Opatření ze dne 16.12.1997, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

27.1.1998 | Sbírka:  12/1997 (CBN) | Částka:  2/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 4/1997 (CBN), 1/1997 (CBN)
Pasivní derogace: 5/1998 (CBN)
12/1997
Opatření
České národní banky
ze dne 16. prosince 1997,
kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., stanoví:
§ 1
(1) Banky1) a pobočky zahraničních bank2) sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření.
(2) Výkazy řady "Dev" sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem,3) s výjimkou výkazů Dev(ČNB-Ds)11-12, Dev(ČNB-Ds)12-12, Dev(ČNB)27-12 a Dev(ČNB)29-12 předávaných všemi bankami a pobočkami zahraničních bank a výkazu Dev(ČNB)20-98 předávaného všemi bankami a pobočkami zahraničních bank kromě stavebních spořitelen.4)
(3) Vzory výkazů podle odstavce 1, které u automatizovaných výkazů charakterizují pouze obsahovou náplň výkazu a hlavní vztahy mezi jeho položkami, jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto opatření.
§ 2
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v termínech a formě stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.
(2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank způsobem stanoveným v příloze č. 3 tohoto opatření v těchto variantách rozsahu vykazování:
a) banka za Českou republiku, tj. souhrnné údaje za centrálu, pobočky a jiné organizační složky banky v České republice,
b) centrála a pobočky banky v České republice podle jejich regionální příslušnosti k pobočkám České národní banky, tj. údaje za pobočky a centrálu banky v regionálním členění (dále jen "pobočkové výkazy"),
c) banka celkem, tj. souhrnné údaje za centrálu, pobočky a jiné organizační složky banky v České republice a v zahraničí,
d) pobočka zahraniční banky, tj. údaje za jednotlivé pobočky zahraniční banky, které působí v České republice.
(3) Výkazy V(ČNB-Ds)3-12 a V(ČNB-Ds)5-12 předkládají banky a pobočky zahraničních bank podle odstavce 2 písm. a) a d) v automatizované formě a centrály a pobočky bank v regionech podle odstavce 2 písm. b) v regionálním členění v písemné formě.
(4) Výkaz E(ČNB)2-04 předkládají
a) banky s uvedením údajů za banku celkem a obchodní společnosti, v nichž má banka majetkovou účast,
b) pobočky zahraničních bank v rozsahu základního výkazu (část A a B) a tabulky 1 přílohy.
§ 3
(1) Pro účely předávání dat automatizovaně předkládaných výkazů do České národní banky sestavují banky a pobočky zahraničních bank tyto výkazy ve formě předávacích datových souborů odpovídajících normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT). Česká národní banka oznámí bankám a pobočkám zahraničních bank strukturu předávacích datových souborů a parametry komunikačního a bezpečnostního rozhraní pro předávání zpráv s těmito soubory. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit možnost vytvoření písemného výpisu dat výkazu, který je předáván automatizovaně formou elektronického předávacího datového souboru, v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsaných dat.
(2) Banky a pobočky zahraničních bank předávají České národní bance datové soubory podle odstavce 1 opatřené digitálním podpisem na základě prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob s údaji v předkládaném výkazu. U výkazů řady BD, kde je tak stanoveno jiným opatřením České národní banky, a výkazů řady Bil se oprávněnými osobami rozumí osoby oprávněné jednat za banku nebo pobočku zahraniční banky jako celek, u ostatních výkazů jsou to vedoucí zaměstnanci banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědní za sestavení a předložení jednotlivých výkazů. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit, aby programové řešení digitálního podpisu a jeho použití vyhovovalo podmínkám stanoveným zvláštním opatřením České národní banky.5)
(3) Písemné výkazy předávají banky a pobočky zahraničních bank na formulářích odpovídajících vzorům výkazů stanoveným v příloze č. 4 tohoto opatření. Písemné výkazy zasílané České národní bance musí být opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby nebo oprávněných osob uvedených v odstavci 2.
(4) Centrály a pobočky bank mohou po dohodě s regionálně příslušnou pobočkou České národní banky použít k sestavování a předkládání pobočkových výkazů podpůrné programové vybavení poskytované k tomuto účelu pobočkami České národní banky.
§ 4
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předávají
a) automatizovaně předkládané výkazy prostřednictvím datové komunikační sítě informační službě České národní banky,
b) písemný výkaz E(ČNB)2-04 ve dvojím vyhotovení spolu s doplňkovými informacemi o v zalepené obálce adresované a zasílané do vlastních rukou stanovenému pracovníkovi odboru statistiky České národní banky,
c) pobočkové výkazy regionálně příslušné pobočce České národní banky.
(2) K jednotlivým předkládaným výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-12 vypracují banky a pobočky zahraničních bank komentář, který zašlou v písemné formě na adresu příslušného odboru úseku bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení odpovídajícího výkazu. Komentář musí být podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k provedení digitálního podpisu (podle § 3 odst. 2) u datového souboru příslušného k výkazu, k němuž je komentář vypracován.
(3) K automatizovanému výkazu BD(ČNB)9-12 předkládají banky a pobočky zahraničních bank čtvrtletní přehled o portfoliu cenných papírů v držení banky v členění podle jednotlivých druhů cenných papírů. Čtvrtletní přehled zašlou banky a pobočky zahraničních bank v písemné formě na adresu příslušného odboru úseku bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení automatizovaného výkazu sestaveného ke konci odpovídajícího čtvrtletí. Přehled musí být podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k provedení digitálního podpisu (podle § 3 odst. 2) u datového souboru příslušného k tomuto výkazu.
§ 5
(1) Výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku předkládají banky a pobočky zahraničních bank České národní bance v obsahu, členění, formě a termínech stanovených opatřením České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni.
(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, Bil(ČNB)2-04, V(ČNB-Ds)3-12, V(ČNB-Ds)5-12, V(ČNB-Ds)8-12, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)2-12, VST(ČNB)3-12, Dev(ČNB-Ds)11-12, Dev(ČNB-Ds)12-12, Dev(ČNB-Ds)14-04 a Dev(ČNB-Ds)19-12 a ve výkazech řady BD sestavených k 31. prosinci minulého roku, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle § 2 odst. 2, kromě pobočkových výkazů. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci minulého roku provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů auditu.
(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po auditu výkazy, které jsou uvedeny v odstavci 2, sestavené též ke konci následujících měsíců, resp. čtvrtletí běžného roku, až do běžného měsíce, resp. čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k stanoveným termínům běžného roku provedou banky a pobočky zahraničních bank do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 2 formou běžné opravy.
(4) V případech, kdy dojde k 1. lednu ke změně struktury nebo metodiky sestavování výkazu, předloží banky a pobočky zahraničních bank České národní bance do 15. března každého roku výkazy Bil(ČNB)1-12, V(ČNB-Ds)3-12, V(ČNB-Ds)5-12, V(ČNB-Ds)8-12, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)2-12, VST(ČNB)3-12 a Dev(ČNB-Ds)11-12 sestavené k 1. lednu tohoto roku v rozsahu podle § 2 odst. 2, kromě pobočkových výkazů. Výkazy sestavované k 1. lednu musí vycházet z výkazů sestavených k 31. prosinci předchozího roku předložených České národní bance podle opatření České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k 31. prosinci předchozího roku. V případě opětovného předložení výkazů podle odstavce 2 předloží banka nebo pobočka zahraniční banky znovu i výkazy sestavené k 1. lednu podle tohoto odstavce.
(5) Pokud jsou výkazy řady BD sestavené ke 31. prosinci předkládány podle přílohy č. 4 v předběžné a výsledné verzi, zašlou banky a pobočky zahraničních bank výsledné výkazy jako opravu výkazů předběžných.
§ 6
(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou výkazů uvedených v odstavci 2, dnem, kdy rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka6) nabude právní moci (dále jen "rozhodný den").
(2) Právnická osoba, které bylo odňato povolení působit jako banka (dále jen "bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky"), po rozhodném dni sestavuje a předkládá podle tohoto opatření v souladu se zvláštním zákonem7) pouze výkazy Bil(ČNB)1-12 a Bil(ČNB)2-12. Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky rovněž předloží v plném rozsahu podle tohoto opatření a v souladu se zvláštním zákonem7) výkazy řady Bil, V, Dev a E, které mají být sestaveny k rozhodnému dni a dnům tento den předcházejícím a jejichž termín předložení spadá do období po rozhodném dni.
(3) Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů podle odstavce 2 na základě doručeného rozhodnutí České národní banky o ukončení vykazovací povinnosti.
(4) Banka nebo pobočka zahraniční banky, u které byl podán návrh na konkurs,8) prohlášen konkurs,8) nebo která vstoupila do likvidace9) bez pravomocného odnětí povolení působit jako banka, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu a ve stanovených termínech a formě do dne pravomocného odnětí povolení působit jako banka, pokud Česká národní banka nestanoví jinak. Po odnětí povolení působit jako banka postupuje tato bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky podle odstavců 1 až 3.
§ 7
V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštního zákona.10) Obdobně postupuje Česká národní banka v případě, že povinnosti stanovené tímto opatřením poruší bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky.11)
§ 8
Banky a pobočky zahraničních bank předávají výkazy VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)2-12, VST(ČNB)3-12 v testovacím režimu podle zvláštního opatření České národní banky.12) Česká národní banka oznámí ukončení testovacího režimu a přechod na běžný způsob předávání těchto výkazů v souladu se zásadami pro předávání metodiky výkaznictví.13)
§ 9
Zrušuje se
1. opatření České národní banky č. 1/1997 ze dne 30. prosince 1996, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance,
2. opatření České národní banky č. 4 ze dne 28. července 1997, kterým se mění opatření České národní banky č. 1/1997 ze dne 30. prosince 1996, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
§ 10
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.
Guvernér
v z. Ing. Kysilka, CSc., v. r.
Přílohy:
1. Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
2. Termíny a forma předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance
3. Varianty rozsahu vykazování ve výkazech bank a poboček zahraničních bank předkládaných České národní bance
4. Vzory výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Odpovědný zaměstnanec: Ing. Karnet, CSc.,
linka 4446
Příl.1
Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
 Označení výkazu       Název výkazu
------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12      Měsíční bilance aktiv a pasív
Bil(ČNB)2-12      Měsíční výkaz zisků a ztrát
Bil(ČNB)2-04      Příloha k měsíčnímu výkazu zisků a ztrát

V(ČNB-Ds)1-12     Výkaz o hotovostním peněžním obratu
V(ČNB-Ds)3-12     měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za
            klienty
V(ČNB-Ds)4-55     Hlášení o stavech úvěrů, vkladů a obdobných
            závazků
V(ČNB-Ds)5-12     Měsíční  výkaz  o  vkladech  a úvěrech
            přijatých od klientů
V(ČNB-Ds)6-36     Dekádní přehled aktiv a pasív
V(ČNB-Ds)7-12     Přehled o stavech korunových úvěrů a vkladů
            v členění podle úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)8-12     Struktura vybraných  korunových úvěrů a
            vkladů
V(ČNB-Ds)9-12     Přehled  o čerpání  korunových úvěrů v
            členění podle úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)12-12     Výkaz o mezibankovních korunových vkladech
            a úvěrech
V(ČNB-Ds)13-04     Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a
            výnosech
V(ČNB-Ds)18-12     Měsíční výkaz o cenných papírech v držení
            bank a dlouhodobých finančních investicích
            bank

V(ČNB)20-04      Čtvrtletní  výkaz o  nákupu, prodeji a
            vlastnictví  tuzemských  cenných  papírů
            nerezidenty
V(ČNB)21-09      Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a
            pasív
V(ČNB)22-12      Měsíční  výkaz  o  cenných  papírech
            emitovaných bankou

VST(ČNB)1-12      Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za
            klienty
VST(ČNB)2-12      Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za
            orgány republiky a místními orgány
VST(ČNB)3-12          Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za
            jinými bankami a  o vkladech v jiných
            bankách

Dev(ČNB-Ds)11-12    Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici
            banky
Dev(ČNB-Ds)12-12    Měsíční výkaz o devizových a korunových
            inkasech a platbách
Dev(ČNB-Ds)14-04    Čtvrtletní výkaz o devizových inkasech a
            platbách podle územního členění
Dev(ČNB-Ds)16-12    měsíční výkaz o  devizových inkasech a
            platbách  v členění  podle nadlimitních
            transakcí
Dev(ČNB-Ds)19-12    Měsíční výkaz o  devizových inkasech a
            platbách v členění podle měn

Dev(ČNB)20-98     Denní výkaz o devizové a korunové pozici
            banky
Dev(ČNB)27-12     Přehled o stavech devizových úvěrů a vkladů
            v členění podle úrokových sazeb
Dev(ČNB)29-12     Přehled  o čerpání  devizových úvěrů v
            členění podle úrokových sazeb

E(ČNB)2-04       Šetření o rozvoji  peněžního sektoru -
            Peněžní  instituce  a  korporace  v
            bankovnictví

P(ČNB)1-01       Plán obchodní činnosti
P(ČNB)2-12       Hlášení o  předpokládaném vývoji úvěrů,
            vkladů a obdobných závazků
P(ČNB)3-02       Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech
            nerezidentů z tuzemských dlužných cenných
            papírů se splatností nad 1 rok
P(ČNB)4-02       Pololetní  výkaz o  budoucích splátkách
            mezibankovních  úvěrů   přijatých  od
            nerezidentů

