Dodatek ze dne 31.8.1998 k Jednacímu řádu katastrálního úřadu ze dne 6. listopadu 1996 č.j. 4982/1996-23, ve znění sdělení o opravě chyby ze dne 9. ledna 1997 č.j. 24/1997-23 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. října 1997 č.j. 4063/1997-23

31.8.1998 | Sbírka:  2787/1998-23 | Částka:  3/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 359/1992 Sb.
Aktivní derogace: 4982/1996-23
Pasivní derogace: 1481/2002-23
2787/1998-23
Dodatek č. 2
ze dne 31. srpna 1998
k Jednacímu řádu katastrálního úřadu ze dne 6. listopadu 1996 č.j. 4982/1996-23, ve znění sdělení o opravě chyby ze dne 9. ledna 1997 č.j. 24/1997-23 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. října 1997 č.j. 4063/1997-23
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 písm. d) zákona ČNR č. 359/1992 Sb. tento dodatek č. 2 k Jednacímu řádu katastrálního úřadu:
Čl.I
1. V čl. 9 se nadpis "Vyznačení vyřízeného podání a uzavření přehledů o řízení" nahrazuje nadpisem "Vyznačení vyřízeného podání, uzavření a archivace přehledů o řízení".
Do čl. 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Po skončení kalendářního roku provede katastrální úřad kontrolu a archivaci jednotlivých protokolů postupem podle uživatelské příručky."
2. V čl. 14 se v odstavci 3 za slova "podle § 34 odst. 7 písm. c)" vkládá slovo "vyhlášky" a na konci odstavce 3 se vypouštějí slova "a zda v potvrzení jde skutečně o advokátův podpis".
3. Čl. 22 a nově zařazené čl. 22a a čl. 22b včetně nadpisu znějí:
"Postup při záznamu práv, vyznačení poznámek a změn jiných údajů o nemovitostech v katastru
Čl. 22
(1) Rozhodnutí a jiné listiny, na jejichž základě se zapisují záznamem věcná práva k nemovitostem, vymezuje § 7 zákona o zápisech a § 36 vyhlášky. Pro zápis jiných než věcných práv způsobem obdobným záznamu se podle § 40 vyhlášky použijí přiměřeně ustanovení o listinách, které jsou podkladem pro záznam věcných práv k nemovitostem podle § 7 zákona o zápisech a § 36 vyhlášky.
(2) Na podkladě došlých rozhodnutí a jiných listin určených k záznamu vyznačí katastrální úřad v souboru popisných informací plombu podle čl. 13. Plomba se vyznačí a její platnost bude odstraněna automatizovaně postupem popsaným v uživatelské příručce.
(3) Při zakládání, vedení a uzavírání Protokolu Z se postupuje přiměřeně podle čl. 7 až 9 a uživatelské příručky.
(4) Podle potřeby lze založit spis. Spis se založí vždy při vrácení podání vyhotoviteli k doplnění nebo k odstranění nedostatků v rozhodnutí nebo jiné listině. Do spisu se v takovém případě založí alespoň podstatné části kopie vracené listiny a kopie průvodního dopisu.
(5) Katastrální úřad podle § 8 odst. 1 zákona o zápisech zjistí, zda je listina předložená k zápisu do katastru záznamem bez chyb v psaní nebo počtech a bez jiných zřejmých nesprávností.
(6) Pokud katastrální úřad zjistí, že je listina bez vad uvedených v odstavci 5, provede na jejím základě zápis do katastru. O provedeném zápisu vyrozumí katastrální úřad podle § 37 odst. 4 vyhlášky dopisem osoby, jejichž právo podle provedeného zápisu vzniklo nebo s rozšířilo a osoby, jejichž právo podle provedeného zápisu zaniklo nebo se omezilo. Dopis s vyrozuměním zašle katastrální úřad na adresu těchto osob uvedenou v katastru, popřípadě na jinou adresu, na které se dle zjištění katastrálního úřadu zdržuje. Příklady možných vzorů dopisu o vyrozumění jsou uvedeny v příloze č. 4. Uvedené vzory nejsou závazné. Katastrální úřady je upraví podle konkrétních případů oznamovaných skutečností.
(7) Katastrální úřad nevyrozumí dotčené osoby podle odstavce 6 v případě, že záznam byl proveden na základě listiny, u níž podmínkou její účinnosti nebo právní moci je doručení této listiny účastníkům řízení vyhotovitelem takovéto listiny. Katastrální úřad však vyrozumí i v těchto případech osoby, jejichž právo zapsané v katastru zápisem zaniká nebo se omezuje, pokud z předložené listiny zjistí, že tyto osoby evidované v katastru nebyly účastníkem řízení, v němž byla listina vydána, a proto jim existence takové listiny nemusí být známa.
