Pokyn ze dne 27.2.1998 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

27.2.1998 | Sbírka:  D-179 | Částka:  2/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
Pasivní derogace: D-190
D-179
Pokyn
Ministerstva financí
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Ing. Martincová, tel.: 5704 3355
Čj.: 152/65 146/1997
Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") upřesňuje a doplňuje vysvětlivky k § 26 zákona a k příloze zákona v pokynu č. D-132 uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 12/1/1995 takto:
Technickým vybavením vytápěného domu, které je posuzováno jako nedílná součást stavebního díla, není výměníková popř. předávací stanice umístěná ve vytápěném stavebním díle (popř. na vstupech do těchto stavebních děl), která je součástí rozvodů ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. Tyto stanice patří do soustavy zařízení pro výrobu, rozvod a přeměnu tepelné energie dodávané do vytápěného stavebního díla popř. několika stavebních děl.
Jedná se o takové výměníkové popř. předávací stanice, jejichž instalace nebyla podmínkou funkčnosti stavebního díla pro vydání původního kolaudačního rozhodnutí, a dále se vyznačují zpravidla těmito znaky, které nemusí být splněny vždy současně:
- nejsou ve vlastnictví majitele domu, ale dodavatele tepelné energie,
- jejich instalace probíhá v rámci rekonstrukcí stávajících nebo výstavby nových systémů vytápění při dosažení vyšší účinnosti výroby a rozvodu tepelné energie,
- předávací místo je na výstupu z předávací stanice, tj. na rozhraní majetku dodavatele a majetku odběratele,
- dodavatel tepelné energie má výměníkovou, popř. předávací stanici umístěnu ve stavebním díle na základě zřízeného věcného břemene dle § 151n) a násl. občanského zákoníku nebo uzavřené nájemní smlouvy při dodržení podmínky pronájmu nebytového prostoru anebo na základě jiné smlouvy uzavřené v souladu s obecně platnými předpisy,
- vlastník výměníkové popř. předávací stanice je držitelem autorizace dle zákona č. 222/1994 Sb.
Takováto zařízení související s výměníkovou, popř. předávacích stanicí uvedená do užívání po 1. 1. 1995 se považují za samostatné movité věci. Při vytvoření souboru movitých věcí se tento zařazuje do pol. č. (3-27) 29.23.11-Výměníky a zkapalňovače plynů - přílohy zákona podle hlavního funkčního předmětu výměníku a lze do odpisovat ve 3. odpisové skupině.
Náměstek ministra financí:
Michal Frankl, v.r.