, v odst. 2 se v prvé větě za slovy "operací se"vypouští slovo "zahraničními" a v poslední větě za slovem "měnovými" se vypouští slovo "finančními". V odst. 3 se za slovem "ostatními" vypouští slovo "finančními".
6/ Čl. IX
V Čl. IX, odst. 7 a 8 se nahrazují zněním:
"(7) Na účtu 377 se účtují nakoupené opce (opční prémie). Cena opce se v okamžiku realizace, resp. propadnutí vyúčtuje do nákladů zápisem na vrub účtů 611,615 resp. 616, v případě uplatnění nákupní opce její cena vstupuje do ceny pořízení podkladového nástroje (např. cenné papíry) nebo do pořizovací ceny hmotného majetku. Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce. Současně s nakoupením opce se účtuje pohledávka a závazek na příslušných podrozvahových účtech v účtové skupině 96. K nakoupeným opcím se vytváří opravná položka v souladu s Čl. XIII Obecných ustanovení, odst. 4, písm. a). Kursové rozdíly z přepočtu opční prémie v cizí měně se účtují souvztažně na účet 616, popř. 716 resp. 358.
(8) Na účtu 378 se účtují prodané opce (opční prémie). Cena opce se v okamžiku uplatnění, resp. propadnutí vyúčtuje do výnosů zápisem ve prospěch účtů 711,715, resp. 716. Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce. Současně s prodejem opce se účtuje pohledávka a závazek na příslušných podrozvahových účtech v účtové skupině 96. K prodaným opcím se vytváří rezerva v souladu s Čl. XII Obecných ustanovení. Kursové rozdíly z přepočtu opční prémie v cizí měně se účtují souvztažně na účet 616, popř. 716 resp. 358."
Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek a finanční investice
1/ Čl. III.**
V Čl. III se ve druhé větě za slovo "zde" doplňuje slovo "i".
2/ Čl. V*
V Čl. V se v poslední větě za slovem "záloh" nahrazuje závorka zněním: "(účet 449)".
Účtová třída 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty
1/ Čl. II*
V Čl. II se v prvé větě vypouští za slovy "subjektů k" slovo "trvalému" a ve druhé větě za slova "Jde o" doplňuje slovo "účelové" a na konec odstavce se doplňuje věta, která zní:
"Souvztažnými zápisy jsou zápisy na účty účtové skupiny 56, 44 a příslušné účty účtové třídy 7 s případným časovým rozlišením, popř. účtem poskytovatele. Při vrácení prostředků poskytovateli je souvztažným účtem účet 122."
2/ Čl. III
V Čl. III, odst. l se doplňuje text, který zní." V analytické evidenci se vedou na samostatném analytickém účtu emitované a prodané obligace, které se proplácejí v posledním pořadí (podřízená pasíva). **Neprodané obligace se účtují na podrozvahovém účtu 997. "
3/ Čl. VII
V Čl. VII se odst. 5 nahrazuje zněním:
"(5) Na účtu 566 účtuje banka o vlastních akciích na základě rozhodnutí valné hromady za účelem snížení vlastního jmění. Vykoupení vlastních akcií se účtuje v ceně pořízení.
Účtová třída 6 - Náklady
1/ Čl. II*
V Čl. II, odst. 4 se za slovem "bankami" vypouští slova "a majetkových účastí vydaných bankami".
2/ Čl. III*
V Čl. III odst. 5 se vypouštějí slova "odpisy vlastního hmotného majetku".
3/ Čl. IV*
V Čl. IV odst. 1 se za slovo "položek" doplňují slova " daňově neuznaných"
4/ Čl. VI
Čl. VI se nahrazuje zněním:
"Na účtu 671 se účtují mimořádné náklady, k nimž patří zejména opravy nákladů minulých let, škody, manka, náklady na změnu účetní metody, pokuty a penále s výjimkou smluvních, o kterých se účtuje na účtu 667 a s výjimkou smluvních vyplývajících ze smlouvy o úvěru, o kterých se účtuje v účtové skupině 61. Analytická evidence se vede podle jednotlivých titulů mimořádných nákladů."
Účtová třída 7 - Výnosy
1/ Čl. II
V Čl. II, odst. 4 se nahrazuje zněním:
"(4) Na účtu 715 se účtují zisky z prodeje cenných papírů a výnosy z cenných papírů, které jsou v majetku banky, zejména dividendy (vždy z tuzemských cenných papírů po zdanění zvláštní sazbou daně z příjmů), kupóny a úroky z cenných papírů v hrubých částkách (u dluhopisů ve smyslu zákona o dani z příjmů), výnosy z poplatků a provizí při obchodech s cennými papíry a poplatky za úschovu a správu cenných papírů. Účtují se zde i výnosy, které souvisejí s prodanými opcemi na cenné papíry (účet 378). Neúčtují se zde výnosy z REPO operací a půjček a výpůjček cenných papírů, které se účtují na účtu 711, resp. 712."
2/ Čl. III*
V Čl. III, odst. 1 se za slovo "položek" doplňují slova "daňově neuznaných"; v odst. 4 se slova "použití zákonné opravné položky"nahrazují slovy "použití opravné položky daňově uznané".
3/ Čl. IV**
V Čl. IV, odst. 3 a odst. 4 se za slovem "koupila" udělá tečka a zbytek věty se vypouští. V odst. 5 se poslední věta nahrazuje zněním: "Současně se vyúčtuje částka kursových rozdílů účtovaná na účtě 567 do nákladů (účet 616) nebo do výnosů (účet 716), resp. na účet 358." V odst. 7 v písm. a) se za slovem "úvěru" nahrazuje znění takto: "o kterých se účtuje" a na konci odstavce se za slovem "částce" nahrazují slova "tohoto závazku" slovy "této pohledávky".
4/ Čl. V**
V Čl. V se za slovem "mank" doplňují slova "přijaté pokuty a penále".
Účtová třída 9 - Podrozvahové účty
1/ Čl. III*
V Čl. III, odst. 4 se za slovo "účtu" doplňuje "923".
2/ Čl. IV
V Čl. IV, odst. 1 se za slovy "Krytím akreditivu rozumí" vypouští slova "blokace nebo".
3/ Čl. X
V Čl. X, odst. 1 se nahrazuje zněním:
"(1) Na účtu 991 se účtují rozdíly z přecenění položek úrokových nástrojů účtovaných na účtech účtových skupin 94 až 96 na současnou tržní cenu. Obdobně se účtuje na účtu 992 v případě měnových nástrojů, na účtu 993 v případě akciových nástrojů a na účtu 994 v případě komoditních nástrojů. Na účtu 992 se účtuje přepočet cizí měny na Kč položek účtovaných na příslušných účtech účtové skupiny 94 až 96 na aktuální měnový kurs. Kursové rozdíly u opcí jejichž podkladové nástroje jsou v cizí měně se účtují ve výši vypočítané z delta ekvivalentů stanovených příslušným úsekem banky. Takto vypočtené kursové rozdíly se zúčtují současně na rozvahových účtech. Po vypořádání operací se rozdíly vyvedou z podrozvahy."
V odst. 2 se slova "991 až 994" nahrazují slovem "992".
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance.