Oznámení ze dne 19.10.1998 Poučení pro žadatele o povolení vkladu do katastru nemovitostí

19.10.1998 | Sbírka:  4225/1998-23 | Částka:  4/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 265/1992 Sb.
4225/1998-23
Poučení pro žadatele o povolení vkladu do katastru nemovitostí
Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí musí obsahovat údaje stanovené v § 4 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
Těmito údaji jsou:
1) Označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen
2) Označení účastníků řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí (dále jen "řízení o povolení vkladu"). Těmito účastníky jsou účastníci smlouvy nebo jiného právního úkonu, na jehož základě má být v navrhovaném řízení vloženo právo do katastru nemovitostí (dále jen "katastru").
 
Příklady:

------------------------------------------------------------------
Označení právního   Účastníci řízení
úkonu
------------------------------------------------------------------
Kupní smlouva     Kupující        Prodávající
------------------------------------------------------------------
Darovací smlouva    Dárce          Obdarovaný
------------------------------------------------------------------
Zástavní smlouva    Vlastník nemovité    Věřitel
            zástavy
------------------------------------------------------------------
Smlouva o zřízení   Vlastník zatěžované   Oprávněný
věcného břemene    nemovitosti       z věcného břemene
------------------------------------------------------------------
Vklad nemovitosti   Osoba vkládající    Obchodní
do základního jmění  nemovitost       společnost
obchodní společnosti  do obchodní
            společnosti
------------------------------------------------------------------
Smlouva o zřízení   Vlastník        Osoba oprávněná
předkupního práva   nemovitosti       z předkupního práva
------------------------------------------------------------------
Směnná smlouva     Vlastníci směňovaných nemovitostí
------------------------------------------------------------------
Poznámka: Účastníkem řízení o povolení vkladu nejsou osoby, které nejsou účastníky smlouvy, na jejímž základě má být podle návrhu vloženo právo do katastru. Účastníkem smlouvy není ani advokát nebo jiná osoba, která v zastoupení účastníka smlouvu sepsala nebo za něho ve smlouvě jednala. Pokud tyto osoby zastupují účastníky řízení o povolení vkladu před katastrálním úřadem na základě ustanovení právního předpisu, jedná se o zástupce účastníků řízení. Zastupují-li tyto osoby účastníka řízení na základě plné moci, jedná se o zmocněnce. Je možné, aby jedno podání katastrálnímu úřadu obsahovalo i více návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu. Katastrální úřad nemůže odmítnout přijmout takové podání. Při posuzování, zda se jedná o jedno podání obsahující jeden návrh na zahájení řízení o povolení vkladu nebo o podání obsahující více takových návrhů, je rozhodující, zda zahájené řízení bude mít stejný okruh účastníků a stejný předmět řízení. Jestliže bude doručeno katastrálnímu úřadu podání, jehož přílohou budou např. 2 různé kupní smlouvy, jejichž účastníci nebudou totožní, jedná se o podání obsahující dva návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu.
Účastníci řízení o povolení vkladu musí být v návrhu označeni těmito údaji:
a) fyzická osoba:
jménem a příjmením,
trvalým pobytem a
rodným číslem,
b) právnická osoba:
názvem,
sídlem a
identifikačním číslem.
3) Označení práv, která mají být zapsána podle návrhu do katastru
Práva lze označit buď přímo, tedy jaká práva,
ke kterým nemovitostem a
ve prospěch kterých osob mají
být do katastru zapsána
nebo je práva možno označit také odkazem na příslušnou část smlouvy nebo jiné listiny, na jejímž základě mají být tato práva do katastru zapsána, ale vždy tak, aby z návrhu bylo možno zjistit, co se katastrálnímu úřadu navrhuje.
K návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu musí být připojeny tyto přílohy:
1) listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru nebo její úředně ověřený opis (kopie) v počtu o dva větším než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad; touto listinou jsou:
- smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti,
- smlouva o zástavním právu k nemovitostem,
- smlouva o oprávnění, které odpovídá věcnému břemenu,
- smlouva o předkupním právu k nemovitostem s věcnými účinky,
- smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru (zákon č. 72/1994 Sb.), včetně rozestavěného,
- dohoda o vydání věci uzavřená podle zvláštního předpisu (např. zákon č. 403/1990 Sb., zákon č. 87/1991 Sb.),
- prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem o vložení nemovitosti do základního jmění obchodní společnosti nebo do jiného obdobného jmění právnické osoby (dále jen "základní jmění"), doložené společenskou smlouvou nebo zakladatelskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou nebo jinou listinou s projevem vůle právnické osoby (např. usnesení valné hromady) přijmout nemovitost do svého základního jmění, a v případě zvýšení základního jmění též výpisem z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku dokládajícím zvýšení základního jmění,
- dohoda o vypořádání společného jmění manželů (§ 149a zákona č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 264/1992 Sb., § 150 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 91/1998 Sb.), je-li předmětem vypořádání nemovitost,
- smlouva o rozšíření nebo zúžení stanoveného rozsahu společného jmění manželů uzavřená ve formě notářského zápisu, jestliže jejím předmětem je nemovitost, která již náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich (§ 143a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 91/1998 Sb.),
- dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti (§ 141 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.),
- smlouva o výstavbě, jejichž součástí je převod spoluvlastnických podílů pozemků (§ 21 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb.).
Předmětem vkladu jsou dále:
- prohlášení vlastníka budovy (§ 55 zákona č. 72/1994 Sb.),
