Úřední sdělení ze dne 28.1.1998 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

28.1.1998 | Sbírka:  3/1998 (CBO) | Částka:  2/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 9/1997 (CBO)
Pasivní derogace: 27/1998 (CBO)
3/1998
Úřední sdělení
České národní banky
o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu
Čl.1
Obecná ustanovení
1. Česká národní banka (dále jen "ČNB") provádí na peněžním trhu v rámci realizace měnové politiky a v rámci spolupráce s Ministerstvem financí repo operace1) a obchody s cennými papíry2).
2. Repo operace provádí ČNB zejména formou:
a) repo tendrů,
b) individuálních repo operací,
c) repo operací za lombardní sazbu.
3. Obchody s cennými papíry provádí ČNB zejména formou:
a) tendrů na prodej nebo nákup cenných papírů,
b) individuálních prodejů nebo nákupů cenných papírů,
c) operací typu "Sell and Buy Back"3).
4. Repo operace podle odst. 2 provádí ČNB pouze s bankami podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen "banky"), které mají s ČNB uzavřenou rámcovou smlouvu o zajištění peněžité pohledávky převodem dlužných cenných papírů (dále jen "rámcová reposmlouva") a to pouze v rozsahu této smlouvy.
5. Obchody s cennými papíry podle odst. 3 provádí ČNB pouze s bankami, které mají povolení k investování do cenných papírů na vlastní účet od ČNB, a s obchodníky s cennými papíry podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, s oprávněním k nákupu a prodeji cenných papírů vlastním jménem a na vlastní účet.
6. Obchody s cennými papíry zaknihovanými ve Středisku cenných papírů (dále jen "SCP") nebo repo operace zajištěné těmito cennými papíry provádí ČNB pouze s protistranami, které mají s ČNB uzavřenou Smlouvu o předávání pokynů do SCP prostřednictvím datového spoje.
Čl.2
Repo tendry
1. Repo tendry organizuje ČNB zpravidla formou americké aukce. Na přístup do repo tendru nemá banka automaticky nárok a ČNB jej může v odůvodněných případech bance odmítnout.
2. ČNB zveřejňuje oznámení o repo tendrech prostřednictvím systému Reuters na svých stranách CSMD a CSMF (nebo jiných, kterými budou tyto nahrazeny). V případě technické závady je oznámení o repo tendru sdělováno telefonicky nebo faxem.
3. Oznámení o repo tendru obsahuje zejména informace o:
a) směru tendru (dodávací nebo stahovací),
b) datech zahájení a ukončení repa,
c) maximálním počtu objednávek jedné banky (není-li uveden, jedná se o 2 objednávky),
d) minimální velikosti každé jednotlivé objednávky (není-li uvedena, jedná se o 100 miliónů Kč),
e) času uzávěrky pro příjem objednávek.
4. Oznámení o repo tendru může rovněž obsahovat i další informace, například o:
a) limitní akceptovatelné úrokové sazbě,
b) celkovém nabízeném objemu,
c) přijatelném nebo nabízeném kolaterálu4).
5. Oprávnění účastníci repo tendru podávají objednávky prostřednictvím systému Reuters nebo telefonicky do odboru bankovních obchodů ČNB, oddělení korunových a devizových intervencí ČNB (dále jen "dealing"). V případě technických problémů bude ČNB akceptovat i jiný způsob předání objednávky (fax, dopis).
6. Při objednávce zadává účastník repo tendru objem a úrokovou sazbu. Není-li při oznámení repo tendru stanoveno jinak, musí být objem jednotlivé objednávky celým násobkem 100 miliónů Kč a úroková sazba se udává nejvýše na dvě desetinná místa.
7. Není-li při oznámení dodávacího repo tendru stanoveno jinak, přijatelným kolaterálem jsou státní pokladniční poukázky (dále jen "SPP") a poukázky České národní banky (dále jen "P ČNB"). Není-li při oznámení stahovacího repo tendru stanoveno jinak, ČNB jako kolaterál použije SPP nebo P ČNB.
8. Objednávky jsou uspokojovány podle nabízeného úroku až do výše objemu repo tendru. Není-li možno uspokojit všechny objednávky se stejnou výší úrokové sazby, jsou uspokojovány poměrně.
9. Výsledek repo tendru oznamuje ČNB obdobným způsobem jako informaci o repo tendru. Oznámení o výsledku zejména obsahuje:
a) minimální, průměrnou a maximální akceptovanou úrokovou sazbu,
b) procento uspokojení objednávek při poměrném krácení.
Čl.3
Individuální repo operace
1. Individuální repo operace se provádějí z podnětu ČNB.
2. Protistranami ČNB jsou přednostně referenční banky5).
3. Není-li při dojednávání obchodu stanoveno jinak, ČNB při těchto operacích přijímá i používá jako kolaterál SPP a P ČNB.
Čl.4
Repo operace za lombardní sazbu
1. Repo operace za lombardní sazbu (dále jen "lombardní repo") slouží výhradně k dodávání likvidity bankám. Úroková sazba je rovna lombardní sazbě platné v den (čas) uzavření obchodu a platí po celou dobu trvání repa.
2. Lombardní repo začíná standardně v den žádosti a je splatné v následující pracovní den (tj. O/N splatnost). ČNB může v případě potřeby stanovit jinou dobu začátku i splatnosti.
3. Není-li stanoveno jinak, přijatelným kolaterálem jsou státní dluhopisy emitované Ministerstvem financí ČR (včetně SPP) a P ČNB.
4. Při lombardních repech může ČNB požadovat, aby se tržní hodnota cenných papírů použitých k zajištění úvěru lišila od výše poskytnutého úvěru. Požadavek ČNB se vyjádří koeficienty poklesu a růstu6).
5. O změnách podle odst. 2 a 3 a požadavku podle odst. 4 tohoto článku informuje ČNB prostřednictvím systému Reuters na svých stránkách CSMD a CSMF (nebo jiných, kterými budou tyto nahrazeny).
6. Žádost o provedení lombardního repa podávají banky prostřednictvím systému Reuters nebo telefonicky do dealingu ČNB. V případě technických problémů bude ČNB akceptovat i jiný způsob předání objednávky (fax, dopis).
7. Podmínkou pro provedení lombardního repa je:
a) žádost banky o provedení lombardního repa podaná nejpozději 25 minut před uzávěrkou účetního dne v clearingovém centru ČNB v případě, že kolaterálem je krátkodobý dluhopis zaknihovaný v systému TKD,
b) žádost banky o provedení lombardního repa podaná nejpozději 2 hodiny před uzávěrkou účetního dne v clearingovém centru ČNB v případě, že kolaterálem je cenný papír zaknihovaný v SCP,
c) v případě uvedeném pod písm. b) skutečnost, že banka předá ČNB příkaz k převodu kolaterálu v SCP nejpozději 90 minut před uzávěrkou účetního dne v clearingovém centru ČNB.
8. ČNB lombardní repo s bankou neprovede, pokud nebudou splněny podmínky uvedené v bodě 7 nebo v případě, že:
a) ČNB z měnových důvodů rozhodne o dočasném zrušení nebo omezení této refinanční tranše,
b) z důvodu vyšší moci nelze uskutečnit platbu nebo převod cenných papírů (např. z důvodu technických problémů na straně clearingového centra, systému TKD, SCP nebo komunikace).
9. V případě, kdy při lombardním repu není možno vázat převod cenných papírů na provedení platby (princip dodávka proti placení), poskytne ČNB finanční prostředky plynoucí z dohodnutého lombardního repa teprve poté, co budou na její majetkový účet převedeny cenné papíry dlužníka.
10. Není-li při splácení lombardního repa použit princip dodávka proti placení, převede ČNB cenné papíry na účet dlužníka teprve poté, co v clearingovém centru ČNB dojde k převodu jistiny a úroků z úvěru na účet ČNB. Splacení jistiny a úroku je provedeno z podnětu dlužníka.
11. V případě, že nedojde ke splnění podmínek dohodnutého lombardního repa jednou z protistran, bude v otázkách sankcí postupováno v souladu s uzavřenou rámcovou reposmlouvou.
Čl.5
Tendry na prodej nebo nákup cenných papírů
1. Tendry na prodej nebo nákup cenných papírů (dále jen "tendry") organizuje ČNB pro oprávněné účastníky (bod 5 tohoto článku) zpravidla formou americké aukce.
2. ČNB zveřejňuje oznámení o tendrech prostřednictvím systému Reuters na svých stránkách CSMD a CSMF (nebo jiných, kterými budou tyto nahrazeny). V případě technické závady je oznámení o tendru sdělováno telefonicky nebo faxem.
