Pokyn ze dne 15.11.1997 Uplatňování DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace

15.11.1997 | Sbírka:  D-161 | Částka:  5/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Aktivní derogace: D-101
Pasivní derogace: D-207
D-161
POKYN
Ministerstva financí
Uplatňování DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace
Ubytovací služby kód SPK 55.1 a 55.2 a služby spojené s podáváním jídel včetně nápojů kód SKP 55.3 jsou služby zařazené v příloze č. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a je u nich uplatňována základní sazba DPH.
Výjimku tvoří ubytovací služby poskytované v zařízeních hotelového typu, v kempech a jiných zařízení v rámci dětské rekreace, neveřejného ubytování a ubytování při rekondičních pobytech zdravotně postižených osob včetně diabetiků.
V tomto metodickém pokynu jsou vymezeny pouze otázky vyplývající ze specifického postavení ubytovacích a stravovacích služeb v rámci dětské rekreace zařazené pod kódy SKP 55.1, 55.2 a 55.3, a které se odrážejí i v systému uplatňování DPH.
1. Za dětskou rekreaci pro účely zákona o DPH je možné považovat výhradně:
- zimní a letní dětské tábory
- školy v přírodě a jiné ozdravné pobyty
- lyžařské případně jiné povinné výcvikové kurzy pořádané v rámci výchovně vzdělávací činnosti
- školní výlety
organizované výchovně vzdělávacími organisacemi ve smyslu § 31 zákona o DPH a dalšími právnickými a fyzickými osobami, které splnily ohlašovací povinnost této volné živnosti na živnostenském úřadu ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, (např. cestovní kanceláře, odborové organizace, školy, zdravotní pojišťovny a další), pokud je jejich činnost podnikáním ve smyslu § 2 obchodního zákoníku nebo jejich činnost vykazuje všechny znaky podnikání ve smyslu § 2 obchodního zákoníku, ale provádí ji osoba, která není podnikatelem.
Společná rekreace rodičů a dětí není považována za organizovanou dětskou rekreaci. (viz dále bod 4).
2. Organizace resp. právnická nebo fyzická osoba, která splnila podmínku uvedenou v bodu 1. tohoto pokynu, může požadovat od zařízení poskytující ubytovací nebo stravovací služby (např. rekreační zařízení, hotel, pension, restaurace ap.), plátce DPH, uplatnění snížené sazby daně. Pokud toto zařízení sníženou sazbu daně uplatní, musí vést řádnou záznamní povinnost ve smyslu § 11 zákona o DPH o ubytování resp. stravování v rámci dětské rekreace. Finanční úřad může v těchto případech uložit záznamní povinnost provozovateli podle konkrétních podmínek ve smyslu § 39 zákona o správě daní a poplatků.
Pokud zařízení poskytující stravovací a ubytovací služby neuplatní snížené sazby daně, ale základní, může osoba organizující dětskou rekreaci (např. cestovní kancelář, plátce DPH) uplatnit nárok na odpočet základní sazby daně na vstupu a na výstupu uplatní vůči klientovi sazbu DPH sníženou.
3. Snížená sazba daně je uplatňována pro nezletilé děti a dále pro zletilé děti až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírají invalidní důchod a soustavně se připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, nebo se nemohou připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnáni pro nemoc nebo pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nejsou schopné se soustavně připravovat na budoucí povolání a nebo jsou schopny se na něj připravovat jen za mimořádných podmínek.
4. Dospělé osoby (u dětských táborů i nezletilé osoby, tzv. praktikanti), které zajišťují výchovný, odborný nebo zdravotní doprovod, jsou považovány za účastníky dětské rekreace.
Za doprovod mohou být považováni i pověření rodiče dětí, které se zúčastní dětské rekreace.
5. Státní příslušnost účastníka dětské rekreace není podstatná a pro uplatnění snížené sazby daně je rozhodné splnění podmínek uvedených ve výše uvedených bodech tohoto pokynu.
Tento pokyn nahrazuje od 1. ledna 1998 pokyn č. D-101 vydaný pod č.j. 181/1 159/1995.
Náměstek ministra financí:
Michal Frankl, v.r.
Vyřizuje: Ing. Paikert,
tel. 5704 2290