Zákon ze dne 28.6.1928, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova

14.7.1928 | Sbírka:  112/1928 Sb. | Částka:  37/1928ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 139/1926 Sb.
Pasivní derogace: 273/1949 Sb.
112/1928 Sb.
Zákon
ze dne 28. června 1928,
kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
1) § 2, odst. (2) zák. č. 139/1926 Sb. z. a n. se mění a bude zníti takto:
"O udělení těchto příspěvků a podpor rozhoduje ministerstvo veřejných prací v dohodě s ministerstvem zemědělství na podkladě řádně doložených žádostí po vyjádření příslušné zemědělské rady a na podkarpatské Rusi civilní správy, pokud tam nebude zřízena zemědělská rada".
(2) V § 3, odst. (1) a (2) zák. č. 139/1926 Sb. z. a n. škrtnou se slova "ministerstvem zemědělství v dohodě s".
(3) V § 4, odst. (1) zák. č. 139/1926 Sb. z. a n. nahrazují se konečná slova "ministerstvo zemědělství s ministerstvem veřejných prací" slovy "ministerstvo veřejných prací s ministerstvem zemědělství" a dále v odst. 2. téhož paragrafu nahrazují se slova "ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem veřejných prací, s ministerstvem financí", slovy "ministerstvo veřejných prací v dohodě s ministerstvem financí".
(4) V § 5 zák. č. 139/1926 Sb. z. a n. nahrazují se slova "ministerstva zemědělství" slovy "ministerstva veřejných prací".
(5) V § 6 zák. č. 139/1926 Sb. z. a n. nahrazují se v druhé větě slova "ministrům zemědělství, financí a veřejných prací" slovy "ministrům veřejných prací, financí, zemědělství a obchodu".
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Jeho provedení ukládá se ministrům veřejných prací, financí a zemědělství.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Novák v. r.
za ministra Dr. Engliše.