(8) Pokud katastrální úřad zjistí, že listina má vady uvedené v odstavci 5, vrátí podle § 8 odst. 2 zákona o zápisech listinu tomu, kdo ji vyhotovil. Pokud je předloženou listinou k zápisu ohlášení s nezbytnými přílohami, vrátí se ohlášení s přílohami vyhotoviteli ohlášení.
(9) Průvodní dopis, kterým je podání vráceno vyhotoviteli podle předchozího odstavce, se opatřuje spisovou značkou. V průvodním dopise katastrální úřad uvede, které chyby v psaní nebo počtech nebo které jiné zřejmé nesprávnosti v listině vedly katastrální úřad k závěru, že je listina nezpůsobilá k vykonání záznamu. Zároveň poučí vyhotovitele listiny o povinnosti odstranit uvedené chyby nebo nesprávnosti v listině, a to
a) ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy podle § 10 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona, pokud je vyhotovitelem listiny vlastník či jiný oprávněný,
b) ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem podle § 11 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona, pokud je vyhotovitelem listiny obec při výkonu tzv. přenesené působnosti,
c) ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem podle § 12 odst. 1 katastrálního zákona, pokud listinu předložil k zápisu státní orgán, který ji vyhotovil.
Lhůty stanovené podle právního předpisu katastrálním úřadem je katastrální úřad oprávněn prodloužit.
(10) Vrácení rozhodnutí a jiných listin k doplnění nebo odstranění nedostatků se zaznamená v Protokolu Z postupem podle uživatelské příručky. V protokolu Z se zároveň zaznamená i lhůta stanovená katastrálním úřadem k odstranění nedostatků listiny. Pokud nedojde k odstranění nedostatků listiny ve lhůtě stanovené podle příslušného právního předpisu, katastrální úřad uvedenou skutečnost poznamená do spisu a plombu zruší.
(11) V případech, kdy z listiny nejsou zřejmé vady uvedené v odstavci 5, ale z jejího obsahu vyplývá, že by na jejím základě měl být proveden duplicitní zápis vlastnictví podle § 37 odst. 3 vyhlášky, upozorní na tuto okolnost katastrální úřad vyhotovitele listiny a dotáže se ho, zda při vyhotovení listiny nedošlo k chybě v psaní nebo počtech nebo k jiné zřejmé nesprávnosti. Pokud vyhotovitel listiny potvrdí, že listina je bez uvedených vad nebo pokud je nečinný, katastrální úřad provede duplicitní zápis podle § 37 odst. 3 vyhlášky. O provedeném zápisu vyrozumí dopisem osoby, které jsou podle rozporných listin označeny za vlastníky nemovitostí. Nezávazný vzor vyrozumění je uveden v příloze č. 5. O vyrozumění provede katastrální úřad záznam do spisu.
Čl. 22a
(1) Rozhodnutí a jiné listiny určené k zápisu poznámky vymezuje § 9 odst. 1 zákona o zápisech.
(2) Při zápisu poznámky se postupuje podle § 9 odst. 2 zákona o zápisech a § 39 vyhlášky. Ustanovení čl. 22 tohoto jednacího řádu se použijí přiměřeně i pro zápis poznámky.
Čl. 22b
(1) Při zápisu jiných údajů katastru než zápisů o právních vztazích k nemovitostem se postupuje podle § 41 vyhlášky.
(2) Při zápisu těchto údajů se použijí přiměřeně ustanovení čl. 22 tohoto jednacího řádu. Přitom se nepoužijí ustanovení o vyznačení plomby a ustanovení o vyrozumívání osob o provedených zápisech."
4. Čl. 35 odst. 1 zní:
"(1) Rozhodnutí katastrálních úřadů se doručují účastníkům řízení do vlastních rukou doručenkami s modrým pruhem. Oznámení týkající se opravy chyb a výzvy k předložení dokladů podle čl. 15 až 30 odesílané poštou se doručují na doručenku. Veřejné listiny podle čl. 34 se doručují doporučeně. Ostatní písemnosti jsou odesílány podle jejich závažnosti obyčejnou poštou, doporučeně, na doručenku, nebo do vlastních rukou na doručenku s modrým pruhem, popř. faxem. Doručit lze i osobním předáním (např. čl. 19 odst. 3), např. prostřednictvím zaměstnance katastrálního úřadu či policisty."
5. Zařazují se přílohy č. 4 a 5 uvedené v čl. 22, které zní:
"Příloha č. 4
k čl. 22
 