3. Oznámení o tendru obsahuje zejména informace o:
a) směru tendru (nákup nebo prodej),
b) datu vypořádání,
c) cenných papírů (identifikaci),
d) maximálním počtu objednávek jednoho oprávněného účastníka (není-li uvedena, jedná se o 2 objednávky),
e) minimální velikosti každé jednotlivé objednávky (není-li uvedena, jedná se o 100 miliónů Kč v nominální hodnotě cenných papírů),
f) uzávěrce (času uzávěrky) pro příjem objednávek.
4. Oznámení o tendru může rovněž obsahovat i další informace, jako např. o:
a) limitním akceptovatelném výnosu,
b) celkovém nabízeném objemu,
c) oprávněných účastnících tendru, kteří mají přístup do tendru.
5. Není-li v oznámení o tendru uvedeno jinak, oprávněnými účastníky tendru jsou banky a nebanky - přímí účastníci aukcí pro daný cenný papír.
6. Oprávnění účastníci tendru podávají objednávky prostřednictvím systému Reuters nebo telefonicky do dealingu ČNB. V případě technických problémů bude ČNB akceptovat i jiný způsob předání objednávky (fax, dopis).
7. Při objednávce zadává oprávněný účastník tendru objem a výnos. Není-li při oznámení tendru stanoveno jinak, objem každé jednotlivé objednávky musí být celým násobkem 50 miliónů Kč v nominální hodnotě cenných papírů a výnos se udává nejvýše na dvě desetinná místa.
8. Objednávky jsou v tendru uspokojovány podle nabízeného výnosu až do výše objemu tendru. Není-li možno uspokojit všechny objednávky se stejnou výší výnosu, jsou uspokojovány poměrně.
9. Výsledek tendru oznamuje ČNB obdobným způsobem jako informaci o tendru. Oznámení o výsledku zejména obsahuje:
a) minimální, průměrný a maximální akceptovaný výnos,
b) procento uspokojení objednávek při poměrném krácení.
10. Není-li možno obchod vypořádat na bázi dodávka proti placení, plnění ČNB následuje po potvrzení, že svůj závazek splnila protistrana.
Čl.6
Individuální prodeje nebo nákupy cenných papírů
1. Individuální prodeje nebo nákupy cenných papírů se provádí z podnětu ČNB.
2. Protistranami ČNB jsou přednostně přímí účastníci aukcí pro daný cenný papír.
Čl.7
Operace typu "Sell and Buy Back"
1. Operací typu "Sell and Buy Back" se pro účely tohoto úředního sdělení rozumí prodej a zpětný nákup nebo nákup a zpětný prodej cenného papíru uzavřený s jednou protistranou v jeden okamžik s rozdílnými dny vypořádání.
2. Operace typu "Sell and Buy Back" se provádí z podnětu ČNB.
3. Protistranami ČNB jsou přednostně přímí účastníci aukcí pro daný cenný papír.
Čl.8
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. ČNB může v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, provádět v případě potřeby i jiné obchody, než v tomto úředním sdělení uvedené obchody a operace.
2. Operace podle čl. 4, odst. 7, bod a) bude ČNB provádět od 1. února 1993.
3. Tímto úředním sdělení se k 31. lednu 1998 ruší: úřední sdělení České národní banky ze dne 15. května 1997 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu uveřejněné ve Věstníku ČNB částka 8/1997.
Vrchní ředitel
RNDr. Niedermayer, v.r.
Odpovědný zaměstnanec: Ing. Říha,
tel. 2441 5003
1) Věstník ČNB, částka 27/1994 ze dne 29. 12. 1994 - "Úřední sdělení České národní banky o věcném vymezení repo operací"
2) § 28, § 32 a § 33 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance
3) viz Článek 7 tohoto úředního sdělení
4) Kolaterálem se rozumí cenné papíry sloužící k zajištění úvěru v rámci repo operace.
5) Věstník ČNB, částka 22/1995 ze dne 31. 10. 1995 - "Ústřední sdělení České národní banky o vydání Pravidel pro udělení statutu referenční banky na trhu mezibankovních depozit"
6) Koeficienty poklesu a růstu udávají interval pro poměr tržní ceny cenných papírů zajišťujících úvěr a úvěru včetně naběhlého úroku.