- smlouva o výstavbě, její změny a doplňky (§ 17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb.),
2) plná moc, pokud je účastník řízení zastoupen v řízení o povolení vkladu zmocněncem,
3) výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu. Stáří výpisu není nijak právním předpisem určeno, měl by však obsahovat údaje, které jsou platné ke dni podání návrhu na vklad,
4) listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu (nemovitostí), jehož právní účinky nastaly před 1. 1. 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny,
5) úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.
Je-li předmětem smlouvy reálně oddělená část nemovitosti, je neoddělitelnou součástí každého jejího vyhotovení geometrický plán. Je-li předmětem smlouvy věcné břemeno k části pozemku, musí být pro jeho zápis do katastru předložen rovněž geometrický plán.
Přílohou návrhu na vklad práva k bytu nebo nebytovému prostoru je:
a) smlouva o převodu vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru a další doklady podle zákona č. 72/1994 Sb.,
b) půdorys všech podlaží, popř. jejich schémata určující polohu a podlahovou plochu jednotek a společných částí domu,
c) potvrzení banky o splacení odpovídající části úvěru (při převodu bytu pořízeného v rámci družstevní výstavby),
d) kopie nabídky k převodu bytu nebo ateliéru jeho nájemci (pokud je jím fyzická osoba) a byt nebo ateliér se převádí jiné osobě (§ 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb.),
e) potvrzení bytového družstva, že mu nabyvatel uhradil částku, která odpovídá nesplaceným úvěrům na převáděnou jednotku (§ 24 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb.),
f) písemný souhlas příslušných orgánů při převodu vlastnictví bytu ozbrojených složek nebo bytu zvláštního určení a nebytových prostorů sloužících účelům civilní obrany (§ 22 odst. 5 a 6 zákona č. 72/1994 Sb.).
Placení správního poplatku za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
Za podání každého návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu popsaného v předchozí části poučení se vybírá správní poplatek (dále jen "poplatek") ve výši 500,-- Kč podle položky č. 104 přílohy k zákonu ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 305/1997 Sb.
Poplatek se hradí kolkovými známkami při podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu nebo jeho uhrazení je nutno prokázat (poplatek byl zaplacen na zvláštní účet státního rozpočtu příslušného katastrálního úřadu převodem z účtu poplatníka nebo poštovní poukázkou).
Za návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu apod., vybere katastrální úřad poplatek v úhrnu nejvýše 5000,-- Kč.
Žádáme osoby, které podávají návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí a vztahuje se na ně možnost hradit za související návrhy úhrnnou částku do 5000,-- Kč, aby na tuto okolnost katastrální úřad při podání návrhu upozornily, a aby s návrhem doložily hodnověrným způsobem, že se na ně vztahuje uvedené zvýhodnění.
Osvobození od poplatku za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny
a) státní orgány a státní fondy (Fond národního majetku, Pozemkový fond ČR, Fond dětí a mládeže a další fondy, jako např. investiční fondy, nejsou státními fondy),
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
c) obce, jde-li o úkony prováděné orgány obcí nebo o úkony týkající se výkonu státní správy, který je na obce přenesen.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy a stavební úřady vymezené zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále spolky, společnosti, svazy nebo kluby registrované jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví státu.
4. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu v souvislosti s realizací zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
6. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na základě smlouvy o převodu bytu, garáže a ateliéru podle § 24 odst. 1, 2 a 3 zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu pozemku (stavební parcele), souvisejícího s bytem, garáží a ateliérem převáděnými nebo již převedenými podle citovaných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.
Poučení:
Návrhem na zahájení řízení o povolení vkladu se rozumí návrh podle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, který byl výše podrobně popsán. Podává-li navrhovatel současně několik návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu, hradí se poplatek za každý podaný návrh samostatně. Pokud účastník řízení, který podal návrh, neuhradí poplatek ve stanovené výši ani na výzvu katastrálního úřadu, katastrální úřad po marném uplynutí lhůty pro zaplacení poplatku řízení o povolení vkladu zastaví podle § 6 odst. 3 zákona ČNR č. 368/1992 Sb., ve znění zákona č. 305/1997 Sb.
Pokud podá návrh na zahájení řízení op povolení vkladu navrhovatel - účastník řízení, který je osvobozen od zaplacení poplatku, katastrální úřad nevyžaduje zaplacení od druhého účastníka řízení, neboť poplatek je povinen zaplatiti ten, kdo návrh podává. Druhý účastník řízení by byl povinen poplatek zaplatit v případě, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí by podal společně s účastníkem řízení, který je od zaplacení poplatku osvobozen.
Doporučení:
Žádáme laskavě osoby, předkládající současně více návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu, aby sepsaly návrh na zahájení každého řízení samostatně, a předkládaly k takto samostatně sepsanému návrhu pouze přílohy, které patří k tomuto návrhu. Usnadní tak vyřízení svého vkladu práva do katastru.
Opravné prostředky
Účastník řízení o povolení vkladu může proti rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí vkladu podat ve lhůtě do 30 dnů od doručení opravný prostředek ke krajskému soudu (Městskému soudu v Praze) příslušnému podle místa trvalého bydliště nebo sídla navrhovatele. Pokud katastrální úřad opravnému prostředku sám v plném rozsahu nevyhoví, rozhoduje o podaném opravném prostředku soud s konečnou platností. Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, ani žaloba ve správním soudnictví.