BD(ČNB)1-12      Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv
            a pasív
BD(ČNB)2-12      Hlášení  o poměru  kapitálu k rizikově
            váženým aktivům
BD(ČNB)3-12      Hlášení   o   úvěrové  angažovanosti,
            nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech
BD(ČNB)4-12      Hlášení  o  pohledávkách  podle  jejich
            klasifikace
BD(ČNB)5-12      Hlášení o  pohledávkách nesplacených ve
            lhůtě
BD(ČNB)7-12      Hlášení o struktuře přijatých vkladů a
            obdobných  závazků  banky  podle jejich
            velikosti
BD(ČNB)8-04      Hlášení o změně stavu  klasifikovaných
            úvěrů
BD(ČNB)9-12      Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení
            banky
BD(ČNB)11-12      Přehled odhadové zbytkové splatnosti aktiv
            a pasív.
Příl.2
Termíny a forma předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance
                Termíny

Označení výkazu Periodicita Termín            Forma
               předkládání          předkládání
---------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12   měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

Bil(ČNB)2-12   měsíčně   do 25. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec
               do 20. února násled. roku

Bil(ČNB)2-04   čtvrtletně  do 25. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce
               po konci čtvrtletí
               výkaz za 4. čtvrtletí
               do 20. února násled. roku

V(ČNB-Ds)1-12  měsíčně   do 11. kalendářního dne    písemně
               následujícího měsíce

V(ČNB-Ds)3-12  měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,     (pobočkové
               výkaz za prosinec       písemně)
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

V(ČNB-Ds)4-55  dvakrát   každý třetí a poslední    automatizovaně
         týdně    pracovní den v týdnu,
               pokud předchozí den
               je pracovním dnem,
               do 11 hodin,
         měsíčně   následující pracovní den
               po konci kalendářního
               měsíce do 11 hodin,
         denně    od 20. kalendářního dne
               posledního měsíce čtvrtletí
               do konce čtvrtletí v prac.
               dny do 11 hodin

V(ČNB-Ds)5-12  měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,     (pobočkové
               výkaz za prosinec       písemně)
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

V(ČNB-Ds)6-36  dekádně   do 5., 15. a 25. kalendářního automatizovaně
               dne v měsíci kromě výkazu
               k 10. a 20. lednu

V(ČNB-Ds)7-12  měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

V(ČNB-Ds)8-12  měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

V(ČNB-Ds)9-12  měsíčně   do 15. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce

V(ČNB-Ds)12-12  měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

V(ČNB-Ds)13-04  čtvrtletně  do 25. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce
               po konci čtvrtletí
               výkaz za 4. čtvrtletí
               do 20. února násled. roku

V(ČNB-Ds)18-12  měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

V(ČNB)20-04   čtvrtletně  do 15. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce
               po konci čtvrtletí

V(ČNB)21-09   dekádně   do 15. a 25. ledna      automatizovaně
               (jen výkaz k 10. a 20. lednu
               místo výkazu V(ČNB-Ds)6-36)

V(ČNB)22-12   měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

VST(ČNB)1-12   měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

 VST(ČNB)2-12  měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

VST(ČNB)3-12   měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

Dev(ČNB-Ds)11-12 měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

Dev(ČNB-Ds)12-12 měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

Dev(ČNB-Ds)14-04 čtvrtletně  do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce
               po konci čtvrtletí
               výkaz za 4. čtvrtletí
               do 20. února násled. roku

Dev(ČNB-Ds)16-12 měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

Dev(ČNB-Ds)19-12 měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
               výkaz     za prosinec
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

Dev(ČNB)20-98  denně    do 11 hodin následujícího   automatizovaně
               pracovního dne

Dev(ČNB)27-12  měsíčně   do 20. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec
               do 20. února násled. roku,
               výkaz za leden do 25. února

Dev(ČNB)29-12  měsíčně   do 15. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce

E(ČNB)2-04    čtvrtletně  do 5. pracovního dne     písemně
               následujícího měsíce
               po konci čtvrtletí
               nebo po vzniku změny
               vykazovaných skutečností

P(ČNB)1-01    ročně    do konce února běžného roku, automatizovaně
         nepravidelně během roku na vyžádání jako
               zpřesnění plánu běžného roku
               nebo výhled na následující rok

P(ČNB)2-12    měsíčně   do 3. kalendářního dne    automatizovaně
               běžného měsíce

P(ČNB)3-02    pololetně  do 15. kalendářního dne    automatizovaně
               prvního měsíce běžného
               pololetí