(Vzor oznámení o provedeném záznamu)

Katastrální úřad v Přerově, nám. T. G. Masaryka 16,
751 52 Přerov, tel. 0641/4278

                  -------------------------------
                  (1. adresát)
                  Město Přerov
                  Hlavní nám. 146
                  751 52 Přerov
                  -------------------------------

                  -------------------------------
                  (2. adresát)
                  Lesy České republiky s. p.
                  Přemyslova 1106
                  501 68 Hradec Králové
                  -------------------------------

Věc: Oznámení o provedení zápisu záznamem do katastru nemovitostí

(Varianta 1)

Oznamujeme Vám, že jsme podle § 7 a násl. zákona č. 265/1992 Sb. a
§ 36 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky
č. 179/1998 Sb., provedli záznam vlastnického práva ve prospěch
Města Přerov  na základě souhlasného  prohlášení Lesů České
republiky, s. p. a Města Přerov č.j. 358/1998 ze dne 15. 9. 1998 k
následujícím nemovitostem v katastrálním území Přerov:

------------------------------------------------------------------
Pozemkové parcely č.        Stavební parcely č.
------------------------------------------------------------------
221/2               338
------------------------------------------------------------------
221/3               357
------------------------------------------------------------------
221/4               462/1
------------------------------------------------------------------

(Varianta 2)

Oznamujeme Vám, že jsme podle § 7 a násl. zákona č. 265/1992 Sb. a
§ 36 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky
č. 179/1998 Sb., provedli záznam vlastnického práva ve prospěch
Města Přerov na základě prohlášení Města Přerov sp. zn. N 238/98
sepsaného ve formě notářského zápisu ze dne 15. 9. 1998. Provedené
změny jsou patrné z přiloženého výpisu z listu vlastnictví.

(Varianta 3)

Oznamujeme Vám, že jsme podle § 7 a násl. zákona č. 265/1992 Sb. a
§ 36 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky
č. 179/1998 Sb., provedli záznam vlastnického práva ve prospěch
Města Přerov  na základě souhlasného  prohlášení Lesů České
republiky, s. p. a Města Přerov č.j. 358/1998 ze dne 15. 9. 1998.
S obsahem provedeného zápisu se můžete seznámit nahlédnutím do
katastru nemovitostí v úředních hodinách katastrálního úřadu (Po a
St od 8 do 17 hod.).

S pozdravem

V Přerově dne .............         jméno

                      podpis

                otisk razítka katastrálního úřadu
Příloha č. 5
k čl. 22
 
(vzor oznámení o provedení duplicitního zápisu vlastnictví)

Katastrální úřad v Přerově, nám. T. G. Masaryka 16,
751 52 Přerov, tel. 0641/4278

                  -------------------------------
                  (1. adresát)
                  Pan
                  Jiří Novák
                  Hlavní nám. 146
                  751 52 Přerov
                  -------------------------------

                  -------------------------------
                  (2. adresát)
                  Paní
                  Hana Svobodová
                  Přemyslova 1106
                  501 68 Hradec Králové
                  -------------------------------

Věc: Oznámení o provedení duplicitního zápisu vlastnictví

Vážení,

   oznamujeme Vám, že pan Jiří Novák byl dosud zapsán jako
vlastník pozemkové parcely č. 128/1 v katastrálním území Humné, a
to na základě rozhodnutí Státního notářství v Přerově č. D 1464/86
ze dne 5. 12. 1986.

Dne 15. 9. 1998 nám bylo k záznamu doručeno rozhodnutí Pozemkového
úřadu Okresního úřadu v Hradci Králové č. 243/98-25 PÚ ze dne
12. 8. 1998, podle kterého je vlastníkem téže pozemkové parcely
paní Hana Svobodová.

Uvedeným rozhodnutím ovšem nebylo zrušeno rozhodnutí o vlastnictví
pana Jiřího Nováka. Protože obě rozhodnutí jsou podle právních
předpisů pro katastrální úřad závazná, nezbylo katastrálnímu
úřadu než ponechat v katastru zápis vlastnického práva k uvedené
parcele ve prospěch pana Jiřího Nováka a zároveň nově zapsat jako
vlastníka téže parcely paní Hanu Svobodovou, a to formou tzv.
duplicitního zápisu vlastnictví podle § 37 odst. 3 vyhlášky č.
190/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.

Katastrální úřad není orgánem oprávněným rozhodnout, kdo je
skutečným vlastníkem uvedené parcely. Proto bude tento duplicitní
zápis vlastnictví veden v katastru nemovitostí, dokud nebude
katastrálnímu úřadu doručena listina o tom, kdo z obou zapsaných
vlastníků je skutečným vlastníkem uvedené parcely. Taková listina
může být vyhotovena po dohodě obou duplicitně zapsaných vlastníků
uvedené parcely, a to jako dohoda o narovnání právního vztahu
sepsaná notářem podle § 585 občanského zákoníku. Pokud se o
skutečném vlastnictví uvedené  parcely nedohodnete dohodou o
narovnání, bude takovou listinou rozhodnutí o určení vlastnictví
vydané příslušným soudem na návrh  kteréhokoli z duplicitně
zapsaných vlastníků uvedené parcely.

S pozdravem

V Přerově dne .............         jméno

                      podpis

                otisk razítka katastrálního úřadu"
Čl.II
Dodatek č. 2 k Jednacímu řádu katastrálního úřadu nabývá účinnosti dne 1. září 1998.
Předseda:
Ing. Jiří Šíma, CSc., v. r.