P(ČNB)4-02    pololetně  do 25. kalendářního dne    automatizovaně
               prvního měsíce běžného
               pololetí

BD(ČNB)1-12   měsíčně   do 25. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce
               včetně předběžného výkazu
               za prosinec, výsledný výkaz
               za prosinec do 10. března
               následujícího roku

BD(ČNB)2-12   měsíčně   do 25. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce
               včetně předběžného výkazu
               za prosinec, výsledný výkaz
               za prosinec do 10. března
               následujícího roku,
         nepravidelně během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)3-12   měsíčně   do 25. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce,
         nepravidelně během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)4-12   měsíčně   do 25. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce
               včetně předběžného výkazu
               za prosinec, výsledný výkaz
               za prosinec do 10. března
               následujícího roku,
         nepravidelně během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)5-12   měsíčně   do 25. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce
               včetně předběžného výkazu
               za prosinec, výsledný výkaz
               za prosinec do 10. března
               následujícího roku,
         nepravidelně během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)7-12   měsíčně   do 25. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce
               včetně předběžného výkazu
               za prosinec, výsledný výkaz
               za prosinec do 10. března
               následujícího roku

BD(ČNB)8-04   čtvrtletně  do 25. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce
               po konci čtvrtletí,
               výkaz za poslední čtvrtletí
               do 10. března násled. roku

BD(ČNB)9-12   měsíčně   do 25. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce
               včetně předběžného výkazu
               za prosinec, výsledný výkaz
               za prosinec do 10. března
               následujícího roku,
         nepravidelně během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)11-12)  měsíčně   do 25. kalendářního dne    automatizovaně
               následujícího měsíce
               včetně předběžného výkazu
               za prosinec, výsledný výkaz
               za prosinec do 10. března
               následujícího roku
Příl.3
Varianty rozsahu vykazování ve výkazech bank a poboček zahraničních bank předkládaných České národní bance (Předkládané varianty jsou označeny "x"):
 Označení výkazu      Varianta rozsahu vykazování
               a)  b)  c)  d)
------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12         x      x   x
Bil(ČNB)2-12               x   x
Bil(ČNB)2-04               x   x

V(ČNB-Ds)1-12           x      x
V(ČNB-Ds)3-12        x   x      x
V(ČNB-Ds)4-55        x      x   x
V(ČNB-Ds)5-12        x   x      x
V(ČNB-Ds)6-36        x         x
V(ČNB-Ds)7-12        x         x
V(ČNB-Ds)8-12        x         x
V(ČNB-Ds)9-12        x         x
V(ČNB-Ds)12-12        x         x
V(ČNB-Ds)13-04              x   x
V(ČNB-Ds)18-12        x         x

V(ČNB)20-04         x         x
V(ČNB)21-09         x         x
V(ČNB)22-12         x         x

VST(ČNB)1-12         x         x
VST(ČNB)2-12         x         x
VST(ČNB)3-12         x         x

Dev(ČNB-Ds)11-12       x         x
Dev(ČNB-Ds)12-12       x         x
Dev(ČNB-Ds)14-04       x         x
Dev(ČNB-Ds)16-12       x         x
Dev(ČNB-Ds)19-12       x         x
Dev(ČNB-Ds)20-98
   Část 1 a 2       x         x
   Část 3               x   x
Dev(ČNB-Ds)27-12       x         x
Dev(ČNB-Ds)20-12       x         x

P(ČNB)1-01          x      x   x
P(ČNB)2-12          x      x   x
P(ČNB)3-02          x         x
P(ČNB)4-02          x         x

BD(ČNB)1-12               x   x
BD(ČNB)2-12               x   x1)
BD(ČNB)3-12               x   x
BD(ČNB)4-12               x   x
BD(ČNB)5-12               x   x
BD(ČNB)7-12               x   x
BD(ČNB)8-04               x   x
BD(ČNB)0-12               x   x
BD(ČNB)11-12               x   x
------------------------------------------------------------------
1) Pobočky zahraničních bank jen na zvláštní vyžádání.
1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
2) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb.
3) § 1 písm. m) bod 1 Devizového zákona č. 219/1995 Sb.
4) § 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 11 odst. 3 a § 12 odst. 3 opatření České národní banky č. 10/1997, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
6) § 34 zákona č. 21/1992 Sb.
7) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb.
8) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 70 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 21/1992 Sb.
11) § 46 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
12) § 26 odst. 4 opatření České národní banky č. 10/1997.
13) § 15 opatření České národní banky č. 10/1997.